🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > ágostai hitvallás
következő 🡲

ágostai hitvallás (lat. Confessio Augustana): az augsburgi birodalmi gyűlésen 1530: előterjesztett legjelentősebb evangélikus hittétel-gyűjtemény. - Melanchthon fogalmazta meg, Luther jóváhagyta. 1530. VI. 25: olvasták föl a cs. és a birod. gyűlés előtt. A cs. és a kat. résztvevők a Confutatióval válaszoltak, melyet VIII. 3: terjesztettek a prot-ok elé. Erre írta Melanchthon az Apologia Confessionist, mely az ~ teol. megalapozása. 1540 k. Melanchthon újabb szentírási és patrisztikai bizonyítékokkal bástyázta körül. - Az ~ a →schmalkaldeni szövetség alapokmánya lett. 1555: az augsburgi béketárgyaláson államjogilag is elismerték. - Az ~ két részben 21 hitágazatot és 7 egyházfegyelmi tételt tartalmaz. Első rész: I. Szentháromság, II. Eredeti bűn, III. Isten Fia, IV. Megigazulás, V. Hivatalok, VI. Az új engedelmesség, VII-VIII. Egyház, IX. Keresztség, X. →Úrvacsora, XI. Gyónás, XII. Bűnbánat, XIII. Szentségek vétele, XIV-XVI. Egyházi és állami szervezet, XVII. Krisztus visszajövetele, XVIII. Szabad akarat, XIX. A bűn oka, XX. Jócselekedetek, XXI. Szentek tisztelete. - Második rész (visszaélések ellen): XXII. Egy szín alatti áldozás, XXIII. Cölibátus, XXIV. Mise, XXV. Gyónás, XXVI. Böjtök, XXVII. Szerzetesi fogadalmak, XXVIII. A pp-ök joghatósága. - 1530. VII. 6: Melanchthon Campeggio bíb-nak írta: „Dogmatikus tanításunk teljesen megegyezik a római egyházéval.” Az előszó szerint „az egy Krisztushoz tartozók vitatkoznak”. Luther színleléssel vádolta Melanchthont a tisztítótűz, a sztek tisztelete, s a p-nak az →Antikrisztussal való azonosítása kérdésében. Szemére vetették, hogy a szentségek hetes számának és az →átlényegülésnek a tagadását nem fejezte ki világosan. Az 1540: fogalmazott változat az úrvacsora kérdésében a kálvinistákhoz közelít. - Az ~ 1530. évi változata az ev-ok, az 1540-es a ref-ok alapokmánya lett. Mo-on az 1530-as változat terjedt el. Ezt fogadták el 1545: a medgyesi, 1546: az eperjesi és erdődi, 1554: az óvári (Szatmár vm.) zsinatokon. Ennek alapján nyertek némi vallásszabadságot a prot-ok 1553: a soproni, majd a pozsonyi ogy-en. 1591: a csepregi kollokviumon Nádasdy Ferenc kitiltott minden papot, aki nem fogadta el az ~t. A felsőmo-i sz. kir. városok 1549: elfogadott hitvallása, az ún. Confessio Pentapolitana 20 cikkben foglalja össze. - Kiadása m-ul: Az ~. Ford., bev. és jegyz. Prőhle Károly. Győr, 1940. **

Pallas I:163. - LThK I:1079.