Magyar Katolikus Lexikon > T > tárnokmester


tárnokmester (lat. magister tavernicorum regalium), főkamarás, 1198-1848?: a Magyar Királyság világi udvari főméltósága; a királyi kincstár őre. - Neve a tárkán (tör. 'nemes, kinek bejárata van a khánhoz') méltóságnévből ered, az avaroknál 796: említették. Kezdetben a →tárnokok felügyelője, 1198: egyszer fölbukkan, 1214-: folyamatosan megtalálható az okl-ekben. A 12. sz: már átvette az →országbírótól (a curialis comestől) annak gazd. feladatait (magister cubiculariorumként említve). Gazd. és bírói feladatokat is ellátott, az országbíróval együtt ítélkezett a királyi jelenlét bíróságain. Az országbíróénál szűkebb bírósági hatásköre a →tárnoki városok föllebbezési ügyeire terjedt. A(m)pod fia Dénes (1216-24) a pénzjövedelmekre épülő új kir. gazd-pol. bevezetője volt. - A 14. sz: a ~ a kir. kincstári pénz- és gazd-pol., a pénzverés, a só-, vám- és bányaregale ügyek irányítója, az ezen műveletekben résztvevők legfőbb igazgatási és bírói hatósága, a koronajavak, a várgazdaságok irányítója. I. (Nagy) Lajos (ur. 1342-82) idején gazd. feladatait a kincstartó (thesaurarius) kapta. I. (Nagy) Lajos kir. 1376-78-i reformjáig a kincstári vagyont képező városok ügyeiben az országbíró v. más kir. megbízott is eljárhatott, ekkor külön a városi ügyek intezésére kinevezett orsz. bíró intézkedett az országbírói tiszt megtartása mellett. 1378 u. a vezetése alatt álló testületből alakult ki a →tárnoki szék, melyben polgári bírótársakkal ítélkezett. A ~t a városba látogatásakor megvendégelték, távozásakor megajándékozták, ezek költségeit rendszeresen tartalékolták. Az ogy-en a nádor és az országbíró akadályoztatása esetén a ~ elnökölt, a →Helytartótanács és a →hétszemélyes tábla szavazó tagja. - →Fraknói Vilmos II. Ulászlónak (ur. 1490-1516) gersei Pethő János részére 1507: kiállított adománylevele alapján megállapította, hogy a ~ felügyelete alatt szerk. és őriztették Mo. tört. évkv-eit (libri regii), melyek a Mohács utáni időkben nyomtalanul elvesztek. - 1749: kir. rendelet és horvát tart-gyűlési határozat megszüntette a horvát városoknak a m. tárnoki széktől való függését, és kimondta, hogy Mo. távol és az utak oda kényelmetlenek lévén, ezután a ~ tartson Horváto-ban helyettest, aki azután a horvát városok követeiből hívott össze a városi ügyek intézésére tárnoki széket. - A kir. koronázási menetében a ~ és a (fő)kamarásmester a kettőskereszt után, a 10 országzászlót vivő főúr előtt párban 1-1 kisebb keresztet vitt. - Ismert ~ek: 1214: Miska fia Salamon; 1216-24 (megszakítással): A(m)pod fia Dénes; 1224-30: Tomaj nb. Dénes; 1231-35: Miklós fia Miklós; 1235: Szék nb. Pós; 1238-41: Rátót nb. Domokos; 1242-46: Csák nb. Máté; 1246-48: Türje nb. Dénes; 1248-60: Hahót nb. Csák; 1260-70: Pók nb. Móric; 1272: Ákos nb. Ernye; 1272-73: Gut-Keled nb. Joachim (először); 1273: Rátót nb. István; 1273-74: Gut Keled nb. Joachim (másodszor); 1274: Monoszló nb. Egyed (először); 1274: Gut-Keled nb. Joachim (harmadszor); 1274-75: Monoszló nb. Egyed (másodszor); 1275: Gut-Keled nb. Joachim (negyedszer); 1275-76: Csák nb. Máté; 1276-77: Kőszegi Iván (János) (először); 1277-79: Csák nb. Ugrin; 1279-80: Aba nb. Lőrinc (először); 1281-83: Aba nb. Péter; 1284-86: Aba nb. Lőrinc (másodszor); 1290-91: Kőszegi Iván (másodszor); 1291-92: Rátót nb. Porc István; 1293-1302: Rátót nb. Domokos; 1302-05: Kőszegi Henrik szlavón bán is; 1307: [Kőszegi?] Miklós; 1307-09: Csák nb. Ugrin; 1310-11: Csák nb. Máté; 1311-14: Kőszegi Miklós; 1315-15: Borsa nb. Beke; 1315-38: Nekcsei Demeter (1321-38: trencséni, 1321-29: bácsi, 1333-38: bihari ispán, 1327-: körösszegi várnagy, 1328: a kunok bírája); 1323: [Diószegi?] Péter iudex curie; 1325: Jakab magister protonot.; 1328; Bertalan magister, viceiudex; 1339-42: üresedés; 1339: Szécsényi Tamás erdélyi vajda, procurator magisterii tavarnicatus; 1341: [Sirokai] Petőc fia Miklós [al]tárnokmester; 1342: Szécsényi Tamás(először, 1342-43: gömöri, borsodi, szepesi és (aba)újvári ispán, vsz. sárosi, zempléni, ungi és hevesi ispán is); 1342: Lackfi István (először; vasi és soproni ispán is); 1342-43: Szécsényi Tamás (másodszor); 1343-44: Lackfi István (másodszor; vasi és soproni ispán is); 1343: Demeter magister protonot.; 1344-46: Raholcai „Tót” Lőrinc (nyitrai ispán is); 1345: [Ruszkai] Izsép magister viceiudex; 1345: Péceli (Körmösdi) Péter magister protonot.; 1347-53: Paksi Olivér (először, királynéi udvarbíró is); 1350: Dörögdi Kilián fia András al~; 1352-53: Péceli (Körmösdi) Péter magister protonot.; 1353: Lackfi István (harmadszor); 1353: üresedés; Péceli (Körmösdi) Péter magister protonot.; 1353-59: pomázi Cikó (1348-59: borsodi ispán, 1356-57: kir-néi ~); 1353: Romhányi György magister viceiudex (1355: vicesgerens); 1355-58: [Hahóti Herbord fia] Lőrinc magister protonot.; 1359: üresedés; 1359-60: Paksi Olivér (másodszor; szatmári, máramarosi és ugocsai ispán is); 1360: üresedés; 1360-71: Zsámboki János, ifj. (először; 1360-71: veszprémi és 1360-63, 1366-71: zalai ispán is); 1363: Monoki Simon magister ~i vicesgerens, (1364-70: al~; és zalai alispán is); 1361-71: [Hahóti Herbord fia] Lőrinc magister protonot. és vicesgerens; 1371-72: Dunajeci János; 1372-76: Zsámboki János, ifj. (másodszor, nógrádi ispán is); 1376-78: üresedés, ekkor Szepesi Jakab országbíró a kir. városok bírája c-mel látta el a ~ bírói teendőit; ezért egy 1376. V. 29-i méltóságsorban ~ként szerepelt; 1378-82: Szentgyörgyi Tamás (1382: nyitrai ispán); 1382: Miklós magister viceiudex és protonot.; 1382-84: Zámbó Miklós (először, pozsonyi és komáromi ispán is); 1383: arcsai Mód Mihály magister viceiudex és protonot.; 1384-85: Treutel János (trencséni ispán is); 1385-88: Zámbó Miklós (másodszor; 1385-86: pozsonyi ispán is); 1386: arcsai Mód Mihály magister al~, megölték; 1388: [Szobi?] Bertalan magister protonot. és vicesgerens; 1388-98: Kanizsai Miklós (1387-98: zalai, vasi és soproni ispán, 1395: a kunok bírája); 1389-97: Himházi Antal magister ítélőmester (1390: al~ is); 1398-1401: kusalyi Jakcs György (szabolcsi ispán is); 1399-1401: Borzási Napakor fia Péter magister al~; 1399: Geszti István fia János magister protonot.; 1402-08: Treutel Miklós (pozsegai ispán is); 1402: Alcsebi Jakab fia Miklós al~, kápolnaispán is); 1405-07: Tófői Lukács fia Miklós magister al~; 1408-10: Szécsi Miklós (vasi és soproni ispán is); 1410-19: Bebek János (gömöri ispán is); 1413: Vályi Miklós fia György al~; 1417: Gyömrői László fia [Hertel*] Zsigmond al~; 1419-33: Berzevici Péter (1411-33: szepesi és 1419-30: liptói ispán is); 1420-22: Bernardi Ferenc magister al~; 1421-28: Dobói Loránd fia János deák al~; Patyi (Path-i ) János vicetavernicus; 1422: Görgei András fia Péter magister vicetavernicus; 1424-26: Szalóki Demeter vicesgerens; 1429: Érdi László budai esküdt, a tárnokszéki perek bírája; 1433-38: Rozgonyi János (1436-ig főkincstartó; 1409-35: sárosi és 1429-35: zempléni ispán is); 1436: Budai György al~; 1438-43: Perényi János id. (először); 1440: Imregi „Farkas” Dénes al~; 1443-44: Ország János; 1444: üresedés; 1445-58: Perényi János id. (másodszor; 1446-58: zempléni, 1456-58: abaúji ispán is); 1458-59: Bodó Gergely; 1459-70: Rozgonyi János; 1470-†1472: Rozgonyi Rajnáld; 1472-78: Perényi István (1469-78: lovászmester is); 1478-81?: laki Tuz János; 1481-83: üres?; 1483-87: Paksi László; 1489-90: Hédervári Miklós; 1491-93: szelezi Losonczy László; 1494. V. 24: Egervári László; 1496-98: szelezi Losonczy László; 1499. III. 25?-1518: Ráskai Balázs; 1518-23: Drágffy János; 1523-27: Thurzó Elek (országbíró is); 1527. XI. 10-1534. X. 28: Báthori András (I. Ferdinánd ~e); 1527-33: Drugeth Ferenc (I. Szapolyai János ~e); 1536-43: Nádasdi Tamás (I. Ferdinánd ~e) (országbíró is); 1539: Kendy Ferenc (I. Szapolyai János ~e); 1544. I. 1-1554. VI. 1: Báthori András, ifj.; 1554. XI. 5-1557: Perény(i) Gábor (lemondott); 1557. XI. 23-†1566. IX. 7: Zrínyi Miklós gr., 1567-†1603: Zrínyi Miklós gr.; 1603. VIII. 19-1608: Erdeödy (Erdődy) Tamás gr.; 1608. XII. 1-1610: Forgách Zsigmond br.; 1610. I. 25-†1613. V. 11: Draskovich János br.; 1613-15: üres; 1615. IV. 27-†1624. I. 15: Erdődy Tamás gr.; 1624. I-1624. X: üres; 1625. X. 8-†1643: Bánffy Kristóf gr.; 1644. III. 15-†1662. XI. 5: Csáky István gr.; 1662. XI. 22-†1663: Erdődy György gr.; 1663. VI. 8-1679: Forgách Ádám gr. (1670-: országbíró); 1679. VIII. 21-†1690. V. (előtt): Erdődy Imre gr.; 1690. VI. 12-†1693. IV. 7. (előtt): Zichy István gr.; 1693. IV. 7-1704. I. 15: Erdődy György gr.; 1704-05: üres; 1706. XI. 7-1739: Csáky Zsigmond gr.; 1739. V. 9-1746. VIII. 2: Nádasdy Lipót gr.; 1746. VIII. 3-†1754. VIII: Esterházy Ferenc gr.; 1755. XI. 24-†1759. VIII. 21: Illésházy József gr.; 1759. VIII. 21-1782: Batthyány Ádám (lemondott); 1782. X. 18-1783. VIII. 14: Csáky János gr.; 1783. VIII. 14-1786. XII. 21: Niczky Kristóf br. országbíró; 1786. XII. 21-†1789: Jankovich Antal; 1789. IV. 27-1795. VII. 21: Végh Péter országbíró; 1795. VII. 23-1797: Majláth József; 1797. X. 21-1802. IV. 16: Szent-Ivány Ferenc országbíró; 1802. IV. 16-1825. III. 18: Brunszvik József gr. országbíró; 1825. IV. 3-1827: Cziráky Antal gr.; 1828. III. 18-1836: Pálffy Fidél gr.; 1836. VIII. 9-1841: vásárosnaményi Eötvös Ignác br.; 1842. I. 12-1848: buzini Keglevich Gábor br. - 1848. IV-1918. XI: méltóság címe, mely tiszteleti jogokkal járt, mint Mo. 4. nagy zászlósura a főrendiháznak tagja (1885:7. tc.). Címét viselték 1850: Almássy Móricz gr.; 1860. X-1865?: Mailáth György (a helytartótanács eln. is); 1865. VII-1867. II. 17: Sennyei Pál br. (a helytartótanács eln. is; lemondott). B.A.-88

Tud. Gyűjt. 1833:11. köt. (Gyurikovits György: A m. nyelvnek hajdankorban Szlavonia és Horváto-okban, Tárnoki széken és káptalanokban volt keletéről) - Kassay Adolf: Tárnokszék és tárnoki törvénycikkelyek. Pest, 1848. - Századok 1871:12. sz. (A M. Tört. Társ. zempléni-ungi kirándulása 1871-ben) - M. Jogász-Újság 1905. (Boreczky E : A kir. ~ hivatala 1405-ig. Klny. is) - Tört. Tár 1906-07. (Wertner Mór: Adalékok a 14. sz-beli m. világi archontologiához) - Fógel 1917:62. (II. Lajos [ur. 1516-26] tárnokai [a kir. konyháé?]: Minóczki Márk, Besztercei Dobokai János, Korlátkövi Péter) - Hóman Bálint: A m. kirság pénzügyei és gazdpol-ja Károly Róbert korában. Bp., 1921. - Szentpétery Imre, ifj.: A tárnoki ítélőszék kialakulása. Uo., 1934. (Klny. Századok) - Fügedi Erik: A 15. sz. m. arisztokrácia mobilitása. Uo., 1970:107. - Bertényi Iván: Az országbírói intézmény tört. a 14. sz-ban. Uo., 1976:45. - Fallenbüchl 1988:80. - Századok 1995:1. sz. (Nógrády Árpád: „Magistratus et comitatus tenentibus”. II. András kormányzati rendszerének kérdéséhez.) [lexikonok szerzői jelzés nélküli életr. cikkeiből az alábbiaknál említették a ~ c-et: 1867?-: Cziráky János gr. (1865: a főrendiház másodeln. †1884). 1872: Mailáth Antal gr; 1884. II. 17: Vay Miklós br.; 1884-88: Szőgyény-Marich László; 1888-1900: Zichy Ferenc; 1900. X. 2-1905. I. 20: Szapáry Gyula gr.; 1906-11: Zichy Nándor gr.; 1912. IX. 24-XII. 15: Csáky Albin gr.]