🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szelepcsényi
következő 🡲

Szelepcsényi György, pohronci (Nagyszombat, Pozsony vm., 1595.-Litovica, Morvao., 1685. jan. 14.): prímás-érsek, diplomata. - A középisk-t Nagyszombatban végezte. Fölvette a 4 kisebb r-et, s 1627. XII. 10: a CGH növ-e lett. 1634. XI. 14: papként tért haza, 1635. XII. 27-1637: szempci plnos, 1636. I. 3: esztergomi knk., 1638. III. 22: a nagyszombati zsin-on már földvári apát, utóbb szentgyörgymezei prép., 1641. XII. 15: éneklőknk. Sikeres isztambuli követjárásáért 1642. XI. 21: novi cpp., XII. 27: polisi apát, 1643. VII. 15: csanádi, XI. 20: pécsi cpp., de ezekre p. megerősítést nem kapott. 1644: bozóki apát, VIII. 7: veszprémi mpp. és kir. kancellár, IX. 20: óbudai, 1646. IV. 23: bozóki prép. 1648. IV. 18: nyitrai mpp., X. Ince 1652. III. 11: erősítette meg. 1657. III: kalocsai érs. a nyitrai ppség megtartásával s több vm. főispánja. 1666. I. 15: esztergomi érs. IX. Kelemen 1667. VIII. 22: megerősítette. - Mint kancellár és kir. helytartó 1667-73: életveszélyek közepette 2x járt Budán, 3x Isztambulban a töröknél, Erdélyben és Lengyo-ban követségben. A kir. híve volt, de részt vett a Wesselényiek és Zrínyiek tanácskozásaiban, melyekben az alkotmányunkat ért sérelmekről volt szó. Az összeesküvésben nem volt része. A török elleni harchoz 493.000 Ft-ot szolgáltatott a hadipénztárba, Bécs ostromakor minden ezüstjéből pénzt veretett, a háború költségeire 117.000 Ft-ot érő terményének és 150.000 Ft-ra becsült ausztriai és morvao-i birtokainak lefoglalásába is beleegyezett. - Szakolcán és Zsolnán jezsuita koll-ot alapított, megtelepítette Pozsonyban az irgalmas, Szentgyörgyön a piar., Budán a kárm. rendet. Nyitrán ferences konventet és tp-ot épített. Gyarapította a Pázmáneum tőkéjét. 1682. X. 23: Nagyszombatban nemzeti zsin-ot tartott, hogy a fr. papság tételeit kárhoztassák. Eszközeiben nem válogatva a prot. vallás hazai fölszámolására törekedett. Az uralkodók szentesítette törv-eket a kir. önkényesen megszegve ~ erőszakos katolizálását támogatta. 4 év alatt 63.000 prot-t térített vissza az Egyházba. A prédikátoraikat 1673-74: pontos vádemelés nélkül bíróság elé idéztette s egyetemlegesen lázadónak nyilváníttatta, büntetlenséget ígérve, ha lemondanak hiv-ukról v. elhagyják Mo-ot. Az engedetlenkedőket megkínozták, kivégezték v. eladták gályarabnak. Műkedvelőként korának legjelesebb m. rézmetszője, ~ készítette Pázmány arcképét. Kívánsága szerint Máriacellben temették el. - M: Propositiones Theologicae defensae. Róma, 1624. - Acta et decreta synodi (az 1629. nagyszombati zsin. aktái) H.n., 1667. - Istenes Énekek. Nagyszombat, 1672. - Officia cum Propriis PP.R.Hung. Uo., 1680. - Epistola pastoralis. (A nemzeti zsin-ot összehívó levél) Uo., 1682. - Rituale Strigoniense... denuo editum. Uo., 1682. - Edictum adversus declarationem Gallicanam. H.é.n. - Utóda a novi c-en 1648. VI. 14: Gorup Ferenc Gábor, 1643. XI. 20: a csanádin, 1644. VIII: a pécsin, 1648. IV. 18: a veszprémin Széchenyi György, Nyitrán 1666. IX. 24: Kollonics Lipót, a kalocsai c-en 1667. VII. 7: Petretich Péter, Esztergomban 1685. III. 21: Széchenyi György; a kir. kancellárságban 1666: Szegedy Ferenc. 88

Kéri, Johannes: Georgii Sz. vita, opera et virtutes. Pozsony, 1676. - Mendlik 1864:28. (60.) (s.v. Szelepchényi; 1666-85: esztergomi érs.), 50. (68.) (1644: veszprémi pp.), 56. (48.) (s.v. Szelepchenyi; 1648-66: nyitrai pp.), 63. (1643-44: pécsi pp.), 79. (1657-66: kalocsai érs.), 94. (1643: csanádi pp.) - Gams 1873:371. (1643: csanádi pp.), 377. (1643. XI. 20-44. VIII. 5: pécsi pp.), 387. (1644. VIII. 5-1648: veszprémi pp.), 376. (1648-58: nyitrai pp.), 372. (1658-66: kalocsai érs.), 380. (1666-†1685. I. 14: esztergomi érs.) - Pallas XV:536. - Zelliger 1893:504. (VIII. 5: veszprémi pp.) - Némethy 1894:266. - Fraknói 1895:549. - Kollányi 1900:245. (IX. 5: veszprémi pp., majd egri pp. időpont nélkül; †Letovic, Horváto.!) - Bars vm. 1903:195. Arck. - Szinnyei XIII:634. (IX. 5: veszprémi pp., majd egri pp. időpont nélkül!) - Chobot II:1003. - Veress II:28. (IX. 5: veszprémi pp., majd egri pp. időpont nélkül! és kancellár) - Emlékkv. Domanovszky Sándor szül. 60. évford-jának ünnepére. Bp., 1931. (Vayer Lajos: ~, a művész) - Meszlényi Antal: Sz. prím. és É-Mo. rekatolizálása 1671-75. Bp., 1935. - Eubel IV:366. (1644. IX. 5: veszprémi pp.), 260. (1652. III. 11: nyitrai pp.), 156. (s.v. Szelepcényi; 1658 előtt-1660: kalocsai érs.), 323. (1667. VIII. 22: esztergomi érs.) - Bedz 1938:549. - Műv-tört. Értes. 1960:3. sz. (Arady Kálmán: Sz. egy ismeretlen munkája) - MÉL II:740. Arck. - Schem. Agr. 1975:12. (a pp-ök névsorában nincs!) - Schem. Vesp. 1975:32. (VIII. 5: veszprémi pp., az egri ppségét nem említi!) - A mo-i gályarab prédikátorok emlékezete. Bp., 1976. Arck. - Schem. Csan. 1980:29. (egri ppségét nem említi!) - Schem. Strig. 1982:62. (itt 1647: nyitrai pp., mint csanádi, pécsi és egri pp-öt nem említi!) - Pfeiffer 1987:82. (*Szelepcsény, Bars vm.; 1635-37: semptei plnos)