Magyar Katolikus Lexikon > S > Székely


Székely Bertalan, ádámosi (Kolozsvár, Kolozs vm. 1835. máj. 8.-Mátyásföld, 1910. aug. 21.): festő. - Simó Ferenc kolozsvári rajztanítónál, 1851-55: Bécsben K. Rahlnál és F. G. Waldmüllernél a polytechnikumban, majd a képzőműv. akad-n tanult. 1855: visszatért Erdélybe, ahol vándorfestő és rajzokt. 1855-58: Brassóban és Nagyszebenben dolgozott. 1859-62: Münchenben Piloty tanítványa. Több sikeres portré (1860: Önarckép, 1861: Greguss János), illusztráció, tört. tárgyú festmény (1860: II. Lajos holttestének megtalálása), külf. megbízások és tanulm-út után 1871-1903. VIII. 22: az Orsz. Mintarajzisk. tanára. A fest. minden ágában alkotott, emellett jelentős műv-elméleti és ped. munkássága is. Az 1880-as évektől kezdve foglalkoztatta a monumentális falképfest. Egyházműv. munkái: 1887-89: a pécsi szegyh. mellékhajóinak és Szűz Mária-kpnájának teljes falfestése, 1890-96: a budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)-tp. falfestése és üvegablaktervei, 1890 k. a tihanyi apátsági tp. mennyezetfreskói (evangélisták és az Egyh. allegóriája). Illusztrálta Eötvös József és Petőfi Sándor munkáit. Verseket is írt. - M: A figurális rajz és festés elvei. Bp., 1877. (ném-ül 1878) - Festészeti bonctan. ~ előadásai nyomán közli Végh Endre. 2. kiad. Uo., 1888.

Szinnyei XIII:575. - ML IV:418.

Székely Damáz István, OSB (Galánta, Pozsony vm., 1874. jan. 5.-Zirc, 1930. febr. 20.): gimnáziumi tanár. - 1893. VIII. 1: lépett a r-be. Pannonhalmán teol-t, a bpi tudegy-en lat-m. szakot végzett, 1900. VI. 30: ünn. fog-at tett, VII. 7: pappá szent. Komáromban gimn. tanár, 1902: Zalaapátin esztergályi lelkész, 1906. I: Komáromban, 1906. VI: Esztergomban gimn. tanár, 1909. I: Tihanyban, 1910: Veszprémvarsányban, 1914: Tárkányban, 1922: Bársonyoson lelkész, 1929: Bakonybélen nyugdíjas. - Sztbeszédei: Szt Gellért (1906/07) - Írása: komáromi bencés gimn. értes. (1901/02: Horatius és Juvenalis mint szatírikus írók) 88

Balogh 1941:70. - PN 1987:140. (1072.)

Székely Ferenc, Medgyesi, Meggyesi, medgyesi (Medgyes, Nagy-Küküllő vm.-Kolozsmonostor, 1554): megyéspüspök. - Egyhjogi dr., kolozsmonostori apát. Szászmuzsnán lpászt., 1544-53: dobokai főesp., 1551: Prágában járt Martinuzzi Fráter György követeként, gyulafehérvári knk., Statilius erdélyi mpp. halála után 1547. VI. 30: ált. helynök, 1551-53: váradi nagyprép. 1551. VI. 12: az erdélyi rendek beleegyeztek erdélyi ppi kinevezésébe, de 1553. V. 29: Izabella kirné nevezte ki csanádi mpp-nek, ám az akkori szokás szerint nem kért róm. megerősítést. 1554: Kolozsmonostoron prot-ok gyilkolták meg, a főoltár alatt temették el. Lat. verseket írt. - Széke 1554-56: üres, utóda 1556. IX. 8: Bódy György. 88

Memoria Trans. 1843:LV. (13.) (s.v. Meggyes), LXVII. (23.) - Mendlik 1864:94. (s.v. Medgyesi, 1553-56: pp.) - Gams 1873:370. (s.v. Franc. de Medgyes; 1553. V. 29-1556: pp.) - Borovszky I:370. (s.v. Medgyesi Ferenc, ppségét tagadja) - Schem. Mv. 1896:108. (s.v. Megyesi) - Szinnyei XIII:577. (kolozsvári apát, †1553) - Vorbuchner 1925:58. (s.v. Medgyesi) - Juhász Kálmán: Két kolozsmonostori pp-apát a 16. sz-ban. Kolozsvár, 1933:3. - Juhász VII:40. - Schem. Csan. 1980:27. (45.) (1553-54: pp.)

Székely Ferenc, SJ (Gyarmat, Győr vm., 1658. márc. 14.-Ungvár, 1715. szept. 22.): tanár. - 1674. X. 11: Nagyszombatban lépett a JT-ba. 1680 k. Egerben fil-t, Nagyszombatban teol-t tanított, Kőszegen, majd Ungvárt házfőn. Dubovszky Jánossal írta az első hazai trigonometriai művet. - Fm: Trias virorum (II. Rudolf, Pázmány P. és Esterházy Miklós dicsőítése prózában és versben) Nagyszombat, 1688. - Canon Sinuum, Tangentium et Secantium ad partes radii 100,000 Problematis Trigonometricis exemplificatus. Uo., 1694. M.I.

Szinnyei XIII:577. (*1657. máj. 16.) - JTÉ 1942:298. (*1658. márc. 14.)

Székely Gergely (Gyergyóalfalu, v. Csík vm., 1923. okt. 19.-): plébános. - A csíkszeredai Segítő Mária Gimn-ban, 1941-43: a kolozsvári piar. gimn-ban tanult, a teol-t 1943/44: Kolozsvárt, 1944/45: Zircen, 1945-48: Gyulafehérvárt végezte, ahol 1948. VI. 20: pappá szent. Gelencén, 1949. IX: Gyergyóújfaluban, 1950. IX: Gyergyószentmiklóson kp. - 1951. II. 2: Brassóban letartóztatták, VIII-ig vizsgálati fogságban tartották, azzal gyanúsítva, hogy részt vett a rendszer megdöntésére irányuló földalatti szervezkedésben. 1951. VIII. közepén a ghenceai elosztólágerbe vitték, 1 év „adminisztratív” büntetést kapott, amit 1951. IX-1952. V: a Fekete-tenger partján a Capul Midia-i lágerben a Duna-Fekete-tenger-csatorna építésével kezdett. 1952. V- X. 3: szabadulásáig Bukaresttől K-re, Baraganon a funduleai gazd-ban főleg gyapottermeléssel foglalkoztatták. 1956: Vágáson, 1990: Nyikómalomfalván plnos. 88

Gyulafehérvári egyhm. névtára 1992:42. - Hetényi Varga 1994. II:489. Arck.

Székely Gyula (Patacs, Baranya vm., 1881. máj. 3.-Káloz?, 1937. jún. 27.): plébános. - A teol-t Pécsett végezte, 1906. VI. 24: pappá szent. Sombereken kp., 1907-09: Sárszentmihályon Zichy Rafael gr. családjánál nev. és Kálozon adm., 1910-29: plnos, egyhm. isk. felügyelő. - Cikkei: Egyh. Lapok, Egyhközs. Tudósító, Evangélium. 88

Schem. AR 1910:120; 1932:119; 1940:147. - Fejérvm. címtára. Bp., [1932]:226. - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Székely Ilona, SJC (Bp., 1892. aug. 17.-Dabas-Gyón, 1980. jún. 2.): szerzetesnő. - 1 év keresk. szaktanf-ot, 2 év iparisk-t, 3 év Ward-kollégiumot végzett. 1942. VIII. 15: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1945. I. 1: uo. tette. Bpen otthon lakott, hitoktatott, gép- és gyorsírást, nyomdai korrigálást végzett, lapszerkesztésnél segített. r.k.

Székely Imre (15. sz.): püspök. - Az erdélyi egyhm-ben szatmári főesp., 1431. X. 22: milkói pp. - Utóda 1433. IX. 16: Balázs fia Gergely. T.E.

Eubel II:211. (s.v. Zechel) - Sánta 1914:30. (7.)

Székely István (Nagyvárad, Bihar vm., 1861. febr. 26.-Bp., 1927. febr. 27.): egyetemi tanár, kanonok. - A középisk-t Nagyváradon, a teol-t uo. s a bécsi Augustineumban végezte, ahol 1886: teol. dr. 1884. III. 9: pappá szent., 1885-86: a nagyváradi egyhm. hiv-ban dolgozott, 1886: a ppi líceum tanára, egyúttal a papnev. tanulm. felügy-je, 1891: uo. a szentírástan és bölcselet tanára, jogakad. hitszónok. 1898. VI. 29: a bpi tudegy-en az úsz-i szentírástan r. tanára, ahol dékán és 1908-09: rektor. 1902: p. titkos kamarás, 1903: az ASzTT elnöke. 1915: a SZIA I. szako. tagja, majd másodelnöke. Egész vagyonát árva gyermekek segélyezésére hagyta. - Cikkei: M. Sion (1877, 91), Kath. Szle (1888-90), Bölcseleti Folyóir. (1888-97), Hittud. Folyóir. (1897, 99, 1904-07), Religio (1906-07) stb. - M: Az emberi nem kora és a szentírás. Esztergom, 1877. (Klny. M. Sion) - Az emberi nem régisége... Bp., 1889. - A szentírás apologiája. Nagyvárad, 1891. - Dr. Krasch Szentírási apologiájának második része. Uo., 1892. - Monismus és dualizmus a philosophiában. Bp., 1893. - Erő és anyag. Uo., 1894. - Ösztön és ész. 1-2. köt. Nagyvárad, 1897. - Jézus és Mária ifjúsága. Bp., 1897. - Svájci séták. Uo., 1898. - A Sybilla kv-ek. Uo., 1907. - Bibliotheca apocrypha. 1-2. köt. Uo., 1913. - A hegyi beszéd magyarázata. Uo., 1913. - A kisázsiai János és művei. Uo., 1916. - Krisztus születésének éve és a ker. időszámítás. Uo., 1922. 88

Schem. Mv. - Pallas XV:518; XVIII:627. - Szinnyei XIII:587. - SZIA Értes. 1927:96. - Pataky Arnold: ~ emlékezete. Bp., 1928. - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Székely István (Gyula, Békés vm., 1888. márc. 20.-Bp., 1954. okt. 12.): jogász, egyetemi tanár. - A középisk-t Gyulán és Bpen, a jogot a bpi Tudegy-en végezte, jogi és államtud. dr-rá avatták, majd bírói és ügyvédi okl-et szerzett. Az I. vh-ban népfölkelőként besorozták, de mint főisk. tanárt a tényleges szolg. alól fölmentették. 1914. X. 14-1926. I. 31: az egri érs. jogakad. keresk-váltójogi, polg. pereseljárási tanszéke ny. rk. tanára, 1926. II. 1-1940: a m. és osztr. magánjogi tanszék ny. r. tanára. Az Erzsébet Tudegy. 1932. XII. 19: m. magánjogból egy. mtanárává képesítette. Az egri községi közigazg. tanf. előadója és vizsgabiz. elnöke, az egri főegyhm. hatóságnak alárendelt kat. isk-k, a tanszemélyzet fegyelmi ügyei tanácsának és a Hevesvm. Automobilosok Egyes. ügyésze. 1940. X. 19-1944. X: a régi székhelyére visszatért Ferenc József Tudegy-en az 'erdélyi jogfejlődés elmélete' egy. ny. r. tanára, 1946. IV. 30-1949. VI(?): nyugdíjazásáig a Szegedi Tudegy. magánjog egy. tanára, 1946-49: tanszékvez., 1946/47: a jogi kar prodékánja, 1947/48: az egy. rektora, 1948/49: prorektora. A M. Jogászegylet Szegedi Csoportja választmányi tagja. - Írásai: Vita Academica (1934: A gazd. válság kötelemmódosító hatása). - M: A pénztartozások elmélete, kül. tek. a készpénzkölcsönök átértékelésére. Eger, 1929. - Házassági reformgondolatok. Uo., 1937. (Klny. Egri Érs. Jogakad. 1935/36., 1936/37. évkv-e) - Erkölcsi kár - erkölcsi kártérítés. Győr, [1939] (Bibliotheca Academica 8. és Emlékkv. Kolosváry Bálint jogtanári működése 40. évford-jára. Bp., 1939) - Dologi jogunk fejlődésének újabb jelenségei. Kolozsvár, 1941. (Klny. A m. jog fejlődése a Trianont követő 20 év alatt) - Kz-ban 1940: A pénztartozások fizetésének helye. - Biztosíték zálogjog. - A méltányosság elvének érvényesülése Mo. magánjogi törvénykv-ének javaslatában. - Elévülés - elbirtoklás. - A kir. Kúria újabb gyakorlata a nőtartási perekben. 88

Szabó 1940:895. - Monoki 1944:54. - Szegedi egy. alm. 1921-1970. 1971:45. - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Székely (1882-ig Szejkora) Károly Nándor, OCist (Németbóly, Baranya vm., 1849. szept. 16.-Baja, 1942. febr. 25.): gimnáziumi tanár. - 1868. IX. 17: lépett a r-be, 1875. VIII. 2: pappá szent., IX. 14: szerz. fog-at, 1878: tanári vizsgát tett. 1875-77: Egerben hittanár, 1877-78: a bpi Tudegy-en mennyiségtant és természettan hallg-t, 1878: Egerben, 1880-1922: nyugdíjazásáig Baján főgimn. tanár, közben 1897-98: Székesfehérvárt gimn. ig. - 1915: a SZIA IV. o. tagja. - Cikkei: bajai ciszt. főgim. értes. (1888: A világító gáz; 1895: A bajai ciszt. főgymn. helyiségei és felszerelései; 1904/05: A radioaktivitás jelensége és jelentősége; 1937: A fantázia szereplése az exakt tud-okban; 1938: A fiz. objektív és szubjektív jelenségei; 1939: Az elektromosság a mozgó anyagnak a szubjektív jelensége; 1941); Termtud. Közl. (1889. Pótfüz., 1892-93, 1895: Pótfüz., 1896, 1904: Pótfüz.: A bolygóközi tér és a naprendszer tagjainak légköre); Kath. Szle (1891-től, 1910: Halley üstököse), Math. és Phys. Lapok (1892-93). Szt István Akad. Értes. (1924:1. sz. Az éter és a gravitáció [Kivonat]) - M: Fiz. kérdések és feleletek gyűjt-e. 4. kiad. Bp., 1917. (5. átd. kiad. 1922) 88

A bajai ciszt. főgymn. értes. 1892/93:51; 1907/08: 124. - Századunk névváltozásai. Bp., 1895. - Szinnyei XIII:596. (1868: lépett a r-be!) - Kalmár 1910:4. - Schem. Cist. 1942:226.- MÉL IV:845. (még 3 személy műveinek összekeverésével!) - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Székely Károly (*1866. márc. 31.): plébános. - 1891. VI. 15: pappá szent. 1909: Zalatnán, 1910: Sepsiszentgyörgyön, 1928: Brádon plnos. - Cikkei: Erdélyi Oltáregyes. Lap (1904/05). 88

Schem. Trans. 1913:66. - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Székely Károly (*1867): elemi iskolai igazgató. - 1888: okl-et szerzett, 1896-: Bpen a VII. Hernád u. el isk-ban és egyidejűleg az iparostanonc isk-ban, 1910-: a VI. Bajnok u. el. isk-ban tanított, 1912-: ig., az iparostanonc isk. tanítója, 1911-: ig-ja is. 1897-: a Bpi Tanítók Segélyző Egyes. tagja. - Cikkei: Néptanoda (1910/11). - M: Földr. előismeretek. Baranya vm. rövid földr-a. A népisk. 3. o. sz. Győrffy Jánossal. Bp., 1904. (2. (3!) kiad. 1921) - Bürgerliche Rechte und Pflichten... für die 5. und 6. Klasse der kath. Volksschulen von Martin Hamori, übersetzt... Uo., 1904. - Zweites Lesebuch. Für die 2. Klasse der kath. Volksschulen. Dem neuen Lehrplane angepasst von Franz Dreisziger. In deutscher bearb. Uo., 1908. (2. kiad. 1922) - Lehr- und Lesebuch für den III-VI. Jahrgang der ung. kath. Volksschulen von Karl Ember. In deutscher bearb. Uo., 1905. (3. kiad. 1915, átd. 1921) - Drittes Lesebuch. Für die 3. Kl. der kath. Volksschulen. Dem neuen Lehrplane angepasst von Johann Győrffy. [Übers.] Uo., 1907. (3. kiad. 1922) - Viertes Lesebuch. Für die 4. Kl. der kath. Volksschulen. Dem neuen Lehrplane angepasst von Johann Győrffy. [Übers.] Uo., 1909. (2. kiad. 1922) - A hét gödölye. Mese. Gyakorlati tanítás. Uo., 1910. - A béka. Gyakorlati tanítás biologiai alapon az el. isk. 6. o-ában. Gyorsírói följegyzések nyomán közrebocsátja. Uo., 1912. - Tanítók naptára az 1914. évre. Szerk. Uo., 1913. - Neve a ném. műveken: Karl Székely. 88

Szinnyei XIII:596. (életr. nélkül) - Bp. isk. hatóságai. Bp., 1908:247; 1912:378. - Bp. hivatalos címtára. Uo., 1914:930. - Petrik 1901/10. II. Uo., 1928. - Kozocsa 1911/20. II. Uo., 1942.

Székely László (Bp., 1894. dec. 24.-Székesfehérvár, 1991. dec. 27.): teológiai tanár, költő. - A teol-t Innsbruckban végezte, ahol 1916: a ker. bölcs. dr-ává avatták. 1918. VI. 13: pappá szent. Vizilendván, 1919. II: Pinkakeretesen kp., 1919. IX: gimn. hittanár Zalaegerszegen, 1922. IX: a szem. lelki ig-ja s az aszketika, homiletika és kateketika tanára. 1926. IX: a ker. bölcs. tanára, 1927: egyben tanulm. felügy. 1933 tavaszán Rómában volt tanulm. szabadságon, 1934: ppi tanácsos, 1937-38: Rábakovácsin, 1938-52: Kőszegen plnos, 1942-52: ker. esp., 1944: c. apát, 1952-72: Győrváron plnosh., 1972: Gasztonyban lelkész. - 1935: a SZIA III. o-a tagjává választotta. - Szövegével énekeljük a →Hozsanna 49, 50, 51, 159, 223., és az →Éneklő Egyház 252. énekét. - M: Fehérvasárnap. Írta Brey Henriette. Ford. Szombathely, 1926. - Ima- és énekeskv. elemi iskolás gyermekek sz. Eger, 1927. - A szirtnek álma van. Versek. Szombathely, 1929. - Táltoslovak hátán. Uo., 1929. - A szombathelyi egyhm. tört. 2. köt. Többekkel. Uo., 1929. - A parton ülők panasza. Versek. Uo., 1932. - És a mi lelkünk nyughatatlan. Versek. Uo., 1934. - Énekek éneke. A bibliai kv. költői ford-a. Rákospalota, 1934. - A nyolc boldogság. Uo., 1934. (Lelki kultúra kv-ei 2.) - Felhők felett. Mesék. Bp., 1934. - Énekek éneke. Rákospalota, 1935. (Lelkiélet kis kv-ei 6.) - Mindennapi imádságod. Lelkiolvasmányok a Miatyánkról. Uo., 1937. (Lelki kultúra kv-ei 3.) - Paca Pali vitéz tettei. Mesék. Bp., 1937. - Sziromeső. Versek. Szomvbathely, 1937. - A lelki élet magaslatain. (1. B. Camilla Varani élete; 2. Folignoi Szt Angela élete; 3. Cortonai Szt Margit élete) Írta Johannes Jörgensen. Ford. Pápa, 1938. - Amiről eddig alig volt szó. Bp., 1940. - Jób kv-e. Ford. Uo., 1943. - Az Egyh. reggeli és esti imádságai. Prima és Completorium. Ford. Sík Sándorral. Uo., 1948. - 1942. X. 1-1947. IX. 3: a Kőszegi Kat. Egyhközs. Körlevél rendszertelenül megj. számainak fel. szerk-je és kiadója. - Álnevei és betűjegyei: Sz. L.; lyl; Nemes László; Szikla Szilárd; Szó. T.E.

Géfin II:345; III:396. - SZIA tagajánl. 1935:7. - Ker. m. közél. alm. II:1019. - Sziklay 1941:332. - Vas m. sajtóbibliogr. 1964:113. - Schem. Sab. 1972:186; 1977:108.

Székely László (Sarud, Heves vm., 1897. dec. 29.-Pásztó?, 1956. aug. 22.): plébános. - 1920. V. 2: pappá szent., Diósgyőrött, 1922: Szentistvánon, Sajóládon, 1923: Hevesen kp., Jászárokszálláson hitokt., 1924: Miskolcon kp., egyhjogi dr. 1925-33: Egerben javadalmas, 1925-44: a keresk. középisk. hittanára és internátusi ig., 1945: Pásztón plnos. - Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1925:93. A tanoncok hitoktatása és vallásos nevelése; 1927:138. Válasz egy levélre; 1934:173. A kat. sajtó egyhm-nkben; 1936:148. Az egri főegyhm. 1936. é. stat. adatai; 1937:23. Az egri főegyhm. 1937. é. sajtó stat. adatai; 1938:145. Szilveszteri lelkiismeret vizsgálat; 1939:131. A kat. sajtó egyhm-nkben; 1940:18. A fehérkeresztes lovagok szigetén. Útinapló; 52. Az egyhközs. AC szervezet sajtószako. munkaterve; 83. Gazd. irányú középisk. és a kat. nevelés; 1941:2. Ahol most bombák hullanak. Útinapló; 5. Tóth Zoltán Viktor (nekr.); 6. Az egri főegyhm. sajtóstat. adatai; 1942:20. Isk., hitokt.) - M: Ima és énekkv el. isk. gyermekek sz. 2. kiad. Eger, 1927. (3. kiad. 1932) - A legsötétebb átok. Elb. Uo., 1929. (Egri népkvtár Ú. f. 17.) - 1925. X. 1-XII. 15: a Miskolci Kath. Egyh. Tudósító főmunk. - Betűjegye: Sz. (Egri Egyhm. Közl. 1941)  88

Schem. Agr. 1932:8; 1945:235. - Szakokt. évkv. 1942:564. - Pilinyi 1943:172. - Egri Egyhm. Közl. repertóriuma 1979:188. - Viczián 1995:178 (1243.) - Diós 1999:209. (4710.) - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Székely László (Gyimesbükk, Csík vm., 1912. jan. 7.-Temesvár?, 1982): tanár, néprajzos. - Gyergyószentmiklóson éretts., a teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1935: pappá szent. Csíki falvakban kp., majd plnos. 1943: a csíkszeredai fiúgimn. alkormányzója, 1947: a kolozsvári Bolyai Egy-en tört-földr. szakos tanári okl-et szerzett. 1947: csíkkarcfalvi gimn. ig., irányításával megszervezték a Felcsíki Néprajzi Múz-ot. 1948: laicizálását kérte. 1949: A paraszttársadalom alkata az életfordulók csíki néprajzában c. értekezésével drált. Temesvárra költözött, ahol 1973-i nyugdíjazásáig főisk-n, majd líceumban, végül ált. isk-k m. tagozataiban tanított. - Erdély vallási néprajzát kutatta. - Írásai: kolozsvári Jóbarát (1929: A hangya), Gyergyói Újság, Csíki Néplap, Kis Keresztesek, Vasárnapi Harangszó (karcolatok), Erdélyi Tudósító, Erdélyi Iskola (tanulmányok), Vezetők Lapja, Pionír, bukaresti Jóbarát (tanügyi cikkek), Szabad Szó, Előre (tanügyi, termtud., néprajzi cikkek), Tanügyi Újság (tanügyi cikkek), Kvtári Szemle, Vigília (1974:448. Kat. néprajzi emlékek az erdélyi ev. szászok hagyományaiban; 1975:109. A néphagyományokat őrző egyház; 1976:35. A vallási néprajz új útjai és feladatai; 1977:160. A csíki székelyek aszkézise; 1978:166. A gyimesi csángók lelki élete, 593. Kat. hagyományok az erdélyi ref. székelyek néprajzában; 1980:366. Szentegyházak népe; 1982:244. A csíki székelyek passiója, 893. A háromszéki Szentföld; 1983:759. Mária eljegyzése a székelyek hagyományában). - M: Ünneplő székelyek. Adatok a székelység vallásos néprajzához. Csíkszereda, 1943. (2. kiad., Kolozsvár 1944) - Áhítat a falun. Adatok Csíkszentdomokos vallásos néprajzához. Uo., 1943. - Szenthelyek, ünnepnapok. Csíkszentdomokos és Balánbánya turistakalauza. Kolozsvár, 1936. - Csíki áhítat. Bp., 1995. - Kz-ban: Az életfordulók néprajza. A paraszttársadalom alkata az életfordulók csíki néprajzában. (dissz.) - A csíki népszokások költészete. A közösség és az egyén szerepe a csíki népszokások költészetében. - Csíki táj a néprajzban. A csíki hagyományos élet tájnéprajza. - Áldásos esztendő. A napfordulók csíki néprajza. - Temesmegyei néprajz. A hagyományok mozgékonysága a temesmegyei magyarság néprajzában. - Természet és katedra. Modern áramlatok az oktatásban, földrajz a kiránduláson. - Álneve: T. Székely László (Vigília, 1982) 88

Dir. AJ 1943:60. - Pilinyi 1943:165. - Utunk 1946. VII. 20. (Gunda Béla) - Magyar Szó 1947. VII. 18. - Miscellanea Ethnographica (Kolozsvár) 1947:75. - Székely 1995:XI.

Székely Márton (Závod, Tolna vm., 1870.-Pécs, 1915. jún. 3.): tanítóképzői tanár, székesegyházi orgonista. - Pécsett tanítóképzőt végzett, hosszabb ideig Németbolyon ig.tanító. 1907-09: nyugdíjazásáig a pécsi ppi tanítóképző gyakorló isk. tanítója, azután a szegyh. orgonistája. - Cikkei: Pécsi Napló (1902:43. sz. Népies gazd. téli tanf-ok) - M: Közismereti káté. Eredménytár. A gazd. ismétlő leányisk. 2. és 3. o. számára. Dévai Gyulával. Mohács, 1904. 88

Szinnyei XIII:598. - Pécsi Új Lap 1915. VI. 15. - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Székely Mihály, Michael Siculus, OP (15. sz.): szerzetes, a pécsi konvent tagja. - 1493: Sienában teol. 1495/96: a páduai Szt Ágoston konvent főisk-ján tanult, 1497: engedélyt kapott szentenciaelőadások tartására és a magisteri jelvények fölvételére. 1498: Bolognában egy. hallg. 88

Harsányi 1938:258. - Veress 1941:676. (s.v. Michael de Ungaria)

Székely Nándor (*Siklós, Baranya vm., 1892. jún. 26.): tanár, író. - Zsidó származású konvertita. Bpen polg. isk. tanárképzőt végzett. Az I. vh-ban őrvezetőként szolgált. 1919(?): Bpen tanított, 1920(?)-21: Pécsett, 1922: Bpen lapszerk. A Numerus clausus Mo-on c. brosúrája (Bp., 1922) miatt fogházbüntetést szenvedett. 1924(?)-1926. XII: a váci izr. polg. leányisk. ig-ja. Vsz. ekkor keresztelkedett meg. 1927-: áll. polg. isk. tanárként a pestújhelyi r.k. fiú, 1935-42(?): a szombathelyi áll. seg. közs. fiú polg. isk. tanított. Szombathelyen a Faludi Ferenc Irod. Társ. r. tagja. - Írásai: A Múlt és Jövő almanachja az 1922. évre. Teljes naptárral. (Bp., 1922), M. Kultúra (1927, 29/30, 32), Nemz. Újs. 1929. VIII. 25. (Ellenségeink sem ki nem merülnek, sem meg nem békülnek - sajtótört. összefoglalás a kezdetektől a kiegyezésig) - Pestújhelyi polg. fiúisk. értes. (1929: Az ördögszántotta hegy alatt: Májusi kirándulásunk Baranyában; 1933: A tihanyi echónál), Orsz. Polg. Isk. Tanáregyl. Közl. (1933/34: 9. sz. Elmélkedés a betegellátás felett), Kat. lex. (Bp., 1933. IV.), Kat. Szle (1938:5. sz. És akik 1919. után?), A Nap. Az Én Újságom, Egyenlőség, Élet, Jó Pajtás, Képes Krónika, Nemz. Újs., Remény. - M: Öreg barátnőm. [Reg.] Írta Wilhelmine Heinburg. Ford. Bp., 1921. - A numerus clausus Mo-on. + Szilágyi Károly: A numerus clausus. Uo., [1922] - Grimm legszebb meséi. Ford. Uo., [1924 ] - Az örök idegen. Reg. Uo., 1926. - Krisztus apródjai. Ifj. reg. Uo., 1927. - A messziről jött ember. Reg. Uo., 1928. - A siklósi árvák. Ifj. reg. Uo., 1936. - Grimm testvérek nagy meséskv-e. A m. ifj-nak elmeséli Baróti Lajossal. Uo., [1942] - A m. hegedű mesterei. Uo., [1944] - Az örök idegen. H.é.n. - Bpen 1919. I. 10: a M. Nemzedék havilap (egyetlen sz?) fel. szerk-je és kiadója; Pécsett 1921. VI. 1-VIII. 9: A Zsidó és vsz. folytatása, 1921. VIII. 13-VIII. 21: a Szombat cionista hetilapok fel. szerk-je, Bpen 1922: a Múlt és Jövő segédszerk-je. 1928: a M. Sion, a mo-i konvertiták és krisztushívő zsidóság havilapja fel. szerk-je és kiadó laptulajdonosa; Pestújhelyen 1929. IX-1932. VI: a M. Diák fel. szerk-je. - Álneve: Siklósi Ferenc; betűjegyei: lyn; sz. n.; Sz. N. (Kat. lex. IV.) 88-**

Esti Kurir 1927. I. 13. (érdekes cikk!) - Wünscher 1928:79. - MZSL 1929:833. (elégtelen könyvészeti adatokkal) - M. könyvészet 1937. - Deák 1942:445. - Önéletr. 1923. III. 3. (elégtelen könyvészeti adatokkal!) [az OSZK-ban a hazai és erdélyi könyvészetekben az említett című művek egyike sincs!], ezek: Forgács Mikit kicsapják. Ifj. reg. H.é.n. - Az új fiú és más elb-ek. H.é.n. - Szökik a király és egyéb elb-ek. H.é.n. - Két halász. Tört. reg. H.é.n. - Don Carlos békül. (Novellák) H.é.n. - Egy polgárcsalád tört. Reg. Írta Emil Zola. Ford. H.é.n. [Uránia kiad.] (az OSZK-ban nevén ilyen nincs!) - A magyar egyetem tört. Szerk. Bp., 1922. (az OSZK-ban ilyen cím nincs!) - Gulyás gyűjt. (az elégtelen címleírások kiegészítetlenek) - Vigília 1997:5. sz. (Rónay László: Harc és/vagy igehirdetés?) - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Székely (Schlőgl) Ottokár Lajos, OCist (Zalaszentiván, Zala vm., 1895. dec. 21.-Pécs, 1975. aug. 9.): gimnáziumi igazgató. - 1906-14: a székesfehérvári ciszt. gimn-ban tanult, 1914. VIII. 14: lépett a r-be. Zircen novic., 1914-19: a teol-t a Norbertinumban végezte, a bpi Tudegy-en lat-tört. szakos tanári és dri okl-et szerzett, 1919. XII. 28: pappá szent. 1920: Zircen apáti jegyző és szertartó. 1921: Bpen tanár, 1923-24: tanulm. szabadságon a Bécsi M. Tört. Int-ben, az osztr-m. konkordátum ügyeit kutatta. 1924: Bpen tanár és 1943: házfőn-h., 1946: Székesfehérvárt házfőn., a koll. rektora, a gimn. és a diákotthon ig-ja, a pléb. lelkésze. - Cikke: Hadtört. Közlem. (1919/21:1. sz. Hunyadi János első török hadjáratai 1441-1444) - M: A ciszt. apácák Mo-on. Bp., 1942. (Klny. Bpi Szt Imre Gimn. 1941/42. évkv-e) - Az Isteni Szeretet Leányai által fenntartott bpi Szt Margit nevelőint. kat. Patrona Hung. leánygimn. évkv-e az 1943/44. évre. Szerk. Uo., 1944. 88

Barthos-Csetri 1925:21. - Barthos-Csetri-Luttor 1929:8. - Schem. Cist. 1942:251; 1947/48:16. - Pilinyi 1943:248. - Értesítő 1998. IV: B 2.056. - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Székely Vilmos (*Gyergyóalfalu, Csík vm., 1892. jan. 18.): plébános, zeneszerző. - A gimn-ot Gyulafehérvárt, Csíksomlyón, Székelyudvarhelyt, a teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1914: pappá szent. Mint papnöv. a bencések seckaui isk-jában tanult zenét. 1914-18: Kudzsiron lelkész, 1918/19: a csíkszeredai gimn. ének-zene és rajztanára. 1926: Gyergyószentimrén, 1931: Magyarfenesen, 1933: Petrillán plnos. - Erdély nagyobb városaiban önálló hangversenyeket rendezett és szerepelt saját műveivel is. 1937-ig kb. 200 művet írt, köztük egyh. orgona, vegyes- és ffikari darabokat, műdalokat stb. 88

Várady-Berey 1937:931. Arck. - Cat. AJ 1938:46.