🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szakérettségi
következő 🡲

szakérettségi, 1948. okt.-1955. jún.: írni és olvasni tudó, de iskolai végzettség nélküli politikai rokonszenvezők számára 2 középiskolai tantárgyból fölkészítő tanfolyam, melynek elvégzése, 1952-: vizsgája a 2 tantárgynak megfelelő egyetemi, főiskolai fölvételre képesített. - Mintája a Szovjet-Oroszo-ban 1920-: létezett káderképző „munkásfakultás”, amit a komm. hatalomátvétel után a „népi demokráciákban” egyöntetűen bevezettek. - Hazánkban 1945: a népi kollégiumok rendszerének kiépítésével kezdődött (1948: kb. 150 létezett) a közép- és főisk-k szociális összetételének pol. szándékú megváltoztatása. Az 51.600/1948. VKM rendelet szerint a ~re előkészítő tanf. célja: „a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek, elsősorban a munkás- és parasztfiatalok gyorsabb ütemű szakmai és kulturális felzárkóztatása”, „hozzájárulás a szocializmust építő társadalom új, szocialista értelmiségének kialakításához”. A tanítás a bpi Tankerületi Főigazg. irányításával 1948. X: kezdődött, 17-32 é. jelentkezett/kijelölt üzemi dolgozóknak. 1949-: több városban indítottak fölkészítő tanf-okat, melyek bölcsészeti, műegy., orvosi, közgazd., jogi, ped. főisk., testnev. tanári, utóbb agráregy-re és főisk-ra, ill. nemzetiségi ~re készítettek elő. A részvevők száma az 1948/49-i 545 főről 1951/52: 5200 főre nőtt, azután fokozatosan csökkentették; 1951 nyarán 5 hetes, 1952 nyarán 10 hetes „előkészítő-fölkészítő foglalkozások” bővítették a jelentkezettek m. nyelvi és mat. alapismereteit. Az 1285-E-201/1951. K.M. sz. rendelettel a mérnöki, a termtud.‚ az orvosi és a gyógyszerészeti szakon az addig 1 é. ~ tanf-ot 2 évre növelték. V. 4: az 1011/1952. sz. Min.Tan. határozat a ~re előkészítő tanf-okat az 1952/53. tanévtől egységesen 2 évre emelte; az egész napos és bentlakásos tanf-ok hallgatói ösztöndíjat kaptak. - A ~ rendjét a 169.000/1949. sz. - utóbb többször módosított - VKM rendelet szabályozta. Az alaptantárgyakból félévenként írásbeli és szóbeli vizsga, egyéb tárgyakból beszámolók voltak, értékelő-minősítő jelleggel. 1952-: az előkészítő tanf-ot osztályvizsga zárta, ezután csak a jelesen és jól ~zettek kerültek egy-re. A ~ rendszerét az okt-ügyi min. 105/1955. O. K. 24/O. M. sz. utasítása befejezte. 1949-55: kb. 20.000 fő került be (a köznyelven „gyorstalpaló”) tanf-ra (kb. 25%-uk annak elvégzése előtt távozott); kb. 14-15.000 került felsőfokú okt. intézményekbe (a végzettek száma kb. 5000 fő lehetett), melyekben a pártmunka egyik fő feladata a „lemorzsolódás elleni küzdelem” volt. - Eredménye: a hazai értelmiség gyors föltöltése, néhány száz tehetség (főként a műv. pályákon) sikeres megmentése mellett okl-es, de hiányos műveltségű ezrek vez. és tanári állásokba juttatása. A ~ valódi célja: az eredményes m. képzési rendszer szétzilálása, a közgondolkozásban az isk. végzettség s a polg. műveltség értéktelenítése; az új, elkötelezett komm. értelmiség gyors előállítása (és elfogadtatása) a fokozódó osztályharcban. - A Kádár-korszakban az egy-ekre (teljes fizetésük megtartásával) küldött, középisk-t nem végzett „pártösztöndíjasok” százai mellett hasonló szerepet kaptak a „tanulmányi szabadságra” jogosult, de minden állás betöltésére képesítő „marxizmus-leninizmus esti egyetem” végzettjei. 88

~vel egy-re, főisk-ra. Bp. 1951. - A ~s okt. néhány módszertani problémája. Írta: Fehérváry Lajosné, Koncz Endre, Márki János. Uo., 1953. (A felsőokt. kérdései 4.) - Új m. lex. Uo., 1962. VI:158. (s.v. szakérettségis tanfolyam) - Tóth Béla: Mi, janicsárok. Uo., 1969. - A felszabadulás utáni történelmünkről. Bp., 1987. II:83. (Koncz Endre: 30 éves a ~) - Diószegi Csipetits György: Volt egyszer egy ~. Uo., 1987. - Ped. lex. Uo., 1988. IV:125.; 1997. III:335. (s.v. szakérettségi vizsga) - Művelődésügyünk 1989:66. (Csongor András: Adalékok a kecskeméti Ságvári Endre ~s koll. és tanf. életéből)