🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bodnár
következő 🡲

bodnár   →kádár

Bodnár Gáspár (Beregszász, Bereg vm., 1861. jan. 6.-Szatmárnémeti, 1921. máj. 4.): tanár, író. - A gimn. 6 oszt-át Szatmárnémetiben végezte, majd a papnev-ben tanult tovább. 1884. X. 8: pappá szent. Szerednyén, 1886: Felsőbányán, majd Szatmárnémetiben kp., a kat. legényegylet elnöke, uo. 1891: tanítóképzői tanár 1901: a ppi liceumban a ped. tanára, 1904: sztszéki tanácsos. - 1893: a SZIT irod. szako., 1911: a SZIA III. szako. tagja. - M: A kis miniszter, vagyis hogy kell a sztmisénél szolgálni? Szatmár, 1885. - Az életből az életnek. Rajzok, elb-ek. Nagybánya, 1887. - Paskuj Lajos emlékezete. Szatmár, 1887. - A család apostola. Korszerű elb-ek. Uo., 1890. - Vissza a műhelybe. Népszínmű 4 fv. Uo., 1891. - Elb-ek. Uo., 1892. - Mesterlegények vándorlókv-e az élet útjára. Uo., 1892. - Stiglincek. Színmű 4 fv. Uo., 1893. - A családi tűzhely búban és örömben. Elb-ek. Uo., 1894. - Ifj. iratai. Elb-ek. Uo., 1895. - Ki a vivát? Elb-ek. Uo., 1895. - A műhelyből. Elb-ek a m. iparosok életéből. Bp., 1896. (M. nép kvtára 5.) - A kath. népies irod. műveléséről. Uo., 1896. - Isten nem halt meg. Reg. Szatmárnémeti, 1896. - Sztbeszéd a m. nemz. ezredéves ünnepén. Uo., 1896. - Vallásosság és munkásság az iparos családokban. Uo., 1896. - Az iparostanoncok vallásokt-áról. Uo., 1897. - Néhány szó a kat. népokt-unk kérdéséhez. Uo., 1897. - Sztbeszéd a föltámadás és a m. nemz. szabadságünnepére. Uo., 1898. - Kir. ajándék v. 10 szobor nemzetünk nagyjainak. Uo., 1899. - A m. nemz. tört. 1-2. köt. Bp., 1899. (M. nép kvtára 7-8.) - A mi népünk. Egyszerű tört-ek falusi tűzhelyekről. Szatmárnémeti, 1899. - Szövetkezzünk v. segíts magadon az Isten is megsegít? Uo., 1899. - Kis Jézuska él. Életkép műkedvelő leánykák számára. Uo., 1900. - Falusi tűzhelyek. Képek a m. földműves nép életéből. Uo., 1900. - Költőkir-unk, Vörösmarty Mihály élettört. Uo., 1900. - Emléksorok Aiben Mátyásról. Uo., 1901. - Tövisek és virágok. Apró tört-ek. Uo., 1902. - Jubiláló egyhm-nk aranymisés pp-e... Meszlényi Gyula. Uo., 1904. (Melléklet Heti Szle) - Gyakorlóisk. kalauz. Uo., 1908. - A p-ság hivatása a múltban és a modern korban. Uo., 1908. - A modern feminizmus és a ker. nő. Uo., 1909. - A kötelesség embere. Szerény virágcsokor Mazur Pál sírjára. Uo., 1911. - Br. Eötvös József emlékezete. Kalocsa, 1913. (Klny. Népokt.) - Pohárköszöntő, mellyel dr. Wallon Gyulát üdvözölte. Szatmárnémeti, 1914. - Úgy várom a tavaszt! Uo., 1914. - A piknikbe nem megyünk. Uo., 1914. - Békében és háborúban. Győr, 1916. - Jézus Szíve kálvária. Szatmárnémeti, é.n. - Szerk. 1887. XI. 13-1914. III. 1: a Téli Esték c. lapot, 1892-94: a M. mesteremberek naptárát, 1898. VII. 3-1913: a M. Földmívelő c. hetilapot, a M. Földmívelő népkvtárat, a M. földmívelők kalendáriumát és 1901-18: a M. iparosok naptárát. T.E.

Szinnyei I:1133. - Pallas III:398. - Schem. Szat. 1904:421. - M. színészeti lex. I. - Gulyás III:606.

Bodnár Remig György, legenyei, OPraem (Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1895. nov. 15.-Gödöllő, 1942. dec. 5.): tanár, író. - 1913: lépett a r-be. A teol-t a Norbertinumban végezte. 1918: pappá szent. A kassai kir. konviktus felügy-je. 1920: Nagyváradon, 1926: Gödöllőn tört-földr. szakos gimn. tanár. 1937: Budafokon, 1940: Gödöllőn ig-h. - Lat. himnuszokat ford., ma is az ő szövegével énekeljük a →Hozsanna 202, 204, 208. énekét. A KL munk. - M: Bethlen János erdélyi kancellár és tört-író. Nagyvárad, 1922. (Bőv. klny. Nagyváradi prem. gimn. értes.) - Pannónia virágoskertje. (Szt István, Imre, László, Gellért élete) Bp., 1929. - Szt Imre irodalom. Bp., 1930. - Szt Imre hg. Bp., 1931. - Kálmán hg. és a prem-ek. Uo., 1932. (Klny. Gödöllői prem. gimn. értes.) - Szt Norbert. G. Madelaine nyomán. Bp., 1934. K.E.I.

Gulyás III:623; V:945. - Nemz. Újs. 1942. XII. 8. - Jászói névt. 1944:149.


Bodnár Gábor (Miskolc, Borsod vm., 1920. szept. 9. – Garfield, N. J. USA, 1996. dec. 22.): építési vállalkozó, cserkészvezető. – Neje: Jámbor Ágnes. Középisk. a miskolci Lévay József gimn-ban kezdte, ahol többszöri próbálkozásra sem vették föl cserkésznek; isk-t váltott 1935: lett cserkész. őrsvez., rajvez. 1938: tisztjelölt. 1939: cserkésztiszt, 1940: csapatiszt, ezután őrsvez. és s.tiszti táborokat vezetett. 1942: az Orsz. Cserkész Nagytanács tagja. Tartalékos tisztként 1945. IV. 1: éjjelén hagyta el Mo-ot. Vallomása: „amíg alakulatom elvonult a határsorompónál lovamat szembefordítottam a menettel és fogadalmat tettem, hogy amíg élek – ha most elhagyni is kényszerültem az országot – a magyarságot szolgálni fogom minden erőmmel”. Az ausztriai és no-i lágereiben a bujdosó „dipik” (displaced persons) között számos m. cserkész is volt, ők alakították meg a gr. Teleki Pál Munkaközösséget. 1947: a pfarrkircheni Stadt Brunnenből Beodray Ferenc meghívta Passauba, a vezetőképző táborba előadónak. 1948: megszervezték a →Hontalan Sasok Törzsét, akik további életüket a m. cserkészetnek szentelték. 1949: a Young Men's Christian Association K-bajoro-i megbízottja. 1950: elvégezte a legmagasabb fokú nemzetk. cserkészkiképzést és elnyerte a „Gilwell Wood Badge”-t. Hamarosan a bujdosó m. cserkészek irányítója, szervezője és vez-je. Segítségével jött létre a menekült m-ok legnagyobb és legszervezettebb mozgalma. Mivel 1948. VII: Mo-on a komm-k megszüntették a cserkészetet – annak örökébe lépve – fölvették a →Magyar Cserkészszövetség elnevezést, melynek 1947: vezetőtisztje, 1953–55: a K-európai Menekült Cserkészek Szöv-e eln-e, 1956: Camp Kilmerben a NCWC diákszolgálatának ig-ja, 1958: a Kossuth Foundation (New York), az Amerikai M. Szöv. társeln-e, 1960: a M. Diákszolgálat aleln. A M. Cserkészszöv. 1961–93: üv. elnöke, 1993–96: halálig főtitkára. 1962–70: a Bolt Construction Company, 1967-: a Speed Construction Company eln-e, 1963–69: az Amerikai M-ok Szöv. igazg. tagja, azután társeln; 1963–69: Amerikai M. Tanulmányi Alap vez-ségi, 1969-: International Fellowship of Former Scout, U. S. Small Business Bureau tanácsadó testületi, 1987: a clevelandi Árpád Akad. tud. főoszt. tagja. 1988 után hazánkban és az utódállamokban a m. cserkészet újjáéledését segítette – Az itthoni, 1988-i újrakezdés után elnevezésüket →Külföldi Magyar Cserkészszövetségre változtatták. – Írásai: buenos aires-i Magyar Hírlap, müncheni Új Hungária, M. Találkozók krónikája 8. köt. (Cleveland, 1969:128. Külf. ifjúságunk magyarságszolgálata; 13. köt. 1974: A m. cserkészmozg. világjelentősége; 25. köt. 1986:39. Bevezető gondolatok az ifj. ankéthoz; 30. köt. 1991:120. A m. ifj. helyzete a Kárpát-medencében) – M: A mi kvünk. Szerk. Garfield, 1950. – A M. Cserkész Szöv. 1953., 1954., 1955. é. jelentése. 13 db. Összeáll. Uo., 1953–55. – Haj regő rejtem. 1. sz. Összeáll. Uo., 1955. – Őrsvezetők tanácsadója. Összeáll. Uo., 1961. (új lny. 1969) – Leánycserkészek kve. 1. köt. Szerk. Kristó Katalinnal, Tirczka Évával. Uo., 1961. – A m. cserkészet tört-e. Összeáll. Uo., 1962. – A Magyar Cserkész Szövetség 1964. é. jelentése. Összeáll. Uo., 1965. – Cserkészkv. 13. köt. Szerk. Uo., 1969, 1970, 1972. (és 1 köt. Bp., 1990) – A külföldi m. oktatás 1974-ben. A cserkészet a m. iskolákért. Uo., 1975. – A mo-i cserkészet tört-e. Uo., 1980. (és Bp„ 1989) – 70 Jahre des Ungarischen Pfadfinderbundes. Uo., 1981. – Néprajzi vázlatok. A M. Cserkészszöv. éretts. előkészítő tanf-a számára. Uo., 1983. – M. érettségi vizsgák szabályai és szóbeli tételei. Szerk. Uo., 1986. – Scouting in Hungary. Cleveland, 1986. – A m. cserkészet külföldön. (Vázlat). Garfield, 1988. – Pfarkirchen-ben, 1951: Garfieldben – 1949. I–199?: a Központi Értesítő, 1950. XI. 1956: a Magyar Cserkész, 1954. III-199?: a Vezetők Lapja szerk.-je. 1963-: szerk. a Magyar Cserkész Szöv. évi jelentéseit. Bo.J.–Fe.Má.–88

Szy 1966:59. – M.: Találkozók krónikája 8. köt. (Cleveland, 1969:242.; 27. köt. 1988:268.) – Mildschütz 1977:365., 404., 807. – Új Európa 1981/1. sz. (Csonka Emil) – Kat. M-ok Vasárnapja 1984/11. sz. (Haraszti E.) – Szétszórt árvalányhaj. Emlékkv. ~ 75. szül.napjára. Garfield, 1995. – Ny-i Magyarság 1997/1–2. sz (Cseh T.) – Nagy 2000:110.

Bodnár Lajos (*Nagykároly, Szatmár vm., 1883. aug. 31.): gimn. tanár. – A bpi Tud.egy. tanult, 1908: tanárs., 1911: a szakolcai r. k. gimn. h. tanára, 1912: termrajz–földr. szakos középisk. tanári okl. szerzett. 1913–14: a székelyudvarhelyi áll. reálisk. h. tanára. 1914–15: az orosz hartéren katona, a hadifogságból 1920: térhetett haza. – A bpi Szt István Reálgimn., 1930: a Középisk. Tanárkéző Int. Gyakorló Középisk. (VIII., Trefort u. 8.) tanára. 1 é. a jénai egy-en, 3 hónapig Olo-ban, 3 hétig Görögo-ban tanumányozta a tanügyi viszonyokat. A M. Földr. Társ. didaktaikai szako. eln. – Írásai: Földrajzi zsebkv. 1939. (Bp. 1939: Az iskolai tanulmányi kirándulások); 1941: Tanulmányi kirándulások a tanulók beszámolóinak tükrében; 1942: A 20 éves Didaktikai Szakoszt.; 1943: A földrajztanulás műhelyéből). – M: Mo. föld- és néprajza. A gimn. és leánygimn. 1. o. sz. Írta Kalmár Gusztávval. Uo., 1938. (Új lny. 1941–1944) (SZIT gimn. tankvei) – Ált. földr. a gimn. és leánygimn. 3. o. sz. U. azzal. Uo., 1939. – A világrészek föld- és néprajza. A gimn. és leánygimn. 2. o. sz. Írta Kalmár Gusztávval. Uo., 1939. (Új lny.1941–1944) – Mo. helyzete, népessége és gazd. élete. Térképismerettel és a fontosabb áll-ok ismertetésével. Földr. a gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Írta Kalmár Gusztávval. Uo., 1941) (Új lny. 1942–1943) 88

Barthos–Csetri–Luttor 1931:81. – Ker. m. közél. alm. 1940. II. – Gulyás III:620.

Bodnár János Antal (Mezőzombor, Zemplén vm. 1904. jan. 11. – Szerencs, 1996. jan. 27. ): kántor-tanító, ogy. képviselő. – Szülők: János, Jaczenkó Mária gazdálkodók, neje 1926–: Gömöri Ilona. 6 é. korától a család földjén dolgozott. 1925: a jászberényi tanítóképzőben kántortanító okl. szerzett. 1925–27: Bercel-Ortíaspuszta (Nógrád és Hont vm.) osztatlan isk-ban tanított, 1927–47: Bekecs közs-ben (Zemplén vm.) kántortanító, majd isk.ig. Leventeoktató, a helyi Hangya Szöv. könyvelője, tűzoltók oktatója, olvasókört szervezője, járatlevelek kezelője, méhészkedett, nyulat tenyésztett. Részt vett a →Magyar Parasztszövetség zempléni megszervezésében. 1944: zsidó munkaszolgálatosokat bújtatott. 1945. I: belépett a Független Kisgazdapártba, a Zemplén vmi pártszervezést irányította. 1945. XI. 4–1947. VII. 25: a Borsod-Gömör-Zemplén-Abaúj vmi választóker. nemz. gyűl. képviselője. 1945–47: a M. Parasztszöv. Zemplén vmi eln-e. Kovács Béla (1908–1959) a Kisgazda Párt főtitkára 1947. II. 25: szovjet letartóztatása után kilépett a FKGP-ból., a →Demokrata Néppárt (DNP) tagja és Zemplén vmi szervezője. VIII. 31: a →kékcédulás választáskor a DNP borsodi listáján ogy. képviselővé választották. X–:a DNP parlamenti csop. aleln-e. X. 24: összeférhetetlenségi bejelentést tett önmaga ellen, amelyben kérte a biz-tól: mondják ki. a felekezeti és az áll. tanítók helyzete eltér egymástól, vagyis ő nincs összeférhetetlen helyzetben, képviselősége idejére illetmények nélkül szabadságolható, s képviselői megbízatását követően állásába kötelezően vissza kell helyezni. A biz. az összeférhetőséget elismerte, de az állásbíztonság elvét elutasította. 1949. II–: →Barankovics István külf-re menekülése és a DNP föloszlatása után pártonkívüli képviselő. Mandátuma IV. 12. után visszavonult a politikától, koholt vádak alapján, fegyelmi büntetéssel eltávolították tanítói állásából. 1957-ig a mezőzombori r. k. egyhközs. kántora és a Betonútépítő Váll., a MÁV Hídépítő Váll. , ill. a helyi tsz. dolgozója. 1957 tavaszán rehabilitálták, az év végétől 1967: nyugdíjazásáig az abaújkéri gyógyped. nevelőint. tanítója; azután méhészkedett és nyúlakat tenyésztett. Az 1960-as évektől közs-i tanácstag, a helyi ÁFÉSZ igazg. tagja, és a közs. szakszerv. szakmaközi biz. eln-e. 12 közs. részvételével megszervezte az Abaúj és Környéke Nyúltenyésztő Szakcsoportot. 88

Varga 1986. – Pócza 1989. – Vida–Vörös. 1991:27. – Csicskó–Szabó 1996. – Ogy. alman. 1947/49:55.