🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szentek élete
következő 🡲

szentek élete (lat. vita sanctorum): az életrajz-műfaj 4. században kialakult keresztény változata, a →hagiográfia része. - A →vértanúakták egy szentnek csak egyetlen tettét, tanúságtételét írták le, a ~ már egész életpályájukat, úgy hogy ecsetelik a szent erényeit. Ezekben az életrajzokban nagy szerepük van a beszélgetéseknek, látomásoknak, kísértéseknek, szenvedéseknek. Idővel a ~ a ker. irod. mind jobban kiszélesedő folyamává duzzadt, tele csodás jelekkel, cselekedetekkel. - A patrisztikus korban a ~ első példája Paulinus diákonus Szt Ciprianus élete c. munkája. Mintaszerű és rendkívül nagyhatású mű lett Szt Atanáz Szt Antal élete c. munkája, amelynek korai latin verziója Antiochiai Evagriosztól Ny-on is ismertté tette a remete erényeit és életét. Olvasott mű volt Palladiosz Párbeszéd Aranyszájú Szt János életéről c. műve és A szerzetesek története Egyiptomban ismeretlen szerzőtől. A ~ egyik klasszikus alkotása Sulpicius Severus Szt Márton élete c. műve. Szt Ágoston buzdította Paulinus diákonust, hogy írja meg Szt Ambrus életét, míg az ő életrajzát diákonusa, a későbbi calamai pp., Possidius írta meg. Nüsszai Szt Gergely megírta nagyon szeretett nővére, Szt Makrina életét. Névtelen szerzőtől maradtak ránk: Szt Olümpiasz élete (az özvegy, aki támogatta Aranyszájú Szt Jánost), az ifj. Szt Melánia élete. - A kk-ban népszerű, →Jacobus de Voragine OP által 1260-67: írt ~ a →Legenda aurea. A reformáció utáni legnagyobb ~ vállalkozás az →Acta Sanctorum. - Magyar ~ kiadások: Illyés András: A keresztényi életnek példája vagy tüköre. Nagyszombat, 1682. (További kiadásai 1705, 1742, 1771, 1813) - Hevenesi Gábor SJ: Ungaricae Sanctitatis Indicia (A magyar szentek üveges szekrénye). Nagyszombat, 1692. Szt Istvántól kezdve 55 életrajzot és rézkarcot közöl a m. szentekről és boldogokról. A kötet végén 213 nevet sorol fel, akiket a római kortól a magyar föld szentjeinek tart. (M-ul: Régi Magyar Szentség, avagy Ötvenöt Magyar Szent és Boldog. Az 1737-i kiadást a mai magyar nyelvhez igazította Sinkó Ferenc. Bp., 1988) - Acta Sanctorum Ungariae. 1-2. köt. Nagyszombat, 1749. - ~. I. rész: Jan-Febr. Írta Zalka János. Eger, 1859-76; II. rész: Márc-Júl. Írta Zsihovics Ferenc. Uo., 1863-72; III. rész: Aug-Dec. Írta Debreczeni János. Uo., 1876. - Bedeő Pál: ~, melyet a zsenge ifj. számára írt. Pozsony, 1847. (Reprint Bp., 1988) - Vogel, Matthäus SJ: Lebensbeschreibungen der Heiligen Gottes. Bamberg, 1764. 100. kiadása: Regensburg, 1926. (M-ul Kalocsán 1866-68-ban 1-3. köt. Átd. Bp., 1908-12) - Dedek Crescens Lajos: ~, kül. tek. a magyar szentekre és azokra, akik Mo-on ősrégi időktől fogva kiváló tiszteletnek örvendenek, valamint a különböző védőszentekre. 1-2. köt. Bp., 1900. - ~. Népies kiadás. Bp., 1901. - Hizsa Gyula: ~. (A naptár szentjeinek rövid életrajza) Gyula, 1925. - Balanyi György-Schütz Antal-Sebes Ferenc-Szamek József-Tomek Vince: ~ az év minden napjára. 1-4. köt. Szerk. Schütz Antal. Bp., 1932. - Stolz, Alban: ~. A ker. tökéletesség útja. 1-12. köt. Jan-dec. Ford. Kovács István. Veszprém, 1932-33. - Kühár Flóris-Szunyogh X. Ferenc-Radó Polikárp: Az Egyház szentjei. Szerk. Radó Polikárp. Bp., 1940. - Hősök és szentek. Tizenkét szerző tanulm-ai a magyar szentekről. Szerk. Szekfű Gyula. Bp., 1941. - Ijjas Antal: ~. 1-2. köt. Bp., 1968. - Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. Bp., 1977. A naptári rendben közült szentek rövid életrajza mellett gazdag anyag szentek mo-i tiszt-éről, ábrázolásáról és a velük kapcsolatos népszokásokról. - Testvéreink a szentek. Válogatás Peter Manns: Reformer der Kirche c. gyűjteményéből. Szerk. Marosi László. Eisenstadt, 1977. - Csanád Béla: Védőszented, példaképed. 125 szt rövid életrajza és története. Bp., 1981. - Puskely Mária: Virágos kert vala híres Pannónia. Példaképek a magyar múltból X-XVII. sz. Bp., 1994. - A ~. I. köt. (a liturgikus naptár szentjei) Szerk. Diós István. Bp., 1984. (2. jav. kiad. 1984; 3. jav. kiad. 1990; 4. jav. és bőv. kiad. 1993; 5. átd. kiad. 2001); II. köt. (a liturgikus naptárban nem szereplő, ismertebb szentek) Szerk. uő. Uo., 1988. (2. bőv., átd. kiad. 2001). - Incze Dénes: A ~ az esztendő minden napjára. 1-12. köt. Szeged, 1998-2001. **

Vanyó 2000:481.