🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szekfű
következő 🡲

Szekfű Gyula (Székesfehérvár, Fejér vm., 1883. máj. 23.-Bp., 1955. jún. 28.): történetíró, egyetemi tanár. - Ötgyermekes ügyvédcsalád első gyermeke. A székesfehérvári ciszt. főgimn-ban éretts. A bpi egy-en az Eötvös Koll. tagjaként tört-lat. szakon végzett. 1904: a M. Nemz. Múz-ban dolgozott. 1908: a bécsi Hofkammerarchivba került, 1910: fogalmazó az udvari levtárban, 1909-13: az OL munk., 1912: allevtárnok. 1916: a bpi egy. a 16-18. sz. m. tört. mtanárává képesítette, 1919. V: kinev. a tört. segédtud-ok r. tanítójává, de ezt visszautasította. 1922: min. o-tanácsos a Külügymin-ban, 1924: ny. rk., 1925. VII. 2: ny. r. tanár, a bpi egy. m. tört. tanszékvez-je és a M. Tört. Int. társig-ja, a hazai szellemtört. irányzat vezéralakja. A Népszava 1941. karácsonyi számában kiállt az antifasiszta összefogás mellett, 1942: tagja lett a tört. emlékbiz-nak. 1942/43: a bölcs. kar. dékánja, 1943/44: a M. Nemz. napilapban közölte Valahol utat vesztettünk c., a reformkor polg. demokratikus eszményeit idéző tanulm-át. 1945. IV: előadásaiban önkritikusan bírálta a bukott rendszert s régi nézeteit. 1945. X. 15: rk. követ és meghatalmazott min. Moszkvában, ahol 1948. V. 5-IX. 18: nagykövet, 1947. XI. 14-1948. X. 12: helsinki követ is. Részt vett 1946: a párizsi békekonf-n, Moszkvából küldte haza a Forradalom után c. művét. 1953-55: ogy. képviselő, 1954. I. 21-1955. II. 15: az Elnöki Tanács tagja. - 1925. V. 7: a MTA l., 1941. V. 16: r. tagja, 1930: a SZIA II. o., 1937(?): a Kisfaludy Társ. tagja. 1945. X. 1: a M-Jug. Társ. társelnöke. - 1930. X. 21: megkapta a Corvin-koszorút. - M: Adatok Szamosközy István tört. munkáinak kritikájához. Bp., 1904. - Serviensek és familiárisok. Vázlat a kk. m. alkotmány- és közig-tört. köréből. Uo., 1912. - A száműzött Rákóczi. Uo., 1913. - Felelet a száműzött Rákóczi dolgában. Uo., 1914. (Klny. Akad. Értes.) - Török-m. okl-tár 1533-1789. Gyűjt. és ford. Karácson Imre. Szerk. Thallóczy Lajossal és Krecsmárik Jánossal. Uo., 1914. - Újabb válasz bírálóimnak. Uo., 1914. (Klny. Tört. Szle) - A budai basák m. nyelvű levelezése 1553-89. Szerk. Takáts Sándorral és Eckhart Ferenccel. Uo., 1915. - Mit vétettem én? Ki gyalázta Rákóczit? Uo., 1916. (M-ok kv-ei) - Török tört-írók. 3. köt. 1566-1659. Ford. és jegyz. Karácson Imre. S.a.r. és bev. Uo., 1916. (Török-m. kori tört. emlékek. Írók 5.) - A m. állam életrajza. Uo., 1917. (2. kiad. 1924) - Der Staat Ungarn. Stuttgart-Berlin, 1918. - 3 nemzedék. Egy hanyatló kor tört. 2. kiad. Bp., 1922. - A m. bortermelő lelki alkata. Uo., 1922. - Tört. pol. tanulm-ok. Uo., 1924. (Napkelet kvt. 3.) - Iratok a m. államnyelv kérdésének tört-éhez 1790-1848. Szerk. és bev. Uo., 1926. - Le quatriéme centenaire de la bataille de Mohács. Paris, 1926. - Gragger Róbert művelődésünk tört-ében. Bp., 1927. - Múz-ok, kvtárak, levtárak. Hóman Bálinttal. Uo., 1927. - M. történet. Hóman Bálinttal. Tartalom, név- és tárgymutatót összeáll. Waldapfel Eszter. 1-8. köt. Uo., 1929-34. - Bethlen Gábor. Uo., 1929. (Új kiad. Uo., 1983) - Kritika és terror. Uo., 1929. (Klny. M. Kultúra) - M. történelem. Csóka Lajossal. Előadásai alapján jegyezte Molnár Gyula. Uo., 1934. (Kat. főisk. tanf. 1933/34. II.) - 3 nemzedék és ami utána következik. Uo., 1935. (6. kiad. 1940) - A vallási türelem és a puritanizmus. Uo., 1935. (Klny. Theol.) - M. történet. Hóman Bálinttal. 1-5. köt. Uo., 1935-37. (7. kiad. 1941-43) - A mai Széchenyi. Vál., bev. és jegyz. Uo., 1935. - Válasz a M. történet dolgában. Uo., 1936. (Klny. B. Szle) - Szt István a m. tört. sz-aiban. Uo., 1938. - Mi a m.? Szerk. Uo., 1939. (A M. Szle kv-ei 15.) - Állam és nemz. Uo., 1942. (A M. Szle kv-ei 17.) - Degli ungheresi due saggi. Babits Mihállyal. Uo., 1942. - A magyarság és a szlávok. Szerk. Uo., 1942. - Marcali Henrik. Tóth Zoltánnal. 2 gyászbeszéd. Uo., 1943. - État et nation. Paris, 1945. (Bibl. de la Revue d'histoire comparée 4.) - Lenin. Előadás. Bp., 1946. (oroszul is) - A forr. után. Uo., 1947. (újból 1983) - 1927-38: szerk. a M. Szle folyóir-ot, melynek 1939-43: szerk. biz. alelnöke; 1942: a M. életrajzok kv-sorozat 1-5. köt-ét. 88

Igazságot ~nak! Széljegyzetek a „Száműzött Rákóczi”-hoz. Győr, 1914. - MTA tagajánl. 1914:13; 1919:17; 1925:22. - Kiss István: Az átértékelt Bethlen Gábor. Válaszul ~nak. Debrecen, 1929. - SZIA tagajánl. 1930:8. - Török Pál: Hóman-Szekfű M. története. Bp., 1931. - Pethő Sándor: ~ tört-írása. Uo., 1933. - Emlékkv. Hóman-Szekfű-Kerényi szerk-ben kiadott egyetemes tört. megjelenése alk. Uo., 1935. - Szentpétery 1935:674. - Szabó Dezső: Ede megevé ebédem. Milyen Szekfű nyílt Schittenchelm Ede sírján? Uo., 1937. (Sz. D. új művei 31/2.) - Loványi Jenő: Sz. és társai tört-írása. Uo., 1938. - Németh László: ~. 2. kiad. Uo., 1940. (Bolyai kv-ek) - ~, a tört-író és nemzetnevelő 60. szül-napjára. Uo., 1943. (M. Szle különsz.) - Akad. Értes. 1955:355. Arck. (Révész Imre) (†jún. 29.) - Századok 1955:960. (†jún. 28.) - Mérei Gyula: ~ tört-szemlélete. Uo., 1960. (Klny. Századok) - MIL III:179. Arck. - Pach Zs. Pál: Az ellenforr. tört-szemlélet kialakulása ~ Három nemzedékében. Uo., 1963. (Klny. Tört. Szle) - MÉL II:737. (†jún. 29.) Arck. - Gábor Andor levelei ~hoz. S.a.r. Vértesy Miklós. Uo., 1972. (A Bpi Egy. Kvtár kiadványai 34.) - Glatz Ferenc: Szaktud. kérdésfeltevések és tört. pol. koncepció. (A fiatal ~ bécsi éveinek tört-éből) Uo., 1975. (Klny. Tört. Szle) - MTA tagjai 1975:486. - Dénes Iván Zoltán: ~ mtanári képesítésének ügye 1914-16. Uo., 1976. (Fejezetek az ELTE tört-éből 2.) -: A „realitás” illúziója. A historikus ~ pályafordulója. Uo., 1976. - Epstein, Irene Raab: Gy. Sz. Ann Arbor (Mich., USA), 1976. - Glatz Ferenc: Tört-író és pol. Sz., Steiner és Miskolczy nemz-ről és államról. Bp., 1980. - Szabó 1982:693.