🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szörényi
következő 🡲

Szörényi Andor (Kula, Bács-Bodrog vm., 1908. dec. 20.-Bp., 1969. márc. 8.): pap, egyetemi tanár. - A gimn-ot 1918-26: Zomborban és Kalocsán, a teol-t 1926-31: Bpen végezte. 1931. VI. 21: Kalocsán szent. pappá. 1931-34: és 1935-36: a római Biblikus Int-ben tanult, közben a bpi Pázmány Péter Tudegy-en 1932: teol. dr. 1934-35: Hajóson kp. - Hazatérve Dunapatajon, újra Hajóson kp., majd a kalocsai papnevelő h., 1939: rendes tanára, 1950: rektora, közben drált a Biblikus Int-ben. - 1951-69: a bpi R.K. Hittud. Akad. úsz-i tanszékének prof-a. Részt vett a bibliakutatók 5. világkongresszusán Genfben, vendégelőadó volt a bécsi és gráci egy-en. Tanulmányait a Teológia, a Vigília és külf. szakfolyóiratok közölték. - A SZIT Szentírás Biz-ának tagja. - M: Zsidó fajiság, zsidó lélek. Bp., 1939. - Bevezetés az ószövetséghez. Jegyzet. Szeged, 1948. - Az Úr Jézus szenvedéstörténete. Jegyzet. Bp., 1950. - Adventi szentírási elmélkedések. Jegyzet. Uo., 1950. - Bevezetés az ÚSz-hez. Jegyzet. Uo., 1953. - Psalmen und Liturgie im alten Testament. Uo., 1961. - Bevezető az apostolok cselekedeteibe. Jegyzet. Uo., 1963. - A Biblia világa. Az ÚSz. Bp., 1966. - Das Buch Daniel. Leiden, 1966. **

Schem. Col. 1942:291. - MÉL III:769.

Szörényi (1938?-ig Holács) Gábor, SJ (Jánoshalma, Bács-Bodrog vm., 1912. okt. 20.-Vác, 1984. febr. 10.): hithirdető. - Mint a kalocsai gimn. tanulója 1930. VIII. 14: lépett a r-be, 1942. V. 13: Szegeden pappá szent. A szegedi kisszem., 1943-44: Kalocsán az internátus felügy-je, 1945: Pécsett az internátus ig-ja. 1948/49: az államosítás után az ált. isk-vá lefokozott gimn. hittanára. 1949. VII: Bpen →Csávossy Elemér tartfőn. titkára. 1950. VI. 18/19: éjjelén a bpi rendház ávós megszállásakor sikerült elmenekülnie. 1950 nyarán a kb. 12.000 szerzetes és szerzetesnő ügyeinek „rendezésére” létrehozott ún. 'paritásos bizottság' tagja és az akkor létrehozott →Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat előadója, üv. ig-ja, a beteg és idős szerz-ek otthonainak létrehozását, berendezését végezte, szervezte a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezetet. 1982-: nyugdíjas éveit Verőcemaroson töltötte. - 1943. VII. 25: a Kalocsai Kollégium, 1943. VIII. 25-1944. VIII. 25: a Kalocsai Kollégium Vakációs Levelei fel. szerk-je és kiadója. 88

Cat. SJ 1935:44. (s.v. Holács), 1940:59. (s.v. Szörényi), 1949:60. - Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:242. (286.) - Pálos 1992:191. - Viczián 1995:58. (720, 722.) - Diós 1999:215. (5047.) - Bikfalvi 2007:223.

Szörényi (1899-ig Stöszner) Gyula (Sopron, Sopron vm., 1862. márc. 18.-Cseklész, 1933. jún. 1.): plébános. - A középisk-t Sopronban, Esztergomban és Nagyszombatban, a teol-t a Pázmáneum növendékeként a bécsi egy-en végezte. 1884. IX. 1: pappá szent., Selmecbányán, 1885. VII. 1: Pozsony-Belvárosban kp., 1892. I. 1: Magyarbélen, 1893. III: Cseklészen plnos. - Cikkei: Pozsonyvidéki Lapok, Jó Pásztor (munk.) - M: Predigt am Feste »Maria Schnee« mit einem Anhang: Geschichte der Tiefen-Weg-Kapelle... H.é.n.  88

Szinnyei XIII:67. - Schem. Strig. 1917:390. - Schem. Tyr. 1934:315. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szörényi József (Boksánbánya, Krassó-Szörény vm., 1909. aug. 10.-): főiskolai tanár. - Apja gépgyári munkás, 1916: elesett az olasz harctéren. Árvaként Orosházára került rokonaihoz; a →trianoni béke határai elszakították Temesváron élő édesanyjától. 1923: jeles előmenetelű hadiárvaként a Szegedi Kir. Kat. Tanítóképző Int. ingyenes bentlakója. 1928: tanítói, 1932: a szegedi Polg. Isk. Tanárképző Főisk-n m-ném. szakos polg. isk. tanári okl-et szerzett. Ösztöndíjjal 3-3 hónapot 1930: a müncheni, 1931: a lipcsei egy-en töltött. Az Apponyi Koll. tagjaként a Ferenc József Tudegy-en tanult tovább, közben óraadó tanár a szegedi tanítóképzőben. 1935: tanítóképzői int. tanári szakvizsgát tett. 1935. IX: a jászberényi áll. tanítóképző, 1936. IX: a szegedi tanítóképző tanára, 1938-: az Apponyi kollégisták gyakorlati szakvezető tanára; 1940: neveléstanból drált. 1945: a szegedi tanítóképző, 1953: a szegedi Radnóti Miklós Gyakorló Gimn., 1958: a Szegedi Tudegy. Ságvári Gyakorló Ált. Gimn. tanára, az egy-en a m. nyelvtan tanítása módszertanának külső óraadója. 1959-63: megszüntetéséig a Szegedi Felsőfokú Tanítóképző tanára. 1963: a szegedi Tanárképző Főisk. Neveléstud. Tanszékének docense, 1973-74: nyugdíjazásáig főisk. tanára. - Cikkei: Nevelésügyi Szle (1942), Csongrád m. Ped. Tájékoztató (1969), Főisk. Tud. Közlem. (1971, 72), Módszertani Közlemények (1971). - M: Garamszegi Lubrich Ágost neveléstud. rendszere. (Dri ért.) Szeged, 1940. (Közlem. a Szegedi Ferenc József Tudegy. Pedagógiai-Lélektani Int-éből 10.[!]) 88

Csillik-Gácser 1994:141. - Szegedi Tanárképző Főiskola 1873-1998. Történet. Almanach. Szeged, 1998:544. Arck. (élőként)

Szörényi László József, kisszörényi (Trencsén vára, Trencsén vm., 1670. okt. 24.-Nyitra, 1752. nov. 13.): megyéspüspök. - Sz. Zsigmond traguri vál. pp. öccse. Pozsonyban és Nagyszombatban tanult. 1694: a bölcs. magistere, 1695. XI. 8: a CGH növ-e lett, 1697. III. 23: pappá szent., 1698. IX. 10: tért haza, teol. dr. 1699: Bajnán plnos, 1702. I. 1-1752: nyitrai knk. és szegyh. főesp., 1711: rajki apát, 1715-1719. XI. 1: a nyitrai papnev. első kormányzója. 1714: gradnai főesp. Ker-ében canonica visitatiót végzett. 1718. I. 30: dulcinói vál. pp. Erdődy pp. helynöke és ált. ügyhallg-ja, 1722: a m-morva határt rendező kir. biztos, 1723. VI. 24: helytartósági tanácsos. 1719: a hétszemélyes tábla bírája. III. Károly 1733. VIII. 13: kinevezte szerémi mpp-ké, XII. Kelemen 1734. II. 15: erősítette meg, IV. 4: pp-ké szent., s megkapta jövedelme kiegészítésére a pozsegai Szt Péter prépságot, a török veszély miatt megtarthatta nyitrai knkságát. Egyhm-jét végigjárta, több pléb-t és tp-ot alapított. Ppsége kezdetén s 1748 u. Nyitrán élt, 1735-46: a szerémségi Újlakon volt a székhelye, 1746: házat vett Péterváradon, melyet ppi székhellyé tett. 1749. X. 28: alapítványi helyet biztosított az egyhm. 1 kispapjának a nagyszombati szem-ban. 1748: kérésére Givovich Miklóst kapta spp-évé, fele jövedelmét átadta neki. Nyitrán knk. házában remeteként, testén vezeklő lánccal élt. Minden szombaton éjjel egy szolga kíséretében elzarándokolt a Kövesd-hegyi Máriához. Életszentség hírében halt meg. - Utóda 1752. XI. 13: Givovich Miklós. - M: Manuale neo-canonicorum. Nagyszombat, 1714. - Praerogativae, libertates et privilegia ecclesiis et clero... competentia. Pozsony, 1729. - Vindiciae Syrmienses. Seu descriptio Syrmii. Uo., 1734. - Archidiaconus visitans. Uo., 1727. 88

LBE:185. (1718: dulcinói pp.), 491 A. - Schem. Nitr. 1836:21. (1709-52: nyitrai knk.) - Nagy X:855. - Gams 1873:379. (76.) - M. Sion 1890:385. - Némethy 1894:973. - Zelliger 1893:514. (*Trencsén, 1691. nov. 4! sajtóhiba, itt is 1699: bajnai plnos) - Vágner 1896:287. (*Trencsén vára, 1670. X. 24.) - Schem. B-D-S. 1900:54. (55.) - Szinnyei XIII:1112. - Veress II:96. - Gašić 1944:71.

Szörényi (Schönstein) Márton (Szilágysomlyó, Szilágy vm., 1912. jan. 31.-Nagyvárad, 1989. ápr. 31.): plébános. - 1934. VI. 29: pappá szent. Zsibón kp., a M. Párt tagja, ahol 1939. IV: megszervezte a m. önvédelem helyi tagozatát. Az árulás után elfogták, Zilahra, majd a kolozsvári hadbíróság börtönébe hurcolták. Kínzásokkal vallomásra akarták kényszeríteni, sikertelenül. XII. 21-ig fogva tartották. A m. kormány közbelépésére társaival együtt áttették a határon, megfosztották őket állampolgárságuktól. ~ Derecskén h. plnos. A II. bécsi döntés után 1940. IX: visszatért, a nagyvárad-olaszi pléb-ra került. 1985: tb. knk. 88

Erdélyi mártírok és hősök aranykv-e. Pécs, 1941:268. (Macskássy Attila: A craiovai pör. 1940. IV. 12.) - Pilinyi 1943:168. - Nagyváradi egyhm. névtára 1985:7. (gépirat) - Hetényi Varga I:552. Arck.

Szörényi Sándor, SJ (Nyitra, Nyitra vm., 1664. febr. 24.-Nagyszombat, 1719. szept. 16.): rektor, történetíró. - 1681. X. 22: Trencsénben lépett a r-be. A fil-t Kassán és Grácban, a teol-t Nagyszombatban végezte. Fölszentelése után a lőcsei koll., majd a nagyszombati Szelepcsényi-szem. rektora volt. Utolsó fog-át 1699. II. 2: Kassán tette. - 1695 u. Kassán teol-t, Nagyszombatban egyhjogot tanított. Lőcsén házfőn., 1710: a Pázmáneumban s a nagyszombati szem-ban rektor, majd spirituális. - Fm: Philippicae Sacrae. Nagyszombat, 1693; 1695; 1729; 1762. - Conclusiones Theologicae de Deo Uno et Trino. Uo., 1694. - Nova Series Pontificum Romanorum et Archiepiscoporum Strigoniensium ab a. 1000. ad a. 1717. Uo., 1717. - Regulae SJ. Lat-ról gör-re ford. Uo., 1766. - Lat. kz-os munkái: A mo-i r.k. egyhtört. a pp-ök életrajzával. 1-3. köt. - Töredék a mo-i tudósok és írók életrajzából. 88

Fejér, Georgius: Historia Academiae Scientiarum Pazmaniae, Archi-Episcopalis ac M. Theresianae regiae litteraria. Buda, 1835. - Krones, Franz: Geschichte der Universität in Graz. Graz, 1886. - Szinnyei XIII:1111. (*febr. 27.) - JTÉ 1942:308. (*febr. 24.) - Gašić 1944:71. - Andritsch, Johannes: Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität Graz (1586-1782). Graz, 1965.