🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tartományi zsinat
következő 🡲

tartományi zsinat (lat. concilium provinciale): az egy egyháztartományhoz tartozó részegyházak zsinata (vö. 440.k. 1.§). Rendszeres összehívását a mai jog már nem kívánja meg. - Felettes hatósága a metropolita és a tartomány pp-ei. Az egyes jogok terén a metrop. és a pp-ök illetékességének viszonyát a CIC külön meghatározza. - Összehívója a metrop. a szuffraganeus pp-ök többségének beleegyezésével (442.k. 1.§ 1). A metrop. szék üresedésekor ~ot nem szabad összehívni (440.k. 2.§). - A színhely megválasztása az egyhtart. területén belül a szuffraganeusok többségének beleegyezésével a metrop. joga (441.k. 2, 442.k. 1.§ 2). A napirend és a tárgyalásra kerülő kérdések meghatározása, valamint a ~ kezdetének és időtartamának kijelölése, a ~ áthelyezése, elnapolása és feloszlatása szintén a metrop. joga a szuffraganeusok többségének beleegyezésével (441.k. 4, 442.k. 1.§ 3). - Az elnöklés a metrop. feladata. Törvényes akadályoztatása esetén a szuffraganeus pp-ök választanak maguk közül elnököt (442.k. 2.§). - Résztvevői. 1. Meghívandók döntési joggal: a mpp-ök, a koadjutorok, a spp-ök, a területen a Sztszéktől v. a ppi konf-tól kapott sajátos feladatot betöltő egyéb cpp-ök (443.k. 1.§). 2. Meghívhatók döntési joggal: a területen tartózkodó egyéb címzetes v. kiérdemesült pp-ök (443.k. 2.§). 3. Meghívandók tanácsadói joggal: a terület ált. és ppi helynökei; a szerz. intézmények és az ap. élet társaságai nagyobb elöljárói közül annyian, amennyit a ppi konf. v. a tartomány pp-ei meghatároznak (őket az illető területen székházzal rendelkező intézmények és társaságok összes nagyobb elöljárói választják meg); az illető területen székhellyel rendelkező egyh. és kat. egyetemek rektorai, valamint a teol. és kánonjogi karok dékánjai; a nagyszem-ok rektorai közül egyesek, akiknek számát ugyanúgy határozzák meg, mint a szerz. elöljárókét, személyét pedig az összes rektorok választják ki maguk közül. Ezenkívül a papi szenátusok és pasztorális tanácsok, valamint a székeskápt-ok 2-2 testületileg kiválasztott tagját is meg kell hívni tanácsadói joggal (443.k. 3.§, 5.§). 4. Meghívhatók tanácsadói joggal: papok és más hívők. Az ő számuk nem haladhatja meg a fentebb felsorolt tagok közül a káptalani, szenátusi és pasztorális tanácsi küldöttek levonásával fennmaradó szám felét (443.k. 4.§). 5. Vendégek: a metrop. és a szuffraganeusok megítélése szerint vendégként másokat is meg lehet hívni (443.k. 6.§). A vendégeknek természetesen még tanácsadói szavazati joguk sincs. - Akiket a ~ra összehívtak, kötelesek megjelenni, hacsak megfelelő akadály vissza nem tartja őket. Ez esetben kötelesek erről értesíteni a ~ elnökét (444.k. 1.§). Akiket döntési szavazati joggal meghívtak, de akadályoztatás miatt nem tudnak megjelenni, képviselőt küldhetnek. ez utóbbi viszont csak tanácsadói szavazati joggal rendelkezik (444.k. 2.§). - A ~nak valódi egyházkormányzati, mégpedig elsősorban törvényhozói hatalma van. Így az egyetemes egyházjogot tiszteletben tartva rendelkezhet mindarról, ami a hit erősödésére, a közös lelkipásztori tevékenység szabályozására, az erkölcsök irányítására és a közös egyh. fegyelem kialakítására és védelmére alkalmasnak tűnik (445.k.). A ~ határozatai csak akkor hirdethetők ki, ha a Sztszék felülvizsgálta őket. Az összes iratok felterjesztéséről a Sztszékhez a ~ feloszlása után az elnöknek kell gondoskodnia (446.k.). - Régen a ~ok bírói tevékenységet is folytattak. Azok a nagyobb ügyek, amelyek az egyes pp. ill. a metrop. illetékességét meghaladják, ma többnyire a Sztszékre tartoznak. Pl. pp-ök bűnügyeiben csak a pápa illetékes (1405.k. 1.§ 3). A metrop. ítélete ellen pedig a tart. pp-einek gyűléséhez nem lehet fellebbezni. - Mo-on 1159: és 1292: Esztergomban, 1309: Udvardon, 1449, 1493: Esztergomban, 1560, 1561, 1611: és 1638: Nagyszombatban tartottak ~ot. Sz.Sz.A.

Péterffy I-II. - KL I:512. - Erdő 2005:334.