Magyar Katolikus Lexikon > V > Veszprémi Boldog Gizella Szeminárium


Veszprémi Boldog Gizella Szeminárium  →Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola