🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent István Társulat tudományos és irodalmi osztályának felolvasó üléseiből
következő 🡲

Szent István Társulat tudományos és irodalmi osztályának felolvasó üléseiből, Bp., 1894-1915: az elhangzott előadások vagy azok bővített változata 16-120 oldalas számozott füzetekben. - 1. Kandra Kabos: Az ezeréves Károlyiak. 1894. - 2. Giesswein Sándor: Az urali nyelvek helyhatározói demonstratív elemei. 1894. - 3. Karácson Imre: Két török diplomata Mo-ról a 18. sz-ban. 1894. - 4. Dedek Crescens Lajos: Boncz kv-e a vallás körüli felségjogokról. 1894. - 5. Kiss János: Az értelmi ismeretek keletkezése. 1894. - 6. Hummer Nándor: A kerség nyomai Mo. mai ter-én a honfoglalás előtt. 1894. - 7. Czobor Béla: A spalatói archeológiai kongr-ról. (1894) - 8. Mihályfi Ákos: Emlékbeszéd Szvorényi József fölött. 1895. - 9. Kiss János: A kat-ok III. nemzetk. tud. kongresszusáról. 1895. - 10. Székely István: Monismus és dualizmus a fil-ban. (1895) - 11. Felsmann József: A kalocsai kódex. Kk. ném. költ-ek gyűjt-e. 1895. - 12. Surányi János: Az állami tekintély erkölcsi alapja. 1895. - 13. Hummer Nándor: A szláv kerség hazánk mai ter-én a honfoglalás előtt. 1896. - 14. Bodnár Gáspár: A kat. népies irod. műveléséről. 1896. - 15. Czobor Béla: Giovanni Battista de Rossi emlékezete. 1896. - 16. Szekrényi Lajos: Emlékbeszéd Szulik József fölött. 1896. - 17. Margalits Ede: Márk királyfi. (Kvályevics Márkó) Délszláv népballadák a 14. és 15. sz-ból. 1896. - 18. Áldássy Antal: Az 1409. é. cividalei zsin. tört. 1896. - 19. Karácsonyi János: A honfoglalás és Erdély. 1896. - 20. D. Jose Zorilla: Isten a legjobb tanú. Toledói legenda. Ford. Kőrösi Albin. 1897. - 21. Imets F. Jákó: Hunn nyomok a székelyföldi hely- és családnevekben. 1897. - 23. Pintér Kálmán: Újabb elb. irod-unk. 1897. - 24. Piszter Imre: Szt Bernárd és a képzőműv-ek. 1897. - 25. Demkó György: A gyermekek vallása. 1897. - 26. Margalits Ede: Emlékbeszéd Szabó István m. hellenista fölött. 1897. - 27. Platz Bonifác: Ó-Egyiptom irod-a. 1897. - 28. Prohászka Ottokár: Produktív-e a pénz? Nemzetgazd. tanulm. 1898. - 29. Kuhn Lajos: A ragadozó madarak Torontál vm. madárvilágában. 1898. - 30. Leskó József: Szaicz Leó, a kat. újságírás úttörője. Szaicz Leó eddig kiderített munkáinak jegyzékével. 1898. - 31. Franciscy Lajos: Az ált. választói jog. 1898. - 32. Suták József: Geometriai axiomák. 1898. - 33. Margalits Ede: A rigómezei ütközet. Szerb népdal a 14. sz-ból. 1898. - 34. Bartha József: A Toldi-monda. Irodtört. tanulm. 1899. - 35. Füssy Tamás: Mezőlaky Ferenc zalavári apát s ennek végrendelete folytán indított nagy fiskusi pör. 1900. - 36. Fényi Gyula: A napon észlelt jelenségek természetének magyarázata. 1900. - 37. Surányi János: A pozitív bölcs. hatása hazánk jog- és állambölcs-ére. 1900. - 38. Csaplár Benedek: A hellén ker. archeológiai tevékenység újabb eredményei. 1900. - 39. Pór Antal: Nagy Lajos kir. viszonya az aquiléjai pátr-hoz. 1900. - 40. Békefi Remig: A mo-i kápt-ok megalakulása és Szt Chrodegang regulája. 1901. - 41. Divald Kornél: A régi Buda és Pest műv-e a kk-ban. 1901. - 42. Bartha József: A m. kat. énekkölt. a 18. sz-ig. 1901. - 43. Vargha Dezső: A kerség jogi helyzete a róm. birod-ban. 1901. - 44. Platz Bonifác: A föld tört. 1902. - 45. Békefi Remig: Hogyan lettek a ciszt-ek tanítórenddé Mo-on? 1902. - 46. Érdújhelyi Menyhért: A ktorok és kápt-ok befolyása Mo-on. 1903. - 47. Giesswein Sándor: Történelembölcs. és szociológia. 1904. - 48. Notter Antal: Az egyh. törv-hozó joga a házasság kötésére vonatkozólag. 1904. (Klny. Hittud. Folyóir.) - 49. Csárszky Károly: Kanaán és Izr. 1904. - 50. Békefi Remig: Pauler Gyula emlékezete. 1904. - 51. Acsay Antal: Lubrich Ágost emlékezete (1825-1900). 1905. - 52. Bán Aladár: Képek a finn nép életéből. Népr. tanulm. 1905. - 53. Karácsonyi János: Az argyasi (Argesi, Ardsisi) ppség. 1905. - 54. Divéky Adorján: Felső-Mo. keresk. összeköttetése Lengyo-gal főleg a 16-17. sz-ban. 1905. - 55. Karácsonyi János: Szt Adalbert védelme. 1906. - 56. Notter Károly: A természetjog. 1906. - 57. Giesswein Sándor: Szt Jakab, Jeruzsálem első pp-e. Egyszersmind válaszul e kérdésre: Voltak-e az Úr Jézusnak testvérei? 1906. - 58. Czuberka Alfréd: Kuruckori fegyverek. 1906. - 59. Érdújhelyi Menyhért: Szerz-eink mezőgazd. tevékenysége 1526 e. 1906. - 60. Mailáth József: Szociálizmus és katolicizmus. 1907. - 61. Erdélyi László: Egyh. földesúr és szolgái a kk-ban. 1907. - 62. Sörös Pongrác: Jerosini Brodarics István (1471-1539). 1907. - 63. Hanuy Ferenc: A parthenogenesis első nyomai az ősker. írók műveiben. 1907. - 64. Prónai Antal: Csaplár Benedek emlékezete. 1907. - 65. Pór Antal: De-Surdis II. János esztergomi érs. 1907. - 66. Katona Lajos: Egy fejezet Petrarca életéből. 1907. - 67. Túri Béla: A főkegyúri jog és az autonomia. Kül. tek. a vallás- és tanulmányalapítványokra. 1907. - 68. Mázy Engelbert: A tiszta erkölcs érdekében. 1908. - 69. Lukcsics József: Kk. pápai adókv-ek. 1908. - 70. Hubert Lipót: A napkeleti bölcsek. (Szt Máté 2. 1-12.) Exegetikus tanulm. 1908. - 71. Bódiss Jusztin: Xenophon „Sokrates emléke” c. munkájának hiperkritikusai és ped. értéke. 1908. - 72. Áldásy Antal: A gör. búcsú ügye a baseli zsin-on. 1909. - 73. Molla Haszán Elkián: Az egri török emlékirat a kormányzás módjáról. Eger vár elfoglalása alkalmával az 1596. é. írta. Ford. Karácson Imre. 1909. - 74. Pór Antal: Az Esztergom-várbeli Szt István első vt-ról nev. prépság tört. 1909. - 75. Kmoskó Mihály: Unu-Amon papyrusa. 1909. - 76. Platz Bonifác: Tudásunk korlátai. 1910. - 77. Vargha Damján: Seuse Henrik Armand a m. kódexirod-ban. 1910. - 78. Szuszai Antal: A krisztusi ped. főelvéről. Székfoglaló. 1911. - 79. Márki Sándor: Du Maine hg. és felesége. 1911. - 80. Concha Győző: A laikus morál válsága. 1912. - 81. Uő: A ker. vallás a társad. harcaiban. 1912. - 82. Giesswein Sándor: Kerség és békemozg. 1913. - 83. Ortvay Tivadar: Habsburgi Mária és férje, II. Lajos m. kir. kat. igazhívűségének kérdése. 1913. - 84. Chobot Ferenc: A romhányi pléb. tört. 1913. - 85. Felsmann József: Mányoki levelek a 17. sz-ból. 1913. - 86. Márki Sándor: Kresznerics Ferenc leveles kv-e. 1914. - 87. Nagy Béni: A Marianus ferencesek 1790-től az 1822-i nemz. zsin-ig. 1914. - 88. Platz Bonifác: Az ember származása a legújabb kutatások nyomán. 1914. - 89. Luttor Ferenc: Mária Terézia halála és a róm. kúria. 1914. - 90. Kmoskó Mihály: A sémi népek ősvallásának főbb problémái. 1915. - 91. Németh Ambrus: Szt Kamill-rendi szerz-ek Győrött (1761-1786) 1915. - 92. Mohl Adolf: Horvátok bevándorlása 1533-ban. Székfoglaló. 1915. - A sorozat címe utóbb 1917-44: →Szent István Akadémia hittudomány-bölcseleti osztályának felolvasásai, 1918-44: →Szent István Akadémia nyelv és széptudományi osztályának felolvasásai, 1918-44: →Szent István Akadémia történelem-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai, 1918-43: →Szent István Akadémia emlékbeszédei. 88