🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szász
következő 🡲

Szász   →Szászvár

Szász Albert, Albertus de Saxonia, Ricmestorpi, Helmstedei Albert, Albertutius (†1390): püspök, rektor. - 1357: és 1362: a Sorbonne rektora, 1365: a bécsi egyetem 1. rektora. 1366: halberstadti pp. Számos logikai, termtud. és mat. munkát hagyott hátra. Magyarázta Arisztotelész Etikáját és Ökonomiáját. Különösen →Nicolaus Oresmius és Jean Buridan (Impetus-tan) volt rá hatással. A gravitáció kérdésében túlhaladta Buridant, anélkül, hogy megoldotta volna a problémát; de munkáival előkészítette a 17. sz. gravitációs elméletét. **

LThK I:281.

Szász Gyula (Székesfehérvár, Fejér vm., 1850. febr. 18.-Bp., 1904. jún. 24.): szobrász. - Bécsben tanult, majd olaszo-i tanulmányútja után Mo-on dolg. Emlékművei: Honvéd emlék (Gödöllő, 1890), Árpád (Ráckeve, 1897), Zrínyi (Csáktornya, 1904), Honvéd emlék (Isaszeg, 1904). Több épületdíszítő szobrot készített a bpi Országház és az Operaház számára. Portréi közül egyh. vonatkozású: Freund Vilmos pp. (Székesfehérvár, Ppi palota, 1886). Bpi tp-ok szobrászati díszítései: bpi Szt István-baz. orgonaszekrényén két angyal, a krisztinavárosi Havas Boldogasszony-plébtp. homlokzati falfülkéiben Szt István, Szt Imre, a ferencvárosi Assisi Szt Ferenc-plébtp. főbejárati kapuzatának oromzatán Szt Ferenc, kétoldalt két angyal, a tabáni Alexandriai Szt Katalin-plébtp. homlokzati falfülkéiben Alexandriai Szt Katalin, Borromei Szt Károly, Szt Gellért. Vidéken: a tapolcai r.k. tp-ban Szűz Mária, a nagyrécsei tp-ban Szt Péter, Szt Pál, a székesfehérvári szegyh-ban Szt István. Pr.L.

Művészet 1904:261. (D. I.: In memoriam ~) - Medvey Lajos: Vezető Bp. szobrai megtekintéséhez. Bp., 1939. - Lyka Károly: Szobrászatunk a századfordulón. Bp., 1983. - Déry Attila: Bp. eklektikus épületszobrászata. Bp., 1991.

Szász István, Szt Juliannáról nev., Piar (Gyula, Békés vm., 1915. febr. 17.-Harkov, SZU, 1944. nov. 11.): gimnáziumi tanár. - Máramarosszigeten 1930. VIII. 27: lépett a r-be, a gimn. 6-7. o-át 1932-33: Temesvárt, a teol-t 1934-38: Rómában, a Gergely Egy-en végezte, teol. dr. 1936. II. 23: ünn. fog-at tett és 1937. X. 31: pappá szent. 1939: Kolozsvárt a Kalazantinum elöljárója és teol. tanára, 1940: gimn. hittanár. A szovjet megszállók 1944. X. 13: a gimn-ban takarító diákjaival együtt Tordára, onnan 8 napi utaztatás után a foksáni gyűjtőtáborba hurcolták. 1 hónap múlva a SZU-ba vitték, XI. 11: emelték ki holttestét a marhavagonból. Neve a nagyenyedi r.k. pléb. udvarán 1998. X. 4: fölállított erdélyi, mártírhalált halt r.k. és prot. papok emlékoszlopán olvasható. 88

Jámbor 1942:108. - Koltai 1998:363. - Kosztín Árpád: Magyarellenes román kegyetlenségek Erdélyben. 2. kiad. Bp., 2000:105. - Hetényi Varga 2002. II:594.

Szász Jordán, B., OP (Burgherg, Paderborn mellett, Vesztfália, 1175/85.-Pamphilia partjainál, Attalia közelében, 1237. febr. 13.): rendfőnök. - Vsz. parasztcsaládból származott, kiváló képességei miatt egész fiatalon Párizsba került tanulni. 1218: már magister artium. 1219 nyarán találkozott Szt Domonkossal, aki arra biztatta, hogy legyen diákonus. Néhány hónap múlva diákonussá szent., s 1220. II. 12: hamvazószerdán belépett a párizsi Szt Jakab-konventbe. Pünkösdkor e konvent küldöttségének vez-je a bolognai ált. kápt-on. Visszatérve tanítani kezdett. 1221: távollétében az akkor legtöbb ktorral rendelkező és legszigorúbb lombardiai rtart. főnökévé vál. Mire Bolognába ért, 1221. VIII. 6: meghalt Domonkos. Egy ördögtől megszállt testvérrel kapcsolatban rendelte el ~ a r-ben a kompletorium végén a Salve Regina éneklését. - Az 1222. V. 23: a párizsi ált. kápt. Domonkos utódaként a 2. rendfőnökké vál. A rend konventjeinek számát ~ 15 év alatt 30-ról csaknem 300-ra növelte, tagjaik száma is megtízszereződött (ezernél több jelentkezőt vett fel). Megvalósította a rend Domonkos által megálmodott világmisszióját, bejárta egész Eu-t, főként az egyetemi városokat. Megírta A prédikáló rend kezdeteinek kv-ét. - Vezetése alatt a domonkosok 2 tanszékhez jutottak a párizsi egy-en, misszionáltak a szaracénok között és a pápai kúria szolgálatába léptek. 1233. V: ~ végezte Szt Domonkos ereklyéinek átvitelét. 1234-35: beteg volt. 1236: az egy. kápt-t vez. Bolognában, meglátogatta a palesztinai rtart-t. Visszatérőben Pamphilia partjainál, Attalia közelében hajótörést szenvedtek és ~ a társaival együtt a tengerbe fulladt. Partra sodródott holttestét az akkói domonkos tp-ban temették el. Amikor a muszlimok Akkót elfoglalták, 1291: ~ sírjának nyoma veszett. Tiszt-ét 1826: hagyták jóvá. Ü: febr. 15. **

Boldog J., a Szentdomonkos-rend 2. generálisa. Bp., 1929. - SzÉ 1988:100. - BS VI:508.

Szász Konrád, B. (†Kaszpi-hegyvidék, 1288 k.): misszionárius, vértanú. - B. Magyarországi Istvánnal együtt küldték a Kaszpi-tenger mellékére a 4-5. sz: már kereszténnyé lett, de az iszlám hódítás során muszlim hitre tért, tatár fennhatóság alatt álló nép misszionálására. Társával együtt prédikálás közben vsz. tévtanítók áldozata lett. - Ü: a rendben ápr. 5. **

SzÉ 1984:799. - Puskely 1994:230.

Szász László, cserei (Sajkásgyörgye, Bács-Bodrog vm., 1903. szept. 23.-Szerencs, 1971. jan. 7.): g.k. parókus. - A teol-t Nyíregyházán végezte, ahol 1927. IV. 3: pappá szent. Sátoraljaújhelyt kp., 1943: Bodrogolaszin, Szerencsen parókus. - Versei: Június 1941. (Bp., 1941), Fáklyák az éjszakában. 1. köt. [Bp., 1942], A m. kat. irod. kincsesháza [Uo., 1942]. - M: Hegyi szél. Versek. Bp., [1944]. 88

MKA 1928:90; 1930/31:157. - Pilinyi 1943:50. - Schem. Hd. 1982:159. - Gulyás-Viczián XXIV. (kz-ban)


Szász János (Székelyudvarhely, v. Udvarhely m., 1955. aug. 11.–): Caritas elnök. – A középisk-t és a teol-t Gyulafehérváron a kántoriskolában és a Hittud. Főisk-n végezte. 1981. VI. 21: szentelték pappá Kézdivásárhelyen. 1982: Medgyesen kp. 1986: Déva-Csángótelepen lelkész. 1991–94: Gyulafehérváron a Hittud. Főisk. vicerektora, 1991–92: ellátta Kudzsirt is. 1991–2007: Gyulafehérváron Caritas ig., 1994–97: orsz-os Caritas aleln., 1997–2006: orsz-os Caritas eln. 2007: a Főegyházmegyei Pénzügyi Kamara ig-ja. 2000: tb. knk. F.S.

Ferenczi 2009:410.

Szász József (*Brassó, Brassó vm., 1884. szept. 14.): gimn. tanár. – A brassói r. k. főgimn. és a Ferenc József Tud.egy-en m–lat. szakos középisk. tanári okl. szerzett. 1907: a brassói r. k. főgimn. gyakorló tanára, 1908: Veszprémben, 1909: Magyaróvárt a piar. gimn. h. tanára, 1910. II. 28: a székelyudvarhelyi r. k. főgimn. h., IX. 1: r. tanára. – Írásai: Nagybánya (1907/08, 11), brassói Új Lap (1909/13: vezércikkek, elbek), Székelykeresztúr (1909, 12), Újhelyi Híradó (1917/19: pol cikkek, szính. kritikák), Alkotmány (1918: helyi események), Székelyudvarhelyi r. k. gimn. ért. (1918: A mi hőseink; 1924: Az ifj. önképzőkör tört.), Erdélyi Tudósító (1920), Székely Méhész (utóbb Méhészeti Közlem. 1920/22), A Hírnök (Szt Ferenc Hírnöke 1921–), kolozsvári Ellenzék (1921. VII. 16–), Brassói Lapok (1922. IV. 1.–), Erdélyi M. Lányok (1922/23), kolozsvári M. Nép (1922/23), Pásztortűz (1922), Szászváros és Vid. (1922), Kat. Világ (1923/24), kolozsvári Újság (1923: Kiadatlan Bolyai levelek), lugosi M. Kisebbség (1925: 717. Megoldásra váró problémák; 1927: 478. A M. nyelv válsága), aradi Kat. Tudósító (1928), Erdélyi Barázda, Székelyföld. – M: Hősavatás. Ker. ifjak. Schilgen Hardy SJ nyomán. Kolozsvár, 1926. (Katholikus Világ kvei 14. füz.). – Katholikus házasok kve. Írta Schilgen Hardy SJ. Átd. Kolozsvár, 1924. (Katholikus Világ kvei 6. füz.). (2. kiad. 1928). – Álneve és betűjegyei: Gyiróthy Elemér; (sz.j.); Tövis. 88

Kalmár 1910:127. – EMIB 1919:50a, 1926:13a, 20a. – Monoki 1997. – P.Benedek 2002. II.– Önéletr. (1925. I. 22.) György Lajos útj. – Gulyás–Viczián XXVII: (kz-ban)