Magyar Katolikus Lexikon > V > Várkonyi


Várkonyi Fidél Jenő OCist (Kőszeg, Vas vm., 1888. júl. 24. – Pannonhalma, 1959. jún. 30.): főiskolai tanár. – Középisk. Kőszegen, Sopronban és Egerben tanult, 1904. VIII. 4: lépett a rendbe, az egy. 1907–: Bécsben végezte, 1911. VIII. 2: szerz. fog. tett, VIII. 6: pappá szent. 1911–13: Innsbruckban képezte tovább magát, ahol teol. dr. 1913. a székesfehérvári reálgimn. hittanára, 1914. a bpi Ciszt. Hittud. és Tanárképző Int. tanára, spirituális, 1919: Nagyesztergáron plnos, 1919: Bpen teol. tanár és spirituális. 1920: Zircen plnos és tanfelügyelő. 1922:  Bpen teol. tanár és spirituális, 1925–41: az Emericana egyetemi menzáinak (→Adalbertinum) ig. is. 1934: Bpen kp. 1936: egy. lelkész. 1938: a Confoederatio Emericana Sopiana corporációjának lelkésze. No-ban, Au-ban, Hollandiában, Belgiumban, Párizsban és Lengyo-ban nyaranként rendi és egyh-i viszonyokat tanulmányozta. 1941: Zircen teol. tanár. 1946(?):Szentgotthárdon perjel, – Írásai: Kat. lex. 1-4. köt. (Bp., 1931: munk.), Emaricana évkv az 1932/33. akad. évről. (Bp., 1933: Mensa Adalbertina 1932/33. é. muködése), A ciszterci Hittud. Főisk. és a Ciszterci Tanárképző Főisk. évkve 1942/43. (Veszprém, 1943: Egy. ifjúságunk lelki gondozása) – M: Szt Bernát élete. Írta Gabriel Meier. Ford. Bp., 1915. (2. kiad. Bp. 1922) – Szt Bertalan apostol. Győr, [1921?]. (Jó Pásztor könyvtár. Védőszentjeink élete. 77.) – A Mester lábainál. Rövid elmélkedések papok sz. Írta Anton Huonder. 1–3. köt. Ford. 1. köt. A munka napjai. [2. kiad 1936] 2. köt. A szenvedés éjjele. 3. köt. A megdicsőülés reggele. Bp., 1922–1930. – Szt Henrikről nevezett Mária és a legméltóságosabb Oltáriszentségről nev. Magdolna 1925. V. 10: boldoggá avatott ciszt. vértanúapácák élete. Bp. 1926. – Krisztus és a szerz-ek. Írta Achim von Arnim. Ford. Uo., 1932. – Pünkösdi lélek. 2. kiad. [1936]. 15 1. (Pünkösdi levelek 1.) – A kegyelem fényözönében. [1936]. 15 1. (Pünkösdi levelek 5.) – Munkára fel! Uo., [1936]. 15 1. (Pünkösdi levelek 6.) – Egy kis értékelmélet. 2. kiad. Uo., [1937]. 16 1. (Pünkösdi levelek 2.) – Jézus Krisztus. [1937]. 16 1. (Pünkösdi levelek 7.) – Szűz Mária. [1937],(20 p) (Pünkösdi levelek 8.) (2. kiad.  1937., sorozaton kívül 88 p.) – A kat. egy. hallg. Rákospalota [1943] Pünkösdi levelek. Lelki életre ösztönző írások egyetemisták, főiskolások, műveltebb fiatalok számára. 1–2., 5–8. füzetsor.író-szek-je. (6 db.) [Bp., 1936–1937] – Betűjegye: V. F. (Kat. lex. I/IV.) 88

M. társ. lex. 1931: 231. – Egri Érs. Jogakad. évkve. Eger, 1939: 42. – Schem. Cist. 1942:245., 1947: 56. – Pilinyi 1943:247. – Diós 1999: 236. (6181.) – Patyi: Bécsi diákok 1890–1918. Bp., 2004: 1774. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)7

Várkonyi Hildebrand Dezső (Kéménd, Esztergom vm., 1888. aug. 3.–Bp., 1971. máj. 20.): filozófus, egyetemi tanár. – A gimn-ot Esztergomban végezte, 1906. VIII. 6: belépett a bencés r-be, 1911. VI. 4: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. A tanárképzőt Pannonhalmán, az egy-et Bpen 1911: végezte, ahol 1912: fil. drált. 1911/12: gimn. tanár Győrött, 1912/23: főisk. tanár Pannonhalmán. 1923–27: A logika és a logika tört. tárgykör mtanára a pécsi egy-en, uo. 1925. III. 3: az egy. kvtár őre és mb. kvtárig. 1927–29: egy. c. rk. tanár. 1928/29: áll. ösztöndíjas Párizsban a Sorbonne-on. 1929. XII. 18: a pedagógiai lélektan, 1935. III. 13: a neveléstud. ny. r. tanára a szegedi egy-en, ahol 1930–40: tanszékvez., 1936–38: a bölcs. kar dékánja, 1938/39: prodékánja. 1940. X. 19–1945: a neveléslélektan ny. r. tanára Kolozsvárt. Mindkét helyen lélektani laboratóriumot szervezett; megbízható forrásnak a gyermeki magatartás megfigyelését s a kísérleti kutatómunkát tekintette. 1945–48: a bpi műegy. közgazd. karának ped. tanszékvez-je. 1948. II. 2: elhagyta a r-et, megházasodott. 1948–54: nyugdíjazásáig a bpi egy. lélektani tanszékén tanított. 1952: a ped. tud. kandidátusa. – Skolasztikus fil-ként lélektannal, neveléslélektannal, térszemlélettel s a legújabb fil. irányokkal foglalkozott. – 1927: a SZIA I. o., az ASzTT és a MTA fil. biz-a tagja, a M. Fil. Társ. és 1948: a M. Ped. Társ. alelnöke, 1937–48: a M. Pszichológiai Tud. Társ. elnöke, majd társelnöke ill. a neveléslélektani szako. elnöke. – Munk. volt a Kat. lex-nak és a M. Pedagógiai lex-nak. – M: A tudat fogalmáról. Fil-tört. és ismerettani tanulm. Győr, 1912. – Az intuíció a régi és az új fil-ban. Uo., 1913. – Kritikai jegyzetek az újkantianizmus tört-ében. Uo., 1916. – A szerz. életeszmény. Írta G. Morin. Ford. fr-ból. Uo., 1918. (Lelki élet kv-ei) – Ker. őseink élete és a szerzeteseszmény. Írta Germain Morin. Ford. 2. kiad. Pannonhalma, 1922. (Lelki élet kv-ei. A sor. Bibl. Benedictina 1.) – Aquinói Szt Tamás fil-ja. Bp., 1923. (Fil. kvtár 5.) – Kultúrtud. és term.tud. Írta H. H. Rickert. Ford. Posch Árpád. Átnézte. Uo., 1923. (Ember és term. 3.) – Az esztétika rendszere. Írta Neumann. Ford. Uo., 1924. (Fil. kvtár 6.) – Élmény és költészet. 3 tanulmány. Írta Wilhelm Dilthey. Ford. Uo., 1925. (Ember és term. 8.) – Az ifjúkor lelki élete. Írta Büchler Sarolta. Ford. Uo., 1925. (Uaz 9.) – Tér és térszemlélet. Pécs, 1925. (Symposion kv-ek 1.) – Madách-breviárium. Szerk. Balogh Károllyal. Bp., 1926. – A pszichológia alapvetése. Uo., 1926. (Tud. gyűjt. 19., és Madách-breviárium. Uo., 1926) – Az inductio fil-ja. Uo., 1927. (Symposion kv-ek 2.) – A lélektan mai állása. Uo., 1928. (Fil. ért-ek. 2.) – A lélektan kifejlődése és jelentősége. Uo., 1930. – Közlem. a szegedi Ferenc József Tudegy. Ped–Lélektani Int-éből. Szeged, 1934. – Az egy. eszméje és az ifj. Uo., 1936. (Szellem és élet kvtára) – A kiválasztás és értelmességvizsgálat újabb kérdései. Uo., 1936. (Klny. Acta Litterarum VIII. 1.) – Bev. a neveléslélektanba. Bp., 1937. (Ped. szakkvek 2/b.) – Alaki képzés és átvitel kérdése. Uo., 1938. (Ped. kvtár 8.) – A gyermekkor lélektana. I. (Az első 6 életév) Szeged, 1938; II. (A 6–12. életév) Uo., 1940. – Neveléstan. Uo., 1938. (Litogr.) – A nev. néhány alapelve. Kecskemét, 1939. (Klny. Isk. és Egészség) – A lelki élet zavarai. Bp., 1943. (Nemzetnev. kvtára IV/3.) – A gyermek és környezete. Uo., 1944. (Uaz IV/5?) – Az új ember kovácsa. Írta Makarenkó. 1–2. köt. Ford. Lányi Sarolta. Bev. Uo., 1947. – Naplótöredékek... Hagyatékából közread. ~né. (Jegyz. és névmut. Büky Béla) Uo., 1973. – Szerk. 1934–39: a M. Pszichológiai Szemle, 1931–40: az Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Univ. Hung. Francisco-Josephinae Sect. Philosophica c. szaklapokat. T.E.

Dunántúl 1924. XI. 17. – SZIA tagajánl. 1927:5. – Szabó 1940:1008. – MIL III:494. (téves adatokkal) – Szegedi egy. alm. 1971:115. Arck. – MÉL III:822. Arck. – ~ tud. közlem-einek bibliogr. Összeáll. Bardócz András. Bp., 1979. – Szt Benedek r. névta. 1986:155. (1194.)

Várkonyi Imre (Bp., 1916. dec. 13.–Bp., 1983. ápr. 25.): rektor, kanonok. – A gimn-ot Bpen és Kalocsán, a teol-t kalocsai egyhm-sként a KPI-ben végezte. 1941. XI. 1: Bpen pappá szent. 1942: teol. dr. Homokmégyen, 1943: Horgoson, 1944: Topolyán kp., 1946: Bácsalmáson, majd Jánoshalmán hitokt. 1947: a kalocsai, 1951: a szegedi szem. egyhjog tanára. 1953: rektora. 1958: az AC orsz. ig-ja. 1961–64: a kalocsai főegyhm. kápt. helynöke. 1965: knk. 1963–83: ogy. képviselő. A kalocsai főszékeskápt-ban 1965. II. 27: őr, 1973. III. 1: olvasóknk.  1966: a MKPK Külügyi Biz-ának főtitkára, 1969: az Orsz. Kat. Gyűjt. Közp. ig-ja. Az Opus Pacis, az OBKB titkárságának és az Eu. Kat-ok Berlini Konf-ja elnökségének tagja volt. – M: Az efezusi levél (Szt Pál) dogmatikája. Különös tekintettel az Egyh-ra, mint Krisztus misztikus testére. Bp., 1942.

Schem. Col. 1975:93; 1985:57. – M. Kurír 1983:94.

Várkonyi Nándor (Pécs, Baranya vm., 1896. máj. 9.–Pécs, 1975. márc. 11.): könyvtáros. – A nyitrai piar. gimn-ban éretts. A bpi egy. m–fr–ném. szakán végzett. 1916–17: katona, 80%-os hadirokkantként szerelték le; mivel 1921-re megsüketült, a tanárkodásról le kellett mondania. 1922: visszatért Pécsre, ahol drált s a bölcs. karon 1935. VIII. 19: az Újabb irod-unk és a külföldi irod-ak kapcsolatai tárgykörben egy. mtanárrá képesítették. 1924. IX. 1–1956: nyugdíjazásáig a pécsi egy. kvtárában alkvtárnok, majd szakozó és tájékoztató, 1948: o-vez., 1950–51: mb. ig. Mint nyugdíjas rendezte a Janus Pannonius Múz. kvtárát, elkészítette a pécsi Orvostud. Egy. kvtárának alapkatalógusát. Verseket írt, kortárs ném. és fr. műveket ford. Irod-szemléletében az eu. irod-akat egységes egésznek tekintette, melyek egyetlen tört. folyamat részei, s melyben nincsenek elkülöníthető korok, áramlatok, nemzedékek, hiszen az irod. is fejlődik, alapjai, hagyományai állandók. Szerepe volt a pécsi irod. élet megszervezésében, részt vett az egy. Symposion kiadványsorozatának szerk-ében egyik alapítója, főtitkára, majd alelnöke a Janus Pannonius Társ-nak. – 1942: a SZIA II. o. tagja. – M: Ferenczy Károly és a m. impresszionista fest. Győr, 1922. (Klny. Renaissance) – Sarjadó búza. Reg. Írta René Bazin. Ford. Bp., 1923. – Utazás a szobám körül. Elb. Írta Xavier de Maistre. Ford. Pécs, 1925. – Úton. Reg. Írta Joris-Karl Huysmans. Ford. Bp., 1925. (Híres kv-ek 15.) – A fr. szellem. Pécs, 1925. (Klny. Symposion) – Xantippe. Reg. Írta Alfredo Panzini. Ford. Lukits Gyulával. Uo., 1925. – Sivatagi kaland. Elb. Írta Honore de Balzac. Ford. Uo., 1926. (Dunántúl kvt. 2.) – Paul Claudel. Uo., 1926. (Klny. Symposion) – A leánykérők. Írta E. T. A. Hoffmann. Ford. Uo., 1926. (Dunántúli kvt.) – Babits Mihály lírája. Bp., 1927. (Klny. Szintézis) – A feláldozott. Reg. Írta Émile Baumann. Ford. Uo., 1928. – Vallásos áramlatok a fr. irod-ban. Uo., 1928. (Klny. Kat. Szle) – A modern m. irod. Az életr. részeket összeáll. Szabó István. Pécs, 1929. – Az aranybogár. Írta E. A. Poe. Ford. Uo., 1929. (Dunántúli kvt.) – Peer Gynt és Weininger. Debrecen, 1931. (Klny. Debreceni Szle) – A pécsi Szt Mór Koll. kvtára. Pécs, 1931. (Közlem. az Erzsébet tudegy. kvtárából 2.) – Pécs és Baranya a szépirod-ban. Életr. és tört. utalásokkal. 1. r. Uo., 1932. (Uaz 4.) – Elmék, eszmék. Tanulm-ok. Bp., 1937. – Verhaeren Emile. Pécs, 1939. (Klny. Verhaeren: versek. Ford. Holler András. Bev. Uo., 1939) – A dunántúli költ. Szombathely, 1940. (A Janus Pannonius Társ. kvt-a 12.) – Petőfi arca. Uo., 1940. (Uaz 11.) – K és Ny határán. Többekkel. Uo., 1941. (Uaz 16.) – Kodolányi János. Uo., 1941. (Klny. Sorsunk) – A m. paraszt az irod-ban. Uo., 1942. (Szociográfiai ért-ek tára 8.) – Az újabb m. irod. 1880–1940. Az életr. és könyvészeti részt összeáll. Harcos Ottó. Bp., 1942. – Az írás tört. Uo., 1943. (Turul kv-ek) – Pécsi útmutató. Szerk. Török Gyula. Munk. Pécs, 1943. – M. Dunántúl. Táj és nép. Bp., 1944. (új, jav. kiad. Dunántúl. Uo., 1975) – Az üstökös csóvája. Dokumentumok Petőfiről. Pécs, 1957. – Sziriat oszlopai. Elsüllyedt kultúrák. Átd. kiad. Bp., 1972. – Stonehenge. Fotóalbum. Többekkel. Szövegét írta. Uo., 1975. – Pergő évek. Visszaemlékezések. Uo., 1976. (Tények és tanúk) – Az elveszett paradicsom. Pécs, 1988. (Dunántúli kv-ek) – Szerk. a Kat. lex. 1–4. köt. világirod. cikkeit, 1925–26: a Symposion szellemtört. évkv. köt-eit, 1941–48: a Sorsunk c. folyóir-ot. T.E.

Szabó 1940:1011. – SZIA tagajánl. 1942:12. – MIL III:494. – Jelenkor 1975. (~ emlékszám) – Irodt. 1975:3. sz. – MÉL III:822. Arck. – ~ bibliogr. Összeáll. Bertók László. Pécs, 1984.

Várkonyi (1886-ig Valent) Odiló József, OSB (Nagysáp, Esztergom vm., 1862. jan. 8.–Pannonhalma, 1902. okt. 5.): gimnáziumi tanár. – 1876–82: az esztergomi gimn-ban tanult. 1882. VII. 30: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1887. VII. 2: ünn. fog-at tett, VII. 6: pappá szent. 1888: a bpi tudegy-en bölcs–lat–gör. szakot végzett és drált. 1887: Esztergomban gimn. tanár, 1899: Pannonhalmán főisk. tanár. – Petőfi- és Vörösmarty-verseket ford. lat-ra. – Üdvözlő dalát Kregczy Ede megzenésítette. – M: Örömhangok ... Vaszary Kolos esztergomi érs... beiktatása alk. Esztergom, 1892. – Örömhangok Fehér Ipoly főapáthoz. Uo., 1892. – Additamenta ad dictionarium latinitatis Hungarorum. Uo., 1896. – Praeparatio Vergilius Aeneiséhez. 1–9. füz. Szerk. Dávid István. Bp., 1892–1902. (2. jav. kiad. 1–3. füz.) (Lat. és gör. classicusokhoz való praeparatiók) – Szemelvények M. T. Cicero beszédeiből. Bp., 1902. 88

Szinnyei XIV:937. (†okt.7!) – Balogh 1941:95. – PN 1987:123. (955.)