Magyar Katolikus Lexikon > V > vegyes házasság


vegyes házasság (lat. matrimonium mixtum): az a házasság, mely két keresztény között jön létre, akik közül az egyiket a katolikus egyházban keresztelték v. keresztség után oda felvették, és onnan formális aktussal nem távozott, a másik pedig olyan egyh-nak v. egyh. közösségnek a tagja, mely nincs teljes közösségben a kat. egyh-zal (1124.k.). – 1. A ~ tilalma. A ~ok az egyh. törv. szerint tilosak (de nem érvénytelenek) az illetékes egyh. hatóság kifejezett engedélye nélkül (1124.k.). Ez a tilalom – mely mind a házasulandókhoz, mind az esketőhöz szól – már nem viseli az akadály nevet. Célja a kat. fél hitének, valamint a gyermekek kat. nevelésének védelme. Ha valaki a tilalom ellenére mégis ilyen házasságot kívánna kötni, erre a helyi ordinárius megfelelő és ésszerű okból engedélyt adhat az 1125.k. szerint. – 2. Az engedély feltételei. A helyi ordináriusnak a ~ megkötésére az engedélyt, még ha megvan is a szükséges megfelelő és ésszerű ok, csak akkor szabad megadnia, ha teljesülnek a köv. feltételek: a. A kat. fél kinyilvánítja, hogy kész a hittől való eltávolodás veszélyeit elhárítani, és megígéri, hogy erejéhez képest mindent megtesz azért, hogy minden gyermekét a kat. egyh-ban kereszteljék és neveljék (1125.k. 1). b. Biztosnak kell lennie, hogy a kat. félnek ezekről az ígéreteiről és a belőlük fakadó kötelezettségeiről a másik félnek valóban tudomása van. Ennek érdekében a kat. fél által teendő ígéretekről a másik felet idejében értesíteni kell (1125.k. 2). c. Mindkét felet meg kell tanítani a házasság céljaira és lényegi tulajdonságaira, melyeket egyik fél sem zárhat ki (1125.k. 3). Éppen ezért szükséges, hogy az a nem kat. személy is halljon erről, aki esetleg neveltetése folytán annyira másként vélekedik ebben a tekintetben, hogy az már az akaratát is meghatározhatná, s így „színlelt beleegyezés” (vö. 1101.k.) forrásává válhatna. – 3. Az ígéret módja. A ~ engedélyezéséhez szükséges nyilatkozatok és ígéretek megtételének módját és azt, hogy miképpen legyenek ezek külső fórumon is igazoltak, valamint, hogy a nem kat. fél hogyan értesüljön róluk, a ppi konf-k határozzák meg (1126.k.). Hazánkban a Ppi Kar a Matrimonia mixta végrehajtására kiadott 1971. VI. 16-i rendelkezésében (III. p.) előírta, hogy a kat. fél ígéretének írásban kell történnie az ott közölt formula szerint. Ennek a formulának van egy záradéka, melyet csupán a plnosnak kell aláírnia. Ez a záradék hivatott annak igazolására, hogy a nem kat. jegyesnek a kat. fél ígéretéről tudomása van. – 4. A ~ formája. A ~okat is kánoni formában kell megkötni, de a forma alóli felmentés lehetőségei nagyobbak, mint a tiszta kat. párok esetében. A Codex kifejezetten tiltja: a. a kánoni formában való házasságkötés előtt v. után ugyanannak a házasságnak más vallásos szert. keretében beleegyezés-nyilvánítással v. -megújítással történő „megkötését” (1127.k. 3.§); b. olyan vallásos szert. végzését, melyben a kat. közreműködő és a nem kat. lelkész egyszerre veszik ki a felek beleegyezését úgy, hogy mindegyikük a saját szert-át végzi. – Az egyszerre v. egymás után két vallás szerinti házasságkötés tilalma nem zárja ki azt, hogy a kat. szert-on jelenlevő más felekezetű lelkész v. a – forma alóli felmentés esetén – nem kat. szert-on jelenlevő kat. pap a szert. után imát végezzen v. áldást adjon. – 5. A ~ok lelkipásztori gondozása. A helyi ordináriusok és a többi lelkipásztorok kötelesek gondoskodni arról, hogy a kat. házasfél és a ~ból született gyermekek megkapják a lelki támogatást kötelezettségeik teljesítéséhez, és ugyanakkor a házastársak is segítségben részesüljenek házastársi és családi életük egységének erősítésére (1128.k.). Ennek a lelkipásztori támogatásnak a módjára nézve a Matrimonia mixta utal arra: kívánatos, hogy a kat. lelkipásztorok vegyék fel a kapcsolatot más felekezetek lelkészeivel az őszinte becsületesség és bölcs bizalom szellemében. Ehhez a MPpK 1971. VI. 16-i rendelkezése XII. p-jában hozzáfűzi, hogy ilyenkor „komoly és különleges jegyesoktatás végzendő”, a házasságkötés után pedig a lelkipásztornak figyelemmel kell kísérnie ezeket a házasságokat, meg kell látogatnia a családokat, a kat. felet pedig jó példa adására kell buzdítania. – 6. A ~ szabályainak alkalmazása más házasságokra. A ~ok engedélyezésének feltételeiről szóló előírásokat (1125–1126.k. a biztosítékok kifejezési módjáról szóló pp-kari előírásokkal együtt) kell követni akkor is, amikor nem a szoros, technikai értelmében vett ~ról, hanem valláskülönbség akadálya alóli felmentésről van szó (1086.k. 2.§). Az 1129.k. szerint a valláskülönbség akadálya alóli felmentéssel kötendő házasságokra alkalmazni kell ezen kívül a ~ok formájáról, a forma alóli felmentés lehetőségéről, az egyidejű v. egymás utáni különböző esketési szert-ok tilalmáról, valamint az ilyen házasságok különleges lelkipásztori támogatásáról szóló előírásokat is (1127–1128.k.). – Az olyan kat. személy házasságához, aki a kat. hitet közismerten elhagyta, a helyi ordinárius az engedélyt a ~ok engedélyezéséhez az 1125. kánonban leírt feltételek értelemszerű megtartásával adhatja csak meg (1071.k. 2.§).  Sz.Sz.A.

AAS 1970:261. (Matrimonia mixta m. p.) – Erdő 1991:461.

Familiaris consortio CCEO 1990 – MTK II:649. – Balogh–Gergely I:48. – Marton 1993:113: A házasságügy Erdélyben