🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sydney-i Magyar Katolikus Egyházközség
következő 🡲

Sydney-i Magyar Katolikus Egyházközség (Ausztrália): Az ausztrál szövetségi kormány bevándorlási pol-jával már 1938-: segítette az üldözött és életveszélyben levő zsidókat és zsidó származású keresztényeket. 1948-: több millió No-ban szorult háborús menekültet fogadtak be, így a fehér lakosság száma 8-ról 20 millióra nőtt. A munkabérek védelmében azonban 2 évig főként a munkaelosztó hivatalok által kijelölt fizikai munkát kellett vállalniuk; kulturális szervezkedésük megelőzése végett pedig szétszórtan telepítették le őket. - A kat. egyh., bár kezdettől sok segítséget nyújtott, a bevándorlóknak nem tudta biztosítani vallásuk gyakorlását, nemzetük ker. hagyományainak megőrzését. Az ausztrál egyh. hatóságok igyekeztek ugyan minden csoport számára nemzetiségi lelkipásztorról gondoskodni, de csak minimális megélhetést biztosítottak számukra. Nemzetiségi tp-ot, kpnát, egyh. kultúrotthont nem építhettek, hanem kijelöltek nekik egy-egy tp-ot, ahol vasárnaponként szentmisét tarthattak, a plnosokat pedig utasították, hogy a nemzetiségi lelkészek munkáját jóindulatúan kezeljék. Viszont nem vették figyelembe, sőt Rómából felmentést kértek és kaptak az Exul Familiae enc. rendelkezései alól, minek következtében a papok sem személyi, sem quasi plnosi joghatóságot nem kaptak, hanem csak káplánként, plnosi engedéllyel működhettek. - A m. bevándorlók első nagyobb csoportja (életüket mentő zsidók v. zsidó származású ker-ek, nagyobbrészt diplomások, kereskedők, szakmunkások) 1938-42: érkezett. 2. és 3. generációjuk nagy része hamar beolvadt az ausztrál környezetbe. - A második nagyobb csoportot a háborús menekültek alkották. Miután a háború végén 3-4 évet No-ban töltöttek és feladták az USA-ba v. Kanadába jutás reményét, 1948 u. Ausztráliába jelentkeztek. 1948-52: kb. 20-25 ezer m. telepedett le Ausztráliában, nagyrészt r.k. diplomások, katonatisztek, kisebb mértékben szakmunkások, de sok egyedülálló, előképzettség nélküli fiatalember is volt közöttük, fiatal katonák, akik nem tudtak visszatérni Mo-ra. Legtöbben a nagyobb városokban helyezkedtek el, mert ott kaptak munkát. Sydneyben a háború végén mintegy 2-3 ezer, 1954: 8-10 ezer magyar lehetett. - Az 1956-os forr. menekültjei (kb. 20.000 fő, nagyrészt fiatal házasok, szakmunkások, néhány diplomás, egyedülálló fiatalok, köztük kalandorok is) 1957-58: érkeztek Ausztráliába. Egy kisebb réteg otthon sokat szenvedett hitéért, de a legtöbben már a háború után nőttek fel, s nem voltak kommunisták, de ker-ek sem. 1957 u. nagyobb m. csoport már nem érkezett, de az 1960-as évektől kezdve folyamatosan jöttek m-ok Bácskából, Bánátból és a Dráva-mentéről (hivatalosan jug. állampolgárként, ezért ők nincsenek a m. nyilvántartásban), Sydney-ben kb. négyezren lehetnek. - Az 1949: érkező →Ritli István m. kir. tábori főlelkész Newcastle-ban, majd Sydney-ben lelkipásztorkodott a m. menekültek között. Mivel fizetést nem kapott, gyári munkás lett és csak szabadidejében tudott a m-okkal foglalkozni. Gilroy bíb-sal való személyi nézeteltérése miatt elhagyta a papságot, Kyabramban (Vic.) telepedett le, megnősült, három gyermeke lett. 1998. VII. 31: halt meg. - Rövid ideig végzett papi szolg-ot az 1950: menekültként Sydney-be érkezett Galló Géza és Gallus Sándor, de elhagyván a papságot, megnősültek és Melbourne-ben telepedtek le. - A Kínából elüldözött →Forró Ferenc SJ 1950 nyarán érkezett Sydney-be. 1951: megszervezte a Magyar Katolikus Egyházközséget (első elnöke Barcza György egykori m. kir. követ), s megindította az első ausztráliai m. hírlapot, a Dél Keresztjét. 1953: áthelyezték Perthbe, a sidney-i m. lelkész →Németh Ferenc SJ lett, aki 1954: Magyar Otthont alapított. - 1956: Fazekas János SJ vette át a lelkészséget. M. imakv-et, 1957: Bodolai Zoltánnal ang. nyelvkv-et adott ki a m-ok számára. 1959: visszakerült Sydneybe Forró Ferenc. 2 m. orsolyita nővér segítségével ifj. és felnőtt hitbuzgalmi csoportokat, isk-t és gyermeknyaraltatást szervezett. Rendszeres nyomtatott értesítőt adott ki. Rookwoodban temető-részleget biztosított a m-oknak kb. 100 sírhellyel, ahol felállították az első m. hősi emlékművet, a Hősök Keresztjét. 1966: megnyitotta a →Szent Erzsébet Otthont. Befolyására megalakult az államilag és egyházilag elismert Hungarian Catholic Community of New South Wales (Új-dél-walesi M. Kat. Közösség). 1959-61: a Kanadából érkezett Békési István SJ (Perthbe helyezték), 1965-71: Kandó Ferenc SJ (Belgiumba, majd Olaszo-ba került) volt segítségére. Alkalomszerűen segített a m. lelkipásztorkodásban az 1964: pappá szentelt Szondi Jenő, aki már Ausztráliában végezte tanulm-ait. - Forró Ferenc No-ba helyezésekor, 1970: Galambos István, 1956-os menekült egyhm-s pap megszervezte a nemz. szellemű keresztény Szt István Isk-t, de ausztrál egyh. jóváhagyást nem kapott. Sydney-ben a George Streeten bérelt kat. otthon volt a m. kat. élet központja. - Galambos István halála (1972. XI.) után alkalomszerűen, később állandó jelleggel Fazokas Béla OP lelkipásztorkodott Sydneyben, aki előzőleg Melbourne-ben és Canberrában tanított teol-t. A Szt Erzsébet Otthonban lakván egész Sydney, sőt egész Új-Dél-Wales m. lelkésze lett. Vasárnaponként az egyik plébtp-ban, és havonta 1-2x több kisebb kpnában is rendszeresen misézett a m-oknak. Egy belvárosi bérelt egyhközs. otthonban hétvégi m. isk-t szervezett, ahol családi és alkalmi ifj. összejöveteleket is tartottak. A ~ ashfieldi állandó irodájában és otthonában Caritas Segítő Szolgálat is működött. Fazokas Béla időközönként meglátogatta a Sydneytől D-re, kb. 100 km-re fekvő Woolongongot (kb. 2000 m.) és az É-ra 150 km-re fekvő Newcastle-t (kb. 1000 m.), valamint a canberrai és az új-zélandi m-okat is. 1974: megszervezte és lebonyolította Mindszenty József bíb. új-dél-walesi látogatását (aki XI. 5-21: Sydneyben többször fölkereste a Szt Erzsébet Otthont, és Plumptonban találkozott a délvidéki m-ok képviselőivel). Egymaga látta el a lelkipásztori munkát egész Új-Dél-Wales területén és a Szt Erzsébet Otthonban is. 1990: hazatért Mo-ra, kisegítő a soproni domonkos tp-ban, majd Jászberényben az idős apácák lelkésze. Az ausztráliai domonkos rtart tagjaként nyugdíjas korára és legyengült egészségére tekintettel 2000: visszaköltözött Ausztráliába. A brisbane-i domonkos rendházban, majd az Aranyparton levő idősek otthonában lakott, és gondozta az ottani m-okat. Végül a sydney-i Szt Erzsébet Otthonba költözött, gyenge egészsége ellenére is lelkipásztori segítséget nyújt az otthon lakóinak. - 1990-92: az új-dél-walesi m-ok szentmiséit alkalmilag meghívott ausztrál papok végezték, csak Szabó Gábor nős állandó diákonus segített nekik, aki ugyan egy ausztrál pléb-n teljesített szolg-ot, de 2000-ig a m. pasztorációban (keresztelők, esküvők, temetések) is részt vett. - A külf. m-ok újonnan kinevezett pp-e, Miklósházy Attila SJ 1991-i ausztráliai látogatása nyomán 1992: Sydney-be érkezett új-dél-walesi m. lelkésznek Szakony Ferenc szombathelyi egyhm-s pap, aki már 2004: egészségi okokra hivatkozva felmentését kérte a parramattai pp-től, aki őt nyugdíjazta, de továbbra is az otthon lakója maradt. Ezután Fazokas Béla mint az otthon bentlakó gondozottja látta el a lelkipásztori szolg-ot idős kora és képessége szerint. Mi.A.

Miklósházy 2005:156.