🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Újlaki
következő 🡲

Újlaki Ferenc (Újlak?, Szerém vm., 1485.–Pozsony, 1555. febr. 1.): megyéspüspök. – Ú. János váci mpp. testvére. Vsz. pécsi egyhm-s papként Nándorfehérvár 1521. VIII. 29-i eleste után II. Lajos udvarában szolgált. 1524: kir. titkár, 1526: Mohács után anyjával Pozsonyba menekült és I. Ferdinánd pártjára állt. XI: már pozsonyi prép. I. Ferdinánd titkára, majd alkancellárja volt. III. Pál 1539. VI. 2: megerősítette a győri ppségben. 1550. IV. 12: Mo. helytartója. 1553: a kir. Egerbe helyezte át pp-nek, amit III. Gyula 1555. II. 1: hagyott jóvá. Egerben soha nem járt. Támogatásával jelent meg 1538: Pesti Gábor Nomenclatura sex linguarum c. 6 nyelvű szótára, 1550: Ransanus Péter Elégiák c. műve. 1549–51: Gregoriáncz Pál és Mérey Mihály pp-ökkel elkészítette a Quadripartitumot (Zágráb, 1798), Werbőczi István Tripartitumának revízióját. – Utóda Győrött 1554: Gregoriáncz Pál, Egerben 1556. IX. 18: Bódy György. 88

Mendlik 1864: 70. (1530–54: győri pp.), 99. (1556–57: egri pp.) – Gams 1873:374. (1539–54: győri pp.), 368. (1554–†1555. II. 1: egri pp.) – Koncz 1892:242. – Zelliger 1893:531. – Szinnyei XIV:645. – Eubel III:111. (s.v. Franciscus s Wilacki [Újlak]; 1554. VIII. 3: egri pp.), 232. (s.v. Franciscus Wjlaki [Ujilaki]; 1550. VI. 2: győri pp.) – Schem. Jaur. 1968:44. – Schem. Agr. 1975:12. – Sugár 1984:254. – Győri életr. lex. Győr, 2003: 344.

Újlaki Géza (Wayand) (Esztergom, Esztergom vm., 1857. márc. 6. – Bp., 1895. dec. 30.): hittanár. – A gimn. 6 o-át Esztergomban, a 7. o. Bpen, a 8. o. és a teol. az esztergomi papnev-ben végezte. 1879. VIII. 16: pappá szent. Dorogon, Komáromban, Bp-Terézvárosban kp. és főgimn. hittanár. – Versei, cikkei: István bácsi naptára (1878–80), M. Állam (1880: 294. sz.), Jézus Szent Szívének Hirnöke (1882), Religió (1888. II. 33. sz. Néhány adat a bp-terézvárosi r. k. pléb-tp. tört-hez), Kath. Hitok. (1886–90: főmunk.), (1879), Hitszónok, Jó Pásztor. – M: Intelem a fiatal szabadelvű katholikusokhoz. Írta Segur abbé. Ném-ből magyarítá Maráz Istvánnal. Esztergom, 1877. – Nagybőjti szt beszédek. Komárom, 1882. (Klny. Jó Pásztor) – A katholicismus befolyása Mo. nevelésügyi viszonyaira. Bp., 1884. (Klny. Religió) – Szt beszéd, melyet Nt. Papánek Ferenc esztergom-főegyhm. áldozópap első szt miséje alkalmával, 1885. IV. 19 ... mondott. Uo., 1885. – A m. primás jogai és kiváltságai. Uo., 1888. (Klny. Religió) – Szt gyónás és áldozásra való előkészület. Uo., 1897. 88

Zelliger. 1893:542. – Schem. Strig. 1896:286. – Petrik. 1886/1900. II. Bp., Uo., 1908.

Újlaki (1891-ig Wölfl) Géza (1866 k. – 1940 után??): közs. el. isk. igazgató. –  A győri Kir. Kat. Tanítóképzőt 1883: elvégezvén, Feltáron, Gamáson és Győrött a r. k. el. iskolában tanított. 1907. IX. 6: a győri közs. népiskolák ig. 1921–: a Győrvidéki Tanító Egylet választm., a győri Kisfaludy Irod. Kör alapító tagja és örökös főtitkára. – Versei és cikkei (részben Újlaky G. néven): Győrvidéki Tanító Egyes. Ért. (1891/93), A Hét (1892), Győri Közl. (1892/94, belmunk.), Győrvárosi r. k. népiskolák ért. (1892: Fényes napok; 1898: Hol a hiba? 1901: Huszonöt esztendő), Kép. Csal. Lpk. (1892), Tanügyi Ért. (melyet 1893. VII. – 1912. XII: szerk.), M. Szle (1895), Győri Hírl. (1899/901, 04, 07/12, 14/15), Népnevelő (1902/03), Kis Pajtás (1907), Pécs NapIój (1907). – M: Tanító a társadalomban. Győr, 1891. – Daloskv. népisk. számára. Uo., 1892. – Köszöntőkv új évre, névnapra, születésnapra és ünnepi alkalmakra. Uo., 1907. – A Kisfaludy Irodalmi Kör első évkve, 1908-1927. Uo., 1927. – A Kisfaludy Irod. Kör 2. évkve. Szerk. Uo., 1927–1931. (300 péld.) – A Győrvidéki Tanítóegylet Értesítője havilap 1893. VI/VII–XI: és 1899. V. 1. és 1905. VI/VII: szerk., 1894. I.–1899. IV: fel. szerk.; a Győri Napló heti 4x-i lap 1895. III. 31.–IX. 26: munk.; a Győri Hírlap napilap 1928. IV. 15. és 1931. VI. 10.–1936. X. 8: fel. szerk.; a Dunántúli Tanítók Lapja 1926. II. 1.–1940. XII: győri társszerk. – Betűjegyei (a Győri Hírl.-ban): G-a.; u.g.; U. G; U-y. 88

A közs. isk. ért. Győr,1904:10.; 1906: 25.; 1908:28. – Szinnyei. XIV:647. – Corvina. 1927., 1931. – Gulyás. 1956:643. – Jáki. 1962:9. – Viczián. 1995: 189. (221.) – Győr–Moson–Sopron m. sajtóbibl. 2000:338., 365., 435., 1184.Győri életr. lex. Győr, 2003:344.

Újlaki János (†Pozsony?, 1578. márc. 28./ápr. 12.): megyéspüspök. – Ú. Ferenc egri pp. öccse. Páduában s 1543: a bécsi egy-en hallg. Fiatalon pozsonyi knk., Ú. Ferenc pilisi apátságról való lemondása után megkapta ennek c-ét és javait. 1550: még nem fszt. pap, 1550–57: győri knk. Győrött nem élt, ezért a kápt. csak a fele jövedelmét adta ki. 1557: tinnini vál. pp., 1560. IV. 16: a váci ppségre helyezte át I. Ferdinánd. Mivel mindkét ppség török hódoltsági ter-en volt, ~ megmaradt pozsonyi kir. kamarási hiv-ában. Részt vett 1561: a nagyszombati tart. zsin-on, s 1561, 1562, 1564: a nagyszombati egyhm. zsin-okon is. Utoljára 1578. III. 28: említik. – Utóda a tinnini széken 1562. I. 28: Dudics András, Vácott 1578. IV. 12: nevezték ki utódát: Mossóczy Zakariás.  88

Mendlik 1864:73. (gr. Újlaky; 1561–78: váci pp.) – Gams 1873:383. (42.), 423. (41.) (s.v. Joannes de Vyllach; 1558–61: tinnini pp.) – Fraknói 1895:259. – Schem. S–K–S. 1902:10. (40.) (s.v. Sentivanic de Vyllak, 1558–61: tinnini pp.) – Eubel III:333. (s.v. Joannes de Vyllach [Újlak], 345. (s.v. Joannes Abulach [ab Yilak]) – Chobot II:548. – Bedy 1938:370. (s.v. Újlaky Gergely János, 1555: tinnini pp.) – Schem. Vac. 1970:149.

Újlaki János József OSB (Kaposvár, Somogy vm., 1891. ápr. 13. – Latrobe, Penn., USA, 1964. nov. 13.): tanár. – 1911. VIII. 6: lépett a r-be, 1916. V. 28: szerz. fog. tett, 1912: Rómában a St Anselmo egy-en, 1915: Bécsben tanult tovább, 1916. VII. 19: pappá szent. 1916: Bakonybélben lelkész, 1918: Győrött gimn. tanár, 1919–20: házgondnok is, 1920: Pannonhalmán főisk. tanár, 1920–23: tarjáni házgondnok is, 1924: Tihanyban kisegítő. – 1925. I. 10: átlépett az USA Szt Vince főapátságába. 1925–: a Szt Vince apátság (Latrobe) papnv. int. sztírástud. és K-i nyelvek tanára. 1938: a Catholic Biblical Associationof America megalapítója. – Írásai: Kat. lex. 1. köt. (Bp., 1931: munk.), Hatikva, Kat. M-ok Vasárnapja. – Betűjegye: U. J. (Kat. lex. 1. köt.) 88

Kat. M-ok Vasárnapja 1964: 47. sz. – PN 1986:163. (1248.) – Nagy 2000:988. [Latrobe, Argentina] – Bécsi egy. 1890–1918. 2004:206. (2682.)

Újlaki (1861-ig Neusziedler) József (Esztergom, Esztergom vm., 1830. dec. 16. – Csököly, 1907. márc. 24): plébános. – A humán tantárgyakat Esztergomban, a fil-t 1848/49: bencés növendékként Pannonhalmán, a teol-t Veszprémben végezte, 1854. VII. 26: pappá szent. 1854. IX. 20: Zalabéren, 1856. XII. 22: Devecserben, 1858. VI. 16: Pápán kp., 1862. VIII. 15: Szűcsön plnos, az ő idejében helyreállították a tp-ot, az isk-t és a pléb.házat, 1874: az építették a Kálváriát; javadalomcserével 1874. V. 26: Pacsán, 1885: Csökölyben. plnos. 88

Schem. Veszpr. 1907. 238. – Pfeiffer. 1987: 1053.

Újlaki (1904-ig Neumayer) Kornél Dezső (Dályok, Baranya vm., 1866. ápr. 26. – 1922–24?): plébános. – Apja Dályokon jegyző. Pécsett tanult, 1888: pappá szent. Rácpetrén, Berementen kp., 1899–: Darázson (Baranya vm.) plnos. 1899–1908: baranyavári esp. – Írásai: M. Szle (1896 elb.), Kép. Csal. Lpk (1903), Tiszántúl (1904), Zászlónk (1907/08) – M: Pontius Pilátus. Pécs, 1892. (s.v. Neumayer K. Dezső) – A káromkodó nyelv. Bp., 1896. (Népiratkák, 96.) (s.v. Neumayer Kornél) – Pécs városának a török járom alól az 1686. okt. 14-én történt kétszázados évfordulója. Uo., 1896. (s.v. Neumayer K. Dezső) – A Krassó mellől. Elbek. Uo., 1897. (Családi regtár. 30.) (s.v. Neumayer K. Dezső) – Déli harangszó. Versek (és Magyar hűség. (Tört. színmű 5 fv.). Pécs, 1905. (s.v. Ujlaki Kornél Dezső) 88

M. Sion 1852. 626. (s.v. Neumayer) – Schemat. Quinque-Ecclesiensis Pécs, 1891. (s.v. Neumayer); 1910: 220. (s.v. Ujlaki), 1922: 149., 1925: már nincs! – Szinnyei IX: 1019. (s.v. Neumayer); XIV: 648.(s.v. Ujlaki) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)


Újlaki (Wayand) Géza →Wayand Géza