🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zádori
következő 🡲

Zádori (1864-ig Draxler) János (Kátlóc, Pozsony vm., 1831. nov. 6.–Esztergom, 1887. dec. 30.): kanonok. – Apja Draxler Antal, a gr. Erdődy-uradalom erdésze. Léván, Érsekújvárt, Esztergomban és 1847: Nagyszombatban tanult. A teol. 1851–54: a Pázmáneum növ-eként a bécsi egy-en végezte, 1854. XII. 7: pappá szent. Balassagyarmaton kp. 1864. VII. 27–1887: haláláig az esztergomi papnev. int. tanára. 1867. I. 26: a pesti Tud.egy-en teol dr. 1874. VII. 3: p-i kamarás, 1884. VIII. 2: esztergomi knk. – Írásai: Családi Lpk (1856), M. Sajtó (1856: 142. sz. Emléksorok Balassagyarmat polgáraihoz Kék László nyomdája működésének megkezdésekor), Népnevelők Közlönye (1858), Religio (1858–:), Tanodai Lpk (1859.), P. Napló (1859: 48. sz. Szózat irod-unk érdekében), Kath. Néplap (1864), M. Sion (1865:317. Harminckét májushavi sz. beszéd; 1878:692. A Jézus szive ájtatosságának tört-e, mivolta; 1884:49. Syntagma theologiae fundamentalis. [ mindkettő névtelenül]), István bácsi naptára (1868–:), Egyh. Lpk (1867.), M. Sion (1868: Útivázlatok Olaszo-ból 1–9. rész), Kath. Köz. (1868), Piros Könyv (1869), stb. – M: Egyh-i beszéd, melyet Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén mondott. Balassagyarmat, 1856. – Három búcsújárási szt beszéd (a mátraverebélyi sztkúthoz). Pest, 1859. – 3. Gyászbeszéd, melyet gr. Széchenyi István üdveért Balassagyarmaton 1860. Szt-György-hava 20. tartott áldozatok alkalmával mondott Kádlóczi Draxler János. Uo., 1860. – Isten a legtisztább szeretet. Imakv Eckartshausen után. Uo., 1860. – Szt Péter ap. két levele. Uo., 1860. – Gyémánt avagy üveg. Stolcz Albán után magyarítá. Uo., 1860. –  Rabságom órái. Írta Pellico Silvio. Olaszból ford. Uo., 1861. – Isten a valódi szeretet! Oltáregyleti imakv. Uo., 1862. (Imakv Jézus szive tisztelői sz. 2. bőv. kiad. Esztergom, 1882.; 3. kiad. Balassagyarmat, 1906) – Isten a legtisztább szeretet. Imakv. Balassagyarmat, 1862. – Egyh-i beszéd, melyet a japáni vértanúk első nyilvános dicsőítése alkalmával Szécsényben a Ferenc-rendiek tp-ában Sz György-hava 19. mondott. Uo., 1863. – Egyh-i beszéd szt Felicián tiszt-ére. Uo., 1863. – A társad. alapelvei. Pest, 1864. – Harminckét május havi szt beszéd. Uo., 1865. – Mária-havi nefelejts. Imakv a májusi ájtatosság idejére. Uo., 1866. – Árpádházi szt Erzsébet élete. Írta Stolcz Albán. Ford. Klimstein Imrével. Eger, 1867. – Theses ex universa Theologia quas superatis rigorosis examinibus pro obtinendo Doctoris in SS. Theologia gradu publice defendendas suscepit. Strigonii, 1867. – Földünk nem hittani központja a mindenségnek. Bölcsészeti adalék minden ker. hittanhoz. Pest, 1868. – A római katakombák. Uo., 1868. – Jézus Krisztus a tört-ben. Lacordaire nyomán. Esztergom, 1868. – Úti vázlatok Olaszo-ból. 1867. Eger, 1869. – Spanyol út 1868-ban. Pest, 1869. – Egyh-i beszéd, melyet Szt István ap. m. kir. ünnepén Budán 1869. a Nagy-Boldog-Asszony tpában mondott. Uo., 1869. – IX. Pius p. élete. Esztergom (ny. Bécs), 1869. – Emléklombok IX. Pius p. életéből. Bécs, 1869. – Kihez menjünk! Stolcz Albán után. Pest, 1871. – Földünk helyzete a mindenségben. Uo., 1871. (Házi kvtár 3.) – Éjszakafrikai úti vázlatok. 1. Egyiptom. Bp., 1874. (Házi kvtár 16.) – Jézus szíve ájtatosságának története, mivolta, hittani alapja. Esztergom, 1878. – Szűz Mária szeplőtelen Szívének tisztelete... A szeplőtelen fogantatás hitágazati kimondásának negyedszázados évf-jára. Uo., 1879. – A nemzeti zarándoklat Lourdesba 1881. Uo., 1881. (Klny. Új M. Sion; 2. bőv. kiad. 1887) Syntagma Theologicae Dogmaticae Fundamentalis. Uo., 1882. – Egri manna. Ima és énekkv a ker. kath. ifj. sz. Winterberg (ny. Bp.), 1882. – Isten az én reményem. Imakv ker. kat-ok számára. Winterberg, 1882. (Tótra ford. Ozvald Richard) – Pázmány Péter szobra Esztergomban. Esztergom, 1883. (Klny Új M. Sion) – Fragmenta Syntagmatis. Uo., 1885. – Alkalmi szt beszédek. Uo., 1886. – Margitsziget története. Uo. é. n. – Égi manna. Ima- és énekkv a ker. kath. ifj. sz. Winterberg. é. n. – Esztergomban 1871. I. –1875. XII: a Katholikus Lelkipásztor egyh. szónoklati folyóir. szerk. és kiadója, 1870. I.–1872. XII: az Új Magyar Sion egyházirod. folyóir. szerk. és kiadója Frankl Vilmossal, 1873. I –1886. XII: egyedül.  – Álnevei és betűjegyei (többnyire kvismertetéseknél): Dr. Sólymos (M. Sion 1867, 69, Új M. Sion 1872, 86);  Esztergályi; Kádlóczi (művén, Pest, 1860); Kádlóczi Draxler János (művén, Pest, 1860); S. (Új M. Sion 1876); S. J. (M. Sion 1868/69, Új M. Sion 1870, 76, 80); S(ólymos) (Új M. Sion 1876);  Sólymos (M. Sion 1868/69; Új M. Sion 1870/84); Sólymos Hermegild, ifj. (Új M. Sion 1879); Z. (Új M. Sion 1879, 81, 83, 85), Z. J. (M. Sion 1863/68, Új M. Sion 1876/77, 79); Z-i (M. Sion 1865/66 kvism.); Zádori (M. Sion 1867/69, Új M. Sion 1875); Zádori Ármin (művén, Pest, 1860); Zádori Ev. János (M. Sion 1868/69, Új M. Sion 1878) 88

M. Sion 1869:794. (Frankl Vilmos–~: Új M. Sion programja); 1870:3. (Föladataink) – M. Korona 1879: 283. sz. (25 é. áldozási és írói jubil.) – Szalády 1884:235. – Egyetértés 1888. 1. sz. (Nekr.) – Walter Gyula: ~ élete. Esztergom, 1888. (2. kiad. 1889) – Zelliger 1893:562. – Nyitra vm. 1899. (*Kátlóc, a falut tévesen Nyitra vm-inek tekintve!) – Kollányi 1900:512. (*Kátlóc, Nyitra vm.!) – Kiss–Sziklay 1902:217. – Esztergom vm. [1908] – Szinnyei XIV:1701. (*Kátlóc, Nyitra vm.) (Álneve: Sólymos és nem Solymos!) – Krücken–Parlagi 1918. II. 736. – Révai XIX:620. – Bíró 1955:425, 448. – Gulyás 1956:652. (3 tétel) – Komárom m. sajtóbibliogr. Komárom, 1962:55. (217.) – Viczián 1995:191. (795, 1863.) – Fazekas 2003: 381. (2918.) (s.v. Draxler) (*Kallóc, Pozsony vm.) [A helységvévtárakban: Nagy 1828: 262., 1873: 587. és 1898: 317. Kátlóc, Pozsony vm. –VJ.] – Saliga 2007:407. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

Zádori Ev. János →Zádori (1864-ig Draxler) János

Zádori Mihály András, nemes (†Veszprém, 1741. jan. 14.): választott püspök. – 1692-től a Pázmáneumban tanult, Bécsben 1696. IX. 22: pappá szent. 1697: Felsőőrött, 1705: Fertőszentmiklóson plnos. 1709. XII. 8: győri knk. és pápai főesp. Téves tájékoztatás alapján Keresztély Ágost 1710: várplnossá nevezte ki, amit a kápt. megóvott, 1711: veszprémi nagyprép., mint ilyen a kápt. teljhatalmú követe 1712: a pozsonyi ogy-en a kápt. javainak ügyében. 1717: zebegényi c. apát. 1728. IV. 28: pristinai vál. pp. 1739. VII. 18: Pöstyéni Mihály és Szentimrei (Szabó) Ferenc knk-kal megvizsgálták ügyét „sok hártyás oklevélnek” még 1726: történt megsemmisítése miatt; bűnösnek találták, nagyprépságától megfosztották. – Utóda a pristinai c-en 1794: Mandics Antal. T.E.

LBE:429. (1728: pristinai vál. pp.) – Schem. Jaur. 1897:38. (506.) (s.v. Zádori) – Strausz 1930:16. (X.) – Bedy 1937:162; 1938:455. – Galla 1946:39. – Pfeiffer kz. 297. (1729: pristinai cpp.)