Magyar Katolikus Lexikon > T > Temesvári


Temesvári Gergely (†1496?): fölszentelt püspök. - Vsz. bácsi knk. volt. 1494. V. 26: c. archadiai fszt. pp., Váradi Péter kalocsai érs. spp-e. Azon leveléből is ismerjük, melyben közölte, hogy wywarasi Helgyes Istvánt 1496: a bácsi szegyh-ban pappá szent. - Utóda e címen 1496. XII. 2: Furnói Vilmos OESA. 88

Eubel II:105. (s.v. Temesvári György) - Érdújhelyi 1899:83. (s.v. Themesvári Gergely)

Temesvári Pelbárt (Pál), Oszváld, OFM (Temesvár, Temes vm., 1435 k.Buda, 1504. jan. 22.): teológiai tanár, hitszónok. - Apja, László 1458: a krakkói egy-re küldte, ahol 24 társa közt 1463. XII. 17: ötödikként baccalaureus. 1464 k. lépett a r-be, 1480: Ozorán (Tolna vm.) volt. 1479-80: több ízben volt pestises, csodálatos gyógyulásáért 1483: Mária csillagkoronája címen Máriát dicsőítő prédikáció-ciklust állított össze (Stellarium coronae Beatae Mariae Virginis). 1483-tól a budai Szt János rházban teol-t tanított. 1494: Esztergomban házfőn., 1497: Budán élt. - Az egész egyh. évet átfogó prédikációit Pomerium ('Gyümölcsöskert') gyűjtőcímen három kötetbe foglalta: a vasárnapi ciklus (1498) 171 beszéd, a szentek ünnepeire 211 beszéd (1499), a nagyböjti kötet 3x50 beszédet tartalmaz a bűnbánatról, a bűnről és a Tízparancsolatról (1499). Zsoltármagyarázatait oktatási céllal készítette (Expositio psalmorum, 1504). Aureum rosarium theologiae c., 4 kv-re tervezett dogmatikai enciklopédiáját rendtársa, →Laskai Osvát fejezte be. - ~ a kk. m. irodalom egyetlen szerzője, akinek művei külf-ön is igen keresettek voltak, a Stellarium és a Pomerium kötetei a mohácsi vészig legalább 20 kiadásban jelentek meg Hagenautól Velencéig és Párizsig. Népszerűségének oka nem eredetiségében, hanem sokkal inkább műveinek használhatóságában rejlett. Bonyolult szerkesztésű, olykor száraz prédikáció-vázlatai prédikátor társai számára egy jól felszerelt kvtárat helyettesítettek. I. (Hunyadi) Mátyás kir. (ur. 1452-90) reneszánsz udvarának szellemével szemben is a kk. aszketikus szellemét és erényeit hirdette. Műveit a ktorokban másolták; kódexeink nagy része ~ műveinek ford-a. Számos legenda a Pomeriumokból került nyelvemlékeinkbe. Az idegen sztek legendáit és a hazai sztekről szólók egy részét is →Jacobus de Voragine OP (13. sz.) művéből merítette, de egy részük - Szt István, Szt László - m. forrásból eredt. Szilárdy Áron szerint Alexandriai Szt Katalin nagy verses legendája is ~tól származik. - M: Stellarum Corone benedicte Marie virginis in laudem eius pro singulis predicationibus elegantissime coaptatum. Argentinae, 1496. [Hagenoae, 1498, 1501. (két kiad.), 1502, 1504, 1505, 1508, 1509, 1511, 1515, 1520; Aug. Vindel., 1502; Argentorati, 1506; Lugdini, 1509. (két kiad.), 1514; Parisiis, 1517; Norimbergae, 1518; Venetiis, 1586; H.é.n. (15 sz.)] - Sermones pomerii fratris Pelbarti De Temeswar diui ordinis sancti Francisci de Sanctis incipiunt feliciter. Hagenoae, 1499. [1500, 1501. (két kiad.), 1502, 1504, 1505, 1507, 1508, 1509, 1511, 1515, 1520; Aug. Vindel., 1502; Argentorati, 1505; Lugduni, 1509, 1514; Parisiis, 1517; Norimbergae, 1519; H.é.n. (15. sz.)] - Sermones Pomerii fratris Pelbarti ... de tempore. H.n., 1489. [Hagenoae, 1498, 1499, 1501, 1502. (két kiad.), 1504, 1507, 1509, 1511, 1516, 1521; Aug. Vindel., 1502; Argentorati, 1505; Lugduni, 1509, 1514; Parisiis, 1517; Norimbergae, 1519] - Sermones Quadragesimales Pomerii ... Hagenoae, 1499, 1500, 1501. (két kiad.), 1502, 1504, 1505, 1507, 1509, 1511, 1515, 1520; Augustae Vind., 1502; Argentorati, 1506; Parisiis, 1507; Lugdini, 1509. (két kiad.), 1514; Norimbergae, 1519; Parisiis, 1521; H.é.n. (15. sz.). - Expositio libri Psalmorum, Hymnorum et Soliloquiorum; item Canticorum V. et N. Testam. Symboli Athanasii et Hymni universalis creaturae. Argentinae, 1487. [Hagenoae, 1504, 1513] - Aureum Rosarium Theologie ad Sententiarum quattuor libros pariformiter Quadripertitum. Lib. I. Hagenoae, 1503; Lib. II. Uo., 1504; Lib. III. Uo., 1507; Lib. IV. Uo., 1508. (Venetiis, 1586, 1589; Brixiae, 1590) - ~ műveiből. Vál., ford. Brisits Frigyes. Bp., 1931. - ~ válogatott írásai. Vál. V. Kovács Sándor. Bp., 1982. M.E.-88

Szilády Áron: ~ élete és munkái. Bp., 1880. - Vágner József: A nyitrai egyhm. kvtár kz-ai és régi nyomtatványai. Nyitra, 1886:168. - Horváth Cyrill: ~ és beszédei. Bp., 1889. -: Pomerium. Bp., 1894. - Szinnyei X:720. - Katona Lajos: ~ példái. Bp., 1902. -: Specimina et elenchus exemplorum. Bp., 1903. - EPhK 1920. (Thieneman Tivadar: ~ és ném. kortársai) - Ritter Márton: ~ Rosariumának teol. iránya. Bp., 1954. (dissz.) - ItK 1960. (Redl Károly: ~ és az Imitatio Christi) - Vigilia 1976. (Vida Tivadar: ~ kapcsolata kora társadalmával) - Tarnai 1984. - Tarnai-Madas 1991:176. (2 prédikáció. Ford. Vida Tivadar; a Pomerium előszava. Ford. Madas Edit) - LThK 1993. VIII:13. (s.v. Pelbartus Ladislai v. Temesvár) - Puskely 1994:297.