🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Szent Bonaventura Könyvkiadó és Nyomda kiadványai
következő 🡲

Szent Bonaventura Könyvkiadó és Nyomda kiadványai, Kolozsvár, 1906–1948: Ezen kiadványoknak a kvtárakban kvként földolgoz(hat)ott része a Magyar kvészet 1900–1910, 1911–1920, 1921–1944, illetve az Erdélyi magyar irodalom bibligráfiája 1919–1942. (Kolozsvár, 1925–1944) füz.eiben, s a Magyar kvtermelés Romániában (1919–1940). Összeáll. Monoki István. 1. köt. Kvek és egyéb nyomtatványok. Kolozsvár-Bp., 1997. valamint a Romániai magyar kvkiadás 1944–1949. Összeáll. Tóth Kálmán és Gábor Dénes. (Kolozsvár, 1992) köteteiben csupán véletlenszerűen találhatók. A catalogusokat, schematizmusokat és tabulákat ezen öszeállítások rendszerint – a közreadó, összeáll., s.a.r., szerk., stb. neve nélküli, névtelen művekként írták le. Összeállításunkban, a teljesség kedvéért 90 [könyvnek nem tekinthető] de szerzővel jelölt körlevél is található. – 1906: Szent Ferenc Hírnöke. Hitbuzgalmi havi folyóir. – Szent Ferenc naptára az 1907-ik közönséges évre. 3. évf. – Kóry Ottó: Reverendissime Domine! (körlevél) – Bíró Lőrinc: Tabula Congregationis I. Intermediae. – Bíró Lőrinc: Schematismus Almae Provinciae S. Stephani Proto Regis Hung. – Ádám György: Hugó Károly élete és műve – Bíró Lőrinc: A Szt. Ferenc-rend Szt. Istvánról nevezett Erdélyrészi tartományának lelki testvérületébe (Confraternitas) hálás indulattal felvett s erre vonatkozólag okmánnyal megtisztelt T. C. egyházi és világi jótevők névtára – Gyárfás Elemér: A kolozsvári Szt. Imre Egyesület évkve 1905. Pollák Vilmossal. Kolozsvár, 1906. – Gyárfás Elemér: Szabadság és szerelem. – Hirschler József: A szt. mise Rómában Nagy Szt. Gergely idejében. – 1907: Erdély. Honismertető folyóir. 16. évf. – Szent Ferenc Hírnöke. Jan.–dec. – A Szt. Kereszt Magyar Hadseregének Tárogatója. Havi folyóir. Jan–dec. – Szent Ferenc naptára az 1908-ik közönséges évre. 4. évf. – Kóry Ottó: Domine non est exaltatum cor meum (körlevél) – Kóry Ottó: Ab offo. (körlevél) Adelmann Géza: A kolozsvári Szt. Imre Egyesület évkve 1906. – Bíró Lőrinc: Tabula Congregationis II. Intermediae. – Kramer Bonifác: Kapisztrán Sz. János csodás győzelme Nándorfehérvárnál 1456. július hó 22-én. – Sántha Angelus: A dési r. k. elemi fiú- és leányiskola értesítője az 1906–1907-ik iskolai évről. – Szabó György: Az alkohol káros befolyása a vallás-erkölcsi életre. Kolozsvár, 1907. – Trefán Leonárd: Szt. Ferenc harmadik rendjének fölvételi és szabálykvecskéje. – Tamás Alajos: Litterae encyclicae. – Tima Dénes: A csíksomlyói segítő Mária. – Trefán Leonárd: Szt. Ferenc harmadikrendjének társadalmi szerepéről. – Trefán Leonárd: Szeráfi Kalauz az égbe vezető úton. – Bakosi Bak Lajos életrajza. (Kiadta a kolozsvári iparos egylet) – Hetco Péter: Goethe Egmontja, különös tekintettel a történeti Egmontra. – Máthé József: Megoldandó kérdések a mezőgazdaság köréből. 2. kiad. – Pécsi Jenő: A német Sturm és Drang dramaturgiai hatása Kisfaludy Károlyra. – Végh János. A Lessing-féle Laokoon kritikai módszere. – 1908: Az Alkoholizmus Ellen. Folyóir. – Szent Ferenc Hírnöke. Szent Ferenc naptára az 1909-ik évre. 4. évf. – Kóry Ottó: Általánosan tudva levő dolgok. (körlevél) – Kóry Ottó: Divinus Salvator noster. (körlevél) – A Szeplőtelen Fogantatás kis zsolozsmája. – Ankáné Dobay Mariska: Szeráfszárnyak. Versek. – Bellek Alajos: „Legyetek készen!” Eszközök és módok: Hogyan lehet boldogul meghalni? Kiss Arisztiddal. – Hirschler József: A kereszt az egyház művészetében. (Klny. A kolozsvári Szt. Imre Egyesület 1907. évkvéből) – Monza Pacificus: Tíznapi lelki gyakorlat Szt. Ferenc gyermekeinek használatára. [Ford.] egy ferences atya. – P[ap] Jánossy Béla: Virágénekek. Versek. – Trefán Leonárd: Névsora azon kegyes jótevőknek, kik a kolozsvári szentferencrendiek építendő új orgonájára adakoztak. – Trefán Leonárd: Tabula capituli provincialis provinciae S. Stephani Regis Hungariae in Transsylvania Ordinis Fratrum Minorum S. P N. Francisci. Anno 1908. – Váradi Albert: A Miasszonyunkról nevezett Szegény iskolanővérek vezetése alatt álló Auguszteumi r. k. leányiskola I. értesítője. – 1909: Szent Ferenc Hírnöke. Szent Ferenc naptára az 1910-ik évre. 6. évf. – Kóry Ottó: Csak nem rég vettem. (körlevél). – A szentmise hallgatásának fölajánlása (imalap). – Az Erdélyi római katholikus Státus 1908. évi nov. hó 12-ik napján Kolozsvárt tartott évi rendes közgyűlésnek jegyzőkve. – Bíró Lőrinc: Tabula capituli provincialis Anno 1908. – Gazda Dénes: Az alkohol és annak káros hatása az emberre. – Hirschler József: A gyermek Jézus az egyházi művészetben. (Klny. A Szt. Imre Egyesület 1908/09. évkvéből). – Máthé József: Megoldandó kérdések a mezőgazdaság köréből. – Nemes Endre: Az Erdélyi r. k. Státus kegyesrendiek vezetése alatt álló kolozsvári főgimnáziumának értesítője az 1908/09. tanévről. – Tamás Alajos: Kapisztrán Szt. János arcképe és levelezése. – Tamás Alajos: Schematismus almae provinciae S. Joannis a Capistrano OFM S. P. Francisci in Hungaria ad annum Christi MCMIX. – Trefán Leonárd: Szt. Ferenc harmadik rendjének gyakorlati kézikve. – Vidákovich Dániel: Néhány szó az internátusokról. (Klny. az erd. r. kath. Státus kegyesrendiek vezetése alatt álló kolozsvári főgimn. 1908/09. évi értesítőjéből) – 1910: Szent Ferenc Hírnöke. Szent Ferenc naptára az 1911-ik évre. 7. évf. – Bíró Lőrinc: Tabula congregationis provincialis provinciae Anno 1910. – Kóry Ottó: A nemzetek apostola. (körlevél). – Kóry Ottó: Sajgó szívvel és könnytelt szemekkel (körlevél). – Miseremini mei! Miseremini mei! Halottakért való imádság a zárdafolyosókon. – Szent Ferenc harmadik rendjének kvtárjegyzése. – Hédly Jeromos: Karácsonyi pásztorjáték felnőttek számára. Küzdelem a Capitoliumért. 4 fv. – Kiss Arisztid: Tíznapi lelki magány a Szt. kereszt tövében. 5. kiad. – Szuszai Antal: Kalauz a krisztusi életre. – A Kolozsvári Szent Imre-Egyesület évkve az 1910/11–1911/12. évről. Prikler Lajos: Egy kis turáni nyelvészkedés. – 1911: Szent Ferenc Hírnöke. Szent Ferenc naptára az 1912-ik évre. 8. évf. – Bíró Lőrínc: Tabula capituli provincialis Anno 1911. – Martinov Fortunatus: Ex praescripto Constitutionum. (körlevél). – Martinov Fortunatus: Seraphici Patriarchae Nostri. (körlevél). – Csíszér Elek: Providentia divina. (Megválasztása utáni körlevél). – Trefán Leonárd: A harmadik rend főtisztelendő Igazgatóihoz! (körlevél) – Szállást keres a Szt. Család. – Lubinszky Viktória: Virágcsokor Páduai Szt. Antalnak. – Bíró Lőrinc: Gyöngeségeink. Csevegések az ember mindennapos hibáiról. Oer Sebestyénnel. – Szabó Pius: A szentkeresztúti ájtatosság kézikve. – György Lajos: Kónyi és d’Aulnoy. Forrástanulmány. (Klny. Szent Imre-Egyes. évkve) – Kolozsvári: Hulló szirmok. – Váradi Albert: A kolozsvári r. k. iskolaszék fennhatósága alatt álló iskolák 1910/11. értesítője. Szerk. – 1912: Bernardinus. Havi folyóir. a kath. egyházi szónoklat szolgálatában. – Szent Ferenc Hírnöke. Szent Ferenc naptára az 1913-ik közönséges esztendőkre. 9. évf. – Csíszér Elek: Az isteni Gondviselés irgalmas jóságából. (körlevél). – Csíszér Elek: Már-már egy éve. (körlevél). – Csíszér Elek: Nagy hálával tartozom. (körlevél). – A kolozsvári Szt. Imre Egyesület évkve 1911-1912. Az Erdélyi r. k. Státus 1911. évi nov. hó 16. napján Kolozsvárt tartott évi rendes közgyűl. jegyzőkve. – Imák kath. nevelő intézetbeli növendékek részére. – Bíró Lőrinc: Tabula congregationis provincialis provinciae Anno 1912. – Bíró Lőrinc: A dési szentferencrendi kolostor története (1712–1912) – Schwarczel Adél: Képek és gondolatok a nevelés és oktatás köréből. – Szentiványi Róbert: A szeretet útján. Tanulmányok. – Trefán Leonárd: Mindent megújítani Krisztusban. De hogyan? Néhány barátságos szó Szt. Ferenc harmadik Rendjéről. – Trefán Leonárd: Táborhegyi fényben. – Kreszta Riza: A magyar verses legenda története. – Váradi Albert: A kolozsvári r. k. iskolaszék fennhatósága alatt álló iskolák 1911/12. értesítője. Szerk. – 1913: Bernardinus. Szent Ferenc Hírnöke. Szent Ferenc naptára az 1914-ik közönséges esztendőkre. 10. évf. – Bíró Lőrinc: Tabula congressus definitoralis provinciae Anno 1913. – Csíszér Elek: Kegyelmes Főpásztorunkat. (körlevél). – Csíszér Elek: Midőn szétmentek. (körlevél). – A Központi Oltáregyesülettel közösségben működő Vajdahunyadi Fiókegyesület alapszabályai. – Az Erdélyi r. k. Státus 1912. évi nov. hó 14. napján Kolozsvárt tartott évi rendes közgyűl. jegyzőkve. – Subsidium-táblázat. – Bíró Lőrinc: Nefelejcs. Imakv a kath. ifj. részére. – Fejér Gerő: Előadói javaslatok az 1913. IV. 14-iki igazgatótanácsi ülés számára. – Gaál Honora: Öt esztendő a kolozsvári Mária-kongregáció életéből. 1908. dec. 8–1913. dec. 8. – Kiss Arisztid: Szerafikus. Oktató imakv a szentferencrendi laikus testvérek számára. 2. kiad. – Kuncz Ferenc: Hitvédelmi közlemények. – Lovas Elemér: Árpádházi B. Margit és kora. – Trefán Leonárd: Fohászok Jézus legszentebb Szívének tiszteletére. – Trefán Leonárd: Táborhegyi fényben. 2. kiad. – Trefán Timotheus: A marosvásárhelyi szentferencrendiek vezetése alatt álló r. k. elemi fiúiskola értesítője 1912/13. iskolai évről. – Marianum. Höhere Handelsschule für Mädchen in Kolozsvár. – Szabó István: A kolozsvári róm. kat. főgimnázium Pázmány Önképzőkörének legutóbbi 25 éve. 1888–1913. – Váradi Albert: A kolozsvári r. k. iskolaszék fennhatósága alatt álló iskolák 1912/13. értesítője. Szerk. – 1914: Bernardinus. Szent Ferenc Hírnöke. Szent Ferenc naptára az 1915-ik közönséges esztendőkre. 11. évf. – Bíró Lőrinc: Tabula capituli provincialis provinciae Anno 1914. – Csíszér Elek: A böjti szt. idők kezdetén. (körlevél). – Csíszér Elek: Az újév alkalmából. (körlevél). – Ozorai Isidorus: Certe iam inde. (körlevél). – Ozorai Isidorus: Superiores regulares. (körlevél). – Trefán Leonárd: Az emberiség sok ezeréves. (körlevél). – Trefán Leonárd: Nehéz viszonyok között. (körlevél). – Trefán Leonárd: Világtörténelmi események. (körlevél). – Az ingolstandti miseszövetség (imalap). – Az Erdélyi r. k. Státus 1913. évi nov. hó 20. napján Kolozsvárt tartott évi rendes közgyűl. jegyzőkve. – Könyörgés a Boldogságos Szűz Mária pártfogásáért. – Mária énekek. – Ankáné Dobay Mariska: Oázison. Költemények. – Bíró Vencel: A római katholikusok helyzete és hitélete Erdélyben a jezsuiták első betelepülése idején (1579–1588) (Klny. kolozsvári r. k. főgimnázium 1913/14. tanévi értesítőjéből). – Jénáki Ferenc: Kájoni János énekes kve és forrásai. – Pohlinger N. Bekény: Mi az igazság? – Szabó Pius: Keresztúti ájtatosság. 2. kiad. – Szabó Piusz: Vademecum Seraphicum. – Trefán Timoteus: A marosvásárhelyi szentferencrendiek vezetése alatt álló r. k. elemi fiúiskola 1913/14. értesítője. – Hám Antal: Lelki pásztorkodástan. 2. köt. 1. rész. A szentmise. – Váradi Albert: A kolozsvári r. k. iskolaszék fennhatósága alatt álló iskolák 1913/14. értesítője. Szerk. – Kolozsvári A Ferenc József m. kir. tudományegyetemi klinikák és Karolina orsz. kórház 1913. évi kimutatása. Közli: Engel Gábor. – 1915: Bernardinus. Szent Ferenc Hírnöke. Szent Ferenc naptára az 1916. szökő esztendőre. 12. évf. – Trefán Leonárd: A rendi templominkban lévő perselyek kezelésének szabályzata. (körlevél). – Trefán Leonárd: A világháború óriási vihara. (körlevél). – Trefán Leonárd: A világot sarkaiban megrengető. (körlevél). – Trefán Leonárd: A 981.915 elnöki szám alatt. (körlevél). – Trefán Leonárd: Dicsőségesen uralkodó. (körlevél). – Directorium officii divini pro anno Domini bissextili 1916. Ad usum O. F. M. almae provinciae S. Stephani protoregis Hungariae. – A kolozsvári belvárosi r. k. elemi leányiskola 1914/15. értesítő kve. – A központi Oltáregylettel közösségben működő Szászsebesi Fiókegyesület alapszabályai. – A Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek vezetése alatt álló Marianum kolozsvári róm. katholikus tan- és nevelőintézetének értesítője az 1914/15. iskolai évről. – Az Erdélyi r. k. Státus 1914. évi nov. hó 18. napján Kolozsvárt tartott évi rendes közgyűl. jegyzőkve. – Bíró Lőrinc: Tabula congressus definitorialis provinciae Anno 1915. – Erdélyi László: Magyar művelődéstörténet. I. Korszak. Ősi művelődés Kr. u. 1000-ig. – Trefán Leonárd: Rendbe való felvételi lap. – A Kolozsvári Ferenc József m. kir. tudományegyetemi klinikák és Karolina orsz. kórház 1914. évi kimutatása. Közli: Engel Gábor. – 1916: Bernardinus. Szent Ferenc Hírnöke. Szent Ferenc naptára az 1917. közönséges esztendőre. 13. évf. – Trefán Leonárd: A rendkívüli helyzet. (körlevél). – Trefán Leonárd: Súlyos megpróbáltatások között. (körlevél). – A Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek vezetése alatt álló Marianum kolozsvári r. k. polgári leányiskola értesítője az 1915/16. iskolai évről. A Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek vezetése alatt álló Marianum kolozsvári r. k. tan- és nevelőintézetének értesítője az 1915/16. iskolai évről. Az Erdélyi r. k. Státus 1915. évi nov. hó 18. napján Kolozsvárt tartott évi rendes közgyűl. jegyzőkve. – Bíró Lőrinc: Tabula congressus definitorialis provinciae Anno 1916. – Földes Zoltán: Harc és Béke. Verseskv. – Trefán Leonárd: Fohászok Jézus legszentebb szívének tiszteletére. 2. kiad. – Trefán Leonárd: Páduai Szt. Antal imaegyesületének kézikve. 2. kiad. – Erdélyi László: Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései c. kvének bírálatához. 1. A székely határőrkérdéshez. – Méhészeti útmutató az 1917. évre. Szerk. Győrfi István és Jancsovics Endre. – 1917: Bernardinus. Szent Ferenc Hírnöke. Szent Ferenc naptára az 1918. közönséges esztendőre. 14. évf. – Bendes Valérián: Supremus Ordinis nostri Moderator. (körlevél). – Trefán Leonárd: Ad officium Ministri Provincialis. (körlevél). – Trefán Leonárd: Az alább leírt. (körlevél). – Trefán Leonárd: Rendfőnöki hivatalom. (körlevél). – Trefán Leonárd: Testvéri szeretettel. (körlevél). – Subsidium táblázat. – Bíró Lőrinc: Haec est Tabula Congressus Provinciae. – Erdélyi László: A tizenkét legkritikusabb kérdés. Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései c. kve bírálatához. – Erdélyi László: Vallásbölcseleti alapigazságok. (Szent Ferenc Hírnöke kvei 1. füz.). – Gaál Balázs: Tabula capituli provincialis provinciae Anno 1917. – Keppler Pál Vilmos: Elesett hőseink és utolsó akaratuk. (Szent Ferenc Hírnöke kvei 3. füz.). – 1918: Bernardinus. 7. évf. – Szent Ferenc Hírnöke. 16. évf. – Szent Ferenc naptára az 1919. esztendőre. 15. évf. – Trefán Leonárd: Teljesen tudatával bírok. (körlevél). – Trefán Leonárd: Utolsó nagyobb körlevelem. (körlevél). – A Szeplőtelen Fogantatás kis zsolozsmája. 2. kiad. – Az Erdélyi r. k. Státus 1917. évi nov. hó 22. napján Kolozsvárt tartott évi rendes közgyúlésének jegyzőkve. Erdélyi László: A székelyek eredete. – Erdélyi László: Magyar művelődéstörténet. 2. korszak. A Ker. társadalom szervezése. Az Árpádkirályok kora (1000–1301). – Gaál Balázs: Tabula congressus definitorialis provinciae S. Stephani regis Hungariae in Transsylvania anno 1918. tempore belli. – Mattoska J. Libor: Sajtókérdés–életkérdés. Gondolatok a sajtóról. – 1919: Bíró Lőrinc: A bűnbánat útja. 2. kiad. [Írta] [Fructuosos] Hockenmaier. [Ford.] (A Szt Ferenc Hírnöke kiadv.) – Kiss Arisztid: Tíznapi lelki magány a szt kereszt tövében. Ismeretlen szerző [Schilden Hardy] után latinból [Ford.] 7. kiad. – Trefán Leonárd: Szerafi kalauz az éjbe vezető úton. Szent Ferenc harmadik rendjének világban élő tagjai és a Ker. tökéletességre törekvő lelkek számára szerkesztette. – 1920: Szt. Ferenc Hírnöke. 17. évf. – 1921: Szt. Ferenc Hírnöke. 18. évf. – A Hírnök. 18. évf. – Az Erdélyi Római Katholikus Népszövetség szervezeti szabályzata. – Az Erdélyi r. k. Státus igazgató-tanácsának jelentése (1921. nov. 10.). – Az Erdélyi r. k. Státus 1920. évi szept. hó 29. napján tartott évi rendes közgyűl. jegyzőkve. Réthy Apollinár: Csíksomlyói kalauz. – Trefán Leonárd: Catalogus individuorum provinciae S. Stephani regis Hungariae in Transsylvania OFM S. P. N. Francisci pro anno Domini 1921-1922. – 1922: A Hírnök. Ker. társad., irod. és művészeti folyóir. 19. évf. – Az Erdélyi r. k. Státus 1921. évi szept. hó 29. napján tartott évi rendes közgyűl. jegyzőkve. Az Erdélyi r. k. Státus igazgató-tanácsának jelentése (1922. aug. 10.). – Boros Fortunát: A csíksomlyói harminckét Confrater. – Boros Fortunát: A csíksomlyói kegyszobor története. – György József: Catalogus individuorum provinciae 1922–1923. [Monokinál nincs] – György Lajos: A m. regény múltjából. (Klny Hírnök 1922.) – Mit akar a Katholikus Népszövetség? Beszédvázlat a vidéki tagozatok alakuló üléseire. – P[ap] Jánossy Béla: Halhatatlan halál. Ker. dráma 5 fv. – Trefán Leonárd: Decretum. (körlevél). – Trefán Leonárd: Elvégezvén a rendtartomány. (körlevél). – 1923: A Hírnök. Ker. társad., irod. és művészeti folyóir. 20. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 20. évf. – Katholikus naptár az Erdélyi r. k. Népszövetség tagjai részére az 1924. szökő évre. –Az Erdélyi r. k. Státus 1922. évi aug. hó 10. napján tartott évi rendes közgyűl. jegyzőkve. – Bíró Lőrinc: Nefelejcs. Imakv a katholikus ifj. részére. 2. kiad. – Földes Zoltán: Gyermekek köszöntőkve. 2. kiad. – György József: Appropinquat dies iubilaris. Körlevél P. Trefán Leonárd 25. évi papi jubileumára. – György József: Catalogus individuorum provinciae S. Stephani regis in Transsylvania OFM S.P.N. Francisci pro anno Domini 1923-1924. [Monokinál nincs] – Hanzéros Géza: Gainobikariász. Költői elbeszélés. – Jézus Krisztus Evangéliuma Máté szerint. – Karácsonyi János: A vallon-ólaszok Erdélyben. – Mihály László: Hóvirágok. Versek. – Missziós emlék. Nyomtatvány. – Petőfi Sándor: Drámai kép 3 fv. 2. kiad. – Trefán Leonárd: Szeráfi rendünket. (körlevél). – 1924: A Hírnök. Ker. társad., irod. és művészeti folyóir. 21. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 21. évf. – Katholikus naptár az Erdélyi r. k. Népszövetség tagjai részére az 1925. esztendőre. 2. évf. – Az Erdélyi r. k. Státus 1923. évi okt. hó 25. napján tartott évi rendes közgyűl. jegyzőkve. – Csíksomlyói emlék (imalap). – György Lajos: M. elemek a román irodalomban. – Karácsonyi János: A székelyek ősei és a székely magyarok. Történeti értekezés. – Kochán Bertalan: Litteris parentalibus. (körlevél). – Kochán Bertalan: Potiori Provinciae parte. (körlevél). – Kristóf György: Petőfi és báró Wesselényi. (Klny). – Lourdes-i Boldogasszony. – Lubinszky Viktória: Virágcsokor. Elmélkedés és imák gyűjteménye Páduai Szt. Antal tiszteletére. 3. kiad. – Molnár Miklós: Az Oltáriszentség (Katholikus Világ kvei 2. füz..) – P[ap] Jánossy Béla: Szt. Erzsébet élete és halála (Katholikus Világ kvei 3. füz.). – Rass Károly: Erdélyi iskoláztatás és tudományosság a középkorban. (Klny). – Réthy Apollinár: Csíksomlyói kalauz. 2. kiad. – Sándor Vitális: A Vallás- és Közoktatásügyi. (körlevél). – Sándor Vitális: Sok lelki vergődés. (körlevél). – Sándor Vitális: Supplementum ad directorium Romano-Seraphicum. – Scheitz Vilmos: Az elsősegélynyújtás alapismeretei. (Katholikus Világ kvei 1. füz.). – Szász József: Katholikus házasok kve. (Katholikus Világ kvei 6. füz.). – Szathmáry Román: Catalogus individuorum provinciae S. Stephani regis in Transsylvania OFM S. P. N. Francisci pro anno Domini 1924-1925. – Szentkirályi Ákos: Földmívelő gazdák útmutatója. Növénytermesztés (Katholikus Világ kvei 5. füz.). – Szuszai Antal: Kalauz a krisztusi életre. 2. kiad. – Trefán Leonárd: Fohászok Jézus legszentebb Szívének tiszteletére. 3. kiad. – Trefán Leonárd: Reverendissimus P. (körlevél) – 1925: A Hírnök. Ker. társad., irod. és művészeti folyóir. 22. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 22. évf. – Katholikus naptár az 1926. esztendőre. 3. évf. – Az Erdélyi r. k. Státus 1924. évi okt. hó 25. napján tartott évi rendes közgyűl. jegyzőkve. – Bíró Lőrinc: Nefelejcs. Imakv a katholikus ifj. részére. 3. kiad. – Bogáts Rajnér: Levelek egy újhitűhöz (Pokaithoz). – Boros Fortunát: Fajunk veszedelme (Katholikus Világ kvei 8. füz.). – Egy óra a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt ötpercekre beosztva. – Földes Zoltán: Gyermekek köszöntőkve. 2. kiad. – Földes Zoltán: Liziői Kis Szt. Teréz élete. – Földes Zoltán: Mennyei szép koszorú. Imádságok és énekek. Összeáll. – Hirschler József: Assisi Szt. Ferenc élete. [Írta] Jörgensen, [J. Johannes] [Ford.]. – Jaklovszky Dénes: Sok föld kell-e az embernek? [Írta] Tolsztoj Leó. ([Ford.]) (Katholikus Világ kvei 7. füz.). – Menjetek Józsefhez! Imádságok és oktatások az élet minden körülményeihez alkalmazva. – Molnár Miklós: Az Oltáriszentség. 2. kiad. – Nomina Confratrum in Domino Defunctorum Provinciae S. Stephani Regis in Transsylvania. – P[ap] Jánossy Béla: Szt. Erzsébet élete és halála. 2. kiad. – Pázmány Péter kisebb imádságos kve. – Reiner Irma: Jézus szentséges Szívének kis breviáriuma. Kis zsolozsmák a hétnek minden napjára, a szentmise imáival. – Sándor Vitális: A kisebb testvérek rendszabálya. Assisi Szt. Ferenc fiai használatára. – Sándor Vitális: Az Egyház szerető gondossága. (körlevél). – Sándor Vitális: Az elmúlt tavasz és nyár. (körlevél). – Szathmáry Román: Tabula individuorum provinciae pro anno Jubilaei 1925-1926. – Szentkirályi Ákos: Állattenyésztési tanácsadó (Katholikus Világ kvei 9. füz.). – Trefán Leonárd: Liziői Kis Szt. Teréz Imakve. – Veress Ernő: Szentóra. Az Oltáregyesületek felvételi kvecskéje. 4. kiad. – 1926: A Hírnök. Ker. társad., irod. és művészeti folyóir. 23. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 23. évf. – Katholikus naptár az 1927. esztendőre. 4. évf. – A Szt. Kereszt. T. Krisztus katonáinak, a szt. kereszt hadseregének hiv. közlönye. I. évf. 1/4. sz. – Bíró Lőrinc: A bűnbánat útja. 3. kiad. [Írta] [Ford.] Hockenmaier. [Ford.] – Bitay Árpád: Erdély jeles katholikus papjai (Katholikus Világ kvei 12. füz.). – Boros Fortunát: A csíksomlyói kegyszobor története. 2. kiad. (Katholikus Világ kvei 4. füz.). – Ferencz Vilmos: XI. Pius pápa és Szt. Ferenc (Katholikus Világ kvei 15. füz.). – Földes Anna, Wégerné: Egy cselédlány története. Szt. Zita élete (Katholikus Világ kvek 11. füz.). – Gasparri, Card.: Conceduntur indulgentiae. (körlevél). – Karácsonyi kv. A szent Karácsony békét szomjazó embertestvéreknek küldi a Szent Kereszt hadserege. – Kiss Arisztid: Szerafikus. 3. kiad. – Lukács Manszvét: Kegyhelyeink. (Katholikus Világ kvei 13. füz.). – Nyolc napos jubiláris ünnepség Assisi Szt. Ferenc megdicsőülésének hatszázados fordulójánál. – P[ap] Jánossy Béla: Liziői Kis Szt. Teréz rózsaesője. Képekben és versekben. – Reményi József: Assisi Szt. Ferenc [Írta] Gilbert K. Chesterton. [Ford.] – Sándor Vitális: A szokásos évi számadásokat. (körlevél). – Sándor Vitális: Az imádkozó isteni Gondviselés. (körlevél). – Sándor Vitális: Missae Propriae Sanctorum. (körlevél). – Szász József: Hősavatás. (Katholikus Világ kvei 14. füz.). – Szathmáry Román: Tabula individuorum pro anno Jubilaei 1926-1927. – Szent Bonaventura nyomda. Hirdetések, kvismertetések. – A Szeplőtelen Fogantatás kis zsolozsmája. 3. kiad. –Trefán Leonárd: A Szt. Kereszt Hadserege szabályai és fölvételi kve. – Trefán Leonárd: Élő vizek mellett. – Trefán Leonárd: Liziői Kis Szt. Teréz élete. 2. kiad. – Trefán Leonárd: Szt. Ferenc harmadik rendjének fölvételi és szabálykvecskéje. – 1927: A Hírnök. Ker. társad., irod. és művészeti folyóir. 24. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 24. évf. – Katholikus naptár az 1928. szökő évre. 5. évf. – A Szent Kereszt. 2. évf. 1–4. sz. – Antal Áron: Köderdő mellől. (A Hírnök kvei 1.) – Blaskó Mária: Nagy hegyek kis vándora. – Boros Fortunát: Assziszi Szt. Ferenc élete. (Katholikus Világ kvtára 16. füz.). – Boros Fortunát: Az erdélyi ferencrendiek. – Boros Fortunát: Mi az igazság? (Szent Kereszt Hadserege Ingyenkvtára 1. kv). – Hirschler József: A Szentkeresztút egyháztörténeti és egyházművészeti szempontból. – Hodács [Ágoston]: A Szt. tűz. Legenda a régi Simából [Írta] Jörgensen, [J. Johannes] [Ford.]. – Hodács Ágoston: Az Emberfiáról. Krisztus-elbeszélések [Írta] Krane Anna. [Ford.] (A Hírnök kvei 2. sz.) – Karácsonyi kv. A betlehemi Kisded Jézus minden katonájának sok örömmel és szeretettel küldi a Szent Kereszt Hadserege. 2. kiad. – Lourdes-i Boldogasszony. 2. kiad. – Márciusi ibolyák Szt. József tiszteletére. – Menjetek Józsefhez! 2. kiad. és 3. kiad. – Olsovsky Mansvét: Necesarium haud erit. (körlevél). – P[ap] Jánossy Béla: Ferenc a csodálatos ember. Versek. – Réthy Apollinár: Csíksomlyói kalauz. 2. kiad. – Sándor Vitális: Még élénk emlékezetünkben (körlevél). – Szállást keres a Szentcsalád. 2. kiad. [Szatmárnémetiben 1935: is kiadták] – Szathmáry Román: Tabula individuorum provinciae pro anno Jubilaei 1927-1928. – Trefán Leonárd: Mit akar a Szt. Kereszt Hadserege?. – Veress Ernő: Szentóra. V. kiad. – Vilmos Jeromos: Imelda. Egy boldog gyermek legendája. Máthé Benvenuttal. – 1928: A Hírnök. Ker. társad., irod. és művészeti folyóir. 25. évf.. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 25. évf. – A Szent Kereszt. 3. évf. 1–4. sz. – Heilige Kreuz. 1. évf. – Katholikus naptár az 1929. esztendőre. 6. évf. – Terézke lelki naptár. – Weihnachts-Büchlein. – Bíró Lőrinc: Nefelejcs. 4. kiad. – Boros Fortunát: A kereszt zsoldjában. – Földes József: János apó tapasztalatai. Történetek és jótanácsok a m. nép számára. Földes Zoltánnal. – Földes Zoltán: Az elveszett leány (Katholikus Világ kvei 17. füz.). – Földes Zoltán: Mennyei szép koszorú. Imádságok és énekek. Összeáll. 2. kiad. – Frána Péter: Szép históriák az Új arany legendából (Szent Kereszt Hadserege Ingyenkvtára 3. kv). – Hodács Ágoston: Karácsonyi kv. Ünnepi ajándék a Szent Kereszt katonáinak. A kisdedek. Elbeszélések a gyermekvédelem köréből. [Ford.] – Kerestély Mária: A csoda. Falusi életkép 1 fv-ban (Katholikus Világ Színpada 2.). – Kerestély Mária: Mesebeli királyleány. Ifj. színmű 1 fv. – Kiss Arisztid: „Legyetek készen!” Eszközök és módok: hogyan lehet boldogul meghalni? Lelki olvasmányok, elmélkedések és áhítatgyakorlatok. [Írta] Bellek Alajos. Lat-ból [Ford.] 3. kiad. – Kiss Máron: Tabula individuorum provinciae pro anno Jubilaei 1928-1929. [Monokinál nincs] – Mael Ferenc: Végén csattan az ostor (Szent Kereszt Hadserege Ingyenkvtára 4. kv.). – Molnár Miklós: Ne káromkodjál. 2. kiad. – P[ap] Jánossy Béla: Terézia nővér. Színmű 3 fv. (Katholikus Világ Színpada 1.). – Pálffy János: Lélekkenyér, amire mindenkinek, mindennap szüksége van. (Szent Kereszt Hadsereg Ingyenkvtára 2. kv). [Monokinál névtelenül] – Sándor Vitális: Böjti rend. (körlevél). – Sándor Vitális: Ismétlővizsgák. (körlevél). – Sándor Vitális: Még élénken emlékezetünkben van. (körlevél). – Sántha Angelusz: A szentkeresztúti ájtatosság kézikve. 2. kiad. – Scheitz Vilmos: Az első segélynyújtás alapismeretei. 2. kiad. – Szász József: Katholikus házasok kve. 2. kiad. (Katholikus Világ kvei 6. füz.). – Trefán Leonárd: A Szt. Kereszt Hadserege. 2. kiad. – Trefán Leonárd: Anyák napja. – Trefán Leonárd: Krisztus Király Szíve. – Trefán Leonárd: Liziői Kis Szt. Teréz imakve. 3. kiad. – 1929: A Hírnök. Ker. társad., irod. és művészeti folyóir. 26, évf. – Katholika Világ. Ker. népnevelő folyóir. 26. évf. – A Szent Kereszt. 4. évf. 1–4. sz. – Heilige Kreuz. 2. évf. – Katholikus naptár az 1930. esztendőre. 7. évf. – Egy óra a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt. 2. kiad. – A legfölségesebb Oltáriszentség Miatyánkja (imalap). – Bándy Mária: Jézuska, Hozzád jöttünk. Karácsonyi játék képekben (Katholikus Világ Színpada 6.). – Bereczky András: Amerika (Katholikus Világ kvei 19. füz.) [Monokinál nincs]. – Bíró Lőrinc: Erényeink. [Írta] Oer S[ebestyén] ([Ford.]) – Bíró Lőrinc: Gyöngeségeink. Csevegések az ember mindennapos hibáiról. 2. kiad. [Írta] Oer S[ebestyén] ([Ford.]). – Boros Fortunát: Ferencrendiek a Székelyföldön. (Klny. Székely Nemzeti Múzeum emlékkve). – Boros Fortunát: Mi az igazság? 2. kiad. – Földes Anna; Wégerné: Egy cselédlány története. 3. kiad. (Katholikus Világ kvei 11. füz.). – Hazai Gyula: Házi misszió. – Hodács Ágoston: Karácsonyi történetek. – Honza Pacifik: Tíznapi lelkigyakorlat. 2. kiad. László Polikárppal. [Monokinál nincs] – Kiss Máron: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1929-1930. [Monokinál nincs] – Lukács Manszvét: Ne légy babonás! (Szent Kereszt Hadserege Ingyenkvtára 5. kv). – Mael Ferenc: A kereszt fényében. Négy képben (Katholikus Világ Színpada IV.). – Márciusi ibolyák Szt. József tiszteletére. 2. kiad. – Nagy Antal: Mindennapi lelki kenyér. Imádságok és elmélkedések. [Monokinál nincs] – Neumann Teréz. Egyházi és világi vélemények a konnersreuthi titokról. – Szt. Ferenc családjának estéli imája (imalap). –P[ap] Jánossy Béla: Vejemuram. Vj. 1 fv. (Katholikus Világ Színpada V.). – Pálfy János: Ifjúsági kalauz. – Sándor Vitális: Az édes Mester szavaival. (körlevél). – Sándor Vitális: Szeráfi Kis Kalauz. Az erdélyi ferences rendtart. tagjai számára. – Szabó Dömjén: Szívgárdista. A Szt. Szív kis katonáinak kézikve. – Szentkirályi Ákos: Az állatbetegségekről. (Katholikus Világ kvei 18. füz.). – Trefán Leonárd: A Szt. Kereszt Hadserege. 3. kiad. – Trefán Leonárd: Liziői Kis Szt. Teréz imakve. 3. kiad. – Trefán Timotheus: Andachtbüchlei. – Trefán Timotheus: Jesu Wege. – Trefán Timotheus: Jézus útjai. A Megváltó fájdalmas és dicsőséges útjának ájtatossága. – Trefán Timotheus: Vezérkv a máriaradnai kegyhelyen végzendő ájtatosságokhoz. – Újszövetségi Szentírás a Vulgata szerint.1930: A Hírnök. Ker. társad., irod. és művészeti folyóir.27. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 27. évf. – A Szent Kereszt. 5. évf. 1–4. sz. – Ferences Nemzedék. Az erdélyi ferences ifj. évnegyedes folyóir. 2. évf. 1–2. sz. – Erdélyi Ferencesek Útja. A Rendtart. hiv. közlönye. 1. évf. – Heilige Kreuz. 3. évf. – Katholikus naptár az 1931. esztendőre. 8. évf. – Bende Valérián: Ad normam Constitutionum. (körlevél). – Földes Zoltán: Mennyei szép koszorú. Imádságok és énekek. Összeáll. 3. kiad. – György József: A ferencrendiek élete és működése Erdélyben. – Hodács Ágoston: Karácsonyi kv. Ünnepi ajándék a Szent Kereszt katonáinak. Legendák kve. [Ford.] – Jézus Szíve új szentélye, Szt. Ferenc Alvernája javára. – Kovács Nándor: Karácsonyi pásztorjáték 5 jelenetben. 2. kiad. (Katholikus Világ Színpada 8.). – Lukács Manszvét: Ne légy babonás. 2. kiad. – Mael Ferenc: Szt. Ferenc Alvernája. [Monokinál nincs] – Németh Gellért: Égő tüzek. [Monokinál nincs] – Németh Gellért: Kis uram! Hogy volt? Egy „komojodó” fiú feljegyzései. – Oláh Dániel: Az örökség. Falusi életkép 2 fv. (Katholikus Világ Színpada 7.). – Páduai Szt. Antal imaegyesületének kézikve. 3. kiad. – Réthy Apollinár: Csíksomlyói kalauz. 3. kiad. – Szakács Processus: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1930-1931. [Monokinál nincs] – Trefán Leonárd: Fohászok Jézus legszentebb Szívének tiszteletére. 2. kiad. – Trefán Leonárd: Líziői Kis Szt. Teréz imakve. 4. kiad. – Trefán Leonárd: Szívünk reménye. Jézus isteni Szívének imádása. – Trefán Leonárd: Táborhegyi fényben. 3. kiad. – 1931: A Hírnök. 28. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 28. évf. – A Szent Kereszt. 6. évf. 1–4. sz. – Ferences Nemzedék. Az erdélyi ferences ifj. évnegyedes folyóír. 3. évf. 3-4. sz. – Erdélyi Ferencesek Útja. A Rendtart. hiv. közlönye. 2. évf. – Heilige Kreuz. 4. évf. – Katholikus naptár az 1932. szökő évre. 9. évf. – Földes Zoltán: A tündöklő csillag. Szűz Szt. Imre hg. élete. – Lukács Manszvét: Népmisszió. – Mael Ferenc: Ünnepi szavalókv. – Réthy Apollinár: Csíksomlyói kalauz. 4. kiad. – Smialy József: Rózsaesőben. Lisieuxi Szt. Teréz csodatettei elbeszélések alakjában. – Szakács Processus: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1931–1932. [Monokinál nincs] – Trefán Leonárd: Első Péntek Jézus legszentebb Szívének imádására. – Újszövetségi Szentírás. 2. kiad. – 1932: A Hírnök. 29. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 29. évf. – A Szent Kereszt. 7. évf. 1-2. sz. – Ferences Nemzedék. Az erdélyi ferences ifj. évnegyedes folyóir. 4. évf. 1–2. sz. – Erdélyi Ferencesek Útja. A Rendtart. hiv. közlönye. 3. évf. – Heilige Kreuz. 5. évf. – Katholikus naptár az 1933, évre. 10. évf. – Szakács Processus: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1932-1933. [Monokinál nincs] – Kiss Arisztid: „Legyetek készen!” Eszközök és módok: hogyan lehet boldogul meghalni? Lelki olvasmáyok, elmélkedések és áhítatgyakorlatok. [Írta] Bellek Alajos. Lat-ból [Ford.] 4. kiad. – Borbély István: P Trefán Leonárd (Klny.) [Monokinál nincs] – Mael Ferenc: Kis őrangyal. Imakv Trefán Leonárd: Éjjeli szentségimádás. – Trefán Leonárd: A Szt. Kereszt Hadserege. 4. kiad. – Veress Ernő: Szentóra. 7. kiad. – Veress Ernő: Szentóra. Az oltáregyesületek felvételi kvecskéje. 6. kiad. – 1933: A Hírnök. 30. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 30. évf. – A Szent Kereszt. 8. évf. 1–4. sz. – Ferences Nemzedék. Az erdélyi ferences ifj. évnegyedes folyóir. 5. évf. 1–2. sz. – Erdélyi Ferencesek Útja. A Rendtart. hiv. közlönye. 4. évf. 1–4. sz. – Heilige Kreuz. 6. évf. – Katholikus naptár az 1934. évre. XI. évf. – Weihnachts-Büchlein. Az ünnepélyes vecsernyék szövege. Bíró Lőrinc: Nefelejcs imakv. 5. kiad. – Frána Péter Antal: Új arany legenda. 1. füz. [Monokinál nincs] – Jelentés az Alba-Iuliai-gyulafehérvári lat. szertart. kath. egyházm. tanácsa 1933. évi nov. 16-ikára összehívott közgyűlésre. – Konkordátum és római egyezmény. – Kukla Tarziciusz: A nagy veszedelem. – Mael Ferenc: Gyermekek szavalókve. 2. kiad. – Máthé Benvenut: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1933-1934. [Monokinál nincs] – P[ap] Jánossy Béla: Thüringia Rózsája. Színjáték Árpádházi Szt. Erzsébetről 4 fv. (Klny.). – Szabó Dömjén: Krisztussal a keresztúton. – Takács Ince: Confratres Charissimi! (körlevél). – Templomaink és kápolnáink méretei. – Trefán Leonárd: Imakv Páduai Szt. Antal tiszteletének gerjesztésére. 4. kiad. – Trefán Leonárd: Statutele Asociaciei Sfantei Cruci. Szt. Kereszt Hadsereg alapszabályai. Satzungen der Heiligen Kreuzarmee. – Trefán Leonárd: Szeráfi kalauz az égbe vezető úton. 3. kiad. – 1934: A Hírnök. 31. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 31. évf. – A Szent Kereszt. 9. évf. 1–4. sz. – Ferences Nemzedék. Az erdélyi ferences ifj. évnegyedes folyóir. 6. évf. 1–2. sz. – Erdélyi Ferencesek Útja. A Rendtart. hiv. közlönye. 5. évf. 1–4. sz. – Heilige Kreuz. VII. évf. – Katholikus naptár az 1935. évre. 12. évf. – Bartha Ignácné: A láthatatlan élet. [Írta] F. H. Achermann. [Ford.] – Boros Fortunát: Én Uram, én Istenem. Imakv férfiak részére. – Mael Ferenc: Könnyvirág. Elbeszélések. – Máthé Benvenut: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1934-1935. [Monokinál nincs] – P[ap] Jánossy Béla: Csókol a király! Történelmi vj. 4 fv. – Réthy Apollinár: Csíksomlyói kalauz. 5. kiad. – Szőcs Dénes: Kilencnapi ájtatosság a lourdesi Szt. Szűz tiszteletére. [Monokinál névtelenül] – 1935: A Hírnök. 32. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 32. évf. – A Szent Kereszt. 10. évf. 1–4. sz. – Ferences Nemzedék. Az erdélyi ferences ifj. évnegyedes folyóir. 7. évf. 1-2. sz. – Erdélyi Ferencesek Útja. A Rendtart. hiv. közlönye. 6. évf. 1. sz. – Das Heilige Kreuz. 8. évf. – Katholikus naptár az 1936. évre. 13. évf. – Ad aspersiorum aquae benedictae (imalap). – Papok szombatjára (imalap). – A Hírnök zsebnaptára 1935. esztendőre. [Monoki csak 1936 –1940 közötti esztendőkre eml.] – Máthé Benvenut: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1935-1936. [Monokinál nincs] – Földes Zoltán: Mennyei szép koszorú. 4. kiad.; 5. kiad. – P[ap] Jánossy Béla: Égő csipkebokor. Versek. – Pálffy János: Ifjúsági kalauz. Imák. 2. kiad. – Pázmány Péter kisebb imádságoskve. 2. kiad. – A r. k. Egyházm. Tanács 1934. évi nov. 22-én Kolozsvárt tartott 3. rendes közgyűl. jegyzőkve. – Remetei Ferenc [Puskás Ferenc Hugolin]: Igazhitűek. Falusi történet 3 fv. – Trefán Leonárd: Imakv. Páduai Szt. Antal tiszteletének terjesztésére. 5. kiad. – 1936: A Hírnök. 33. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 33. évf. – A Szent Kereszt. 11. évf. 1-4. sz. – Ferences Nemzedék. Az erdélyi ferences ifj. évnegyedes folyóir. 8. évf. 3-4. sz. – Erdélyi Ferencesek Útja. A Rendtart. hiv. közlönye. 7. évf.11. sz. – Tudósító. Kat. havi szemle. 19. évf. 1. sz. – Das Heilige Kreuz. 9. évf. – Katholikus naptár az 1937. évre. 14. évf. – A Hírnök zsebnaptára 1936. esztendőre. – A r. k. Egyházm. Tanács 1935. nov. 14-én Clujon tartott 4. rendes közgyűl. jegyzőkve. – Boros Fortunát: Mária, légy Anyám! Imakv nők részére. – Frána Péter Antal: Új arany legenda. Szentek élete. [Monokinál nincs] – Hirschler József: Dante purgatóriuma. – Máthé Benvenut: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1936-1937. [Monokinál nincs] – Sándor Vitális: Közismert dolog. (körlevél) – Veress Ernő: Szentóra nyilvános és magán szentségimádásra. 8. kiad. – Vinkovits Viktor: Cunctis eiusdem Provinciae (körlevél). – 1937: A Hírnök. 34. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 34. évf. – A Szent Kereszt. 12. évf. 1–4. sz. – Ferences Nemzedék. Az erdélyi ferences ifj. évnegyedes folyóir. 9. évf. 1. sz. – Das Heilige Kreuz. 9. évf. – Katholikus naptár az 1938. évre. 15. évf. – A Hírnök zsebnaptára 1937. esztendőre. – A r. k. Egyházm. Tanács 1936. nov. 12-én Clujon tartott 5. rendes közgyűl. jegyzőkve. – A Szeplőtelen Fogantatás zsolozsmája. – Szt. keresztútja (Klny.). – A Szt. Bonaventura kvnyomda kiadványai. – Boros Fortunát: A csíksomlyói kegyszobor története. 3. kiad. – Boros Fortunát: A Szt. Kereszt Szövetsége. 5. kiad. – Boros Fortunát: Jöjjetek Hozzám. Ima és énekeskv gyermekek részére. – Jelentés az Alba-Iuliai-gyulafehérvári lat. szertart. kath. egyházm. Tanács 1937. évi nov. 18-ikára összehívott közgyűlésére. – Máthé Benvenut: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1937-1938. [Monokinál nincs] – P[ap] Jánossy Béla: Árva violácska. Reg. – Sándor Vitális: Kegyelmes Püspök Atyánk. (körlevél) – Sándor Vitális: Pax vobis! (körlevél) – Veress Ernő: Egyháztörténelem. 2. kiad. – Veress Ernő: Erdélyi imádságoskv. 4. kiad. – 1938: A Hírnök. 35. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 25. évf. – A Szent Kereszt. 13. évf. 1. sz. – Ferences Nemzedék. Az erdélyi ferences ifj. évnegyedes folyóir. 10. évf. 1. sz. – Katholikus naptár az 1939. évre. 16. évf. – A Hírnök zsebnaptára 1938. esztendőre. – A r. k. Egyházm. Tanács 1937. nov. 18-án Cluj-Kolozsváron tartott 6. rendes közgyűl. jegyzőkve. – Assziszi Szt. Ferenc nyomában. Néhány szó a hivatás melengetésére. – Boros Fortunát: A csíksomlyói kegyszobor története. 3. kiad. – Boros Fortunát: Az építő múlt. – Boros Fortunát: Én Uram, én Istenem. Imakv férfiak részére. 2. kiad. – Dombi József: A Katolikus Akció vezérkve. Összeáll. – Földes Zoltán: Az Ó-szövetség hősei. – Földes Zoltán: Mennyei szép koszorú. Imádságok és énekek. 6. kiad. – Máthé Benvenut: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1938-1939. [Monokinál nincs] – Pakocs Károly: A Júdás-misztérium – Papp Asztrik: Üzenem. Versek. – Pálffy Erzsébet: Kilenced Bayloni Szt. Paszkál tiszteletére. – Puskás Hugolin: Szt. Antal élete. – Sándor Vitális: Elszakadtak szeretett Provinciánk. (körlevél) – Sándor Vitális: Folyó évi szeptember. (körlevél) – Sántha Angelus: A szentkeresztúti ájtatosság kézikve. 2. kiad. [Monokinál nincs] – Torday Adél: A titokzatos ház. – Trefán Leonárd: Krisztus Király Szíve. Oktató és imádságos kv a legjobb forrásokból összeállítva. 2. kiad. – Veress Ernő: Egyháztörténelem. 3. kiad. – 1939: A Hírnök. 36. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 36. évf. – A Szent Kereszt. 14. évf. 1-4. sz. – Katholikus naptár az 1940. évre. 17. évf. – Katholischer Kalender 1940. – A Hírnök zsebnaptára 1939. esztendőre. – Máthé Benvenut: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1939-1940. [Monokinál nincs] – Jagicza Juvenál: Reverendissimus Pater. (körlevél) – Jagicza Juvenál: Cum fiducis Dei. (körlevél) – Sándor Vitális: A világ forgása. (körlevél) – Sándor Vitális: Két részvétünket felkeltő. (körlevél) – A r. k. Egyházm. Tanács 1938. nov. 17-én Cluj-Kolozsváron tartott 7. rendes közgyűl. jegyzőkve. – Esti imádság. (Klny. Szeráfi Kis Kalauz). – Hodács Ágoston: Karácsonyi kv. Ünnepi ajándék a Szent Kereszt katonáinak. Karácsonyi történetek. [Ford.] – Nagyméltóságú és Főtisztelendő Márton Áron gyulafehérvári mpp. pp-ké szentelése emlékére. – Pakocs Károly: Savonarola versei. Fordította (Klny.). – Ünnepi rend a kolozsvári Sz. Mihály egyházközségben 1939. húsvétján. – Boros Fortunát: Jöjjetek Hozzám. Ima- és énekeskv gyermekek részére. 3. kiad. – Köpf Károly: Zarándokút Szt. Ferenc Itáliájában. [Írta] Jörgensen, [J. Johannes] [Ford.]. – Kulcsár Mihály: Ferences akció a hit szolgálatában. [Monokinál nincs] – Lukács Manszvét: Kövess engem. Missziós beszédek. 1. köt. – P[ap] Jánossy Béla: Elefántcsont-lélek. Regény Páduai Szt. Antal életéről – Réthy Apollinár: Csíksomlyói kalauz. 6. kiad. – Szabó Dömjén: Égi láng. Kézi- és imakv a Jézus Szíve tisztelők részére. – Szabó Dömjén: Krisztussal a keresztúton. 2. kiad. – Trefán Leonárd: Imakv Páduai Szt. Antal tiszteletének terjesztésére. 6. kiad. – Veress Ernő: Erdélyi imádságoskv. V. kiad.. – Veress Ernő: Szentóra nyilvános és magán szentségimádásra. IX. kiadás – Veress Ernő: Szertartástan. 2. kiad. – 1940 A Hírnök. 37. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 37. évf. – A Szent Kereszt. 15. évf. 1-4. sz. – Katolikus naptár az 1941. évre. 18. évf. – A Hírnök zsebnaptára 1940. esztendőre. – A gyulafehérvári r. k. Egyházm.Tanács 1939. november 16-án Cluj-Kolozsváron tartott nyolcadik rendes közgyűl. jegyzőkve. – Benedek Fidél: „Az éjszaka elmúlt...” (körlevél). – Benedek Fidél: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1940-1941. – Bíró Lőrinc: Nefelejcs imakv. 7. kiad. – Boros Fortunát: Jöjjetek Hozzám. Ima és énekeskv gyermekek részére. 2. kiad. – Boros Fortunát: Mária, légy Anyám! Imakv nők részére. 2. kiad. – Boros Fortunát: Szentföldi utam. – Dícsérjétek az Urat! Énekek és közös imák. – Kassay Kelemen: Szeráfi kis kalauz. Oktató imádságos kv az Erdélyi Ferences Rendtart. tagjai számára. 2. kiad. [Monokinál névtelenül] – Lukács Manszvét: Kövess engem. Missziós beszédek. 2. köt. – P[ap] Jánossy Béla: Szt. Erzsébet élete és halála. 3. kiad. – Sándor Vitális: Alig ünnepelők meg. (körlevél) – Sándor Vitális: Az 1940. év. (körlevél) – Sándor Vitális: Celebrantibus nobis. (körlevél) – 1941: A Hírnök. 38. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 38. évf. – A Szent Kereszt. 16. évf. 1-4. sz. – Erdélyi Tudósító. Társad. és tud. havi szle. 20. évf. – Katolikus naptár az 1942. évre. 19. évf. – A gyulafehérvári r. k. Egyházm.Tanács 1940. évi jegyzőkve. – Bartha Ignácné: Páduai Szt. Antal élete. [Monokinál nincs] – Benedek Fidél: „A tűznek kialudnia nem szabad...!” (körlevél). – Benedek Fidél: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1941-1942. – Boga Alajos: Emlékezés Majláth püspökre. – Boros Fortunát: Mária, légy anyám! Imakv nők részére. 3. kiad. – Erdélyi kat. nagyok. Szerk. Bíró Vencel és Boros Fortunát. – Lukács Manszvét: Kövess engem. Missziós beszédek. 3. köt. – Napi imák. 13. kiad. [előző kiadásai Szatmárnmémetiben]– Remetei Ferenc: Ilyen az élet. Elbeszélések és rajzok. – Sándor Vitális: Epedve vártam. (körlevél) – Trefán Leonárd: Páduai Szt. Antal imaegyesületének kézikve. 4. kiad. – Ünnepi rend a kolozsvári Sz. Mihály egyházközségben 1941. húsvétján. – Váth János [Horváth János]: A kenesei országgyűlésen. Történelmi elbeszélések. – 1942: A Hírnök. 39. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 39. évf. – A Szent Kereszt. 17. évf. – Erdélyi Tudósító. Kat. társad.és tud. szle. 21. évf. – Erdélyi Iskola. Neveléstud. és népnev. havi folyóir. 8. évf. – Katolikus naptár az 1943. évre. 20. évf. – A gyulafehérvári (Erdélyi) r. k. Egyházm.Tanács 1941. évi nov. 20-án Kolozsváron tartott kőzgyűl. jegyzőkve. – Benedek Fidél: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1942-1943. – Boros Fortunát: A háromszáz éves (körlevél). – Böhm Brúnó: Supremus Ordinis nostri. (körlevél) – Böhm Brúnó: Vísitationem canonicam. (körlevél) – Dobos Ferenc: Őszi levélhullás. [Monokinál nincs] – Emlékkv az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére (1859-1900) [Részben a Bonaventura nyomda munkája]. – P[ap] Jánossy Béla: Salgói farkasok. Színmű 4 fv. – Sándor Vitális: P. Csíszér Elek. (körlevél) – Trefán Leonárd: Ferences ösvény. – Trefán Leonárd: Hegyen-völgyön. – 1943: A Hírnök. 40. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 40. évf. – A Szent Kereszt. 18. évf. – Szent Ferenc Hírnöke. 1. (19.). évf. – Katolikus naptár az 1944. évre. XXI. évf. – Boros Fortunát: Csíksomlyó, a kegyhely. – Boros Fortunát: Én Uram, én Istenem. Imakv férfiak részére. 3. kiad. – Boros Fortunát: Szt. Ferenc Atyánknak. (körlevél) – Földes Zoltán: Mennyei szép koszorú. Imádságok és énekek. 7. kiad. – Földes Zoltán: Mennyei szép koszorú. Imádságok és énekek. 8. kiad. – Gurzó Anaklét: De apostasia a religione et de fuga. Dissertatio historico-juridica. – Gurzó Anaklét: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1943–1944. – M. olvasókv. a 3., 4., 5. oszt. számára. – Papp Asztrik: A Szt. István királyról. (körlevél) – Papp Asztrik: P. Dr. Szabó György Piusz OFM haláláról. (körlevél). – Puskás Hugolin: Imádási órák. – Szentföld. – Trefán Leonárd: Imakv Páduai Szt. Antal tiszteletének terjesztésére. 7. kiad. – Trefán Leonárd: Imakv Páduai Szt. Antal tiszteletének terjesztésére. 8. kiad. – 1944: A Hírnök. 31. évf. – Katholikus Világ. Ker. népnevelő folyóir. 31. évf. – Szent Ferenc Hírnöke. 31. évf. – Benedek Fidél: Csiksomlyó IV. Jenő pápa leveleinek tükrében. – Bíró Lőrinc: Nefelejcs imakv az ifj. részére. 8. kiad. – Boros Fortunát: Kolozsvár kincse. Az óvári ferences kolostor mint műemlék. – Boros Fortunát: Szt. Ferenc Atyánk. (körlevél) – Gurzó Anaklét: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1944-1945. – M. olvasókv 3., 4., 5. oszt. számára. – Veress Ernő: Szentóra. Az oltáregyesületek felvételi kvecskéje. 10. kiad. – 1945: Katolikus Világ. Kat. népnevelő családi lap. 42. évf. – Szent Ferenc Hírnöke. A ferences világi rend lapja. 42. évf. – Katolikus naptár az 1946. évre. 22. évf. – Benedek Fidél: „Szűz Mária háza” Kolozsvárt. A Lorettói Kápolna emlékezete [A kolozsvári ferencesek 200 éve (1745-1945) 1. füz.]. – Benedek Fidél: Tatárbetörés Csikba 1661-ben. (Értekezések Erdély és K-Európa történet c. tárgykörből 3.) – Boros Fortunát: Az Adventre való. (körlevél P. Trefán Leonárd halálára) – Boros Fortunát: Jeremiás próféta gyászénekeiből. (körlevél) – Gurzó Anaklét: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1945-1946. – Mezei Mór: Módszeres m–orosz társalgó és összefoglaló nyelvtan. Az orosz társalgási nyelv alapos és gyors elsajátítására. – 1946: Katolikus Világ. Kat. népnevelő családi lap. 43. évf. – Szent Ferenc Hírnöke. 43. évf. – Katolikus naptár az 1947. évre. 23. évf. – Balanyi György: Assisi Szt. Ferenc a demokrácia hőse. – Benedek Fidél: A mi templomunk. Áttekintés a ferences templom életéről (A kolozsvári ferencesek kétszáz éve 1745–1945. 2. füz.) – Benedek Fidél: Kolozsvári ferencesek. Betekintés a kolostor életébe. (A kolozsvári ferencesek kétszáz éve 1745–1945. 3. füz.). – Benedek Fidél: Szt. Ferenc Harmadik Rendjének szabálykvecskéje. 3. kiad. – Benedek Fidél: Szt. Ferenc Harmadik Rendjének szabálykvecskéje. 4. kiad. – Boros Fortunát: Elek atya. – Boros Fortunát: P. Trefán Leonárd O.F.M. (1875–1945). – Boros Fortunát: Tange montes et fumigabunt. (körlevél) – Gurzó Anaklét: Portomauriciói Szt. Lénárd A lelki nagyság útja. Szt. Lénárd lelki naplója. – Gurzó Anaklét: Tabula individuorum provinciae pro anno Domini 1946-1947. – 1947: Szent Ferenc Hírnöke. 44. évf. – Katolikus naptár az 1948. szökő évre. 24. évf. – Benedek Fidél: A Boldogságos Szűz Mária kis zsolozsmája (Officium Parvum) A Ferences Világi Rend tagjainak napi imája. – Benedek Fidél: Az adventi nagy harang. (körlevél) – Benedek Fidél: Szt. Klára nyomában. Az egykori kolozsvári ferences nővérek története. (A kolozsvári ferencesek 200 éve 1745-1945 4. füz.). – Boros Fortunát: Az elmúlt nyár folyamán. (körlevél) – Boros Fortunát: Jóságos Atyánk. (körlevél) – Boros Fortunát: Schematismus almae provinciae S. Stephani regis apostolici Ordinis Fratrum Minorum in Transsylvania Romaniae ad annum Christi MCMXLVI. – Fodor László: Christiana cultura corporis cum speciali respectu ad modernum sport. – Szállást keres a Szentcsalád. 3. kiad. – 1948: A krisztusi hit tud. igazolásának kérdései. – Az Élő Rózsafüzér kisorsolt titkainak jegyzéke. – Ellenőrző lap. Célja, hogy a terciárius testvér kötelességtudását elevenségben tartsa. – Esti ájtatosságok. – Extractus. Tanulmányi előmenetelről kivonat – Énekrend. – Jézus Szt. Szívének tiszteletőrsége (imafüzet). – Máriaradna (képes album). – Szent Erzsébet Szövetsége. Felvételi kvecske – Szent Ferenc családjának estéli imája. – Szombati imádság. Temetkezési segélydíjak befizetését igazoló kvecske. Zsolozsma Jézus szentséges Szívének tiszteletére. – Antal János: Tengerszemek. – Benedek Fidél: Becsületes nagyböjti előkészület. (körlevél) – Benedek Fidél: Mire hozzátok ér. (körlevél) – Benedek Fidél: Elek atya Máriatisztelete. [Ez a kvecske volt a nyomda utolsó kiadványa] – Benedek Fidél: Világi ferencesek. A kolozsvári ferences Harmadik Rend áttekintő története (A kolozsvári ferencesek 200 éve 1745–1945. 5. füz.) – Boros Fortunát: Tabula almae provinciae pro anno Domini 1948-1949. – Hédly Jeromos: Innen-onnan. – Kiss Arisztid: Tíznapi magány a Szt. Kereszt tövében. 8. kiad. – Nagy-Mattyasovszky Kasszián: A lelkiélet kve. – Reviczky Aladár: Baylon Szt. Paszkál. [Írta] Porrentruy.[Ford.] – Szőcs Dénes: Kilencnapi ájtatosság a lourdesi Szt. Szűz tiszteletére. 3. kiad. 88

Szt Bonaventura nyomda. Hirdetések, kvismertetések. Kolozsvár, 1926. Benedek Fidél: A Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány. 1–2. köt. Vál., s.a.r., szerk. Sas Péter. Uo., 2002. II: 285. (a kiadányok jegyzéke elégtelen címleírással! – VJ.)