🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > úrbérrendezés
következő 🡲

úrbérrendezés, urbarium, 1767. jan. 23 – 1780: a földesúr és a jobbágy viszonyának országos, állami szabályozása. – A délvidéki lázongások okainak rendezésére Mária Terézia (ur. 1740–80) az úrbéri pátenssel 1767. I. 23: országosan szabályozta a földesúri szolgáltatásokat. 1755: 3 szlavóniai vm-ben, 1767–74: Mo. 44 vm-jében 1780: Horváto-ban, Temes, Torontál és Krassó vm-ben s a →Jász–Kun kerületben végezték el az úrbéres ter. fölmérését, a →hajdúvárosokban és Erdélyben elmaradt. – Az ~ célja az áll-i adóalap, a jobbágytelek szabályozása és védelme, s a földesúri követelések kereteinek megállapítása volt. A jobbágytelek fölmérése előzte meg; bemondás alapján az ún. „kilenc kérdőpont”-ra adott jobbágyválaszokat jegyzőkvezték, összeírták az úrbéreseket és birtokállományukat, a szőlőket és az irtásokat. Ennek alapján vezették be az egységes urbáriumot amelyet a települések lakóinak anyanyelvén nyomtatva, a rájuk vonatkozó új szolgáltatási normákkal megkaptak. Az urbáriumhoz csatolták az úrbéri tabellát a földesúr, a jobbágyok, a zsellérek nevével, telekállományával, a belső telek kiterjedésével (amit egységesen 2 pozsonyi mérőben, azaz 1100–1300 ölben határoztak meg), az évi szolgáltatások mennyiségével és összetételével. A külsőséget (külső telket) egy egész telek után, a helység határának osztályba sorolása szerint, szántónál 16–40 hold között, rétnél 6–22 kaszás között állapították meg. Az urbárium meghatározta a jobbágyok jogait és kötelezettségeit az úrbéres szolgáltatásokat; a robotot (pl. egész telek után évi 52 igás ill. 104 kézi robotnapot, a zsellér 18, a házatlan zsellér 12 nap kézi robottal tartozott) a hosszúfuvart, a censust, az ajándék nagyságát. A terhek és kötelezettségeknek ezen első orsz-os rendezése 1848. IV. 11: a jobbágyfölszabadításig érvényben maradt.  88

Szabó Dezső: A mo-i ~ tört-e Mária Terézia korában. Bp. 1933. – Tanulm-ok a parasztság tört-hez Mo-on 1711–1790. Uo., 1952:299. (Vörös Károly: Az 1765–66-i dunántúli parasztmozg. és az ~) – Lukács 1955:459. – Wellmann Imre: A parasztság helyzete az 1767. évi úrbérrendezés előtt. Bp., 1955. (A tört.tud. kérdései 23.) – Felhő Ibolya: A Mária Terézia úrbérrendezése során készült adatfelvételek. Bp., 1957. (A történeti statisztika forrásai) – Pest megye múltjából. Uo., 1965. (Wellmann Imre: Pest megye parasztsága és az úrbérrendezés) – Wellmann Imre: A parasztnép sorsa Pest megyében 200 évvel ezelőtt tulajdon vallomásainak tükrében. Bp., 1967. – Századok 1999:1141. (Fónagy Zoltán: Nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában.)