🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > új Éva
következő 🡲

új Éva, második Éva: az egyházatyáknál a →Boldogságos Szűz Mária címeinek és hivatalainak egyike. Mindazt, amit Éva elvétett, az ~ helyrehozta. – 1. A II. Vat. Zsin. mondja az ~ról: Az irgalmasság Atyja úgy akarta, hogy a megtestesülést előzze meg az eleve elrendelt anya beleegyező igen-je; hogy miként asszony volt részes a halál előidézésében, úgy asszonynak legyen része az élet visszaszerzésében is. Ez fölülmúlhatatlanul érvényes Jézus anyjára, aki világra hozta magát a mindent megújító Életet, Isten pedig megajándékozta őt nagy méltóságához illő adományokkal. Következésképpen érthető, hogy az egyházatyák egyre gyakrabban hirdették, hogy az Istenszülő Mária egészen szent, a bűn minden szennyétől mentes, a Szentlélek alkototta és formálta őt új teremtménnyé. A Názáreti Szűz fogantatásának első pillanatától kezdve a teljesen egyedülálló szentség ajándékával tündökölt, ezért köszönti a hírhozó angyal Isten parancsára „kegyelemmel teljesnek” (vö. Lk 1,28); ő pedig azt válaszolja a mennyei hírnöknek: „Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Így Mária, Ádám leánya elfogadván az isteni igét, Jézus anyja lett; Isten üdvözítő akaratát bűntől nem késleltetett, teljes szívvel átölelve az Úr szolgáló leányaként teljesen átadta magát Fia személyének és művének; s neki alárendelve magát, vele együtt szolgálta a mindenható Isten kegyelméből a megváltás misztériumát. Joggal gondolják tehát a szentatyák, hogy Mária nem csupán passzív eszköze volt Istennek, hiszen szabad hittel és engedelmességgel működött közre az emberiség üdvözítésében. Ő ugyanis, miként Szt Iréneusz mondja, „engedelmességével mind önmaga, mind az egész emberiség üdvösségének oka lett" (Adversus Haereses III, 22,4), ezért sok korai egyházatya szívesen hirdeti vele együtt szentbeszédeiben: Éva engedetlenségének csomóját kibontotta Mária engedelmessége; s amit a szűz Éva megkötözött hitetlenségével, azt Szűz Mária föloldotta a hitével;  Évával összehasonlítva mondják „az élők Anyjának” Máriát s gyakran kijelentik: „Éva által jött a halál, Mária által az élet. – 2.  Ikgr.  A 13. sz. →Mária ábrázolásokon Mária, az ~ gyümölcsöt, ált. almát, az élet szimbólumát nyújtja Gyermekének.

3. Az egyíházatyáknál az ~ üdvtörténeti szerepére utaló megszólítások:

A földön járó Isten szerető vendégháza

A két törvény választóvonala

A Magasságbeli tanács ismerője

A nagy Király trónusa

Az Úr hajócskája

Az Úr háza/sátora

Az Úr Istenszülő szolgálóleánya

Az Úr követője

Az Úr magasztalója

Az Úr nyugalma

Az Úr teste

Aktív élet ékessége

Alázatos szűz

Alázatos szüzecske

Alázatosság példaképe

Alázatosság violája

Áldások gyökere

Áldott cella/kamra

Áldott föld

Áldott termőföld

Alkonyt nem ismerő csillag

Alvilág lerombolója

Angolna e világ vizeiben

Angyali eledel szoptató dajkája

Angyalok által csodált leány

Angyalok dicsérete

Angyalok dicsősége

Angyalok helyreállítója

Angyalok himnusza

Angyalok nővére

Angyalok öröme

Angyalok ragyogása

Angyalok ujjongó öröme

Angyalok Úrnője

Angyalokkal versengő tisztaság

Anyák ujjongása

Arany edény

Arany fekhely

Arany lemez

Arany mécses

Arany tömjénező

Arany vessző

Árnyék a hőségben

Áron vesszeje

Ártatlan jerke

Ártatlanság helyreállítója

Ártatlanság mesternője

Ártatlanság virága

Árvák anyja

Árvák keble

Árvák reménye

Asszonyok dicsősége

Asszonyok ékessége

Asszonyok feje

Asszonyok helyreállítása

Átok feloldója

Bajnokok ereje

Bajokat enyhítő felhő

Bárány Szülőanyja

Bárka

Beárnyékoló felhő

Béke ajándékozója

Békeszerző

Békét hozó olajfa

Betegek ereje

Beteljesedett hatalom

Bevehetetlen menedék

Bezárt kert

Bíró ítélőszéke

bizodalmunk

Biztonságos híd

Biztonságos öböl

Biztonságos rejtek

Biztos menedék a veszedelmekben

Biztos üdvösség

Boldog anya

Boldog asszony

Boldog királynő

Boldog leány

Boldog pusztaság

Boldog szülő

Boldogság

Boldogság Paradicsoma

Boldogságos Nap

Boldogságunk kezdete

Bölcsesség széke

Bőségesen termő szőlőtő

Bőven termő föld

Bőven termő mező

Bőven termő szőlőtő

Bűn nélkül fogantatott

Bűnbánat kapuja

Bűnbánat útja

Bűnbocsánat megtalálója

Bűnök legyőzője

Bűnök megszünése

Bűnös menedéke

Bűnösök bástyája

Bűnösök bocsánata

Bűnösök kiragadója

Bűnösök lépcsője

Bűnösök megbékéltetője

Bűnösök megbocsátása

Bűnösök megolvasztója

Bűnösök menedéke

Bűnösök menedéke

Bűnösök napnyugtája

Bűnösök oltalma

Bűnösök reménye

Bűnösök vendégháza

Bűnösök vigasztalója

Bűnösök világossága

Bűnösöket oltalmazó erődítmény

Bűnösökön könyörülő

Csillagok fölötti jel

Csoda

Csodadolgok zsengéje

Csodák edénye

Csodálatos alkotás

Csodálatos csipkebokor

Csodálatos szűz

Csodálatosan termékeny szüzesség

Déli ragyogás/verőfény

Démonok félelme

Démonok legyőzője

Démonok szomorúsága

Dicsőség lakóhelye

Dicsőség trónus

Dicsőséges edény

Dicsőséges Sion

Drága ajándék

Drágagyöngy

Édes anya

Édes élet

Édes forrás

Édes hangú fülemüle

Édes manna

Édes segítség

Édes víz patakja

Édesség edénye

Édesség tiszta forrása

Édességes fekhely

Édességes füstölőszer

Édességes illat

Édességes név

Édességes tenger

Édességünk

Ég ajtaja

Ég közepe

Ég öröme

Ég villáma

Égbe kiáltó hang

Égbe vezető ösvény

Égbe vezető út

Égbolt, melyre Isten a Napot helyezte

Egek ege

Egek ékessége

Egész Egyház őrzője

Egész világ üdvössége

Egész világot oltalmazó bástyafal

Égi haza küszöbe

Égi kenyér szoptató dajkája

Égi Király eszköze

Égi ültetvény

Égiek Királynője

Égiek öröme

Égigérő fenyőfa

Égnél magasabb ég

Égő csipkebokor

Egy lélek Istennel

Egyetlen gyógyszerünk

Egyház bástyája

Egyház előképe/mintaképe

Egyház mintaképe

Egyház öröme

Egyház példaképe

Egyház ragyogása

Egyházak terjesztője

Éjszaka vége

Éjszakát megvilágosító csillag

Ékes virágú föld

Ékesség

El nem fogyó olaj

Elbukás helyreállítása

Eledelünk szoptató dajkája

Elérhető forrás

Elesők fölemelője

Élet adományozója

Élet anyja

Élet edénye

Élet fája

Élet foglalata / compendiuma

Élet forrása

Élet helyreállítója

Élet illata az életre

Élet kapuja

Élet kenyerének asztala

Élet kimeríthetetlen folyója

Élet könyve

Élet principiuma

Élet szabálya

Élet szoptató dajkája

Élet szülőanyja

Élet tanítónője

Élet útja

Élet védelmezője

Élet virágzó gyökere

Élet vizének ütőere

Életerőnk

Életszentség és erények eszményképe

Életszentség foglalata

Életszentség hajléka

Életszentség kertje

Életszentség kincstára

Életszentség nászágya

Életszentség példája

Életszentség tükre

Életszentség vendégháza

Életünk őrzője

Életünk szoptató dajkája

Elevenítőnk

Elme enyhülete

Élő forrás forrása

Élő ostya

Élő vizek kútja

Előképek vége

Éltető eső felhője

Éltető fa

Elveszendők visszahívója

Elveszett földkerekség visszanyerője

Elveszett irgalmasság helyreállítója

Elveszettek megmentője

Elveszettek visszavezetője

Emberek dicsérete

Emberek gyógyítója

Emberek nevelője

Emberek szabadítója

Emberi elme megújítása

Emberi nem virága

Emberi nyomorúság doktornője

Emberi természet királynője

Emberi természet szépsége

Engesztelés

Engesztelés helye

Engesztelés szolgálóleánya

Engesztelés táblája

Enyhet adó fényes felhő

Enyhületet hozó felhő

Epétlen gerle

Érdemeink gyarapítója

Erény ragyogása

Erény reménye

Erények gyarapítója

Erények iskolája

Erények királynője

Erények tükre

Erények virágos ágya

Erényesen cselekvő

Eretnekségek kiirtója

Érintetlen jámborság

Erkölcsök őrzője

Erőnk

Erős város

Erősítőnk

Erősséges asszony

Erőtlenek erőssége

Értünk harcoló

Esendők reménye

Evangéliumi szőlőtő

Fájdalmakat enyhítő

Fájdalmunk enyhülete

Fáradalmak megszünése

Fáradozások nyugalma

Fáradtságban enyhülés

Fáradtságok enyhülete

Fáradtságot enyhítő

Fáradtságot enyhítő felhő

Fegyelmezettség példája

Felhőket szétkergető fényessége

Fény kezdete

Fény újjászületésének régiója

Fényes felhő

Foglyok kiváltása

Foglyok szabadítója

Fogyhatatlan Hold

Fogyhatatlan üdvössége

Föld közepe

Föld sója

Földeiktől fölemelő felhő

Földi oltár

Földkerekség fényessége

Földkerekség szeme

Földönlakók oltalmazója

Földünk

Föltámadás tanúja

Főpap köntöse

Füszerfahéj

Galamb

Gedeon gyapja

Gonosz lelkek keserve

Gonosz lelkek megfutamítója

Gonosz lelkek réme

Gyertyatartó

Gyógyszerünk

Gyom nélküli, illatozó kert

Gyöngykagyló

Gyönyörűségek kertje

Gyönyörűségek Paradicsoma

Győzelem jele

Győzhetetlen győzelmi jelünk

Győzhetetlen pajzs

Gyümölcsös kert

Háborgatottak vigasztalója

Hadakozók előharcosa

Hajnali harmat

Hajnalunk

Hajó

Halál elítélője

Halál és alvilág veszte

Halandók megistenítője

Halhatatlan vendég befogadója

Halhatatlanság gyökere

Halottak föltámasztója

Harcolók erőssége

Hasadó hajnal

Hatalmas oltalmazó

Hegyek hegye

Hercegnő

Hit kezese Istennél

Hívők allelujája

Hívők öröme

Hófehér elefántcsont

Hófehér gyapjú

Hófehér liliom

Hónál fehérebb hó

Horgony

Hűséges oltalmazó

Hűséges tanú az égen (Hold)

Hűséges város

Igaz prófécia

Igaz Salamon hordszéke

Igazak öröme

Igazságosság forrása

Igazságosság királynője

Igazságosság mintaképe

Igazságosság példaképe

Igazságosság tükre

Ígéret földje

Ígéret záloga

Illatozó balzsam

Illatozó fáklya

Illatozó főnix

Illatozó nárdusz

Illatozó tömjén

Illatszerek hegye

Illatszerek kamrája

Illatszerekből álló füstölő pálca

Ínségesek megsegítője

Interpellálónk

Irgalmasság anyja

Irgalmasság anyja

Irgalmasság anyja/Istennője

Irgalmasság bősége

Irgalmasság erénye

Irgalmasság forrása

Irgalmasság halastava

Irgalmasság kezdete

Irgalmasság ki nem apadó patakja

Irgalmasság olaja

Irgalmasság szentélye

Irgalmasság trónus

Isten ágya

Isten alamizsnása

Isten alkotása

Isten alkotta mintakép

Isten anyja

Isten barátnője

Isten bárkája

Isten birtoka

Isten bölcsességének lakhelye

Isten csarnoka/átriuma

Isten ege

Isten Egyháza Krisztussal

Isten és az emberek legbőkezűbb vendéglátója

Isten evangelistája

Isten fészke

Isten Fiának tisztaságos  vendégháza

Isten gyönyörűsége

Isten gyönyörűségének helye

Isten haragjának megfékezője

Isten háza

Isten hegye

Isten jegyese

Isten képmása

Isten képmása

Isten készítette kocsi

Isten legméltóbb háza

Isten oltára

Isten prófétanője

Isten romlatlan templom

Isten széke

Isten szentélye

Isten szívének pecsétje

Isten szolgálóleánya

Isten szoptató dajka

Isten szűz régiója

Isten tábora

Isten társnője

Isten termőfája

Isten trónterme

Isten trónusa

Isten útja

Isten útja hozzánk

Isten városa

Isten veteményes kertje

Isten zárt kertje

Istenhez vezető csillagunk

Isteni dicsőség felhője

Isteni fénnyel világító

Isteni fény kapuja

Isteni gyermek

Isteni jóság patakja

Isteni kegyelem előképe/mintaképe

Isteni kegyesség fogyhatatlan forrása

Isteni kő

Isteni leány

Isteni rendelkezés munkatársnője

Isteni szeretet sugara

Isteni tűz lakása

Istennek fölajánlott áldozat

Istenség edénye

Istenség lakóhelye

Istenség rejtekhelye

Istenség sugara

Istenség trónus

Istent befogadni képes edényke

Istent hirdető hajnal

Jákob = a víciumokkal harcoló

Jámborok győzelme

Jámborság fekhelye

Jámborság nászágya

Jámborság pecsétje

Jelen élet bástyája

Jessze vesszeje

Jóság folyója

Jóság példája

Jóságos anya

Jóságos asszony

Jóságosan közvetítő szűz

Jótanácsunk

Jótétemények patakja

Jövendő élet bástyája

Kárhozat vége

Karvezető dobos leányunk

Kedves forrás

Kegyelem elnyerője

Kegyelem esőjével teljes felhő

Kegyelem forrása

Kegyelem jele

Kegyelem kapuja

Kegyelem ki nem apadó patakja

Kegyelem királynője

Kegyelem megtalálója

Kegyelem páratlan leánya

Kegyelem rejtekhelye

Kegyelem tavasza

Kegyelem teljessége

Kegyelem templom

Kegyelem trónusa

Kegyelem visszanyerője

Kegyelemmel teljes

Kegyelemmel teljes szűz

Kegyelmek kincstartója

Kegyelmek rózsakertje

Kegyelmek tengere

Kegyesség folyója

Kegyesség forrása

Kegyesség megtalálója

Kegyességgel teljes szűz

Kelmefestők tisztító füve

Keresztény nép ékessége

Keresztény nép tagja

Keresztények lelke

Kertek forrása

Keserűség tengere

Kétségbeesettek bizodalma

Kétségbeesettek közbenjárója

Kétségbeesettek talpraállítója

Kétségbeesettek visszahívója

Kétségeesettek reménye

Kiengesztelődés oka

Kikötő a hajótörésben

Király leánya

Királyi ház

Királyi köntös

Kormányosunk

Kormányosunk a tengeren

Korona

Kotlós, aki vigyáz ránk

Könnyű felhő

Közvetítőnk

Krisztus ágya

Krisztus ajándékozója

Krisztus barátnője

Krisztus bástyája

Krisztus emberségének nászágya

Krisztus nővére

Krisztus örökös társa

Krisztus szolgálóleánya

Krisztus szoptató dajka

Krisztus vérrel ázott bíbora

Lángoló Nap

Lázongók csillapítója

Leány, ki által üdvözültünk

Leány, ki egyedül tetszett Krisztusnak

Legdrágább kenet

Legfényesebb tükör

Leghatalmasabb Szószóló

Legkedvesebb egészen elégő áldozat Istennek

Legszentebb szentély

Lélek reménye

Lélek útja a Paradicsomba

Lelkek anyósa

Lelkek buzdítója

Lelkek elragadója

Lelkek hordozója

Lelkek jegyese

Lelkek okossága

Lelkek ragyogása

Lelkek szerelmese

Lelkek vadásznője

Lelkek védelmezője

Lelkek vigasztása

Lelkének föláldozója

Lelki dolgokról elmélkedő

Lelki Éden

Lelki gazdagság

Lelki mágnes

Lelkünk

Lépesméz

Libanon, melyről élő vizek folynak

Liliom

Liliom tövis nélkül

Lobogó fáklya

Lobogó tűz

Magányos remeteség

Magasba nőtt platán

Magasra nőtt cédrus

Magasra nőtt ciprus

Magasságos gondolat

Magasságos trónus

Magasztos gyümölcsű föld

Mankó

Márta

Mártír

Megbékéltetőnk

Megengesztelődés ideje

Megközelíthetetlen Nap kocsija

Megmentőnk

Megszentelésünk alapja

Megszentelődés helye

Megszentelőnk

Megtámasztó mankónk

Megtestesülés beteljesedésének oka

Megváltás dajkája

Megváltáshoz vezető út

Megváltásunk árának kincstára

Megváltásunk műve

Megváltásunk záloga

Megváltottak vezetője

Megvilágosítónk

Méhecske

Menedék a szorongatásban

Menedékünk

Menedékvár(os)

Menny ablaka

Menny kapuja

Menny magassága

Mennyei hajnal

Mennyei ház

Mennyei igazgyöngy

Mennyei jegyes köpenye

Mennyei lépcső

Mennyei szivárvány

Mennynek dicsősége

Mennynek királynője

Mennyország kapuja

Mennyország polgárainak különös szerelmese

Mérhetetlen dicsőség

Mérhetetlen jóságú leány

Méznél édesebb szűz

Mező sziklája

Mezők virága

Mi anyánk

Mikrokozmosz, melytől nagyobb Isten dicsősége

Minden (kérdés) probléma megoldója

Minden botrány ellensége

Minden élet helyreállítása

Minden jó forrása

Minden jó gyökere

Minden jónak kezdete

Mindenek boldogítója

Mindenek fölött áldott leány

Mindenek királyának jogara

Mindenek megújítója

Mindenek példája

Mindenek szabálya/mércéje

Mindeneket gyógyító harmatcsepp

Mindenki adósa

Mindenkor szűz

Mindenség újjászülője

Minket az Atyához vezető  leány

Mirha

Mirha illata

Mirhahegy

Mirtusz

Misztikus időmutató

Misztikus igazgyöngy

Misztikus szivárvány

Misztikus virág

Mózes vesszeje

Mulandó fényesség, melyből az örök fényessége támadt

Műveltség mintaképe

Nagy könyv

Nagynevű Eszter

Nagyobb világító

Nap és föld közötti felhő

Napba öltözött asszony

Napkelet

Napot szült csillag

Nemének legyőzője

Nemes magzat

Nemes teremtmény

Nemességünk támasza

Nép ereje

Noé bárkája

Nővérünk

Nyitott forrás

Nyomorultak dajkája

Nyomorultak iránti irgalmasság

Nyomorultak megsegítője

Nyomorultak szoptató dajkája

Nyomorultak vigasztalója

Nyomorúság vége

Nyugalmas magány

Nyugalmunk

Nyugalom szülöttje

Olajjal telt korsó

Oltalmazó bástyafal

Oltalmazó erősségünk

Oltalmazó felhő

Oltalmazó kar

Oltalmazó pajzs

Oszlop

Osztogató

Önmegtagadás példája

Ördög legyőzője

Örök édesség termőága

Örök élet törzsöke

Örök király felesége

Örök király palotája

Örök ragyogás fényessége

Örök szüzesség

Örök szüzesség anyja

Örök világosság anyja

Örökkévaló virág

Örökkévaló virág mezeje

Öröm királynője

Öröm trónus

Öröm záloga

Örömének

Örömünk

Ősatyák kegyelme

Ősegyház elseje

Őskígyó legyőzője

Pálmák város

Paradicsom ajtaja

Paradicsom ajtónállója

Paradicsom csillaga

Paradicsom ékessége

Paradicsom gyönyörűsége

Paradicsom kapuja

Paradicsom rózsája

Paradicsomi nyaklánc

Páratlan anya

Páratlan édesség

Páratlan jóság

Páratlan virág

Példaképek tükre

Pirkadó hajnal

Pogányok fényessége

Pogányok mesternője

Próféták által hirdetett

Próféták hangja

Puszta sziklája

Ragyogó életszentség

Ragyogó nap képmása

Reménységünk

Reményünk alapja

Reményünk anyja

Romlatlan gyümölcs

Romlatlan leány

Romlatlan szüzesség

Rosszaság ellensége

Rózsakert

Sánta lába

Sas

Segítő

Segítség a bajban

Segítségünk

Sugárzó Nap

Szabadítás anyja

Szabadság kapuja

Szabadság kihirdetése

Száműzetés vége

Száműzöttek hazája

Száműzöttek hazatérése

Száműzöttek nyugalma

Száműzöttek visszahívása

Századok váltságdíja

Szegények gondnoknője

Szegények megvidámítója

Szegények menedéke

Szegénység barátnője

Szemérmesség ékessége

Szemérmesség mintaképe

Szemérmesség példája

Szemérmesség smaragdja

Szemérmesség zárt kertje

Szennyeket tisztító folyó

Szent asszony

Szent lakóhely

Szent sarj

Szentek közösségének fürdője

Szentháromság asztala

Szentháromság köntöse

Szentlélek alkotása

Szentlélek árnyat adó sátora

Szentlélek barátnője

Szentlélek csillaga

Szentlélek hazája

Szentlélek próféciája

Szentlélek szekrénye

Szentlélek szentélye

Szentlélektől megszentelt  templom

Szeplőtelen

Szeplőtelen áldozat

Szeplőtelen jegyes

Szépség

Szépséges fa

Szépséges fény

Szépséges sarj

Szeretet kemencéje

Szeretet tükre

Szeretetreméltó élet

Szeretetreméltó társnőnk

Szerfölött kívánatos név

Szív nyugalma

Szív világossága

Szívek békéje

Szívek elrablója

Szívek üdvössége

Szívünk

Szívünk élete

Szívünk pecsétje

Szombat

Szomorúak vígasztalója  

Szoptató dajkánk

Szorongatottak öröme

Szószólónk

Szövetség jele

Szövetségek vége

Szülni képes leány

Szűz föld

Szűz növény

Szüzek ékessége

Szüzek elsőszülötte

Szüzek győzelmi zászlójának hordozója

Szüzek karvezetője

Szüzek példaképe

Szüzek tükre

Szüzek vezetője

Szüzek virága

Szüzesség csúcsa

Szüzesség éke

Szüzesség pecsétje

Szüzesség példaképe

Szüzesség példaképe

Szüzesség termőága

Szüzesség virága

Szüzesség címere

Szüzesség zászlója

Szüzesség zászlóvívője

Szűzi csillag

Szűzi édesség

Szűzi érintetlenség

Szűzi gyapjú

Szűzi iskola

Szűzi jóság

Szűzi tenger

Szűzi tisztaság

Tanácsadó

Teljesen szelíd szűz

Tenger

Tenger csillaga

Teremtő nagyszerű világa

Teremtőjének alkotása

Természet ékessége  

Termő fügefa

Termő olajfa

Tévelygők eligazítója

Tévelygők visszahívása

Tisztaság példája

Tisztaság tükre

Tisztaság violája

Tisztaságos gerle

Tisztaságos jerke

Tisztaságos liliom

Tisztaságra emlékeztető

Tisztelendő fölség

Tisztelendő leány

Tiszteletreméltó leány

Titokzatos tanács első megvalósítója

Tökéletes ajándék

Tökéletesség szabálya

Tömjénhegy

Törhetetlen fáklya

Törvény beteljesedése

Törvény megtartója

Tudományok tudománya

Türelem iskolája

Új Éva

Ujjongás kürtje

Úr öröksége, Az

Úr romlatlan lakása, Az

Uralkodó asszonyunk

Úrnőnk

Út a tengeren

Utat mutató fáklya

Útonlévők szabálya

Üdvösség ajtaja

Üdvösség edénye

Üdvösség jutalma

Üdvösség kapuja

Üdvösség kezdete

Üdvösség kikötőjébe vezető csillagunk

Üdvösség reménye

Üdvösség tornya

üdvösség útja

Üdvösségünk gyarapítója

Üdvösségünk oka

Üdvöthozó szűz

Üdvözítőnk szoptató dajkája

Üdvözülésünk kezdete

Vágyott vízvezeték

Vakok világosság

Választott edény

Vándor lelkek szállásadója

Várkastély

Védősánc

Vendéglátás erénye

Vértanúknál nagyobb

Vessző, kinek virága Krisztus

Vessző, melyből a tökéletesek  gyökere fakadt

Veszélyben forgók támasza

Veszélyben lévő menedéke

Vesződségeink közben árnyat adó sátor (szárnyék)

Vétkek mentegetője

Vétkektől megtisztító

Vezetőnk

Víciumok kiirtója

Víciumokkal harcoló

Vigasztalás anyja

Vigasztalás forrása

Vigasztalás gyökere

Vigasztalás vesszeje

Vigasztalásunk kezdete

Vígasztaló

Világ anyja

Világ bárkája

Világ békéje

Világ csillaga

Világ dicsekvése

Világ ékessége

Világ élete

Világ esthajnalcsillaga

Világ fényessége

Világ hajósa

Világ királynője

Világ megszentelője

Világ megújulása

Világ megvilágosítója

Világ oltalmazója

Világ öröme

Világ reménye

Világ Úrnője

Világ üdvössége

Világ üdvösségéért közbenjáró

Világ üdvösségének kezdete

Világ vigasztalása

Világ vigasztalója

Virágok virága

Virágos kert

Virágzó rózsa

Virágzó szőlőtő

Vízvezeték

Vőlegény barátnője

Völgyek lilioma

Zarándok Isten szállása


4. Népénekeinkben az új Éva megszólításai:

Ádám leánya

Ádámnak tiszta maradványa

Ájtatosság könyve

Alázat mély völgye

Alázatosság tündöklő fényessége

Ancilla Dei (Isten szolgálóleánya)

Angyaloknak nagyságos asszonya

Anna leánya

Apostolok édes nyájassága.

Apostolok tisztes tanítója

Arany oltár

Aranyból épített ház, melyre a szent Háromság vigyáz

Aranynál becsesebb

Áron vesszejének megújult virágja

Asszonyi rend ékessége

Atyaisten szemérmes leánya,

Atyaistennek leánya

Békesség frigyszekrénye

Benned bízóknak reménye

Betegek orvosa

Betlehemi gyöngyvirág

Bölcsesség aranyszéke

Boldogságos Szűzanya

Csillagnál fényesebb

Dávid tornya

Drága kincstár

Édes dajkánk,

Ég és föld csodája

Ég remeke

Egek ékessége, földnek reménysége

Egek ékszertára

Égi bimbó

Égi mátka szűz jegyese

Égieknek fényvilága, többieknek sziklavára

Élet fája

Élet felállítója

Élet termőfája

Életünk méze

Ellenségnek megnyomorítója

Élő templom

Élő vizek kútja

Erények szép kertje

Erősség drága tornya

Éva asszonynak legtisztább magzatja

Évának bűntelen leánya

Fáradtak árnyéka

Felkelő fényes nappal

Fényességes szép hajnal

Föld öröme

Földi életünk vezércsillaga

Frigynek szekrénye

Frigynek szent szekrénye

Gálaádi balzsam illatos árja

Gyarló emberek ereje

Gyarló embernek második reménye

Gyémántnál ékesebb

Gyöngyvirágszál

Hajnalcsillag

Halottaknak megszabadítója

Hebronvölgy szép liliomja

Hebronvölgyi liliom

Igazság őrtüze

Igazság rég várt hajnala

Igének szent edénye

Igének tiszta frigyszekrénye

Illés felhője, Jézus annak esője

Irgalmasság balzsama

Irgalmasságnak edénye,

Irgalom hajléka

Irgalomnak öröme

Irgalomtár

Isten drága kincstartója

Isten legszebb alkotmánya

Isten ujjal írt törvénye

Istennek kedvese

Istennek választott edénye

Istenségnek aranyháza

Jerikói rózsaszál

Jeruzsálem dicsősége

Jessze ága, szép virága

Jesszének ékes oltványa

Jesszétől származott Ádám unokája

Jézus arany trónja

Jézus édes dajkája

Jézus Krisztus dajkája, csillaga, napja, fénye

Jézusnak dajkája

Jézusunkban édes anyánk

Kármel dicsősége

Kármel ékessége

Királyoknak jó tanácsadója

Királyoknak oktató mestere

Lelkem boldogsága

Lelkem pálmaága

Lelkes oltár

Libanon cédrus fája

Libanoni cédrus dús örökzöld lombja

Magas fénytorony

Májusi királyné

Malasztnak bősége

Mater et Filia (Anya és Leány)

Mennyországnak királyné asszonya

Mezők ékes liliomja

Mi szerelmünk

Minden szentek édes vigassága

Mindenhatóság csodaműve

Nagyságos Asszonyság

Nap és hold ékessége

Názáreti ibolya

Názáreti szép virág

Noé szép galambja

Örök bölcsesség tiszta szűz edénye

Öröklángú szent szűz

Örömcsillag

Paradicsom bezárt kertje

Paradicsom gyöngyvirága

Paradicsom megnyílt szép kapuja

Paradicsom tündöklő kapuja

Paradicsomkertnek lehajló bús tüze

Pátriárkák nemes unokája

Pátriárkák várva-várt vígsága

Pecsételt kútforrás

Pokolnak megrontója

Próféták öröme és vígsága

Ragyogó napnak fénye

Remek liliomszál

Reménycsillag

Reménycsillagunk

Reménységünk napsugara

Reménységünk végső fénysugara

Ritka fény

Rózsahajnal

Sáronnak ékessége

Sebünk balzsama

Sionnak felépült városa

Siralomvölgy őrtüze

Szegények aranya

Szentelt sátor

Szentháromság legszebb alkotmánya

Szentháromság legszebb alkotmánya.

Szentlélek igaz mátkája

Szentlélek szűz arája

Szentlélek tiszta szűz mátkája

Szentléleknek fénygalambja

Szentléleknek szerelmes mátkája

Szép fénytorony

Szép holdvilág

Szép liliomszál

Szép szűz hajnal

Szép szűz Mária

Szép verőfény Kármel hegynek tetején

Szeplőtelen anya

Szeplőtelen égi oltár

Szeplőtlenség példányképe

Színméznél édesebb

Szívem vidámsága

Szivünk aranya

Szüzek szent szűze,

Szüzek virága

Szüzeknek pálmája

Tengernek csillaga és estfénye

Tiszta égi harmat

Tiszta Szűz, kitől a másik Ádám teste lett

Tisztaság liljoma

Tisztaság szép alakja

Tisztaságban fölvirágzott anyaság

Titokzatos rózsa Jerikó berkében

Tündöklő szép piros hajnal

Üdvösség szép szivárványa

Új szövetség frigyszekrénye

Új szövetségnek szeplőtlen szekrénye

Úr fénykövete

Úr Jézusnak dicsőséges anyja

Virágos kert

Virágoskert

Zöldellő virágszál

Kirschbaum II:187. – LG 56.