🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bársony
következő 🡲

bársony: a →szövetek egy típusa, mely selyemből, pamutból vagy gyapjúból ún. bársonyszéken készül. - Szövésekor lánc v. vetülék irányban elhelyezett rézvesszőkkel hurkokat alkotnak. Az így készült ~t nevezzük hurkos ~nak. Ha a hurkokat fölvágják, nyírott ~t kapunk. A mintázatlan ~ már az ókorban ismert volt, de a gazdagon díszített, réteges, fémfonalakkal átszőtt hurkos és nyírott ~okat csak a 15. sz. elejétől készítették Velence és Firenze műhelyeiben, ahol a végben szőtt anyagokon kívül egyedi - egyh. és világi - megrendelésre is dolgoztak. Mintáikat a kor kiemelkedő művészei, mint Pisanello, Jacopo Bellini v. Antonio Pollaiuolo (→fojnicai kazula) tervezték. P.E.

Bársony György, lovasberényi (Péterfalva, Nyitra vm., 1626. márc. 3.-Szepesi káptalan, 1678. jan. 18.): megyéspüspök. - Nyitrán és Nagyszombatban tanult, a Pázmáneumból 1646. XI. 29: lett a CGH növ-e. 1650. V. 19: papként tért haza, Dunaszerdahelyen plnos. 1653. XI. 8: esztergomi knk., 1655. VI. 20: barsi, majd tornai, utóbb gömöri főesp. 1661. IV. 21: szentgyörgymezei prép. 1662: szekszárdi apát, 1663. II. 16: nagyprép. és érseki helynök., VII. 19: szepesi prép. és váradi vál. pp. 1665. IV. 22: erősítette meg VII. Sándor. - Kir. tanácsos, a kir. fölhatalmazásával Árva, Turóc, Liptó, Szepes vm-éket, Lőcse és Késmárk prot. egyhközs-eit is vizitálta. Állítólag 7600 prot-t térített meg erőszakkal. 1671: Batizfalva, Csütörtökhely, Hunfalva, Káposztafalva, Malomvíz, Nagylomnic, Szalók, Szentandrás, Szmizsány, Zsákóc, Zsóka isk-it és tp-ait elvette a prot-októl. 1672. VII. 14: Turólukán testvérével, ~ János ítélőmesterrel együtt a lutheránusok megtámadták. Jánost agyonverték, a már földre tepert ~t Germán Sámuel lutheránus pap neje mentette meg. 1673. IX. 11: megszerezte a késmárki tp-ot és pléb-t, 1674. VII. 10: kiűzte a városból a prot. prédikátort, javai nagy részét kisajátította; közben IV. 18: a szepesi kamara közreműködésével elfoglalta a lőcsei tp-ot. 1675. XII. 13: egri mpp. 1675-76 jászói prép. X. Kelemen 1676. II. 11: erősítette meg, hamarosan Heves és Külső-Szolnok vm. főispánja is. Folytatta az ellenreformációt, megerősítette a →Kisdianum alapítólevelét, Sopronban jezsuita koll-ot, Stotzingenben az ágostonosoknak és szervitáknak tp-ot és rházat alapított. - Helynöke Egerben 1677: Horváth György nagyprép. - Kassán temették el. - M: Mo. tükre. Kassa, 1671. (Névtelenül, II. Szilveszter bullájának ford-a) - Veritas toti mundo declarata. Uo., 1671. - Utóda Váradon és a szepesi prépságban 1676. III. 29: Luzsénszky Joachim, Egerben 1678. III. 3: Pálffy Ferdinánd, a jászói prépságban 1677: Pálffy Tamás. 88

Mendlik 1864:82. (s.v. Bársonyi; 1663-75: váradi pp.), 99. (1675-78: egri pp.) - Gams 1873:385. [s.v. Bársonyi; 1663-1675(76): váradi pp.], 368. (1676. XII. 13-†1678. I. 18: egri pp.) - Új m. Sion 1886:94. - Zelliger 1893:29. (1650: dunaszerdahelyi plnos!; †Kassa, jan. 18.) - Szinnyei I:614. (1650: vágszerdahelyi plnos!; †szepesi kápt., jan. 11!) - Pallas II:683. (itt szerdahelyi plnos!; †szepesi kápt., jan. 11.) - Schem. M-V. 1896:93. (58.) (1663. VI. 7-1675. XII. 13: váradi pp.) - Pirhalla 1899:460. (†1678. jan. 22. után pár nappal a szepesi kápt-ban) - Kollányi 1900:268. (itt Vágszerdahelyen plnos!; 1663: váradi pp-†Kassa, jan. 18.) - Veress II:48. (1650: dunaszerdahelyi plnos; 1663: erdélyi pp.) - Bunyitay-Málnási IV:136. (*1629!; 1663: váradi pp.) - Gulyás lI:523. (†jan. 18!) - Jászói névtár 1944:41. (1675-76: jászói prép.) - Sugár 1984:347. (†szepesi kápt., 1675(!) dec. 13. v. 15.) - Jakubinyi 2004:26.

Bársony István (Sárkeresztes, Fejér vm., 1855. nov. 15.-Bp., 1928. márc. 11.): író, újságíró. - A nagykárolyi piar. gimn-ban és Szatmárnémetin, jogot Pozsonyban és Bpen tanult. 1881: az Egyetértés napilap b. munk. lett, innen a Hazánkhoz majd a M. Hírl-hoz szegődött, melynek 1907. V. végéig főmunk. 1907. VI. 1-1919. III. 25: és 1919. VII. 8-tól a Bpi Közl. c. hiv. lap szerk-je, 1919-től min. tan. rangban; 1919. III. 26-III.30: neve alatt jelent meg a Tanácsköztársaság c. hiv. lap. - 1894: a Petőfi Társ., 1898: a Kisfaludy Társ. tagjává, 1925: az Aurora Kör tb. tagjává, 1927: a SZIA III. o-a tagjává, szülőfaluja díszpolgárrá választotta. Reg-ei és elb-ei több kiad-ban, ném., ol., or., rumén és szerb nyelven is megjelentek. Vadásztört-ei e műfaj jelesei közé tartoznak. - M: Százszorszépek. Elb-ek. Bp., 1886. - Tausendschön. Elb-ek. Uo., 1886. - A szabad ég alatt. Elb-ek. Uo., 1888. - Tréfás tört-ek. Uo., 1890. - Dobogó szívek. Uo., 1891. - Erdőn-mezőn. Uo., 1894. - Négyszemközt. Uo., 1894. - Jó az Isten. A jó szív kincs. 2 elb. Uo., 1895. - Csend. Uo., 1895. - Ecce homo. Uo., 1896. - Vig világ. Mulattató tört-ek, kalandok, adomák a vadász-erdész és gazdaéletből. Uo., 1897. - Vadásztört-ek. Uo., 1898. - A szerelem kv-e. Uo., 1899. - M. természeti és vadászati képek. Uo., 1898. - Az ingovány. Reg. 1-2. köt. Uo., 1900. - Keresd az asszonyt. Uo., 1901. - Egy darab élet. Uo., 1901. - A királytigris. Reg. Uo., 1901. - Élő képek. Uo., 1903. - Vadásztáska. Uo., 1903. - Magános órák. Uo., 1904. - Mulattató vadászrajzok. Uo., 1905. - A napsütötte ffi és más elb-ek. Uo., 1904. - Szelek útján. Reg. Uo., 1904. - Tátra-album. Uo., 1906. - Titkos veszedelmek. Uo., 1907. - Súgok valamit. Elb-ek. Uo., 1908. - Tarka mesék. Elb-ek. Uo., 1908. - M. földön. Term. és vadászat. Uo., 1910. - A boszorkány. Uo., 1910. - Dinamit Uo., 1911. - A diadalút. Uo., 1912. - Este. Uo., 1914. - Vérvirág. Elb-ek. Uo., 1917. - Az erdő kv-e. Uo., 1918. - M. élet. Elb-ek. Uo., 1920. - Szól a puska. Uo., 1920. - Az én világom. Rajzok. Uo., 1925. - Délibáb. Elb-ek. Uo., 1926. - Erdőn-mezőn. Vadásztört-ek. Vál. szerk. és utószó Véber Károly. Uo., 1962. - Szerk. 1887: a M. Figaró Naptárát. - Álneve és betűjegyei: Krix-krax; B. I.; B-ny; Nimród; ny; Sportsmann. T.E.

Szinnyei I:615. - PaIlas II:684., XVII:146. - Zsinszky Aladár: Magyarán. Megjegyzések B. I. cikkeire. Bp., 1926. (Klny. M. Nyelvőr) - Lőrinczy György: Szobrok az éjszakában. Uo., 1927. - SZIA tagajánl. 1927:11. - A Falu 1928:214. - A Kisfaludy Társ. évlapjai Bp., 1928:353. - A Sajtó 1928:225. - Irodtört. 1928:42, 188. - Pásztortűz 1928:141. - KL I:158. - Gulyás II:523. - Molnár Péter: B. I. Pécs, 1940. - Gulyás 1956:523. - MIL I:109. Kép. - MÉL I:124. - Lukáts 1973:90. - MItB VI:879.