🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Túri
következő 🡲

Túri (1906-ig Tillmann, 1908-ig Turi) Béla (Esztergom, Esztergom vm., 1875. júl. 11.–Fiume, 1936. ápr. 7.): kanonok, országgyűlési képviselő. – A gimn. Esztergomban, a teol-t mint a KPI növ. a bpi Tud.egy. végezte, diákonusként 1897–1902: a nagyszombati érs. főgimn. kisegítő hittanára. 1898. X. 17: pappá szent. 1902: Ipolyságon, majd Esztergom–Belvárosban kp. 1902–: az Alkotmány napilap tanügyi, társad-i, majd pol-i cikkírója, 1906. V. 30–1919. III. 19: fel. szerk-je. 1902–05: a bpi angolkisasszonyoknál spirituális, a ped. és lélektan előadója. 1906: a Bpi Szűz Mária és Szt Margit Int. házi kp. és az el. isk. hittanítója. 1909: az esztergomi főegyhm. papsága autonómiai képviselője. 1911: p-i kamarás. 1919. IV: a kommün alatti zaklatások elől elmenekült, amikor megtudta, hogy pol. túsznak jelölték. Zala vm-i bujdosásában m-ságot szervezte. Részt vett a →Központi Sajatóvállalat alapításában, 1920–22: az alsólendvai ker. a Ker. Nemz. Egyesülés Pártja programjával nemz. gyűl. képviselővé választotta. 1923: p-i prel. 1924. VI. 24: az esztergomi főszegyh. knk. Az Esztergomi Érs. Fősztszék bírája, a SzIT aleln., 1926. VII: az öttevényi ker. a Ker. Gazd. és Szociális Párt programjával 1927–30, 1930–34: is, 1935–: az esztergomi ker. ogy. képviselője. – 1934: a M. Újságírók Egyes. tagja. Tanulmányútjain bejárta Európa államait az USA-t és Kanadát. Az Orsz. Pázmány Egyes. aleln. majd díszeln. 1915: a SzIA II. o. tagja, 1921: aleln., a Pátria Klub aleln. Vesebaját – mely halálát okozta – Cirkvenicán (Modrus-Fiume vm.) gyógyíttatta. Az esztergomi baz. altp-ában nyugszik. – Cikkei: Egyh. Közl. (1903/04), Religió, M. Sion (1904: 321. 1848: 20. tc.), Autonómia, Igaz Szó, Néppárt, Örökimádás; Alkotmány (1905. IV. 23. Deák élete; 1911: 221. sz. A szoc. misszió-társulat); Szövetségi Ért. (1907); Kat. Szle (1908: A főkegyúri jog és a m. alkotmány. [Önálló részlet »A főkegyúri jog és az autonómia, különös tekintettel a vallás- és tanulmányi alapítványokra« c. munkából], 1909: Az anyakv. aláírásának megtagadása, 1921/29, 1932 kvism., 1934/36); Zászlónk (1908/10); Élet (1909, 13/16); XX. Század (1912: Az írói becsület; 1917: A zsidókérdés Mo-on); Új Nemzedék (1915–); M. Kultúra (1916); Esztergom, Új M. Szle (1920: 694. A forr-i felelősségről); Vérző Mo. (Bp. [1921]: A magyarság nemz-i pol-ája); SztIA Ért. (1923: Az Andrássy–Kossuth probléma; 1933: Apponyi Albert szellemi nagysága); A SzIT jubiláris közgyűl., fennáll. 75. évf. alkalm. 1848–1923. (Bp., 1923: ~ beszédével); MKA 1. (Bp., 1926: Szt Ferenc a szociális szt.; [1931]: A Zichy-centenárium); Szt Ferenc nyomdokain. 1226-1926. (Bp., 1926: Szt Ferenc jelentősége a világtört-ben); M. Szle (1927/28); Prímás-album. (Bp. 1928: A prímási méltóság Mo-on); Emlékkv Zichy Nándor gr. szül. 100. évf-jára. 1829–1929. (Bp., 1929: A tört. embere); Mo. Vereckétől napjainkig. 1. köt. (Bp. [1929]: Gr. Zichy Nándor); Tíz esztendő. Mo. 1918-tól 1928-ig. 1–2. köt. (Bp., 1929: Sajtó és közvélemény; 1930: Csernoch János emlékezete); Kat. lex. 1–4. köt. (Bp., 1930–1933: munk.); Bpi Növendékpapság M. Egyházirod. Iskolája. 1831–1931. Jubil. emlékkv. (Bp. 1931: A M. Isk. jelentősége); Gr. Apponyi Albert elnök emlékezete. (Bp. 1937: Apponyi Albert szellemi nagysága) – Bevezetése Klug János: Életkérdések. (Esztergom, 1908). Előszava: Huszár Károly: A mi királyi családunk. Gr. Apponyi Albert, ~, Rákosi Jenő előszavával. (Bp., 1918) – – Bpen az Alkotmány kat. napilap 1906. V. 30. – 1919. III. 19: fel. szerk.; a Nemzeti Újság ker. pol. reggeli napilap 1919. IX. 28. –1921. V. 14. és 1921. X. 2–X. 10: szerk.; a Katolikus Szemle évi 10x-i irod. és tud. folyóir. 1934. I–XII: szerk., 1935. I.–1936. V: szerk. biz. elnöke. – M: Elrendelte-e az 1848. III. tc. a parlamenti kormányt. Előszó Andrássy Gyula gr. Bp., 1906. – A főkegyúri jog és az autonomia, kül. tek. a vallás- és tanulmányalapítványokra. Uo., 1907. (A SzIT tud-os és irod. üléseiből 67.) – Az anyakv. aláírásának megtagadása. Uo., 1909. – A háború belülről nézve. Uo., 1916. – Széchenyi István nagy m. szatírája.  Uo., 1923. (Klny. Bpi Szle) – A m. hitközs. élet Amerikában. Mit tehet a m. kat. ppség ügyében. Uo., 1924. (Klny. Kat. Szle) – Az Andrássy-Kossuth probléma. Uo., 1924. – Az ifjú Széchenyi. Széchenyi közéleti fellépte előtt. Uo., 1925. – Prohászka Ottokár politikája. Uo., 1927. – Mai közjogi berendezkedésünk természete. Uo., 1928. – Apponyi Albert gr. szellemi nagysága. Uo., [1933?] – Külpolitikánk és a jövőnk. [Uo., 1934] (névtelenül) – Külpolitika és királykérdés. Uo., [1935] – Bpen az Alkotmány napilap 1895. XII. 14–1906. V. 29?: s.szerk., 1906. V. 30.– 1919. III. 19: fel. szerk., a Nemzeti Újság napilap 1919. IX. 28.–1921. V. 14: és X. 2: X. 10: szerk., 1924. VI–1936: főmunk. a Kat. Szle 1934. I.–XII: szerk. 1935. I.–1936. IV: szerk. biz. eln. – Betűjegye: t (Alkotmány 1903/19); t. b. (Élet 1909); (tb.) (Alkotmány 1909/19; Nemz. Újs. 1919/36); Tb. (Alkotmány 1903/19); T. B. (Alkotmány 1905/19; Élet 19014; Nemz. Újs. 1919/36; Kat. lex. I–IV.)  88

Vajda. 1900: 160. – Schem. Strig. 1917:395., 1936. 217., 1938: 216. – Esztergom vm. [1908]: 166. – Szinnyei XIV: 169. (s.v. Tillmann) – Nemz.gyűl. alm. 1920: 12. – Révai. XVIII., XIX. – M. kat. alm. 1927: 79., 1931: 79. – M. ogy. alm. 1927: 292. Arck., 1931: 303. Arck., 1935: 557. – Ogy. alm. 1927: 222., 1931: 282. Arck., 1935: 389. Arck. – Petrik. 1901/10. II. 1928. (s.v. cikkeknél Turi, 1906–: kveknél Túri!) – v.Kerkápoly. Uo., 1930: 1088. Arck. – M. társ. lex. 1930: 580. (1910: ogy. képviselő!), – KL IV: 408. – Győri fejek. Győr, 1931: 286. Arck. – Gellért–Madarász. 1932: 550. – Strazimir. 1933: 1049. – Esti Kurir 1936. IV. 9. (Gr. Apponyi György) – Irodtört. 1936: 133. (G. P.) – Kat. Népszöv. naptára 1937-re. Bp., 1936: 40. (Ernst Sándor) Arck. – Korunk Szava 1936: 8. sz. (T. B.) – A Sajtó 1936: 9/10.Sz. (Tóth László: T. B. az újságíró. Emlékbeszéd.) – Nemz. Újs. 1936. IV. 8. (Vc., arcképpel)– Sziklay. 1941: 57. – Kemény. 1942: 7, 214. – Gulyás. 1956: 642. – Beke. Unterhaching, 1989:97. Arck. [cikkek kvként közölve!] – Viczián 1995: 189. (19, 812, 1302.) – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban) (2008. 8. 31

Túri Márton, Martinus de Thur, OP (15–16. sz.): szerzetes, a pesti konvent tagja. – Budán teol. hallg., majd 1477: Itáliába ment. 1486: engedélyt kapott, hogy hazatérhessen, majd visszamehessen a sienai studiumba. 1487: baccalaureus. A pesti konventben tartózkodott. 1494: definitorként ~ jelent meg a r. capitulumán a m. rtart. képviseletében. 1495: magister. 1505: Pécsi Imre fráterrel együtt bírája a provinciális és Buda között folyó pernek. V.S.

Harsányi 1938:253. – Veress 1941:674.