🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szemlér
következő 🡲

Szemlér Ferenc, id. (Székesfehérvár, Fejér vm., 1871. nov. 24.-Brassó, 1938. márc. 18.): gimnáziumi igazgató. - A gimn-ot Székesfehérvárt és Esztergomban végezte, 3 é. Esztergomban papnöv., majd a bpi tudegy. hallg-ja, nevelősködött és 1895-98: az Alkotmány b. munk. Kolozsvárt 1898: m-ném. szakos tanári okl-et szerzett, az Erdélyi R.K. Státus marosvásárhelyi, 1899: brassói, 1902: székelyudvarhelyi gimn-ának tanára, 1917. IX: a brassói r.k. főgimn. ig-ja. A Brassói M. Dalárda elnöke, 1921: a Romániai M. Dalosszöv. egyik alapítója és elnöke. - M: Szerencsés András v. mit tehet az igaz buzgóság. Bp., 1893. (Népiratkák 85.) Betűjegyei: - r - c. (Alkotmány, Fejérm. Napló; gyulafehérvári Közművelődés; Székelyudvarhely; Szombathelyi Újs.; Udvarhelyi Hírl.); r.f. (uo.); sz.e. (uo.); sz.f. (uo.); Sz.F. (Alkotmány, 1897-98) 88

R.k. főgimn. értes. Brassó, 1900:52. - P. Hírl. 1938. III. 19. - Gulyás kz. 1956:634. - Gulyás/Viczián XXVIII. (kz-ban)

Szemlér Ferenc, 1938-ig ifj. (Székelyudvarhely, Udvarhely vm., 1906. ápr. 3.-Bukarest, 1978. jan. 9.): költő, műfordító, író. - Az el. isk-t Székelyudvarhelyen, a gimn-ot Brassóban, Gyulafehérvárt, a jogot a bukaresti egy-en végezte. A Brassói Lapok b. munk., 1930-48: Brassóban ügyvéd, 1937. X. 2-5: részt vett a Vásárhelyi Találkozón, 1938: az Erdélyi Enciklopédia kiadó egyik alapítója. 1944. X. 22-1946. IX: a brassói Népi Egység napilap szerk-je. 1948-53: és 1956-78: Bukarestben, 1953-56: Brassóban élt, az Igaz Szó szerk-je, az Utunk (1946-89) és a Művelődés (1956-90) szerk-biz. tagja, a Román Írószöv. titkára. - M: Éjszakai kiáltás. Versek. Kolozsvár, 1930. - Ember és táj. Versek. Uo., 1934. (Erdélyi Szépmíves Céh VIII.9.) - Más csillagon. Reg. Uo., 1939. (Az Erdélyi Enciklopédia kv-ei 2.) - Búvópatak. Versek. Bp., 1940. - Mai román költők. Lírai antol. Ford. Uo., 1940. (Flora mundi 3.) - Hazajáró lélek. Visszaemlékezések. Előszó Kakassy Endre. Arad, 1943. - Lángoló napok. Versek. Bp., 1944. - Arkangyalok bukása. Reg. Kolozsvár, 1947. (2. kiad. Bukarest, 1961) - Ócskavas nagyban. Vj. Írta Kanin Garson. Ford. Bukarest, é.n. (1947?) (Színház) - Tavaszodik. Versek. Kolozsvár, 1948. (Népművelési füz-ek 2.) - A híd elkészül. (Ha majd győz a szabadság. - A tűz sebesen jár) Egyfv. Bukarest, 1949. (Színház) - Mezítláb. Reg. Írta Zaharia Stancu. Ford. Uo., 1950. (2. kiad. 1955, 3. átd. kiad. 1968, 4. kiad. 1-2. köt. Kolozsvár, 1976) - A földalatti erdő. Reg. Uo., 1950. - Ének Gheorghiu-Dej elvtársról. Írta Mihai Beniuc. Ford. Uo., 1951. - Mind több fény. Költemény a villamosról. Uo., 1951. - Harcolni híven. Versek. Uo., 1953. - Deli Nika. Írta Cassian Nina. Ford. Bp., 1954. - Előre az úton. Elb-ek. Írta P. A. Pavlenko. Ford. Kolumbán Mózessel. Temesvár, 1954. - Gyökerestől. Szatírikus versek. Bukarest, 1954. - Lenin 1918-ban. Irod. forgatókv. Írta Mihail Romm. Ford. László Andorral. Uo., 1954. - Vál. versek. Uo., 1955. (és Bp., 1956) - 1907. Tájak, emberek. Versek. Írta Tudor Arghezi. Ford. Uo., 1956. - Csataképek a m. szabharcból. Írta Jókai Mór. Vál., bev. és jegyz. Uo., 1956. (Tanulók kvtára) - A föld virága. Reg. Írta Zaharia Stancu. Ford. Uo., 1956. (Kincses kvtár) - Lépésről lépésre. Tanulm-ok, cikkek. Marosvásárhely, 1956. - Vereség. Reg. Írta A. A. Fagyejev. Ford. Dobó Ferenccel. Bev. Kovács János. Bukarest, 1956. - Búcsú az ifjúságtól és egyéb történetek. Elb-ek. Uo., 1957. (új lenyom. 1958) - Dúdoló. Versek. Uo., 1957. - A három púpú hegy. Kisreg. Uo., 1957. (rum-ül 1959, ném-ül 1966) (2. kiad. Bp., 1978) - Versek. Írta Veronica Porumbacu. Ford. Uo., 1957. - Versuri alese. Ford. Demosthene Botez. Uo., 1957. - Alecsandri Vasile vál. versek. Ford. és utószó. Marosvásárhely, 1958. - Telehold. Vál. versek 1906-1956. Írta Tudor Arghezi. Bev. és ford. Bukarest, 1958. - Napforduló. Reg. Uo., 1959. (ruménül 1961) - Ötsarkú égi csillag. Népek meséi m-ul. Műford. Uo., 1959. - Téli alma. Versek. Marosvásárhely, 1959. - Szelek tenyerén. Versek. Bukarest, 1960. - Változó vidék. Versek. Uo., 1960. - Álmok között. Versek. Uo., 1961. - Decemberi éj. Vál. versek. Írta Alexandru Macedonski. Ford. Uo., 1961. - A vágóhidak Szt Johannája. Dráma. Írta Bertold Brecht. Ford. Utószó Gyurkó László. Bp., 1961. (Világirod. kiskvtár) - Földön, égen. Reg. Bukarest, 1962. - ~ legszebb versei. Bev. Lőrinczi László. Uo., 1962. - Aranycsináló. Versek. 1956-1962. Írta Marja Banus. Ford., utószó. Uo., 1963. - Augusztustól - augusztusig. Trilógia. 1. kv. Arkangyalok bukása. 2. kv. Napforduló. 3. kv. Földön, égen. Uo., 1963. - Egy életen át. Versek. Uo., 1963. - Vándorló évek. Versek. Uo., 1964. - A költészet értelme. Esszék, jegyzetek. Uo., 1965. - Minden halhatatlan. Versek. Uo., 1965. - Különös korban. Versek. Uo., 1966. - Poezii. Ford. Veronica Porumbacu. Uo., 1966. - Libasorban. Reg. Uo., 1967. - A sárkányok meghalnak. Ifj. reg. Uo., 1967. - Versek. Bev. Deák Tamás. 1. 1924-44, 2. 1945-65. Uo., 1967-69. (Romániai m. írók) - Életünk és halálunk. (Apellész különös kalandja. - Marci jól érett) Színművek. Uo., 1968. - Homérosz leánya. Reg. Írta Robert Graves. Ford. Uo., 1968. (Horizont kv-ek) - A mirigy esztendeje. Reg. Uo., 1969. (2. kiad. 1971. és Bp., 1979) - Összegyűjt. műford-ok. Írta Dsida Jenő. S.a.r., bev., jegyz. Uo., 1969. - Változott egekben. Vál. műford-ok. Bp., 1969. - Évgyűrűk. Prózai írások 1930-1944. Bukarest, 1970. - Négyarcú világ. Útiképek. Uo., 1970. - Együtt álmodunk. Marin Sorescu vál. versei. Ford., utószó. Bp., 1971. (Napjaink költészete) - Madárjóslat. Versek. Bukarest, 1971. - Udvarhelyi Odüsszeia. Reg. Uo., 1971. (Romániai m. írók) - Alexandru Macedouski legszebb versei. Vál., bev. és életr. jegyz. Ford. többen. Uo., 1972. - Radnóti Miklós legszebb versei. Vál., bev., jegyz. Uo., 1972. - Varázsvessző. Versek. Kolozsvár, 1972. - Az Erdélyi Helikon költői 1928-1944. S.a.r. és bev. Az Erdélyi Helikon költ. anyagának repertóriuma 1928-1944. Összeáll. Kelemen Ilona, Rethy Andor, Váczy Leóna. Bukarest, 1973. (Romániai m. írók) - Fekete csillag. Vál. szerelmes versek. Uo., 1973. - Kései kaszálás. Versek. Uo., 1973. - A piros fa. Vál. versek. Írta Zaharia Stancu. Összeáll., ford. Uo., 1973. - Goga Octavian legszebb versei. Vál., bev., jegyz. Ford. többen. Uo., 1974. - Káin árnyéka. Versek. Írta Edith Sitwell. Vál., ford., utószó. Bp., 1974. - Molina. Reg. Bukarest, 1974. - Szél lengeti a fűzfákat. Mesereg. Írta Grahame Kenneth. Ford. Uo., 1974. - Személyes ügy. Vallomások, emlékek. Uo., 1975. (rum-ül: 1977) - Alecsandri Vasile legszebb versei. Vál., ford., előszó és jegyz. Uo., 1975. - Az álom túlsó partján, avagy egy lelki állapot tört. Versek. Uo., 1976. - Fegyveres felhők. Versek. Kolozsvár, 1977. - Nem az vagyok, akinek látszom. Versek. Írta Ion Minulescu. Vál., ford., utószó. Bukarest, 1977. - Emlékezés egy süvölvényre. (Visszaemlékezések) Uo., 1978. - Harc a széles malmokkal. Uo., 1979. - Nagy folyamok mellett. Vál. versek. Bp., 1979. - Százlátó üveg. Önéletr. jegyz. Uo., 1979. - Ének az emberről. Versek. Írta Tudor Arghezi. Ford. Uo., 1980. - Versek, 1960-1978. Összeáll. Bodor Pál. Uo., 1983. (Romániai m. írók) - Lim-lom. Vidám játszadozások. Uo., 1986. - Írói neve: I. Szemlér Ferenc (1930, 1934 művein); S. Nagy Pál (Brassói Deákok, Brassói Lpk., Erdélyi Tudósító, Kolozsvári Hírnök, Ifjú Erdély). 88

Gulyás 1956:399. - MIL III:190. - J. Nagy Mária: ~ felszabadulás utáni költészetének metaforái. Kolozsvár, 1961. (Klny. Nyelv- és Irod-tud. Közlem.) - Ki kicsoda? 1969:529; 1972:527; 1975:564. - A Hét évkv-e 1978:155. - MÉL III:749. - ÚMIL III:1946.