🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vátzy
következő 🡲

Vátzy Terézia, OSU (Győr, 1918. ápr. 20.–Bp., 1976.?): főnöknő. – Elemi és polg. iskoláit a győri orsolyiták Tan- és Nevelőintézetében végezte, a pozsonyi orsolyita Tanítóképzőben okl-et szerzett. Itt lépett a r-be, 1919: egyszerű, 1922: örök fog-at tett. – 1922–38: Győrött a zárda elemi isk-jában tanított. Közben elvégezte a teol. főis-t, hogy hittant taníthasson az 1926-ban induló r-i Tanítóképző gyakorló isk. 1–4. o-aiban. – 1938-ban Egerben noviciamesternő. 1940: a győri zárda főnöknője és noviciamesternő. – Már 1941 kora tavaszától jöttek a menekültek Erdélyből, akik menedéket kerestek a zárdában. ~ a legnagyobb áldozatkészséggel és bárorsággal védte meg a rábízott nővéreket és menekülteket, akik között többségben voltak a lányok és asszonyok. A sorozatos bombatámadásoktól való rettegés miatt és a zsidó ellenes törvények életbelépésével egyre nőtt a védelmet keresők száma. Tanácsot kérni mindig Apor püspök atyához folyamodott. Ekkor már éjjel-nappal nyitva volt a püspökvár kapuja a menekültek befogadására. Amikor 540 fölé emelkedett a menekültek száma, engedélyt kért és kapott a mpp-től a klauzúra feloldására. Nem volt könnyű annyi embernek az élelmezését megoldani és a különböző rendekhez és felekezetekhez tartozó szerzeteseknek és embereknek a hitéletét biztosítani. A nyilas hadvezetés is többször magához rendelte, mert sejtették, hogy üldözöttek bújtat. 1945. IV. 1: nagycsütörtökön a zárdából fiatal noviciákat és élelmet akartak elvinni szovjet katonák. Terézia anya ellenállt és széttárt karjaival védte a rémült noviciákat. Dulakodás után a szovjet katona fegyvert rántott és rálőtt. ~ fejét elborította a vér, de szilárdan állt, Istennek ajálotta életét. Akkor még nem tudta, hogy a kemény főkötön a golyó elcsúszott, sérülése nem volt súlyos. A katonák elmenekültek. A sebét ellátták, de véres főkötőjét viselte tovább, látványa távol tartotta a zárdától a betolakodókat. – ~ az 1941–45 közötti időszakról feljegyzéseket készített, amely elsősorban Apor Vilmos helytállását mondja el napról-napra, nem sejtve akkor még azt, ami bekövetkezett. Rögzítette benne azoknak az időknek a cselekedeteit, amelyekhez erőt Apor Vilmos mpp. személyes példája és próféciája adott számára. – 1947: Bácsán lett a rend főnöknője, 1950: visszatért Egerbe. VI. 18: a fogadalmas nővéreket deportálták, a posztulánsoknak és a novíciáknak el kellett hagyniuk a rházat, hazamentek. A rendtársak szétszóródtak és különböző szerzetesrendekbők zsúfolták össze őket egy-egy koncentrációs táborba. Igen mostoha körülmények közé kerültek. ~ Máriabesnyőre került. Az 1950. IX. 8-i BM. Rendelet után le kellett vetniük a szerzetesi ruhát és ezzel megszüntették a rend mo-i működését. El kellett hagyniuk a tábort. ~ Bp-en élő testvéréhez ment, nála lakott és amikor megalakult a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet, ő is bedolgozója lett. Otthon dolgozott, de sokat betegeskedett. r.k.

A Szt Orsolya Rend irattárában Ruttmayer Terézia Paula OSU tartfőnöknő iratai. – Varga M. Ágnes visszaemlékezése. –  ~ feljegyzései 1941–1945. Győr. – Bindes–Németh 1991:7.