🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Berzeviczy
következő 🡲

Berzeviczy Albert, berceviczei és kakaslomniczi (Berzevice, Sáros vm., 1853. jún. 7.-Bp., 1936. márc. 22.): vallás- és közoktatásügyi miniszter, képviselőházi elnök, történetíró. - A középisk-t Kisszebenben, Lőcsén és Bpen, a jogot Kassán és Bpen végezte. 1874: bírói vizsgát tett, 1877: államtud-ból drált. 1876: Sáros vm. tb. aljegyzője, 1877: első aljegyzője, 1878: tb. főjegyzője, 1880: főjegyzője, közben 1878-81: az újra megnyitott eperjesi ev. jogakad-n a pol., a nemzetgazd. és a jogtört. tanára. 1881: Eperjes ogy. képviselője, a Ház és a delegáció jegyzője; 1884: újravál. 1884. X: a VKM-ben min. tan., a felsőokt. vez-je, 1885: az egy. viszonyokat tanulmányozta No-ban. 1886. V: c. államtitkár, 1887. VI. 10-1894. VI. 9: a VKM adminisztratív államtitkára, 1887-92: Lőcse ogy. képviselője, 1892-1905: Bp. VIII. ker-ét képviselte, 1894. VI. 1: megvált a VKM államtitkárságától. 1895. I. 21-IV.2: képviselőházi második alelnök, 1895. IV. 2-1898. X. 7: képviselőházi első alelnök, 1896. IV: elnyerte a v.b.t.t. címet. 1901-03: a Múz-ok és Kvtárak Orsz. Tanácsának elnöke, 1903. XI. 3-1905. VI. 18: vallás- és közokt-ügyi min. 1910: ismét bekapcsolódott a pol. életbe, az újjászervezett Szabadelvű Párt ~ javaslatára vette föl a Nemz. Munkapárt nevet, 1910-16: Bp. II. ker-ének ogy. képviselője. 1910. VI. 30-1911. XI. 7: képviselőházi elnök (az obstrukció miatt lemondott), 1916: kinevezték a főrendiház tagjává, ezért képviselőségéről lemondott. - 1904. V. 13: az MTA tb. tagjává, 1904. XII. 11: ig. tagjává, 1927: felsőházi képviselőjévé választotta, 1905. XI. 27-1936: az MTA elnöke volt. - Mint az Interparlamentáris Unió m. csop-jának alelnöke, majd elnöke részt vett 1896: a bpi, 1900: a párizsi, 1924: a genfi konf-kon (az utóbbin sikeresen utasította vissza a rum. küldöttség Mo. elleni támadásait). 1907: a Shakespeare-biz. elnöke, 1916: a SZIA tagja, majd tb. tagja, a Petőfi Társ. tb. tagja, 1920: a Korvin Mátyás Irod. Társ. alapító elnöke, a bécsi és berlini tud. akad. l. tagja, a nápolyi Accademia Pontiana külső tagja, 1924: a szegedi tudegy. tb. dr-a volt. - M: A pol. és a morál. Eperjes, 1880. - Emlékbeszéd Szinyei Merse Félix fölött. Uo., 1891. - Emlékbeszéd P. Szathmáry Károly fölött. Uo., 1891. - Közművelődésünk és a 3. egyetem. Bp., 1894. - A testi nev. kérdéséről. Uo., 1894. - A testi nev. reformja. Uo., 1896. - Az ismeretterjesztés eszközei az isk-n kívül. Uo., 1897. (Klny. Bpi Szle) - Itália. Útirajzok, tanulm-ok. Uo., 1899. - A parlamentekről. Uo., 1899. - Petőfi emlékezete. Eperjes, 1899. - Vörösmartyról. Uo., 1899. - Közokt. és közművelődés. Bp., 1900. (Klny. Közgazd. lex. 2. köt.) - Vétsey István emlékezete. Uo., 1901. - A középső Felvidék szerepe tudományosságunk tört-ében. Uo., 1901. (Klny. M. Paedagogia) - Beatrice d' Aragona. Róma, 1902. - Emlékbeszéd Horánszky Nándor arcképének leleplezésénél a Bp-Józsefvárosi Körben. Bp., 1903. - Horváth Boldizsár emlékezete. Uo., 1903. - M. utazók Olo-ban a múlt sz. első felében. Uo., 1903. - A cinquecento fest-e és szobrászata (tekintet nélkül Velencére). Uo., 1906. - Régi emlékek. Uo., 1907. - Beatrix kirné. Uo., 1908. (Fr-ul rövidítve: Beatrice d' Aragon, reine de Hongrie. Vol. 1-2.; sp-ul: Beatriz de Aragon reina Hungría. Fr-ból ford. Luis de Terán. [Klny. La Espana Moderna] Madrid, 1913.; ol-ul: Beatrice d' Aragona. Ford. Rodolfo Mosca. Milano, 1931) - Les tristes ruines de la maison d'Aragon. Uo., 1910. (Klny. Rev. de Hongr.) - A tájképfestés a 17. sz-ban. Uo., 1910. - A termfölötti elem Shakespeare színműveiben. Uo., 1910. - Programmbeszéd. Uo., 1910. - Az ol. renaissance. A renaissance Mo-on. Uo., 1912. - Vál. beszédek. Bev. Beöthy Zsolt. Uo., 1912. Arck. - Tört-tud. m. áll. int. Rómában. Uo., 1912. - Görögországi útirajzok. Bp., 1913. (Klny. Bpi Szle) - Elnöki megnyitó beszéde... az Orsz. Testnev. Tanács alakuló ülésén. Uo., 1913. - Acta vitam Beatricis Reginae Hung. illustrantia. Aragóniai Beatrix m. kirné életére vonatkozó okiratok. Gerevich Tibor és Jakubovich Emil közreműködésével. Uo., 1913. - Fabriczy Emil tb. tag emlékezete. Uo., 1914. - Les sonnets de Michel-Ange et de Shakespeare. Uo., 1914. (Klny. Rev. de Hongr.) - Les fançailles successives de Beatrice d' Aragon. Uo., 1914. (Klny. uonnan) - Pulszky Ferenc százados emlékünnepe. Marczali Henrikkel és Nagy Gézával. Uo., 1915. - Délen. Útirajzok, tanulm-ok. Uo., 1917. - D. Kampf um d. Wahrheit. Vortrag. Uo., 1917. - Trefort Ágoston emlékezete szül. 100. évford. alkalmából. Uo., 1917. - Itália e l'Ungheria nel passato e al presente. Riflessioni d'un politico ungherese. Uo., 1919. (Névtelenül!) - Az abszolutizmus kora Mo-on. 1-4. köt. Uo., 1921-37. - Az ötvenes évekből. Felolv. Uo., 1922. - Pascuale Villari külső tag emlékezete. Uo., 1923. - Seregavató beszéd gr. Tisza István emlékére. Uo., 1924. - Beszámoló az Interparlamentáris Unió 1926. ülésszakáról. Radisics Elemérrel. Uo., 1926. - Fraknói Vilmos emlékezete. Uo., 1927. - Rapporti storici fra Napoli e l'Ungheria nella epoca degli Aragonesi. Napoli, 1928. - A két Eötvös. Bp., 1929. (Klny. br. Eötvös Lóránd emlékkv.) - Társszerk-je a Bibliotheca Corvina. Mátyás kir. budai kvtára. Bp., 1927. c. műnek. - Mellszobrát 1904: Istók János készítette (ábra Ország-Világ 1904:953). Betűjelei: A. v. B. (Pester Lloyd, 1909); B.A. (az Ellenőr és a Nemzet vezércikkeinél). T.E.

Ogy. alm. Bp., 1887:179; 1892:195; 1896:207; 1901:222; 1905:225; 1910:239; 1927:129; 1931:416; 1935:118. - Szinnyei I:979. - Pallas III:187; XVII:178. - Őry János: B. A. és a debreceni egy. Debrecen, 1895. - Főv. alm. Bp., 1904:18. - MTA tagajánl. Uo., 1904. - Emlékkv. B. A. írói műkődése félszázados évford-ja ünnepére. Írták a miskolci (eperjesi) jogakad. tanárai. Pécs, 1925. Arck. - M. Írómesterek. Bp., 1926:13. - Pol. évkv. 1927:155. - KL I:200. - M. társad. lex. 1930. - M. ogy. alm. 1931:473. Arck.; 1935:118. Arck. - Gellért-Madarász 1932:69. Arck. - Karczag 1932:3558. - Drucker György: B. A. és az Interparlamentáris Unió. Pécs, 1934. (Klny. Külügyi Szle) - Emlékkv. B. A. taggá választása 30. évford-ja alk. Bp., 1934. Arck. - Aevum. Milánó, 1936. (Márfy, Oscar: Io memoriam di A. B.) - Corvina 1936:1. - Irodt. 1936:123. (Gulyás Pál) - Literatura 1936:97. (Ugron Gábor) - Koszorú 1936:245. - Napkelet 1936:398. (Kállay Miklós) - Nyugat 1936:251. (Babits Mihály) - Pásztortűz 1936:119. (Tavaszy Sándor) - Századok 1936:238. (Angyal Dávid) - Új idők 1936:530. (Pekár Gyula) - Proznovszky István: Wolkenberg Alajos emlékezete. - B. A. emlékezete. Bp., 1937. (Klny. Parthenon) - Balogh Jenő: B. A. emlékezete. Bp., 1938. - Gulyás III:147; 1956:527. - MIL I:144. - MÉL I:199. - MTA tagjai 1975:30. - Bőlény 1978:218.

Berzeviczy György, br. (†1437. márc. 25 után): megyéspüspök. ~ Péter tárnokmester (1419-32) fia. A bécsi egy-en tanult. A MA-ban (Berzeviczei) pozsegai Szt Péter kápt. prép-ja, 1429. IV. 28: vál., 1429. VI. 1-1437. III. 25: tényl. nyitrai mpp. 1429. VI. 1: erősítette meg a p.- Utóda 1438. III. 2: Szécsi Dénes. T.E.

Mendlik 1864:56. (26.) (s.v. Berzeviczi György; 1429-37: pp.) - Idők Tanúja 1866. IX. 26. (26.) - Gams 1873:375. (s.v. Georgius de Berzence; 1429. IV. 28-1437: pp.) - Fraknói 1895:516. - Eubel I:368. (s.v. Georgius de Berzence; 1429. VI. 1: pp.) - Schem. Nitr. 1914:9. (30.) - Fügedi 1974:204.

Berzeviczy György, berzeviczei, SJ (Berzevicze, Sáros vm., 1657. júl. 25.-Bécs, 1708. dec. 12.): tanár. - 1671: lépett a r-be. Nagyszombatban és Bécsben tanított, majd a kassai koll. rektora. A Rákóczi-szabharc alatt Bécsbe költözött. - M: Libellus... Nagyszombat, 1687. - Quatuor columnae sapientum. Uo., 1690. - Gladius ecclesiae laureanus. Uo., 1697. - Tractatus de Deo. Uo., 1701. - Tractatus in tertiam pariem d. Thomae de aug. incamati verbi mysterio. Uo., 1701. - Több fiz. és metafiz. munkája kz-ban, Kőrössy György másolatában az OSZK kzt-ában. H.J.

Szinnyei I:984. - H. Kovács 1907:31. - Velics I:95.

Berzeviczy Henrik, SJ (Hamborg, Sáros vm., 1652. nov. 1.-Besztercebánya, 1713. jún. 20.): tanár, igazgató. - 1669. X. 14: Nagyszombatban lépett a JT-ba, 1673: tanár a nagyszombati gimn-ban, 1676: ig. a lőcsei, majd a trencséni gimn-ban. 1679-81: a mat., 1689-90: a fil., 1691/93: a morális tanára a nagyszombati egy. bölcs. és teol. karán, 1708: a grazi egy. mat-tanára. Korszerű a nagyszombati egy. hallg-i számára készített mat. tankv-e. Érdekes tört. dokumentum az a védőirata, amelyet r-je érdekében készített. - Fm: Arithmetica pragmatica. Nagyszombat, 1687. - Sacer Ungariae tricollis. Uo., 1687. - Apologia pro innocentia societatis Jesu, dum edicto principis Franc. Rákóczi ex Hungaria proscriberetur. Uo., 1706. - Ernő, egy ifjú c. isk-drámáját 1677: Kassán, 1739: Ungvárott adták elő. M.I.

Szinnyei I:985. - Szentpétery 1935:664. - Takács 1937:9. - Hermann-Artner 1938:265. - JTÉ 1942:290. (155.) (s.v. Berseuiczi)

Berzeviczy János, berzeviczei, SJ (Berzevicze, Sáros vm., 1692. febr. 4.-Kolozsvár, 1750. júl. 2.): hitszónok, rektor. - Prot. családból származott, de rokona, B. Henrik hatására szüleivel együtt kat. lett. Katonai pályára lépett. 1714: esküvője napján elhagyta jegyesét és belépett a r-be. Nagyváradon grammatikát tanított, majd 16 évig Mo-on és Erdélyben m., lat. és szl. hitszónok. 1735-38: Rozsnyón, 1743-44: Székelyudvarhelyt a rház főnöke, 1745-50: a kolozsvári szem. rektora. - M: Egy eltévedt juhocska mennyei pásztorától kért és nyert vezérlő oktatása. Kassa, 1731. H.J.

Szinnyei I:986. - H. Kovács 1907:42. (*1629!) - Szilas László közlése (Róma, 1983. I. 19.)

Berzeviczy Valerián, Szeplőtelen Fogantatásról nev., Piar (Berzevice, Sáros vm., 1646. jan. ?-Privigye, 1707. aug. 1.): tanár. - Privigyén bemutatott isk-drámái: Christus patiens (1673) - Sanctissimi Sacramenti in Vetere Testamento figurae (1674) - 1675: Úrnapján egy „actio elegans”-t adatott elő a tp-ban. M.I.

ItK 1915:116. (Prónai Antal)