🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > zágrábi folyamodvány
következő 🡲

zágrábi folyamodvány, 1848. márc. 25: horvát nemzeti követelések összefoglalása. – A III. 15-i pesti 12 pont hatására, a horvátok Ljudevit Gaj (1809–1872) költő kezdeményezésére, létrehoztak egy „ideiglenes nemzeti választmányt”, III. 25: zágrábi népgyűlésükön összefoglalták kívánságaikat, amit küldöttségük V. Ferdinánd (ur. 1835–48) elé terjeszett: 1. Jellašić neveztessék ki bánnak. 2. A tartományi gyűlés májusra hivassék össze. 3. Dalmácia, Szlavónia és a Határőrvidék Horvátországgal egyesíttessenek. 4. Nemzeti függetlenség. 5. Felelős független minisztérium. 6. A nemzeti nyelv szabad használata bel- és külügyekben. 7. Zágrábban egyetem állíttassék. 8. A szabad nemzeti szellem alapelveinek politikai és értelmi kifejezése. 9. Sajtó-, szólás-, tan- és vallás-szabadság. 10. Évenként országgyűlés, fölváltva Zágrábban, Eszéken, Zárában és.Fiúméban. 11. Népképviselet egyenlőség alapján. 12. Jogegyenlőség, törvényszéki nyilvánosság, esküdtszék, bírói felelősség. 13. Közös adózás. 14. A robot eltörlése. 15. Nemzeti bank alapítása. 16. Az eddig magyar kormányi kezelés alatt álló nemzeti pénzalap visszaállítása. 17. Nemzetőrség, az ország kapitányának, kit a tartománygyűlés választ, parancsnoksága alatt. 18. A nemzeti csapatok béke idejében otthonn maradnak, hazafi tisztektől nemzeti nyelven vezényeltetnek, az idegen csapatok az országból kiparancsoltatnak, a határőrök Itáliából hazahívatnak. 19. A nemzeti csapatok esküt tesznek a király, az alkotmány és a nemzeti szabadság iránti hűségre. 20. A politikai foglyok, különösen Tomesco Miklós szabadon bocsátandők. 21. Társulati, gyülekezési és kérelmijog. 22. Mindennemű közbülső vámok eltörlése. 23. A tengeri só szabad bevitele. 24. A közmunka eltörlése az őrvidéken, a községek régi jogainak helyreállítása. 25. Az őrvidéki pénzalap a nemzeti pénzügyminiszter kezelése alá adassék. 26. A határőrnek egyenlő joga és szabadsága legyen az ország egyéb polgáraiéval. 27. A városok és községek újraszervezése a szabadság, önkormányzat és szólás-szabadság alapján. 28. A főispán az ősi „Zsupán" néven neveztessék, s a vármegyék újra szerveztessenek. 29. Mindennemű egyházi és világi hivatalok csupán belföldieknek adassanak. 30. A papi nőtlenség töröltessék el, isteni tiszteletben a nemzeti nyelv alkalmaztassék. – III. 30: Bécsben a horvát küldöttség V. Ferdinándtól legtöbb kérésükre kitérően válaszolt, de Jellašićot kinevezte horvát bánná, akit a m-ok ellen akart fölhasználni. Batthyány Lajos m. min. eln. 1848. V. elején kieszközölte, hogy Jellašić ot a kir. utasítsa, engedelmeskedjék a m. kormánynak. Ez fölháborította a horv-okat, V. 11: a báni értekezlet föliratában kijelentette: a horv-ok nem vethetik alá magukat a m. kormánynak, az sértené a horv. nemz. érdekeit, azért sem, mert a m-ok Au-tól teljesen független m. áll. megteremtésén fáradoznak, és így veszélyeztetik az uralkodóház nagyságát és az osztr. államkötelékek épségét. 88

Szeremlei 1867:49. – Gulyás László: Két régió, Felvidék és Vajdaság sorsa. Az Osztr.–M. Monarchiától napjainkig. Pécs, 2005: 32.