🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent István könyvek
következő 🡲

Szent István könyvek, Bp., 1923-1937: a →Szent István Társulat művelődéstörténeti ismeretterjesztő sorozata. Szerk. →Mihályfi Ákos alelnökkel az élén az irod. biz. - Kötetei: 1. Zubriczky Aladár: Jézus élete és a vallástört. 1923. - 2. Wolkenberg Alajos: A teozófia és antropozófia ismertetése és bírálata. 1923. - 3-4. Uő: Az okkultizmus és spiritizmus mújtja és jelene. 1923. - 5-6. Balanyi György: A szerz-ség tört. 1923. - 7-8. Alszeghy Zsolt: A 19. sz. m. irod-a. 1923. - 9. Miskolczy István: Mo. az Anjouk korában. 1923. - 10. Palau, Gabriel: Krisztus útján. A kath. tevékenység főelvei. Ford. Timkó Jordán. 1923. - 11. Quadrupani, C. G.: Útmutatás jámbor lelkek számára... Ford. Babura László. 1923. - 12. Prohászka Ottokár: Elb-ek és útirajzok. 1923. - 13. Trikál József: Természetbölcselet. 1924. - 14. Bognár Cecil: Értékelmélet. 1924. - 15. Prohászka Ottokár: A bűnbocsánat szentsége. 1924. - 16. Babura László: Szt Ágoston élete. 1924. - 17. Szalézi Szt Ferenc vál. levelei. - XI. Pius p.: Rerum omnium perturbationem... Ap. körlevél) Összeáll. (és ford.) Lepold Antal. 1924. - 18. Áldássy Antal: A keresztes hadjáratok tört. 1924. - 19. Marosi Arnold: Átöröklés és nemzetvédelem. 1924. - 20. Zoltvány Irén: Erotika és irod. 1924. - 21. Horváth Sándor: Aquinói Szt Tamás világnézete. 1924. - 22. Balogh Albin: Művelődés Mo. földjén a m. honfoglalás előtt. 1925. - 23. Marczell Mihály: A kat. nev. szelleme. 1925. - 24-25. Moltz Atanáz: A ném. irod. tört. 1925. - 26. Babura László: Szt Ambrus élete. 1925. - 27. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc élete. 1925. - 28. Kiss Albin: A m. társad. tört. 1925. - 29. Szabó Zoltán: A növények életmódja. 1925. - 30. Weszelszky Gyula: A rádium és az atomelmélet. 1925. - 31. Balanyi György: Assisi Szt Ferenc élete. 1925. - 32. Dávid Antal: Babel és Assur. 1. Történet. 1926. - 33. Fejér Adorján: Római régiségek. 1926. - 34. Balogh József: Szt Ágoston, a levélíró. Szemelvényekkel leveleskv-éből. 1926. - 35. Babura László: Szt Jeromos élete. 1926. - 36. Karácsonyi János: Szt László kir. élete. 1926. - 37. Miskolczy István: A kk. keresk. tört. 1926. - 38. Szémán István: Az újabb orosz irod. a régibb irod. tört-ének vázlatával. 1926. - 39. Bán Aladár: A finn nemz. irod. tört. 1926. - 40. Trikál József: A gondolkodás műv-e. 1926. - 41. Kühár Flóris: Bev. a vallás lélektanába. 1926. - 42. Babura László: Nagy Szt Gergely élete. 1927. - 43-44. Kühár Flóris: A ker. bölcselet tört. 1927. - 45. Weszely Ödön: Korszerű nev. problémák. 1927. - 46. Somogyi Antal: Vallás és modern műv. 1927. - 47. Divald Kornél: M. műv-tört. 1927. - 48-49. Birkás Géza: A fr. irod. tört. a legrégibb időktől napjainkig. 1927. - 50. Wodetzky József: A világegyetem szerkezete. 1927. - 51. Záborszky István: Rabindranath Tagore világnézete. 1927. - 52-53. Kurth, Godefroid: A modern civilizáció kezdetei. 1928. - 54-55. Dávid Antal: Bábel és Asszur. 2. Művelődés. 1928. - 56. Horváth Jenő: A modern Amerika tört. 1492-1920. 1928. - 57. Balogh Albin: Ország és nyelv (határok és nemzetiségek) a m. tört-ben. 1928. - 58. Meszlényi Antal: A m. kat. egyh. és az állam, 1848/49-ben. 1928. - 59-60. Radó Polykárp: A kereszténység szent könyvei. 1. Ószövetség. 1928. - 61. Kecskés Pál: A házasság etikája. 1928. - 62. Huszár Elemér: A kat. házasságjog rendszere az új egyh. törv-kv. szerint. 1928. - 63. Petró József: Az ősegyh. élete. 1929. - 64-65. Radó Polykárp: A kereszténység szent könyvei. 2. Újszövetség. 1929. - 66-67. Trikál József: A jelenségekből a valóságba. 1929. - 68. Erdey Ferenc: Kant valláserkölcsi világnézete. 1929. - 69-71. Grisar, Hatmann: Luther Márton élete. 1929. - 72. Tóth Ágoston: Bev. a meteorológiába. 1929. - 73-74. Bánhegyi Jób: A m. irod. tört. 1. A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig. 1929. - 75-76. Divald Kornél: A m. iparműv. tört. 1929. - 77. Balanyi György: A róm. kérdés. 1929. - 78-79. Bánhegyi Jób: A m. irod. tört. 2. Kisfaludy Károlytól napjainkig. 1930. - 80. Pitroff Pál: Bev. az esztétikába. 1930. - 81. Kühár Flóris: A vallásbölcs. fő kérdései. 1930. - 82-84. Kőrösi Albin: A sp. irod. tört. 1930. - 85. Sigmond Elek: Mezőgazd. növények termelési tényezői. 1930. - 86-87. Kalmár Gusztáv: Eu. földje és népei. 1930. - 88. Kiss Albin: Szt Ágoston: De civitate Dei művének méltatása. 1930. - 89. Trikál József: A lélek rejtett élete. 1931. - 90-91. Petró József: A sztmise tört. 1931. - 92. Meszlényi Antal: A m. jezsuiták a 16. sz-ban. 1931. - 93. Mihelics Vid: Az új szociális állam. Társad-pol. és gazd. rendezések Eu. legújabb alkotmányaiban. 1931. - 94. Éhik Gyula: Prémek és prémes állatok. 1931. - 95-97. Magdics Gáspár: A termtud. útjai Istenhez. 1932. - 98. Melichár Kálmán: A zsin-ok. 1932. - 99. Szalay Jeromos: Szt Benedek élete és művei. 1932. - 100-101. Schütz Antal: Krisztus. 1932. - 102. Balogh Albin: Pannonia őskersége. 1. Tört. rész. 1932. - 103. Kalmár Gusztáv: M. hazánk és népei. Mo. leírása. 1932. - 104. Diés, Auguste: Plató. 1933. - 105. Takács Ince: Nérótól Diokleciánig. A ker. üldözések tört. 1933. - 106. Stuhlmann Patrik: Az ifjúkor lélektana. (Scientia amabilis) 1933. - 107. Pitroff Pál: A szépirod. esztétikája. 1933. - 108. K. Török Mihály Miklós: A m. egyházpol. harc tört. az 1847/48. pozsonyi ogy-től 1895-ig. 1933. - 109. Schütz Antal: A házasság. 1933. - 110. Gálos László: A Szentlélekisten. 1934. - 111. Lippay Lajos: A K-i egyh-ak. 1934. - 112. Zoltán Veremund: Szt Anzelm. 1934. - 113. Lendvay István: Róma tornyai alatt. Mozaikok az Örökvárosból. 1934. - 114. Polzovics Iván: A lateráni szerződés. A sztszék nemzetk. jogi helyzete. 1934. - 115. Nagysolymosi József: A lengy. irod. (1935) - 116. Kalmár Gusztáv: 4 világrész földje és népei. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália. (1935) - 117. Szalay Jeromos: A kat. gondolat útja az újkori Fro-ban (19-20. sz-ban) (1935) - 118-119. Noszlopi László: Jellemlátás és jellemképzés. 1935. - 120. Rusznyák Gyula: Faluvédelem. 1935. - 121-122. Lippay Lajos: A protestantizmus. 1935. - 123-126. Kühár Flóris: Egyetemes vallástört. 1. köt. Ősnépek, őstört., kihalt kultúrák. 2. köt. Ny és K. ÓSz-ÚSz. 1936. - 127. Kalmár Gusztáv: A népek és fajok harca. (1937) - 128. Finály István: Vitaminok és hormonok. (1937) 88

Szent István könyvek, Bp., 1999-: a →Szent István Társulat művelődéstörténeti sorozata. - Számozatlan kötetei: Chenu, Marie-Dominique: Aquinói Szt Tamás és a teol. 1999. - Nemeskürty István: Kis m. művelődéstört. 2000. (5. kiad. 2003) - Molnár Tamás: Igazság és tört. 2000. - Szt István kir. intelmei és törvényei. Ford. Bollók János, Kristó Gyula. 2000. (4. kiad. 2003) - II. Rákóczi Ferenc fohászai. Ford. Csóka Gáspár, Déri Balázs. 2001. - Nemeskürty István: Deáki bötüről m. nyelvre. M. bibliafordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig. 2002. - Bergson, Henri: Az erkölcs és a vallás két forrása. Ford. Dienes Valéria. 2002. - Newman-breviárium. Vál., ford. Salacz Gábor. 2002. - Morus Szt Tamás: Utópia. Ford. Kardos Tibor. 2002. - Anonymus: Gesta Hungarorum. Ford., jegyz. Pais Dezső. 2003. - Eliot, Thomas Stearns: A kultúra meghatározása. Ford. Lukácsi Huba. 2003. - Chesterton, Gilbert Keith: Igazságot! Ford. uő. 2004. - Guitton, Jean: Isten és a tudomány. Ford. Török József. 2004. - Gr. Széchenyi István intelmei Béla fiához. Ford. Váradi József, Soltész Gáspár, Kovács Ilona. 2005. - Teilhard de Chardin, Pierre: Benne élünk. Ford. Rezek Román. 2005. **