🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > békemozgalom
következő 🡲

békemozgalom: személyek vagy közösségek →béke megteremtését vagy megőrzését szolgáló, tervszerű tevékenysége. Konkrét célja a háború gazd., szoc. és pol. okainak megszüntetése, államok fölötti szervezet v. intézmények létrehozása annak érdekében, hogy a jog és ne a fegyverek uralják a világot. - 1. Az ókorban a népek békéjének eszméjét először költők és fil-ok fogalmazták meg (Aiszkhülosz, Platón, Cicero, Seneca, újplatonikusok). Ténylegesen először a róm. birod. teremtett békét népei között (Pax Romana), melyet a fegyveres hatalom biztosított. Nagy Konstantin birod-ában e békepol. folytatódott, s a teol-ok korábbi háborúellenességével szemben (Órigenész) fontossá vált a megsértett jogok helyreállításáért folytatott háború erkölcsi megengedettsége. E tanítás a skolasztikában élt tovább. Szt Ágoston részletesen kifejtett tanítása a békéről nagy hatással volt a kk-ra. A cs-ság fő feladatának tekintette a ker. népek közti béke biztosítását. Ezt fogalmazták meg a koronázás szert-ában is. A p-k és a cs-ok döntőbírák voltak nemzetk. kérdésekben. E korszak ~ sajátos változatai a →militia Christi, a →treuga Dei, a ferencesek eszméje (tiltották a fegyverviselést a harmadrend tagjainak), s a különféle, részben eretnek testvérmozgalmak: →valdiak, →albigensek, →cseh testvérek. - A ker. humanisták (Rotterdami Erasmus, J. L. Vives, Raimundus Lullus) az evang. elveire alapozták tanításukat, míg a sp. teol-ok a skolasztikát fejlesztették tovább, s kiterjesztették a békében megtartandó népek körét a pogányokra (indiánok) is (F. de Vitoria, F. de Suárez, B. de Las Casas). A cs. hatalom hanyatlásával egyidejűleg bontakozott ki egy ker. közt. eszméje. - Az újkorban 1815: mutatkozott ~nak nevezhető szervezkedés: Angliában és az USA-ban ker. elveken és lelkiismereti indokokon alapult, Eu. többi áll-ában polg-szabadgondolkodó jogra támaszkodott (1815: New York Peace Society, 1816: Peace Society of London). - A ~ Eu-ban a polg. liberalizmussal együtt erősödött; 1843: Londonban, 1848: Párizsban, 1850: Frankfurt am Mainban tartottak békekongresszust. No-ban és Au-ban a 19. sz. végén keletkeztek ilyen csop-ok. Fő céljuk a nemzetközi jog kodifikálása, s kötelező döntésekre képes nemzetk. bíróság létrehozása volt. A Nobel-alapítvány és a Carnegie Endowment támogatta e törekvést. A ~ akkor nyert pol. fontosságot, amikor 1894: az Interparlamentben is helyet kapott, majd megalapították az Interparlamentáris Uniót. Az 1898: és 1908: tartott hágai konf. kevés eredményt hozott, mert No. elutasította a határozatokat. Ennek ellenére létrehoztak egy nemzetk. bíróságot és javítottak a hadviselésről szóló szerződéseken. 1914: nagyrészt a jogi alapokon álló ~hoz pártolt a szocialista mozg. Th. W. Wilson 1918: létrehozta a nemzetek fölötti Népszövetséget, melynek törekvéseit a területrabló békerendszer következményeit őrizni és az azt megváltoztatni akarók ellentéte meghiúsította. Jogi alapokon álló tagjai 1945: létrehozták az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ). - A II. vh. után a nagyhatalmak fegyverkezésének hatására jöttek létre a béke védelmére az első szervezetek Ny-Eu-ban. (1948. VIII: Boroszlóban békevédelmi világkongressz., 1949. IV: Párizsban és Prágában az 1. világkongressz.) Állandó biz-ot is szerveztek. 1950. XI: a varsói világkongressz-on szovjet vez-sel létrehozták a Béke Világtanácsot. - A kat. Egyh. részéről kezdettől voltak a ~mal együttműködő hívők; szervezett csop-ok csak a sz-fordulótól működtek. A felekezeteken felül álló Versöhnungsbund (Kiengesztelődés Szövetsége) 1914-től több mint 30 orsz-ban honosodott meg. A tanító Egyh. már az I. vat. zsin. idején szólt a kötelező katonai szolg. ellen. XIII. Leó szorgalmazta a ~ munkáját, XV. Benedek 1917. VIII. 1: körlevelet írt az uralkodókhoz a leszerelésről, a kisebbségek védelméről, a viták eldöntéséről és a Népszöv-ről. XI. Pius a törekvés teol. alapjait mélyítette el: Krisztus békéje Krisztus orsz-ában. XII. Pius a ~ ált. elterjedését szorgalmazta sok megnyilatkozásában. XXIII. János Pacem in terris, VI. Pál Populorum progressio kezdetű enc-t adott ki a béke érdekében. - A szervezett kat. ~ Fr-ban indult: Párizsban, 1906: a Société Gratry megalapításával. 1910-14: Belgiumban, Holl-ban és Angliában alakultak békeszöv-ek, 1916: Au-ban a Fehérkereszt Világbéke Szöv. (J. M. Metzger), No-ban 1919: szervezték meg a Ném. Kat-ok Békeszöv-ét. 1945 után Fro-ból terjedt Eu-szerte a hivatalos egyh. ~, a Pax Christi. Számos kongressz-t és zarándoklatot szervezett.

- 2. Mo-on a ~ volt a kommunisták számára az az eszköz, amellyel a kat. papságot és a híveket a népi demokrácia szolg-ára akarták kényszeríteni. 1950 tavaszán kampányt indítottak a stockholmi békefelhívás aláírására. Az aláírásgyűjtést a Megvédjük a békét mozgalom orsz. tanácsa irányította. Néhány lpászt-tól sikerült aláírást szerezniük, s ezt a sajtó az egész országgal tudatta. IV. 25: a ppi karhoz fordultak, hogy támogassa az atomfegyver betiltását, de a kar IV. 28-i konf-ján elutasította a békeívek aláírását azzal, hogy az egyh-nak ilyen nyilatkozatokra nincs szüksége. A komm. párt ezt a „klerikális reakció” aknamunkájának minősítette. Révai József szerint: „A Püspöki Kar szembefordult a kormány békepolitikájával, kirekesztette magát a békéért küzdő magyar dolgozók nagy és egységes közösségéből”. VI. 14: a komm. párt belső bizalmas utasítása elrendelte: „a béke védelmének jelszavával, konkrét feladatainak megvalósítására kell mozgósítani... a klerikális befolyás alatt álló dolgozókat... a ~at fel kell használni a katolikus alsópapság és felső vezetők szembeállítására.” A kormány és a ppi kar között megindult tárgyalással párhuzamosan megkezdődött a papi ~ szervezése, melyet az „alsópapság demokratikus mozgalmaként” támogatott az állam. →Balogh István és →Horváth Richárd tanulm-úton volt Cs-ban a ~ kongresszusán, s →Beresztóczy Miklóssal ennek mintájára kezdeményezték a m. papi ~ megindítását. A ppi kar a Szt Officium 1949. VI. 1-i rendelkezésére hivatkozva kiközösítés terhe mellett tiltotta a komm-kkal való együttműködést. Ennek ellenére VIII. 1-re összehívták az 1. papi →békegyűlést. A 273 résztvevő közül 70 volt szerz. A gyűlés végén elfogadtak egy felhívást, mely szerint a résztvevők sürgetik az →Állam és Egyház közti megállapodást. Később az áll. részéről a ~ban való részvétel volt a megbízhatóság feltétele. A kitűzött célt az intézményekben, megyeszékhelyeken és Bpen rendezett békegyűlésekkel próbálták elérni. A kat. ~ székháza Bpen, az I. Dezső u-ban, hivatalos lapja 1956. VIII. 12-ig a Kereszt, 1989-ig a Katolikus szó volt. A MPpK 1989: feloszlatta. **

LThK 369. - Gergely 1975.