🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szövetséges Ellenőrző Bizottság
következő 🡲

Szövetséges Ellenőrző Bizottság, SZEB (ang. Allied Control Comission), Bp., 1945. jan. 20.-1947. szept. 15.: a fegyverszüneti szerződés ellenőrzésére a győztes nagyhatalmak képviselőiből létrehozott testület. - A békeszerződések elfogadtatásáig működtek, (teljes beleszólással) ellenőrizték az áll. kül-és belpol-ját Mo-on, Bulgáriában, Finno-ban, Olo-ban és Romániában. 1945. I. 20: Moszkvában az →Ideiglenes Nemzeti Kormány nevében Gyöngyösi János külügy-, Vörös János honvédelmi min. és Balogh István államtitkár aláírták a fegyverszüneti egyezményt. Olaszo. kivételével (melyben nem voltak szovjet megszállók) minden legyőzött államban a ~ szabályzatát a szovjet kívánság szerint úgy állapították meg, hogy az USA és NBr. misszióját a pol. utasításokról előzetesen tájékoztatják, de ezek kiadásához beleegyezésük nem kell. Mo. kormánya köteles volt a ~ minden utasítását teljesíteni. Székhelye kezdetben Debrecen, majd Bp. A ~ot elnök irányította, aki egyben Mo-on a szovjet fegyveres erők képviselője is. Személyzeti, pol., közigazg., katonai, légierők, folyami flotta és gazd. osztályt létesítettek. Az USA-nak és NBr-nak joga volt írásbeli tájékoztatást kérni a szovjet tagoktól, előterjesztéseket tenni kormányuk nevében. Minden tárgyalás, jelentés másolatait kézhez kapták, vidékre utazhattak, közvetlenül érintkezhettek m. kormányszervekkel, meghatározták saját küldötteik létszámát, saját kormányukkal diplomáciai postán v. rejtjeles táviratokkal érintkezhettek, meghatározták azt az összeget, mellyel működésük költségeihez a m. kormánynak hozzá kellett járulnia. Már 1945. I. végén Debrecenbe érkezett G. M. Puskin követ, majd K. J. Vorosilov marsall, a ~ elnöke (valójában moszkvai helytartó), aki 1946. II: tért vissza Moszkvába, őt G. V. Szviridov altábornagy mint üv. elnök helyetesítette. A ~ szovjet tagjai: M. M. Sztahurszkij gárda altábornagy, B. P. Oszokin pol. tanácsadó, P. A. Trajin altengernagy, J. J. Levuskin, a ~ vezérkari főnöke, A. N. Kondratov vezérőrnagy, katonai szakértő; valamennyi vm. élére is kineveztek szovjet meghatalmazottakat. A brit misszió élén Oliver P. Edgcumbe vezérőrnagy, fontosabb tagjai: M. Gascoigne pol. tanácsos, G. A. C. MacNab dandártábornok, C. Branson, C. Simpson, P. Barnett ezr. Az USA-missziót Wiliam S. Key tartalékos altábornagy (civilben olajvállalkozó) vez., akit 1946. VII: George Hatton Weems dandártábornok váltott föl. Tagjai: Arthur Schoenfeld pol. megbízott, P. J. Townsend és F. W. Gillespie ezr-ek, W. F. Dietrich sorhajókapitány, érkezett még 42 tiszt, 1 altiszt és 30 alkalmazott; számuk később elérte a 130-at. Az őket érintő kérésekben jugoszláv misszió is működött, vezetője Obrad Cicmil, pol. megbízott Lazar Brankovics (a Rajk-per egyik vádlottja). A csehszl. missziót Dalilov Krno vezette. A ~ hatalmas apparátust foglalkoztatott, megbízottainak lakásáról, élelmezéséről, közlekedéséről, sőt még szórakozásáról is gondoskodni kellett; még a barátnőknek küldött virágszámlákat is a m. költségvetés fizette. 1945. V. 9: létrehozták a ~ Magyar Gazdasági Hivatalát, 1946. II. 12: utódát, a Jóvátételi Hivatalt, mely mint a ~ Gazd. Főoszt-a működött. Mo. összesen 563.650 millió (56 milliárd) pengőt fordított a ~ fönntartására. 1946 őszéig ez a lerombolt, kirabolt országnak óriási erőfeszítést jelentett, többszöröse volt a Mo-ra küldött szeretetadományoknak. 1945. IV. végétől megkezdődtek a jóvátételi szállítások a SZU-ba, Jug-ba és CS-ba (1938-as áron számított dollárban, amikor 1 uncia arany értékét 35 dollárral számították), össz. 300 millió volt a jóvátétel összege (SzU 200, Jug. 70, Csehszl. 30), ez az össznemzeti jövedelem 27 %-a. Ezenfelül a szovjet hadsereg Mo-on való állomásoztatásának költsége a nemz. jövedelem 11 %-át tette ki, így annak kb. 40 %-a ezek fedezésére kellett. A ~ szovjet tagozata beavatkozott a mindennapokba, gyárakat állított és szereltetett le és szállíttatott a SZU-ba. A gyárakból hiányzott a gép, a nyersanyag, az alkatrész, a szovjet hadsereg lefoglalta a készraktárak és tárházak anyagainak 95 %-át. Győr vm. jelentés szerint 1945 nyarán a szovjet hadsereg élőállat-igénye a vm. állomány 81, a gabona 70 %-át tette ki. A ~ elnöke szinte kizárólag Rákosival, Révaival, Gerővel, Bereivel, Münnich-hel tartott kapcsolatot, ezek mind szovjet állampolgárok voltak. Vorosilov előírta a földreform mértékét és végrehajtásának időtartamát is. A ~ kezdetben csak a komm. pártot látta el közlekedési eszközökkel, nyomdával, papírral, propagandaanyagokkal. A legyőzött államokban választásokat kellett tartani, melyeket az USA és NBr. a diplomáciai kapcsolatok előfeltételének tekintett. 1945. X. 7: Bpen tvhat. választásokat, XI. 4: országos választásokat tartottak. A ~ határozta meg, mely pártok indulhattak. Vorosilov fölszólította a pártokat, hogy közös listán induljanak. Az MKP kivételével minden párt, az amerikai és a brit misszió is tiltakozott. A FKgP 57 %-ot, a MKP 16 %-ot ért el, a. polg. pártok 84 %-os szavazattöbbséghez jutottak. A ~ 1945. VI-tól a →potsdami értekezlet határozatai szerint a kollektív felelősség elve alapján követelte a hazai németek kitelepítését. Vorosilov 500.000 sváb kitelepítését sürgette (1930: 477.153 fő, Csonka Mo-ra átszámítva 1941: 475.494 fő ném. anyanyelvű). A kat. ppi kar 1945. X. 17: tiltakozott a kitelepítés és a kollektív felelősségrevonás ellen. A Népgondozó Hivatal adatai szerint 135.000 ném. nemzetiségű embert telepítettek ki, ném. források 170.000 érkezettet írtak össze, de a különbözetet a szovjetek elől menekülők tették ki. 1946. VI. 28: Szvidorov ~-elnök Nagy Ferenctől követelte, hogy a m. kormány oszlassa föl és tiltsa be a cserkészek, a KALOT, a KALÁSZ, a Kat. Diákszöv., a KIDE, a Szt Imre Kör tevékenységét, vezetőit internálja, v. indítson ellenük bűnvádi eljárást. Tiltsa meg a kat. papságnak a SZU és a Vörös Hadsereg elleni propagandát. Az USA és a brit misszió vez-je, majd Schoenfeld USA-követ tiltakozott a szovjetek egyoldalú, a potsdami egyezményt sértő tevékenysége miatt. Ez volt az első jelentős ellentét az angolszász hatalmak és SZU között Mo-on. Rajk László belügymin. (1946-48), követve a szovjet utasításokat, a 7330/1946. sz. ME rendelettel föloszlatta az egyes-eket (köztük 170 kat. szervezetet). Szvidorov tiltakozott az országos parasztnapok rendezvényei ellen, ennek ellenére 1946. X. 7-9: a Hősök terén a nagygyűlésre 500 ezren vonultak föl. A ~on belül az ellentétek az ún. köztársaság elleni összeesküvési büntetőper (→Magyar Közösség) törvénytelenségei miatt erősödtek föl. 1947. II. 10: aláírták a →párizsi békét, V. 5: az USA, VII. 10: NBr., VIII. 31: a SZU ratifikálta, IX. 15: a béke okmányait Moszkvában letétbe helyezték, e napon megszűnt a ~. Ho.L.-88

M. stat. zsebkv. 1948:50. - Halmosi Dénes: Nemzetk. szerződések 1918-1945. Bp., 1966. - Kiss György: Jegyzetek az első évekről 1944-1948. Uo., 1975. - Korom Mihály: Mo. ideigl. nemz. kormánya és a fegyverszünet. Uo., 1981. - Vida István: Koalíció és pártharcok 1944-1948. Uo., 1986. - Balogh Sándor: Mo. külpol-ja. Uo., 1988. - Kovács 1990. - Nagy 1990. - Földesi Margit: A ~ Mo-on 1945-1947. Bp., 1995.