🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Thallóczy
következő 🡲

Thallóczy (1875?-ig Strommer) Lajos (Kassa, Abaúj vm., 1854. dec. 8.-Herceghalom, 1916. dec. 1.): történetíró, politikus. - A budai kat. gimn-ban éretts., ahol (a később róla elnevezett) gyorsírókör eln., diákként gyorsíróként dolg.; a Fenyvessy-rendszerű „Tironia”' gyorsíró egyes. országos versenyén első díjat nyert. A bpi tudegy-en 1875: bölcs. dr-rá avatták, tört-lat. szakos középisk. tanári okl-et szerzett, 1875-: a M. Tört. Társulat másodtitkára, az egy. jogi karán is féléveket végzett. 1877: „A magyar pénzügy és közgazdaság története” mtanárává képesítették, 1877-: a M. Orsz. Levtár fogalmazója, 1878: gyorsírástanár okl-et szerzett. 1884: kormánytanácsos. - 1885-: Bécsben a cs. és kir. közös Pénzügymin. levtárának ig-ja, egyidejűleg a →Theresianum m. tört. és közjog, a Konzuli Akad. m. közjog tanára, s a Pénzügymin. bosznia-hercegovinai főoszt. tisztviselője, 1896: udvari tan. 1901: c., 1908: tényleges pénzügymin. oszt. főn. 1904. XII: Isztambulban II. Rákóczi Ferenc és a bujdosók hamvainak hazaszállítását szervezte. 1916: az osztrák-m. csapatok megszállta Szerbia polg. kormányzója; a m. balkanisztikai, egyúttal albanológiai kutatások megalapozója. - 1883. V. 17: a MTA l., 1895. V. 10: r. tagja, 1910: a M. Gyorsírók Társ. tb. tagja, 1913-16: haláláig a M. Tört. Társulat elnöke. 1912: v.b.t.t., a M. Heraldikai és Genealogiai és az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat ig-választmányi tagja. - I. Ferenc József (ur. 1848-1916) temetéséről hazautaztában vasúti szerencsétlenség áldozata. Bpen a Kerepesi-temetőben temették, síremlékét Horvay János (1873-1944) készítette. - Saját korára vonatkozó leveleit és írásait egy lepecsételt szekrényben 1915. IV. 2: megőrzésre átadta a szentgotthárdi ciszt. konventnek. - Bevezette: Raguza és Mo. összeköttetésének okl-tára. Összeáll. Gelich József. Bev. és jegyzetekkel ellátta. (Bp, 1887) - Közrem. A m. honfoglalás kútfői. (Bp, 1900) összeállításában. - M: Apafi Mihály udvara. Művelődéstört. tanulm. Bp., 1878. (Klny. Századok) - A kamara haszna (Lucrum Camerae) tört., kapcsolatban a m. adó- és pénzügy fejlődésével. Uo., 1879. - Vasvári Pál s a pesti egy. ifj. 1844-1849. Uo., 1882. - Utazás a Levanteban. A keleti keresk. tört. Mo-on. Uo., 1882. - Oroszo. és hazánk. Uo., 1884. - Útmutató az országos ötvösműkiállítás helyiségeiben. Kiadják Sz. T. P. [Szemere Attila, ~, Pulszky Ferenc] Uo., 1884. - Csömöry Zay Ferencz. 1505-1570. Uo., 1885. (M. tört. életrajzok I:3.) - Az Ál-Brankovicsok. Uo., 1888. (ném-ül: Ung. Revue 1889; szerbül: Lietopísz, ford. Pavlovic István és klny.) - Az „illyr” címergyűjt-ek. Uo., 1888. (Klny. Turul) - Beiträge zum Vampyr-Glauben der Serben. Uo., 1888. (Publicationen... III.) - Mo. és Raguza. Jogtört. vázlat a Diplomatarium Raguzanumból. Uo., 1888. - Az Újlakyak síremlékei. Uo., 1889. (Klny. Archaeol. Értes.) - Levelek Heraclides Jakab moldvai vajda és Zay Ferencz kassai főkapitány összeköttetéseinek tört-éhez. Uo., 1890. - Missale Glagoliticum Hervoiae ducis Spalatensis. Recenserunt V. Jagic, L. Thallóczy, F. Vickhof Quadraginta una picturis ornatu. Vindobonae, 1891. - Über die Bedeutung des Namens Bosna. Uo., 1893. (Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien u. Herzegovina I.) - Egy félbolond naplójából. Közli D. Kz. gyanánt. Uo., 1894. - Geschichte einer merkwürdigen Fälschung. Hörmann Constantinnal. Uo., 1894. (Klny. Wiss. Mittheilungen 2. köt.) - Herzog Hervoja und sein Wappen. Uazzal. Uo., 1894. (Uaz) - Bruchstücke aus der Geschichte der Nordwestlichen Balkanländer. Uo., 1895. (Uaz 3. köt.) - Bácsi Jakab. Reg-es tört. a 17. sz-beli hajdúvilágból. Írta Deli. Uo., 1896. (Klny. Vasárnapi Újs. 1895. mell.) - Horvát szokásjog 1551-1553-ból. Uo., 1896. (Klny. M. Gazd-tört. Szle) - A Blagay-család okl-tára. Bev. tanulm-nyal a család tört-éhez. Szerk. Barabás Samuval. 1-2. köt. Uo., 1897. (M. tört. emlékek. Monumenta Hung. hist. I. oszt. XVIII. köt.) - Gablmann Miklós császári hadi tört-író emlékezete (†1596). Uo., 1897. - Tanulm-ok a Blagay-család tört-éből. Adalék Szlavonia tört-éhez. Uo., 1897. (Klny. Blagay-család okl-tára) - A külügyek vezetése Svéd-Norvégországban s nálunk. Uo., 1898. (Klny. Bpi Szle XCIV. köt.) - A m-bulgár összeköttetések tört-éhez. Uo., 1898. - Die Geschichte der Grafen von Blagay. Mit 2 Stammtafeln, 14 Siegel- und Wappenabbildungen. Wien, 1898. - Gyepűn innen - gyepűn túl. Írta Deli. Uo., 1898. - Die ung. Beziehungen der Chronik des Presbiter Diocles. Uo., 1898. (Arch. f. Slav. Philologie XX. Bd.) - Bosznia tört. Uo., 1900. (Klny. Osztrák-M. Monarchia szóban és képben) - III. Béla és a m. birod. Uo., 1900. (Klny. III. Béla m. kir. emlékezete) (M. kvtár 470.) - Nagy Lajos és a bulgár bánság. Uo., 1900. (Klny. Századok) - Szláv források. Fontes slavici. M. ford-sal és magyarázatokkal. Jagić V.-vel és Hodinka Antallal. Uo., 1900. (Klny. M. honfoglalás kútfői) - Benyovszky Móricz haditengerészeti és kereskedelempol. tervei 1779-1781. Uo., 1901. (Klny. M. Gazd-tört. Szle) - Gr. Szécsen Antal. Uo., 1901. (Klny. Századok) - Österreich-Ungarn und die Balkanländer. Wien, 1901. - Tanulm-ok a Balkán-fszg. telepedési tört-e köréből. Bp., 1901. (Klny. Bpi Szle) - Bosznia mint tört. színtér. Uo., 1902. (Klny. Földr. Közlem.) - Mo. melléktartományainak okl-tára. 1. köt. A horvát véghelyek okl-tára. I. köt. 1490-1527. Szerk. Hodinka Antallal. Uo., 1903. (M. tört. emlékek. Monumenta Hung. Hist. I. oszt. 31. köt.) - A rómaiak Boszniában. Uo., 1904. (Klny. Századok) - Emlékbeszéd Kállay Béni felett. Uo., 1904. - Slavische Fragmente aus der Bibliothek S. Giacomo della Marca in Montepadrona. Wien, 1905. (Archiv f. Slav. Philologie XXVII. Bd.) - Mantovai követjárás Budán. Uo., 1905. (Ért-ek a tört. tud. köréből XX. 4.) - Tanulm-ok a bosnyák bánság kezdetéről, főtekintettel a körmendi levtár okl-eire. Uo., 1905. (Uaz XX:5.) - Thököly Imre betegsége. I. A kórtört. adatos összeállítása 1678-1705. II. György Tibor. A kórtört. adatok orvosi megbírálása. Uo., 1906. (Klny. Századok) - Die Geschichte Nordost-Europa's und die neuere ung. Literatur. Innsbruck, 1907. (Klny. Mittheilungen des Instituts für. österr. Geschichtsforschung. Ergänzungsband XIV.) - A Mo. és Szerbia közti összeköttetések okl-tára 1198-1526. Szerk. Áldásy Antallal. Uo., 1907. - A szerb felkelés tört. 1807-1810. Írta Kállay Béni. Hátrahagyott kz-aiból kiadta. 1-2. köt. Uo., 1908-09. - Benjamin Kállay. Gedenkrede. Uo., 1909. - Bosnyák és szerb élet- s nemzedékrajzi tanulm-ok. Uo., 1909. - Das kroatische Gewohnheitsrecht vom Jahre 1551 und 1553. Wien, 1909. - Egy lapocska az aquincumi ásatások tört-éből. Bp., 1909. - Kállay Beniamin emlékezete. Uo., 1909. (Klny. Századok; ném-ül Uo., 1909) - Untersuchungen über den Ursprung des bosnischen Banates mit besonderer Berücksichtigung der Urkunden im Körmender Archive. Mit 11 Tafeln, 1 Karte und 4 Abb. i. T. Separat-Abdruck aus Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegovina. Wien, 1909. - Vázlatok a m. közigazg. tört-éből. Uo., 1909. (Klny. Jogállam) - A Frangepán-család okl-tára. Szerk. Barabás Samuval. 1-2. köt. 1454-1527. Hamis okl-ek. 1209-1481. Uo., 1910-13. (M. tört. emlékek I. oszt., 38.) - Pauler Gyula emlékezete (1841-1903). Uo., 1911. (Klny. Századok) - Alsószlavóniai okmánytár (Dubica, Orbász és Szana vm-k), 1244-1710. Szerk. Horváth Sándorral. Uo., 1912. (M. tört. emlékek I. oszt. 36.) - Acta et diplomata Res Albaniae mediae aetatis. Szerk. Konstantin Jirecekkel, Milan Sufflayval. 1-2. köt. Uo., 1913-18. - Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter. Uo., 1913. - Tudákos levelek. Uo., 1912. (Újabb köt. Uo., 1914) - A bosnyák-hercegovinai „beg” címről. Uo., 1915. (Klny. Turul) - Gót uralom Boszniában. Uo., 1915. (Klny. Archaeol. Értes.) - 1814-1914. Uo., 1915. (Olcsó kvtár, 1770/1771.) - Illyrisch-albanische Forschungen. 1-2. köt. München-Leipzig, 1916. - Illyrisch-Ungarn und die Balkanländer mit besonderer Rücksicht auf die okkupierte Serbien. Bp., 1916. - Jajca (bánság, vár és város) tört. 1450-1527. Az okl-tárat szerk. Horváth Sándor. Uo., 1915. (M. tört. emlékek I. oszt., 40.) - Das Problem über die Einrichtung Albaniens. Uo., 1916. (Klny. Illyrisch-Albanische Forschungen) - Zur Geschichte Serbiens. Anhang zu dem Vorlesungen des k. u. k. Verwaltungskurses vom 1. August-25. November. Uo., 1916. - Tagebücher 23. VI. 1914-31. XII. 1914. Kiad. Ferdinand Hauptmann, Anton Prasch. Wien, 1981. - Bpen 1874-84: a Századok, 1876-80: az Archaeologiai Értes. segédszerk-je; 1878: a M. Gyorsíró szerk-je; 1896-1914: A Mo. vármegyéi és városai orsz. monográfia közp. szerk. tagja. - Álnevei és betűjegyei: Balázs; D.; Deli; -r.l. (Századok 1875); St.L (Századok 1874); -y-s. 88

Akad. alm. 1890-1915 (műjegyzékével) - Pallas XVI:137. (*Pest) - Vasárnapi Újs. 1904:21. Arck.; 1905:1., 2. sz. - Szinnyei XIV:72. (*Buda) - Károlyi Árpád: ~ emlékezete. Bp., 1917. (MTA emlékbeszédek XXIII/1.) - Tört. Szle 1917:1. sz. (Sufflay Milán: ~ 1857-1916) - Krücken-Parlagi II:625. (*Pest) - Moravek 1900/25; 1930:24, 93. - Szentpétery 1935:686. - Makoldy: A m. gyorsírás halottai. Bp., 1940:16. (*Kassa) - Suhay Imre: ~ mint a megszállt Szerbia orsz-os polg. biztosa. Bp., 1941. (A ~ Társ. kiadványai 11.) - Gulyás 1956:639. - MTA tagjai 1825-1973. 1975:281. (*Buda) - MTA tagjai 1825-2002. 2003:293. Arck. (*Kassa) - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)