🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentgyörgyi
következő 🡲

Szentgyörgyi András, Szt István királyról nev., Piar (Bp., 1920. jan. 16.-Bp., 1971. ápr. 20.): gimnáziumi tanár. - A bpi piar. gimn-ban éretts. 1938. VIII. 27: lépett a r-be. 1940-45: a Pázmány Péter Tudegy-en teol. hallg., tört. és műv-tört. előadásokat is hallg. 1943. IX. 12: ünn fog-at tett, 1944. X. 15: pappá szt. 1946: Debrecenben gimn. hittanár s a diákotthon elöljárója, 1949: hittanár, 1952: Kecskeméten kpnaig. s a diákotthon elöljárója, 1954: házgondnok, a diákotthon elöljárója és hittanár, 1957: hittanár. 1959. I: Bpen hittanár. III. 10-1960. X. 24: Bagamérre deportálták. 1961: Bpen hittanár s a KPI Pálos Könyvtárában kvtáros. 1963: a Kalazantinum tört. tanára. 88

Schem. Piar. 1943/44:65. - Szolg. 1972. 13:96. - Havasy 1990:426. (börtönben 1959, deportálva) - Koltai 1998:368.

Szentgyörgyi Ferenc (Szentgyörgy, Csík szék, 1613.-Temesvár, 1662. okt. 18.): kinevezett püspök. - Csíksomlyón tanult, a teol-t Nagyszombatban s a Pázmáneumban végezte, ahol fil-ból és teol-ból drált. Bécsben 1642. IV. 19: pappá szt. Nagyszombatban szegyh. hitszónok, 1643. XII. 5: esztergomi knk., 1647: Szentbenedeken a főkápt. jószágfelügy-je, 1648. II. 13: bélai apát, VIII. 2: barsi, 1650. II. 6: nógrádi, 1651. VIII. 31: gömöri főesp., 1652. II. 16: szentgyörgymezei prép., 1655: a pozsonyi ogy-en a kat-ok egyik vezérszónokaként megakadályozta a JT kiűzését Mo-ról. 1656. II. 3-1560. VIII. 16: erdélyi pp. és kir. tan. Bár a bécsi nuncius a kánoni vizsgálatát elvégezte, a Sztszék nem erősítette meg. 1658. VII. 28: esztergomi nagyprép., 1660. VIII. 16: váci pp. és pozsonyi nagyprép. Rómából egyik ppségére sem kapott megerősítést. I. Lipót 1662. II: Erdélybe küldte, VI: Kolozsvárt elfogták, átadták Ali pasának; börtönben halt meg. - Utóda 1660. VIII. 16: Erdélyben, 1663. I. 13: Vácott Szegedy Ferenc. 88

Schem. Trans. 1838:XXXI. (53.); 1913:14. - Mendlik 1864:89. (1659-60: erdélyi pp.), 74. (1660-62: váci pp.) - Gams 1873:382. (1659-60: erdélyi pp.), 384. (1660. VIII. 16-1662: váci pp.) - Fraknói 1895:384. - Kollányi 1900:257. (téves évszám) - Temesváry 1913:43. - Chobot 1917:581. - A Hírnök 1923. (Temesváry János: ~ végrendelete)

Szentgyörgyi István (Bégaszentgyörgy, Torontál vm., 1881 jún. 20.-Bp., 1938. szept. 28.): szobrász. - A szegedi fa- és fémipari isk. elvégzése után Zürichben (Svájc) kőszobrász, majd a bpi Iparműv. Főisk-n szobrászatot tanult, kisebb plakettjeivel és portréival 1905-: a Műcsarnok kiállításain szerepelt. 1905-10: Brüsszelben Ch. van der Stappen mellett képezte tovább magát, 1907: a brüsszeli akad. 2 első díját nyerte műveivel. Ott készítette 1908: a Panaszt (Rökk Szilárd-díjat nyert, Szépműv. Múz.). 1924-38: a Képzőműv. Főisk. mintázás tanára. 1919: a kis áll. aranyérmet, 1922: a szfőv. díját nyerte el. - Alkotásai: a nagyváradi Tisza Kálmán-szobor (1912), a törökkanizsai Tallián-szobor (1914), a „Dél” szobra (Bp., Szabadság tér, 1945: eltávolították), XI. Ince p. emlékbtálája, a szegedi Pantheonban lévő Relief-je, a szegedi egy. épületében Klebelsberg Kunó emléktáblája, nagyatádi Szabó István bpi szobra (1945: eltávolították), Hősi emlékmű (Soroksár, 1926), kiskőrösi Petőfi-szobor (1926), Kacsás kút (a Főv. Polgármesteri Hiv. udvarán, 1927), a kiskunhalasi Szilády-szobor (1927), az Igazság kútja (1928: a Főv. Kvtár épülete előtt), a főv. 32. háziezred hősi emlékműve (VIII. Harminckettesek tere, 1933), a kiskunhalasi, mezőtúri, szolnoki hősi emlékmű, a makói Návay-emlék (1945: eltávolították), stb. Klasszicizáló aktjai Bigéző fiú (a Szinnyei Társ. és a szfőv. díját kapta), Kígyóbűvölő, Va t'en. 88

M. társad. lex. 1930:540. - Karczag 1936:881. - M. Műv. 1937:297. (Kampis Antal: ~ újabb művei), 1938:351. (Farkas Zoltán: ~) (Jeszenszky István: Beszéd ~ ravatalánál) - Művészet 1938:136. (Erdélyi Árpád: ~) - Képzőműv. Főisk. évkv-e 1937/38-1938/39:40. (Molnár Ernő: ~) - Ker. m. közél. alm. 1940. II:1004. (*Békaszentgyörgy!) (élőként!) - Műv. lex. 1966. IV:431. - Száz éves a Képzőműv. Főisk. 1871-1971. Bp., 1971:296.

Szentgyörgyi Jordán Károly (Nagykároly, Szatmár vm., 1849. nov. 4.-Szaniszló, 1927. jún. 14.): tanár, egyházi író. - A gimn-ot Nagykárolyban, Nagyváradon és Szatmárnémetiben, a teol-t uo. végezte. Nagyváradon 1872: szent. pappá. 1873. I: Csanáloson, XI: Nagybányán, 1874: Máramarosszigeten kp. 1877: Szaniszló plnosa. Bpen kánonjogi dr. 1899: c. apori apát, 1913: szatmári knk. 1914. I. 15-1917: a szem. rektora, 1915: egyhm. főtanfelügyelő is. - M: Az egyh. történelme. Nagykároly, 1886. (6. kiad. Szatmárnémeti, 1995) - Márciusi ibolyák. Imák és elmélkedések Szt József tiszt-ére. Szatmár, 1893. (6. kiad. 1927) - Karolina Auguszta anyacsászárné életrajza. Ném-ből ford. Szatmárnémeti, 1898. - Nagyhét. Uo., 1903. - B. Mária Crescentia életrajza. Ford. Szatmárnémeti, [1905?] - Népoktatásunk az isk-n kívül. Bp., 1908. - Elnöki beszédeim. Az Orsz. Tanügyi Tanács elnökeként elmondott beszédei. Bp., 1911. B.L.B.

Szentgyörgyi Vincze Benedek   →Mihályfia Benedek


Szentgyörgyi (Fanderlik) Gusztáv (Tornóc, Nyitra vm., 1885. szept. 19.–Bp., 1972. szept. 16.): gyógypedagógus. – 1904: Léván tanítói, 1906: Bpen gyógyped. tanítói okl-et szerzett. 1906–38: Vácott a Siketnémák Orsz. Tanintézete tanítója, 1938–41: ig-ja, majd 1–1 é. Bpen a Beszédhibások Áll. Int-ében és a Siketnémák Tanint-ében tanított, utóbb 1958-i nyugdíjazásáig a Gyógyped. Tanárképző Főisk. tud. munk-a, kvtárosa, orosz szakfordítója és igazg. irodavez-je. – Az I. vh-ban katona, 1921: a szibériai hadifogságból fogolycserével szabadult. 1922–: a váci Területvédő Liga egyik vez-je. Vácott analfabéta-tanfolyamokat szervezett, megindította a Szülők és Anyák Isk-ját. A Váci Városi Kvtár alapítója és vez-je. – Írásai: Műveltség Kvtára 2. köt. 2. r. (Bp., 1907), Váci Hírl. (1908/14, 22, 34/35, 42), Siketnéma Okt. (1910:7–8. sz. A siketnéma int. tanár és a siketnémák ügye), Emlék-füz. a Siketnémák Váci Kir. Orsz. Int. 125. é. fennáll. ünn. alkalmára. (Vác, 1927: 25 év tört.), Néptanítók Lapja (1934:9. sz. A m. siketnéma okt.; 1942: 13. sz. A beszédnev. tanító; 17. sz. A tekintélytisztelet; 1943: 6. sz. Ünnepélyeink az összetartozandóság szolgálatában), Siketnémák és Vakok Oktatásügye (1934:3–4. sz. A siketek hallanak, a némák beszélnek; 1936:3–4. sz. Isk. filmokt. a gyógyped. int-ekben), M. Gyógyped. Tanárok Közl. (1940:8. sz. Fogalmazási tanmenetek a siketnémák intézetei sz.), VKM Oktatófilm Kirendeltség Hiv. Közlem. (1940: 3. sz. Mit tapasztaltam a siketnémák filmes tanóráin?), Kisdednev. (1942: 5. sz. Az óvodás gyermek beszéde; 7. sz. Beszédvédelmi tízparancsolat; 1943: 2. sz. Mit tegyünk, hogy óvodásainkat megóvjuk a hadarástól? 5. sz. A dadogás megelőzése és kezelése óvodás korban; 8. sz. A raccsolás és a helyes „R” kiejtése; 10. sz. Mi a teendő a beszédjükben visszamaradt óvodásokkal? 11. sz. „K” helyett „T” hangot mond az óvodás, mit csináljak?), Pestmegye, Váci Figaró. M: Siketnémák zsebnaptára 1911–18 évre. Szerk. Vác, 1911–18. – A siralomházban. Uo., 1913. – Képes váci kalendárium 1922., 1923. Szerk. és kiad. Uo., 1923–24. – Szibériából haza! Tűzön-vizen át! Uo., 1923. – Az utcai nevelésről, az erkölcsi fogyatkozás megelőzésének egyik fő eszközéről. Bp., [1924] – Olvasmányok a siketnémák iskolái alsóbb és felsőbb o-ai sz. Összeáll. Záborszky Árpáddal. Vác, [1939] – Pivar Ignác piar. és a siketnémák hangos beszédtanítása. Emlékbeszéd. Bp., 1943. – Vácott 1921:1. sz.–1927. XII: a Siketnémák Közlönye havilap, 1925. I. 1–1928. XII. 30: a Váci Keresztény Újság hetilap; 1933:7–8. sz.–1927. XII: Siketnémák és Vakok Oktatásügye havilap szerk.-je. – Bpen Tóth Zoltánnal 1924–33: a Gyógyped. kvtár (számozatlan) sor. (1–7 füz.) szerk-je. 88

Gyógyped. Szle 1973:1. sz. (Göllesz Viktor: Sz. G.) – Váci kv. 1992:107. – Lakatos 1972–2000. – Gulyás–Viczián XXIX. (kz-ban)