Magyar Katolikus Lexikon > T > tanácsköztársaság


tanácsköztársaság, kommün, szovjetköztársaság: marxista eszmerendszert megvalósító kommunista pártállam. - 1. Első kísérlete a poroszok elleni vesztes háború után, 1871. III. 18-V. 28: a párizsi kommün. A kommünárok (akikhez 55 szabadkőműves páholy is csatlakozott) megszüntették az államszervezetet, a hadsereg és rendőrség helyett teljhatalmú munkásmilíciát állítottak, egyenjogúsították a nőket, bevezették az árellenőrzést, lakbércsökkentést, munkatörvényt és a pol. ellenfelek „fölszámolását”. 72 napos rémuralmukat V. 21-28: a „véres hét”-en kb. 30.000 halott árán sikerült fölszámolni. Ezután kb. 50.000 embert fogtak el, 14.000-et elítéltek, kb. 1 millióan külf-re szöktek. - 2. Oroszo-ban az 1917. XI. 7-i bolsevik puccs megdöntötte a polg. dem. Kerenszkij-kormányt, az 1918-21-i polgárháború után, leszámolva pol. ellenfeleivel, megteremtette az 1991-ig létezett marxista pártállamot. 1918-tól szervezett, 1950 k. már kb. 40.000 kényszermunkatáborában a csak a büntetést igazoló „törvényekkel” nemre, fajra tekintet nékül legalább 50 millió embert irtottak ki a „szocializmus építése” során. A terror enyhülése után a téveszmék életképtelenségéből fakadó gazd. lemaradás okozta a pártállam →máltai paktum utáni gyors és 1991. XII. 8: vértelen megszüntetését. - 3. Magyarországi proletárdiktatúra, 1919. márc. 21.-júl. 31. Az 1917-i oroszo-i bolsevik puccs eszközeivel és mintájára, államcsínnyel megszerzett, ~okra ált. jellemző megfélemlítő túszszedésekre alapozott hatalom tárgyalás és bizonyítás nélküli súlyos ítéleteivel megszüntette az élet-, a jog- és vagyonbiztonságot. 133 napi rémuralma idején naponta átlag 4 embert öltek meg, sokukat halálra kínozva. III. 27: a bpi Közoktatási Bizottság elrendelte a hitoktatás megszüntetését a főv. iskoláiban. IV. 10: a Bpi Munkás- és Katonatanács Közokt. Ügyosztálya rendelettel megszüntette a tanítás kezdetén és végén tartott imádkozást. Elrendelték az osztálytermekben kifüggesztett kir-ok, hivatali elöljárók v. vallásos tárgyú képek azonnali eltávolítását. A rendelkezést VIII. 10: Imre Sándor, a VKM h. államtitkára, VIII. 16: Huszár Károly min. a tanácskormány összes tanügyi rendeletével együtt hatályon kívül helyezte. - A ~ bukása után az 590 (azonosított) gyilkosság és egyéb terrorcselekmények miatt a komm-k ellen kb. 70.000 eljárást indítottak, kb. 15.000 főt előzetesen letartóztattak, a bíróságok a büntetőtörvénykv. alapján kb. 6000 főt ítéltek el (ezekből kb. 2500 kegyelmet kapott; több mint 300, főbűnökkel vádoltat az oroszo-i túszokért kicseréltek), kb. 2500 főt fölmentettek; bírói ítélet alapján 52(?) főt kivégeztek. 1922 végén kb. 400 komm. fogoly volt előzetes letartóztatásban; 1927. V. 4: csak 36 komm. elítéltet őriztek. 1944 őszétől a szovjet hadsereggel együtt visszatértek a moszkvai emigránsok, akik a Belügymin. megszerzésével, törvényeken felül álló szervezeteik (ÁVO, →Katonapolitikai Osztály) és a népbíróságok által megteremtették az új proletárdiktúrát. 1948. VI. 12: a szocdem. és a komm. párt M. Dolgozók Pártjává (1948-56) egyesült. A ~ tisztségviselői ellen egykor eljárók ellen bosszúhadjáratot indítottak, az elfogottakat meggyilkolták, bebörtönözték, kitelepítették v. állásuktól, javaiktól megfosztották. Az ifjúságot a ~ dicsőítésére, „3 tavaszt ünneplünk” jelszóval márc. 15., márc. 21. és ápr. 4. közös hagyománnyá tételére nevelték. - 4. Bajor ~, 1919. ápr. 7.-máj. 3. A bolsevik módszereket követve No. Független Szocdem. Pártja, No. Szocdem. Pártja és az anarchisták IV. 7: kikiáltották a ~ot. A puccsot a komm-k, az üzemi és kaszárnyatanácsokkal a szocdem. pártok csatlakozóival, Eugen Leviné (1889-1919) vezette 15 tagú biz. irányításával, a fölfegyverzett munkásokkal IV. 13: leverték, a polgárságot lefegyverezték. Bevezették a 'termelés munkásellenőrzését'. A kormány Münchent körülzárta, és a ~ot fölszámolta, Levinét kivégezték. 88

Kun Béláék 131 napos rémuralma. Szerk. Győri Imre és Kázméri Kázmér. Bp., 1919. - Lissagaray: Az 1871. é. kommün tört. Ném-ből ford. Weltner Jakab. Wien, 1922. - Munkásmozgalomtört. lex. 1972:48. - 1919 márc. Összegyűjt. Gerencsér Miklós. Lakitelek, 1993. - Váry 1993:IV. - Kommunizmus fekete kv-e 2000. - Tormay Cécile: Bujdosó kv. 1-2. köt. Bp., 2003.