🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Benyák
következő 🡲

Benyák Bernát József, Isten Anyjáról nev., Piar (Komárom, Komárom vm., 1745. dec. 6.-Selmecbánya, 1829. márc. 1.): tanár, igazgató. - 1764: lépett a r-be. Bölcs. és teol. tanulm-ok után nev. a r. nyitrai konviktusában, 1774: a pesti gimn., 1777: a liceum tanára, majd a székesfehérvári gimn. ig-ja. Ezután Vácott, Debrecenben és Trencsénben tanított, 1816: a selmecbányai gimn. ig-ja. A m. nyelvű és a korszerű tananyagú okt. érdekében kifejtett tevékenysége kiemelkedő. A pesti liceumban m-ul tanította a fil-t, 1777: m. nyelvű fil. munkát is adott ki. Másik fil-i munkájában a fil. gondolkodás során érvényesíthető egyéni véleményalkotás jogát a felvilágosodás szellemében tárgyalta. 1792: tervezetet dolgozott ki a hazai isk-rendszer korszerűsítésére. Ebben a m. nyelv szerepét és a polg. igényeknek megfelelő okt. anyag szükségességét hangsúlyozta. Azt kívánta, hogy a gyermekek már a népisk-ban tanulják a m. nyelvtant, a gimn-okban mindenütt m-ul tanítsanak minden tantárgyat, s az akad-k közül jelöljenek ki egyet, ahol minden tud-t m-ul oktatnak. Itt szervezzenek egy m. költészet- és ékesszólás-tanszéket is, hogy minél több alkalmas művelt és képzett szónoka és költője legyen Mo-nak. Felvázolta egy keresk. főisk. tervét, ahol a szakmai ismeretek alapos okt-a mellett élő idegen nyelveket is tanítanának: ném-et, ol-t, szerbet, csehet, lengy-t, horvátot, or-t, macedónt és törököt. Tiltakozott az ellen, hogy a m. okt-ügy irányítását a bécsi osztr. Tanügyi Biz. intézze; önálló m. tanügyi hatóság szervezését kívánta. Selmeci ig. korában nemzetiségi tanulói számára m. nyelvtankv-et készített lat. nyelven. Isk-drámát is írt. - Fm: Egész logikából és oktató fisikából válog. cikkelyek. Kalocsa, 1777. - Okos elmének mulatozásai. Pest, 1783. - Ratiocinium philosophicum super libertate ingenii humani in philosophando. Uo., 1784. - Grammatica Hungarica. Selmecbánya, 1816. - Opuscula poetica. Bécs, 1819. - Magyar versei. Uo., 1820. - Üdvösséges énekei. Selmecbánya, 1821. - A m. nyelvnek egyenesfolyását ismertető versek. Uo., 1826. - Veszprém városának nyájas leírása. Ford. Perényi József. Veszprém, 1912. - Megszégyenült irigység. (Nyitra, 1772); Mauritius, keserves játék (Nagykároly,?); Joász, Judea kir-a (Szeged, 1769); Mostellaria (Plautus után) (Uo., 1769). M.I.-K.I.

Szinnyei I:873. - Takáts Sándor: B. B. és a m. okt-ügy. Bp., 1891. - M. Nyelvőr 1901. (Takáts Sándor: Egy elfeledett nyelvújító) - Prónai Antal: A piaristák színjátékai Pesten a 18. sz-ban. Bp., 1907. Függelék. - Bácskainé P. Zsuzsa: B. B. és a fr. irod. Szeged, 1939. - MItB I:520. - Koltai 1998:54. (*dec. 10.)