Magyar Katolikus Lexikon > S > Soós


Soós Imre (Rábakecöl, Sopron vm., 1910. szept. 3.-Eger, 1997.): levéltáros. - 1929: a szombathelyi prem. gimn-ban éretts., utána papnöv., de eü. okok miatt tanulm-it abbahagyta. A pannonhalmi ktor kvtárában s-kvtáros, 1933: Bpen levéltárkezelésből szakvizsgázott. 1934-40: Sopron vm. levtári díjnoka, 1935-40: a pécsi Erzsébet Tudegy-en tört-et tanult, 1941: a kolozsvári Ferenc József Tudegy-en végbizonyítványt szerzett és drált. 1941. XII: Heves vm., 1950: az Egri Áll. Levtár levtárnoka, 1959. IX: a Miskolci Áll. Levtár vez-je. 1969-73: nyugdíjazásáig Egerben a Heves Megyei Levtár ig-ja. és 1966?-70?: a Ho Si Minh Tanárképző Főisk. tört. tanszékének adjunktusa. 1973-91: az egri főegyhm. levtár munk. - M: Adatok a sopronmegyei középbirtokok 16. sz. tört-éhez. Sopron, 1937. (Klny. Soproni Szle) A Soproni Szle kiadványai 15. - Ősi rábaközi parasztnemzetségek. Uo., 1938. - Az úrbéri birtokrendezések eredményei Sopron m-ben. Uo., 1941. - Ősi sopronmegyei nemzetségek. Szerk. Horváth László. Az 1-3. r. írta.  Bev. Hőgyészy Pál. Uo., 1944 - Eger vár védelme 1552-ben. Szántó Imrével. Bp., 1952. - A hámori vasgyár 1770-1870. Uo., 1954. - Heves m. benépesülése a török hódoltság után. Eger, 1955. - A jobbágyföld sorsa Heves m-ben a XVIII. sz-ban. Uo., é.n. - Az egri érsség levtára. Összeáll. Bp., 1957. - Ó Rudabánya tört. 1880-ig. Uo., 1957. - A jobbágyföld helyzete a szolnoki Tiszatájon 1711-1770. Szolnok, 1958. - Vázlatok a diósgyőri vaskohászat 194 é. tört-éből (1770-1960). Összeáll. Kiszely Gyulával, Zádor Tiborral. Miskolc, 1960. (Kohászati Tört. Biz. közlem. 4-6.) - Egri Áll. Levtár. Bp., 1963. - Zemplén m. levéltára és Kazinczy Ferenc. Uo., 1968. - Heves m. községei 1867-ig. Eger, 1975. - Az egri egyhm. pléb-k történetének áttekintése. Bp., 1985. - Az egri érs. tartomány térképeinek katalógusa. Összeáll. Dóka Klárával, Bereczné Huszár Évával. Uo., 1991. - Képek a pásztói egyhközs. és művelődés tört-éből 1848-ig. Salgótarján [Pásztó!], 1991. - Mezővárosi normaiskolák az egri egyhm-ben 1779-től 1845-ig. Eger, 1992. - 1942/43: a Soproni Szemle munk. 88

Archívum 1994. (Csiffáry Gergely-Szecskó Pál: ~ munkássága) - Levtári Közlem. 1997:293. (Bán Péter: ~) († adatok nélkül) - Levtári Szle 1997:3. sz. (Kiss Péter: ~) († adatok nélkül) - Soproni Szle 1997:370. (Kiss Gábor: ~) († adatok nélkül)

Soós István, OCD (Rábakecöl, Sopron vm., 1864. dec. 16.-Langruth, Man., Kanada, 1947. febr. 11.): plébános, lelki író. - Földmíves szülők gyermeke. Győrött magántanuló, 1882. X. 12: lépett a r-be. Grácban novíc., 1884-86: a bölcs-et Linzben, a teol-t Győrben hallgatta, 1888. I. 29: pappá szent. 1893: a győri rház perjele. 1896: megalapította a bpi zárdát (→Kármelhegyi Boldogasszony templomigazgatóság), melynek házfőnökeként 1903: elérte a m. tart-nak az osztráktól való függetlenítését, azután a r. kormányzója. 1904-05: a zombori zárda megalapításán dolg. 1906. V. 5: ismét Bpen házfőn., tartfőn. és rendi növendékek teol. tanára. - 1914: lemondott r. hivatalairól, s Kanadába ment, hogy megszervezze a m. emigránsok lelkipásztori gondozását. Mivel Kanadában még nem voltak kárm-k, ~ a reginai egyhm. kötelékében Melville (Saskatchewan áll.) plnosa lett. Amikor a Kanadában lévő Kaposvár és Stockholm plnosai katonai szolg-ra mentek, 1916-21: ezek egyhközs-eit is vez. Ekkor ~ volt az egyetlen m. pap Kanadában. Kaposvárról (Sask.) a M-ok Nagyasszonya-tp-ból látta el a Simpsonban letelepedett bukovinai m-okat és 1916. I-1923: Stockholm [m-ul Sokhalom, Kaposvár leányegyháza] (Sask.) m-jait az Árpád-házi Szt Erzsébet tp. plnosaként. 1921: hazatért Mo-ra, papokat és apácákat vitt magával Kanadába. Visszatérve Stockholmban kárm. ktort alapított. 1924-29: Winnipegben (Man.) előbb a Szt József Kórház lelkésze, 1929. V. 20-1937. I: a Jézus Szíve Egyhközs. megalakításától lelkésze. 1937. I-1947: Langruthon telepedett le, tp-ot épített (a szomszédos Rivertonban is), melynek lelkésze. Aranymiséjén Ny-Kanada nagy misszionáriusaként ünnepelték. - M: A karmelhegyi boldogasszony képes naptár 1893-1896. (4 db) Szerk. Győr, 1892-95. - Szt Terézia tiszt-e. Imakv. Uo., 1892. (3. bőv. kiad. Uo., 1900) - Karmelhegyi rózsabimbók. Okt., imádságos és énekeskv. 3. átd. kiad. Bp., 1893. (10. kiad. 1927) - Liliomfüzér. Emlékül az első szentáldozásra. 4. bőv. kiad. Uo., 1896. (5. kiad., Győr, 1899) - Hóvirágok a kis Jézuskának. Csokorba fűzte. Győr, 1896. (10. kiad. 1910; tótul: Bp., 1897) - Dicsérjétek az Urat! Imádságos és énekeskv. Bp., 1896. (6. kiad. Uo., 1910) - Páduai Szt Antal. Imakv. a nagy csodatevő szt tiszt-ének terjesztésére. Szerk. Győr, 1898. (25. kiad. 1927. Tótul, ford. Osvald Richard. Vágbeszterce és Bp., 1898-1903. Ném-ül, Bp., 1903. és 1905) - Isten kertje, vagyis a szentek élete. 1. füzet. Szűz Mária élete, 2. füz. Szt József, Krisztus nevelőatyja, 3. füz. Szt Anna, a Bold. Szűz Mária anyja, 4. füz. Szt Tamás élete. Bp., 1900.; 5. füz. Assisi Szt Ferenc élete, 6. füz. Páli Szt Vince élete, 7. füz. Szt Alajos élete. Uo., 1902. - Krisztus követése. Írta Kempis Tamás. Ford. Uo., 1901. (5. átd. kiad. 1940) - Szentséglátogatások kv-e. Bp., 1902. - A rejtett gyémánt, vagy Szt Elek. Dr. 2 fv. Wiseman után átírta. Uo., 1902. - Karmel virágai, vagyis a compiegnei 16 karmelita apáca vértanúsága a fr. forr-ban. Uo., 1906. - Philothea, vagyis útmutatás az istenes életre. Írta Szalézi Sz. Ferenc. Ford. Uo., 1906. - Áldozók kv-e. Írta Scherr Thoss, szül. Struchwitz Olga grófnő (kinek unokája gr. Károlyi Lászlóné, szül. Apponyi Fanny grné felkérésére m-ra átírta) Uo., 1907. - Úsz-i Szentírás. A Vulgata nyomán ford. és jegyz. ellátta. Uo., [1911]. - Sztleckék és evangeliumok az egyh. év vasár- és ünnepnapjaira. ~ bibliaford. szerint. Uo., 1912. (2. kiad. 1926) - Elmélkedések és imádságok hadbavonult katonák számára. Pécs, 1914. - Jézus Szíve minden vígasztalás forrása. Imádságos- és énekeskv. Bp., 1914. - Jézusról nev. Szt Teréz élete és a kül. kegyelmek, melyekben isten őt részesítette s melyeket ... ő maga leírt. Spanyolból ford. Szombathely, 1914. - Krisztus anyja. Elmélkedések a Bold. Szűz Máriáról. Angolból ford. Uo., 1925. - Mentsétek meg lelkeinket! Időszerű gondolatok a purgatóriumról. F. Dooly után. Bp., 1933. - Kármelhegyi skapuláré-társulat vezérkv-e. Uo., é.n. - 1890?-1912. V: és 1912. XII-1913. XII: Bpen és Győrött a Szt Család, az 1920-as években a Kanadai M. Néplap szerk-je, a Kanadai M. Újság. b.munk. 88

Szinnyei XII:1302. - Ruzsa Jenő: A kanadai magyarság tört. Toronto, 1940:363. - Kemény 1942:28. - Török 1979:382. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban) - László László közlése

Soós Margit, Kisded Jézusról nev. Mária Teréz, OCD (Rábakecöl, Sopron vm., 1899. júl. 20.-Pécs, 1992. márc. 29.): apáca. - Szombathelyen lépett a r-be. Első fog-át 1925. VII. 16., örök fog-át 1928. X. 1: uo. tette. 1936. V. 21: Pécsett alapító nővér. Sekrestyés, egyh. ruhákat hímzett. Alperjelnő, tanácsosnő. - A szétszóratás után 1950-84: az egyhm. ostyasütőben dolg. 1984: a pécsi szoc. otthonba költözött. r.k.

Soós Mária Jolán, IML (Rábakecöl, Sopron vm., 1908. jún. 29.-Bp., 1983. jan. 8.): szerzetesnő. - Sopronban az anyaházi képzőben végzett, tanítónői ok-let szerzett. 1929. VII. 2: lépett a kongr-ba. 1930. VII. 30: első, 1936. VII. 30: örök fog-át uo. tette. A bpi Szt Margit Leánygimn. és Nőnevelő Int. tanára, az intézet szoc. munkájának vez-je. - A szétszóratás után a Széher úti kórházban a betegek rendszeres látogatója. r.k.

Soós Mária Viktória, DNAK (Zsitvagyarmat, Bars vm., 1891. márc. 25.-Verőce, 1972. dec. 2.): szerzetesnő. - 1911. XII. 21: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1912. XII. 22: első, 1915. XII. 22: örök fog-át uo. tette. Vasváron vendéglátó, a kertben és a vasalóban dolg. 1950. VI. 16., a szétszóratás után Vácott, majd a verőcei szoc. otthonban élt. r.k.

Soós Mihály Pál, OPraem (Nagydém-Úrházapuszta, Veszprém vm., 1842. febr. 13.-Csorna, 1899. máj. 15.): gimnáziumi tanár. - 1850. IX. 15: Károly szerz. néven a bencés r-be lépett, 1855. V. 21: távozott Pannonhalmáról. X. 6: belépett a csornai prem. r-be, 1858. VIII. 20: ünn. fog-at tett, IX. 5: pappá szent., termtan-mennyiségtan szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1856: Szombathelyen, 1860: Keszthelyen gimn. tanár, 1865-66: a keszthelyi Gazd. Tanint. előadó tanára is, 1867: r. tanár, 1889-99: Csornán a r. növendékek tanára és kvtáros. A SZIT tud. és irod. o. tagja. - M: Éghajlattan. Pest, 1870. - Emlékirat a tanítói r-ek ügyében. Válaszul a „Szabad Egyház” cikkére. Uo., 1872. - Gazd. táblák. Hertinger után átd. Balás Árpáddal. Bp., 1875. - A keresztény álláspontja a természetben. 1-3. köt. Uo., 1877-82. - Vázlatok a földisme és földtan köréből, tanuló gazdák számára. Keszthely, 1889. - 1874: a keszthelyi Gazd. Tanintézet Értes. szerk-je. K.E.I.

Szinnyei XII:1307. - KL IV:165. - Stefancsik-Kovács 1986:295. (203.) - PN 1987:90. (678.)