🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Várdai
következő 🡲

Várdai (1900-ig Weismann) Béla (Németszentmihály, Temes vm., 1879. júl. 1.–Bp., 1953. febr. 23.): gimnáziumi tanár. – Szatmárnémetiben éretts., a bpi egy-en 1900: dri és m–lat. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1900–04: Beöthy Zsolt mellett az egy. esztétikai gyűjt. gyakornoka, 1905: a bpi III. ker., 1913–39: nyugdíjazásáig a X. ker. tisztviselőtelepi gimn. tanára. 1911–12: fél é. ösztöndíjas Fro-ban, ahol megismerte a fr. kat. irod-at. 1932: c. ig., 1936: ált. iskolalátogató. 1915: a SZIT tud. és irod. o., 1918: a SZIA III. o. tagja, 1926–35: a III. o. titkára, 1936–53(?): a III. o. elnöke, 1936–44(?): a SZIA ig-tanács tagja. – Megvédte Madách: Az ember tragédiáját a túlzó kat-ok borúlátó vádjával szemben, megmentette a feledéstől Gárdonyi Géza hátrahagyott műveit, kat. erkölcsi szempontból elemezte Herczeg Ferenc regényeit. ~ adott teret a Kat. Szlében a vidéken föltűnt, fiatal kat. íróknak, a Kisfaludy Társ. megbízásából máig mértékadó Mikszáth-életrajzot írt. – M: Vida Jeromos poetikája. Ford. tanulmánnyal és jegyz. Bp., 1900. – Tallérosy Zebulon Mindenváró Ádámhoz. Írta Jókai Mór. Bev. és jegyz. Uo., 1900. (M. Kvt. 193.) – Petőfi Sándorról. Írta Jókai Mór. Bev. és jegyz. Uo., 1902. (Uaz 191.) – A Jugurtha háború. Írta C. Salustius Crispus. Lat-ból ford. és bev. Uo., 1903. (Uaz 352/3.) – Márczius 15-e. Felolv. Uo., 1905. – Hannibal útja az Alpeseken át. A rómaiak tört-ének XXI. kv-e. Írta Titus Livius. Lat-ból ford. és bev. Uo., 1906. (M. Kvt. 450/1.) – Salamon Ferenc aesthetikai munkássága. Uo., 1907. – Egressy Gábor mint Shakespeare színész. Uo., 1909. (Klny. M. Shakespeare Társ.) – Mikszáth Kálmán. Uo., 1910. – Benedetto Croce aesthetikája és legújabb irod-unk. Uo., 1911. (Klny. B. Szle) – Katholicizmus és irod. Uo., 1921. – Ritkaságok régi boltja. Reg. Írta Ch. Dickens. Ford. Uo., 1922. (2. kiad. 1947) – Madách Imre és Az ember tragédiája. Uo., 1924. – A 100 é. Manzoni-regény. Uo., 1927. – Benedetto Croce újabb esztétikai művei. Uo., 1928. (Klny. B. Szle) – Dürer Albert. Uo., 1928. – Mo-i Szt Erzsébet. Írta Horn Emil. Rada István ford-át átd. Uo., 1931. – Masolini. Reg. Írta Tárczai György. Életr., bev. és tanulm. 2. kiad. Uo., 1933. – A m. irod. tört. írás örömünnepére. Uo., 1934. – Szatmári képek. Uo., 1936. (Klny. B. Szle) – Pály Ede r. tag emlékezete. Uo., 1937. (A SZIA emlékbeszédei II. 7.) – Divald Kornél pályakezdése. Uo., 1941. (Klny. SZIA Értes.) – Rab m. tájakon. Uo., 1941. – Beszédei. Uo., 1943. (Klny. SZIA Értes.) – Kincs István írói félszázada. Uo., 1942. – Gyászbeszédei. Uo., 1943. (Klny. SZIA Értes.) – II. Rákóczi Ferenc elmélkedései és fohászai. A lat. és fr. szövegekből vál. és ford. Uo., 1946. – Mihályfi Ákossal 1922–28: társszerk., 1929. I–1933. XII: szerk. a Kat. Szlét, melytől önként megvált, amikor a folyóir-ból az elméleti cikkek miatt ki kellett hagynia a szépirod-at; szerk. 1929: A SZIA Nyelv- és Széptud. O. Értekezéseit. – Betűjegyei: V. (Kat. Szle 1924); v.b. (Kat. Szle 1921/23). T.E.

Szinnyei XIV:877. – MTA tagajánl. 1921:19; 1929:15. – Happ József: ~. Bp., 1939. – Gulyás 1956:645. – MIL III:486. – MÉL II:956.

Várdai István, Kisvárdai (1425 k.–1471. jan.): érsek, bíboros. – Köznemesi családból származott, apja Pelbárt, testvérei: Zsuzsanna, Potenciána, Anna, Mihály, Aladár, aki 1458–63: kir. főpohárnokmester volt. 1444: és 1446: a krakkói egy. hallg-ja, ekkor már váradi knk. 1447. V. 16: Páduába ment kánonjogot tanulni, a pestis elől VIII: áttelepült Ferrarába. 1448: a jog baccalaureusa, a pestis miatt visszatért Páduába, ahol 1450. VIII. 20: kánonjogból drált. 1451. II: hevesi főesp., 1454–57: erdélyi nagyprép., 1456: egri nagyprép., 1456–57: kir. alkancellár. Egyetlen jelöltként okl-einkben 1457. III. 21: vál., 1457–1470. II. 6: tényl. kalocsai érs. ~ volt az utolsó kalocsai érs., akit a kápt. választott; III. Callistus 1457. II. 25: megerősítette, megengedve neki, hogy hordozható oltáron is misézhessen. Budán szent. pp-ké. 1458: Kalocsa örökös főispánja. 1463: Bács vm. az egyesített Solt és Hontoka nemesi szék főispánja. Fro-ban és a ném. cs-nál járt követségben, ~ írta alá a Velencével kötött szöv. szerződést. 1464. IV. 6–1470. II. 6: kancellár. 1464. III: a kalocsai Szt Ágoston apátság javainak felét az érsség, felét a kápt. birtokaihoz csatoltatta. Rendezte az egyhm. zilált ügyeit, fölvirágoztatta a hitéletet. 1467. IX. 18: bíb., az első a kalocsai érs-ek között, aki e méltóságot elnyerte. Mátyás bizalmas támasza volt. Spp-ei 1464. X: Péter, 1467. VI: Fábián epifániai fszt. ppök. Pecsétje 1464-ből maradt fenn. – Utóda a kir. alkancellárságban 1457: Vetési Albert egri prép., Kalocsán 1471. II. 14: Matucsinai Gábor. – Leveleit a Zichy oklevéltárban adták ki. 88

Schem. Trans. 1838:LVIII. (15.) (s.v. Stephanus de Kis Warda; 1454–57: nagyprép.) – Mendlik 1864:79. (s.v. Várdai; 1457–70: érs.) – Schem. Agr. 1868:33. (1456: egri nagyprép.) – Gams 1873:372. (s.v. Stephanus de Varda; 1457. II. 25–†1471. II. 26 előtt: érs.) – Fraknói 1895:185. – Érdújhelyi 1899:38. (1468. IX. 18: bíb., †1471. jan.) – Eubel II:147. (1457. II. 25: érs.) – Winkler 1926:18. – Veress 1941:356. – Schem. Col. 1942:17. (46.) – MÉL II:956. – Tonk 1979:330. (2213.) – Bodor 1984:58. (75.)

Várdai Mátyás (†1488 k.): megyéspüspök. A MA-ban 1486. I. 5–1487. II. 24: vál., 1487–1488: tényl. boszniai pp. Pecsétje 1483-ból maradt fenn. – Utóda 1489. VI. 23: Nagylucsei István. 88

Schem. B–D–S. 1856:6. (24.); 1862:6. (22.) (†1489. VII. 9 előtt); 1900:18. (25.) (utóda mindben Kothrár Lukács) – Gams 1873:369. (28.) – Hodinka 1898:92. (28.) – Eubel II:122. (1488. XI. 21: pp., utóda 1491. I. 10: Katrosi Lukács) – Gašić 1944:21. (30.) – Bodor 1984:58. (76.)

Várdai Pál, Várday, kisvárdai (Kisvárda, Szabolcs vm., 1481 k.–Pozsony, 1549. okt. 12.): prímás-érsek. – A Gut-Keled nemzetségből származott. Vsz. Itáliában tanult. 1513: óbudai prép., alkincstárnok és kancellári titkár. 1519: kir. kincstartó, részese a III. 8: kötött Szapolyai–Báthory szöv-nek. 1520 őszétől–1524. VII: veszprémi mpp. 1522: elkísérte II. Lajost cseho-i útjára. 1523. IX: kincstartó, 1524. IV. 7: áthelyezték az egri ppségre, a MA-ban 1524. VII. 27–1526: egri mpp. 1525. VII. 6: a hatvani ogy-en kancellárrá választották, de sem a kir. nem erősítette meg, sem ~ nem fogadta el. 1525: ppi javainak kormányzójává Mathusnai Jánost tette. 1526. VIII: ~ csapatával kísérte a kir-t, VIII. 19: Bátáról Budára távozott. A mohácsi csata után nem menekült a kirnéval, hanem Egerbe ment és IX: Verpelétre összehívták Szapolyai János és felsőmo-i városok és vm-k katonáit. XI. 11: részt vett Szapolyai megkoronázásában, aki azonnal kinev. esztergomi érs-ké és 1527. I. 13: kérte a p. megerősítést, de a levél Ferdinánd kezébe került. – ~ harc nélkül föladta Ferdinánd csapatainak Esztergom várát, s XI. 3: részt vett Ferdinánd koronázásán, kinek főkancellárja és kir. személynöke lett. 1529. II. 4: kapta meg a p. megerősítést az esztergomi érsségre. VIII. 15: a törökök vették körül Esztergomot, ~ másnap a szultán elé járult és békét kért. I. Ferdinánd kérésére, majd katonai föllépésére 1530. X. 26: átadta az esztergomi várat I. Ferdinándnak. 1533. IV. 23-ára zsin-ot hirdetett Esztergomba. 1537. VI: elérte, hogy I. Ferdinánd és I. János Körmöcbányán szerződést kötött, mely előkészítette a váradi békét. I. Ferdinánd 1542 tavaszán Mo. kir. helytartójává nev. ki. 1543: a török ostrom elől kápt-jával együtt Nagyszombatba költözött. Itt temették el. Fogel szerint jó zenész és matematikus volt; csak névrokona az erdélyi pp-nek. – Utóda 1525: Veszprémben, 1526. XI. 11: Egerben Erdődi Simon, Esztergomban 1551. VIII. 9: Martinuzzi György. 88

Török 1859:166. – Mendlik 1864:50. (49.) (1520: veszprémi pp.), 99. (1524–26: egri pp.), 28. (50.) (1526–49: esztergomi érs.) – Gams 1873:386. (54.) (1521–24: veszprémi), 367. (47.) (1524–1526. I. 1: egri pp.), 380. (53.) (1527. I. 1–1549. X. 12: esztergomi érs.) – Fraknói 1895:249. – Eubel III:352. (s.v. Paulus de Varda, 1521: veszprémi pp.), 111. (1526: egri pp.); 323. (1527. I. 1: esztergomi érs.) – Lukcsics 1907:13. (49.) – Schem. Vesp. 1916:XVI. (49.) – Fogel 1917:46. (*1481 k., hiszen 1516: 35 év körüli) – Schem. Strig. 1918:XXV; 1982:52. – Bedy 1938:551. – Schem. Agr. 1975:12. (43.) – Zay 1980:186. – Sugár 1984:218. (*1483 k.; aláírása)