🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > státusgyűlés
következő 🡲

státusgyűlés: az →Erdélyi Római Katolikus Státusnak az erdélyi katolikusok összességét képviselő szerve. Az →igazgatótanács adminisztrációja és a gyulafehérvári mpp. irányítása alatt működött. - A ~ tagjainak 2/3-a világi, 1/3-a egyh. személy volt. Egyháziak: a mpp., a székeskápt. tagjai, az apátok és prépostok, a kerületi esp-ek, az esp. ker-ekből 1-1 képviselő, a teol. tanárai, a 7 státusi gimn. pap igazgatói, az erdélyi szerz-rendek Erdélyben székelő főnökei, a ppi hivatal egyh. tagjai, a nagyszebeni Teréz-árvaház ig-ja. Világi tagjai: az ig-tanács tagjai, a 6 évre választott világi elnök, kegyurak (patrónusok és dignitáriusok), az erdélyi részekben lévő pénzügyigazgatóság, erdőigazgatóság és főbányahivatalok 1-1 r.k. vallású főtisztviselője, áll. közhivatalok (vm., főispáni, alispáni, főjegyzői hivatalok) r.k. vallású főtisztviselői, a kir. táblák r.k. vallású tagjai, a volt szabad kir. városok r.k. vallású polgármesterei, a r.k. vallású ogy. képviselők, minden esp. ker-ből 2 világi képviselő, az 5000-nél több lelket számláló egyhközs-ekből 1-1 képviselő, a kolozsvári Marianum ig-ja, az egyhm. r.k. el. isk-k 3 képviselője. Ezenkívül a pp. egyéb címen másokat is meghívhat. - 1918 u. a ~ szervezeti összetétele is változott. Tagjául tekintették a rum. kamara és szenátus erdélyi r.k. vallású tagjait, az áll. közhivatalok r.k. főtisztviselőit. A tagok pótlását az alapszervezet csekély módosításával oldották meg, mégpedig az esp-kerületek és nagyobb egyhközs-ek képviselőinek gyarapításával. Eszerint: az esp-kerületek eddigi 22 világi és 11 egyh. képviselője helyett 44, ill. 22 képviselő választatott. Ezenkívül a 3000-es egyhközs-ek 1, az 5000-en felüliek 2 képviselőt küldtek. - A ~t a mindenkori erdélyi pp. hívta egybe. A gyűlésen megtárgyalandó ügyeket biz-ok készítették elő a Jelentés alapján, melyet az ig-tanács évenként kv-alakban a ~ tagjainak előzetesen megküldött. - A ~ bizottságai: a státusi alapok és uradalmak számadásait vizsgáló számvizsgáló biz., a tanügyi kérdésekkel foglalkozó tanügyi biz., és az igazgatótanácsi Jelentés egész anyagát megfelelő javaslat előterjesztése végett megtárgyaló tizenötös biz. - A ~ hatásköre: képviselte a ppséget az államnál és más felekezetű egyházaknál, az őt megillető kérdésekben; 1827-ig bemutatási jog illette meg; gondoskodott a státusi egyhközs-ek egyh. épületeiről; gondjaiba tartozott a r.k. isk-ügy, r.k. int-ek létesítése és fönntartása; a státusi alapok, alapítványok, uradalmak költségvetéseinek megállapítása; felügyeleti jog a ppi javadalom fölött stb.  **

Marton 1993:163.