🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szociális Testvérek Társasága
következő 🡲

Szociális Testvérek Társasága, SzTT (lat. Societas Sororum Socialium, ang. Sisters of Social Service, SSS), 1923. máj. 12.-: püspöki joghatóságú, magánfogadalmas, de a közös élet szabályait követő, női társaság, 1998: pápai jogú női apostoli élet társasága. - Célja: „a modern világban modern eszközökkel szolgálni Istent a lelkekben”. Alapító tagjai 1923: →Slachta Margit vezetésével a →Szociális Missziótársulatból váltak ki, és annak eredeti, bencés regulán alapuló szabályait követték. Első otthonuk a Szociális Missziótársulat Mária Mercedes Háza (Bp., XIV. Erzsébet kirné útja 17.). Későbbi központjuk Bp., VII. Thököly út 69. - Tagjai 3 éves kiképzés után 10 évig évenként, majd örök, egyszerű magánfogadalmat tettek. Különösen tisztelik a Szentlelket, jelvényük is a galamb. - 1. Az egyházközségi munkák mellett a ~ részt vett a szociális munkában megyei, városi és járási szinten. 1937: megalapították a →Katolikus Női Szociális Képzőt. Vezetőként dolgoztak a kor jelentős kat. nőmozgalmaiban. A nők állampolgári jogainak védelmére és érvényesítésére Slachta Margit létrehozott egy pol. pártot, a →Keresztény Női Tábort. A Szentlélek tiszteletének terjesztésére alapították a →Szentlélek Szövetséget. - 1944: a ~ különösen kitűnt az üldözöttek támogatásában. Az általuk megmentett zsidók száma kb. 1000: a Thököly úti anyaházban 600, a Remetekertvárosban Pejtl Róza Katalin vezetése alatt 120, az Ajtósi Dürer soron 100, a pécsi leánynyaraltatáson 20, Balaton-Jankovics-telepen 20, Zamárdiban 15, Kolozsvárott 10, Nagyváradon 20, Szegvárott 100, Bpen az Ulászló u-ban 16. Sok üldözött talált menedéket a →Salkaházi Sára vezette Bokréta úti leányotthonban, a zugligeti házakban, Szombathelyen, Komáromban, Székesfehérvárott, Gyöngyösön és más telephelyeiken. - 1945-48: Slachta Margit ogy. képviselőként próbálta érvényesíteni az evangéliumi elveket a közéletben. 1949: pol. okokból el kellett hagynia Mo-ot. - 2. Erdélyben Temesváron 1926-tól vezették az →Erdélyi Római Katolikus Státustól bérelt Hotel Centralt. 1928: letelepedtek Kolozsvárott is. - Az „árva közügy” minél önzetlenebb szolgálata érdekében Szabályzata szerint a ~nak saját intézményei (iskoláit kivéve) nem lehettek, s saját neve alatt sem mozg-akat, sem egyes-eket nem vezethetett. De hivatásos és képzett munkásokat adott egyh. és világi munkater-ekre. A testvérek mint mozgalmi szervezők, egyes. vezetők (Erdélyi Szociális Szervezet, Nőszövetség, Leányklubok), egyhközs. nővérek, hitoktatók, szegénygondozók, vasút- és kórházmissziók vezetői, eü. nővérek, járási-városi szoc. előadók, vendéglátóipari munkások, lapszerkesztők (A Nap [1921-46], Vasárnapi Harangszó [1935-40], Harangszó [1939]) dolgoztak. - Pléb-k és szoc. intézmények képzett szoc. munkások, vezetők iránti igényét látva a ~ 1933: Nagyváradon Egyházközségi Nővéreket Képző Iskola néven 2 éves szoc. isk-t nyitott, mely néhány év kiesés után 1939: Kolozsvárott Szoc. Szeminárium, majd Kat. Női Társadalomtud. Szakisk. néven 3 éves szoc. főisk-ként működött tovább. A végzett növ-eket az Erdélyi Szoc. Munkások Egyesületében (ESZME) fogták össze. A növendékek éves lelkigyakorlatra és szoc. továbbképzésre visszatértek az isk-ba. A központ körlevelekkel, lelki és tanulm. napokkal igyekezett tagjaiban évközben is fenntartani és továbbfejleszteni a szoc. munkához elengedhetetlen mélyebb lelkiséget és szaktudást. - 2001: jelen vannak Gyulafehérváron, Kolozsváron, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen és Désen. - 3. A ~ az USA-ban. A megalakulás után azonnal, 1923: 9 testvér települt meg Buffalóban. Pléb-kon 1923-30, majd 1947: Buffalóban, Los Angelesben, Syracusában (N.Y.), Akronban működtek. - 4. A ~ Kanadában. 1923: telepedtek meg a reginai ppség (Saskatchewan) ter-én. Járták a m. pléb-kat, tanítottak. 1933: kaptak rházat Reginában. Meghívták őket Montrealba is, ahol 1941: sikerült házat venniük. 1942-49: Lembergben missziót vezettek. A II. vh. alatt civil tanerőket helyettesítettek. 1942: Torontóban kezdtek működni. 1943: Hamiltonba hívták őket, 1946: lelkigyakorlatos házat nyitottak és segítették 1954: a Szt István egyhközs. megalakulását. 1951: nyári ifj. táborokat szerveztek. 1956: Esterháza körzetében dolgoztak. 1949: Courtlandben telepedtek le, 1959-68: isk-t tartottak fenn, 1963: lelkigyakorlatos házat nyitottak. - 1955: megalakították a ~ kaliforniai tart-át, Los Angeles székhellyel. A reginai részleg ppi int-té alakult. Az Esztergomból Buffalóba települteket elválasztották a kanadaiaktól. A Sztszék kívánságára mind Kanadában, mind az USA-ban szövetségi formában működnek. 1972: megtartották az első együttes gyűléseket. - 5. A szétszóratáskor a m. ker-ben 160 fogadalmas testvér élt. 1950-89: a ~ tovább működött az illegalitásban, elöljárói →Rónai Paula, Gerstner Ida Helga, Szőke Pálma és Kálmán Orsolya. Az illegalitás éveiben 6 testvér összesen 11 évet töltött börtönben, többeknek rendőri zaklatásokat és kihallgatásokat kellett elviselniük. A testvérek csendes jelenlétükkel és tanúságtevő életükkel hirdették Krisztus örömhírét környezetükben. Ebben az időben nagy titoktartás közepette 69 új belépővel gyarapodott a közösség. - 1989: elkezdődött a ~ külső és belső újraszerveződése. A testvérek magánfogadalommal kötelezik el magukat a tisztaság, a szegénység, az engedelmesség és a karizma iránti hűség megélésére. Kétféle életstílusban élhetik meg Istennek szenteltségüket: a belső testvérek közösségben élnek, a külső testvérek egyedül élve tesznek tanúságot Isten megszentelő szeretetéről. A külső testvérek tagsága lehet nyilvános v. titkos. Kültagok is részt vesznek a ~ küldetésének megvalósításában életállapotuknak megfelelően, akár egyedülállóként, akár családosként.- A ~ létszáma 2006: 89 örökfogadalmas (3 titkos külső), 2 ideiglenes fogadalmas, 3 jelölt és 5 jelentkező. 41 kültag kapcsolódik ígérettel a ~hoz. Elöljárói: 1992: Szilágyi Mária, 1996: Berkecz Franciska, 2003: Sztrilich Ágnes. - A ~ nemzetk. és mo-i központja Bpen van. Intézményük az Emmánuel Közösségi Ház (Bp., II. ker. Báthori L. u. 6.) és az idős testvérek Szt József Szeretetotthona Csobánkán. - Lapjuk 1930-44: A Testvér, 1989-: A Lélek Szava. r.k.-Mi.A.

A ~nak krónikája. 1. köt. Amerikai levelek. Bp., 1924. - Slachta Margit: A puszták rejtekéből az élet centrumába. Uo., 1928. - MKA 1929:732. - A ~ szabályzata. Bp., 1935. - Gausz 1943:236. - Pilinyi 1943:275. - MEN 1948:348. - Török 1978:441. - Marton 1993:177. - Miklósházy 2005:132.