Magyar Katolikus Lexikon > U > Újhelyi


Újhelyi Domokos, de Novoloco, OESA (†1386. jún. 10. után): megyéspüspök. – Ap. gyóntató, a MA-ban 1372. X. 27–1386. VI. 10: nyitrai mpp. Durdiknál (1866) p. poenitentiarius és 1373–84: pp., a semat-ban ágostonos szerz-ből 1372–87: pp. – Utóda 1387. VI. 21: Dömötör. T.E.

Mendlik 1864:56. (20.) (1373–84: pp.) – Idők Tanúja 1866. IX. 26. (20.) – Gams 1873:375. (1373–84: pp.) – Eubel I:368. (s.v. Dominicus de Novoloco OESA) – Schem. Nitr. 1914:9. (24.) (s.v. F. Dominicus de Novoloco OESA)

Újhelyi Imre (Fegyvernek, Heves és Külső-Szolnok vm., 1813 k. – Velence, Itália, 1862. febr. 2., 49 é.): plébános, tábori lelkész. – 1833 k. az esztergomi főegyhm. papjává szent., 1 ½ é. szolgálat után 1838. VIII. 1.–: a pizzighettone-i cs. kir. katonai büntetőint. lelkésze. 1841. VIII. 1: az 5. Radetzky huszárezr. tábori lelkésze. 1848. XII. 10: a Honv. Min. hadlelkészi o. titkára. A szab.harc leveretése után továbbra is az 5. huszárezr. lelkésze. 1852. X. 6: áthelyezték a haditengerészethez St. Biaggio-ba [Velence]. 1854: nyugdíjazása után a Caes Reg. Marinae plnosa.  88

Némethy 1889: 150. – Zakar 1999: 159.

Újhelyi István, id. (1884 k. – Visznek, 1942. márc. 4., 58 é.): igazgató-tanító. – Tanító és kántor okl. szerzett, 1932: Viszneken (a 3 épületes 5 tantermes) r. k. isk. ig-ja. – Cikkei: Egri Egyházm. Közl. (1936: 130. Tóth István ajaki emlékére; 1938: 137. A beiskolázás; 1941: 1. Hogyan valósíthatjuk meg a kat. Akció célkitűzéseit? 9. Egységet az egyh. népéneklésben) 88

Schem. Agr. 1932:43. – Nemz Újs. 1942. III. 7. – Pukás 1979: 190. (3759 3940 4063 4070.)

Újhelyi István (Vác, Pest, Pilis és Solt vm., 1837. dec. 23. – Vác, 1908. nov. 19.): kanonok. – Vácott tanult, 1860. XII. 29: pappá szent. 12 é. káplánkodás után, 1876: Tápiószelén plnos, 1883: t. esp. 1877: cserével Zagyvarékasra ment, az ottani zavarokat rövid idő alatt lecsendesítette. 1888: szegyh. knk, Vác-alsóvárosi plnos. 1896: mislyei c. prép., 1897: csongrádi főesp. és az ájtatossági társulatok egyhm-i ig-ja, 1901: p-i tb. prel. 1905: őrknk. A papnev. int., a kat. egyes-ek és a szegények segélyezője. 88

Chobot. 1917: 953.

Újhelyi István (Nagytoronya, Zemplén vm., 1912. szept. 4. – ?? ): parókus. – M: A munkács egyhm. gör. szert. székeskápt. statútumai. Ungvár 1944.  88

H. Varga I: 523. – Somorjai. 1993: 158. (1350.) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Újhelyi József Tivadar, OPraem (Csonkamindszent, Baranya vm., 1889. febr. 14.–Pécs, 1964. máj. 2.): tanár. – A pécsi ciszt. főgimn-ban 1908: éretts. IX. 8: Jászón lépett a r-be. Első fog-át 1909. IX. 8: uo., örök fog-át 1912. IX. 8: Csornán tette. 1913. VI. 27: Szombathelyen sztelték pappá. A teol-t Jászón és a Fribourg-ban (Svájc) végezte. A bpi tudegy-en 1917: mennyiségtan–természettan szakos középisk. tanári okl-et szerzett. – 1912: a bpi Eötvös Koll-ban egy. hallg., 1915: Türjén hitoktató, 1916: Keszthelyen gimn. tanár, 1920: Türjén plnos, 1921: Csornán házgondnok, 1925: Jánoshidán plnos, 1928: házgondnok is. 1930: Szombathelyen gimn. tanár, 1931–35: házgondnok, 1935–38: rendi számvevő is. 1938: Csornán alperjel és központi pénztáros. 1946: Szombathelyen gimn. tanár, hittanár, majd káplán. – A szétszóratáskor 1950. VI. 19: Egerbe internálták, IX. 7. után nyugalomban Csonkamindszenten. r.k.

Újhelyi Kálmán (Sátoraljaújhely, Zemplén vm., 1854. okt. 14. – Nagyiván?, 1922–1926.): plébános. – A sátoraljaújhelyi gimn-ban tanult, 1870: Egerben papnöv., 1878: pappá szent. Nagyfügeden, Hevesen, Tiszafüreden, Ecseden, Apátfalván, Törökszentmiklóson, Gyöngyösön és Egerben kp., és 3 é. a belvárosi el. isk. hitokt-ja, a tanítónőképző és reálisk. hittanára. 1890: Balmazújvároson, 1904–09 (is): Nagyivánbn (Heves vm.) plnos. – Cikkei: M. Állam (munk.), Herkó Páter (munk.) debreceni Régi Okiratok és Levelek Tára (1906: főmunk.), Egri Egyhm. Közl. (1907: Az egyháziak szerződései; 1917:116. Hozzászólás az „Alapított misék díjazásához”; 132. A papi nyugdíjalap rendezéséhez; 1919:110. Kivonat a nagyiványi pléb. tört-ből) – M: Lelkészi jelentés a balmazújvárosi r. k. hitközs. hitélete s más egyéb egyh. és isk. ügyeire vonatkozó mozzanatokról 1899. évről. Bp., 1900. – Válasz Szolnoky Gerzson röpiratára s a Hajdú-Böszörmény és Vidéke c. hetilap 43. sz.-ban levő «Válasz és észrevételek» c. czikkre. Uo., 1900. – Emlékbeszéd, melyet Molnár János nyugalmazott kántortanító és 48-as honvéd temetése alkalmával 1905. okt. 14. mondott. Uo., 1905. – Arany-tanácsok a r. k. m. nép számára. Uo., 1907. – Álneve: «Egy pápista pap» [egyházirod. cikkeinél] 88

Egyetemes névtár 1902:345., 1904:300., 1909:300. – Schemat. Agriens. 1908:75., 1914:166., 1921:52. – Szinnyei. XIV:643. [s.v. Újhelyi (Szemes) Kálmán] – Puskás 1979:190. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban).