🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Soó
következő 🡲

Soó Rezső, berei (Székelyudvarhely, Udvarhely vm., 1903. aug. 1.-Bp., 1980. febr. 10.): botanikus. - Apja gyermekkorában meghalt, 14 é. korától óraadással segítette taníttatását. Az el. és középisk-t Kolozsvárt végezte, 15 é. korában növényeket és bélyeget kezdett gyűjteni. A bpi egy. Eötvös Koll-ának tagjaként 1925: növény-, ásvány- és kőzettan és kémia tanári okl-et szerzett, 1926: drált. 1925-27: a berlini Coll. Hung. tagjaként Dahlemben a Botanikai Int-ben és a Növénykertben dolg. 1927: a tihanyi Biológiai Kutatóint. adjunktusa, a Balaton-vidék növénytársulásainak elemzése, a vízinövények rendszer- és társulástani földolgozása mellett mint a növénytani labor vez-je növényklíma-vizsgálatokat végzett. 1929. X-1940. IX: a debreceni egy. Növénykertjének ig-ja, ny. rk., 1935: ny. r. tanár, 1936/37: a bölcs. kar dékánja. Itt alakította ki cönológiai és ökológiai isk-ját. 1939: fél évig vendégtanár Königsbergben. Az Alföld természetvédelmének előharcosa, nevéhez fűződik Bátorliget védetté tétele, 1940. X-1944. XI: a kolozsvári egy-en a növényrendszertani tanszék ny. r. tanára, az egy. Növénykert s az Erdélyi Múz. Növénytárának ig-ja. Földolgozta Közép-Erdély növénytársulásainak részletes cönológiáját, elkészítette a Székelyföld, a Radnai-havasok, a Mezőség és Kolozsvár növényvilágának jellemzését. Kolozsvár kiürítésekor Bp-re költözött, átélte annak ostromát, 1945 őszén visszatért a debreceni egy-re, ahol átvette régi tanszékét, 1951/52: a termtud. kar dékánja. 1952-55: az ELTE előadó tanára is, 1955-69: az ELTE növényrendszertani és növényföldr. tanszékének vez-je s a Füvészkert ig-ja. Több mint 400 tud. dolgozatot, kb. 3000 ismertetést és lex-cikket írt, több mint 50 növény viseli nevét. 50 ezer lapból álló növénygyűjt-ét a kolozsvári egy-nek ajándékozta. 10 ezer köt-es szakkvtárat, 170 ezer db-os bélyeggyűjt-t és 80 ezer lapból álló grafikai gyűjt-t hagyott hátra. - 1936-39: a debreceni Tisza István Tud. Társ. titkára és a III. o. elnöke, 1937: a SZIA IV. o., 1940: az Erdélyi Múz. Egyes. alapító és ig. választmányi, 1947. VI. 6: a MTA l., 1951. XII. 15: r. tagja, 1951. XII. 15-1953. V. 30: a biológiai tud. o. elnöke, az Akad. Leopoldino-Caroliniana r. tagja, a m., bajor, bolgár, finn, osztrák, svéd, szovjet biológiai társ-ok tagja. 1951: és 1954: Kossuth-díjat kapott, 1973: a debreceni egy. díszdr-a, 1979: Debrecen város díszpolgára. - M: Növényföldr. Kolozsvár, 1926. - Növénytan. Tankv. a romániai m. nyelvű középisk. 6. o. számára. Uo., 1926. - Geobotanische Monographie von Kolozsvár. Karcag, 1927. - A m. vizek virágos vegetációjának rendszertani és szociológiai áttekintése. Bp., 1928. - Adatok a Balatonvidék flórájának és vegetációjának ismeretéhez. 1-4. köt. Uo., 1929-32. - A modern növényföldr. problémái, irányai és irod-a. Tihany, 1930. - Vegetációtanulm-ok a D-Hargitán. Debrecen, 1930. - Vergleichende Vegetations-Studien Zentralalpen-Karpathen-Ungarn nebst kritischen Bemerkungen zur Flora der Westkarpathen. Bern, 1930. - Analyse der Flora des historischen Ungarns. Tihany, 1933. - A Balatonvidék növényszövetkezeteinek szociológiai és ökológiai jellemzése. Bp., 1933. - Floren- u. Vegetationskarte des historischen Ungarns. Debrecen, 1933. - A Hortobágy növénytakarója. Uo., 1933. - Nyírség-kutatásunk florisztikai eredményei. Pécs, 1934. - A mai debreceni grafika. Debrecen, 1935. (Klny. Debreceni Szle) - A tört. Mo. növényszövetkezeteinek áttekintése. Bp., 1935. - A mai hungarológiai irod. Összeáll. Debrecen, 1937. - A Nyírség erdői és erdőtípusai. Sopron, 1937. - A Nyírség vegetációja. 1-3. r. Bp., 1938-39. - A Tiszántúl flórája. Debrecen, 1938. (M. flóraművek 2.) - Les associaations végétales de la Moyenne-Transylvanie. Les associations des marais des prairies et des steppes. Uo., 1939. - A Nyírség kincsei. Bp., 1939. (Klny. Szabolcs vm.) - A debreceni Egy. Növénytani Int. és Botanikus Kert 10 éve 1929-1939. Összeáll. Debrecen, 1940. - A Székelyföld flórájának előmunkálatai. Kolozsvár, 1940. (M. flóraművek 3.) - Változatok a m. flóra edényes növényeinek nomenklaturájában. 1-2. r. Debrecen, 1940-41. - Vergangenheit u. Gegenwart der pannonischen Flora u. Vegetation. Halle, 1940. - Mo. növényvilága. Bp., 1941. - A növények életmódja. Uo., 1941. (Klny. A növények élete) - A növények társas élete. Uo., 1941. - Növényszövetkezetek Sopron környékéről. Kolozsvár, 1941. - A Kolozsvári Egy. Botanikus Kert és Múz. Uo., 1942. - Cseh-szl. irod. 1918-1940. Uo., 1943. (A m. flóra forrásművei 1.) - A nyírségi erdők a növényszövetkezetek rendszerében. Uo., 1943. - Székelyföld flórája. Uo., 1943. (M. flóraművek 6.) - A Radnai havasok növényvilága. Uo., 1944. - Conspectus des groupement (!) végétaux dans les Bassins Carpathiques. Debrecen, 1947. - A 18-19. sz. grafikai műv-e a növénytan szolgálatában. Uo., 1947. - Közép-Erdély erdei, növényszövetkezetei és azok jellemző (character)-fajai. Sopron, 1948. - A Debreceni Egy. Növénytani Int. és Botanikus Kert második 10 éve (1940-49). Összeáll. Debrecen, 1949. - Az Erdélyi Mezőség flórája. Uo., 1949. (Flora Pannonico-Capaticae criticae 7.) - Bev. a növények szervezettanába. Egy. jegyzet. Pólya Lászlóval. Uo., 1950. - A növényvilág fejlődéstört. Előadásai nyomán összeáll. Simon Tibor. Uo., 1950. - A korszerű növényföldr. kialakulása és mai helyzete Mo-on. Uo., 1951. - A m. növényvilág kézikv-e. Bp., 1951. - A növények fejlődésének alapvonalai. 1-2. r. Debrecen, 1951. - Die moderne Grundsätze der Phylogenie im neuen System der Blütenpflanzen. Bp., 1953. - Bátorliget növényvilága. Uo., 1953. - Időszerű kérdések és feladatok a biológiai kutatásban. Uo., 1953. - Mo. virágtalan növényeinek határozó kézikv-e. 4. r. Szerk. Uo., 1953. - A törzsfejlődéstan korszerű elvei a virágos növények új rendszerében. Uo., 1953. - Festuca Studien. Uo., 1955. - La végétation de Bátorliget. Uo., 1955. - Die Wälder des Alföld. Uo., 1958. - Ophrys-Studien. Uo., 1959. - Az Alföld növényzete kialakulásának mai megítélése és vitás kérdései. Uo., 1959. (Klny. Földr. Értes.) - Hazai növényföldr. és fejlődéstört. kutatások. Uo., 1960. - Mo. új florisztikai-növényföldr. feltárása. Uo., 1960. - Faj és alfaj névváltozások fontosabb auctornév javítások „Az új növényvilág” kézikv-ében. Uo., 1961. - Uaz. Pótlás és jav. Uo., 1963. - Grundzüge zu einer neuen floristisch zönologischen Pflanzengeographie Ungarns. Uo., 1961. - Fejlődéstört. növényrendszertan. Egy. tankv. 1-2. köt. Uo., 1953-55. (3. kiad. 1965) - Die regionalen Fagion-Verlande u. Gesellschaften Südosteuropas. Uo., 1964. - Növényföldr. Egy. tankv. 4. kiad. Uo., 1965. - A m. flóra és vegetáció rendszertani-növényföldr. kézikv-e. 1-6. köt. Pótlás és jav. az 1-5. köt-hez. Uo., 1964-80. - M. flóra. Harasztok, virágos növények. Kárpáti Zoltánnal. Uo., 1968. (Növényhatározó 2.) - Bibl. synoecologica scientifica hungarica 1900-1972. Uo., 1978. - Szerk. 1936-39: a Tisiát, a Debreceni Tisza István Tud. Társ. III. (Mat-termtud.) o. munkáit, az Acta Geolotanica Hungaricát, 1940-43: a Scripta Botanica Musei Transsilvanici 1-3. köt-ét és a Fontes Flora Hungariae 1-2. köt-ét, 1950: a Debreceni Tudegy. Biológiai Int. Évkv-ét, 1952: Bpen A m. tudegy-ek biológiai int-einek évkv-ét. T.E.

SZIA tagajánl 1936:16; 1937:12. - Ker. m. közél. alm. II:945; III:273. - Kvtáros 1966:479. (Szij Rezső: ~ kvtára) - Filatéliai Szle 1967:11. (Házigazdánk: ~) - Varga 1967:251. - Ki kicsoda? 1969:505; 1972:503; 1975:538. - Búvár 1972:296. (Kerényi M: ~ természetbúvár, műgyüjtő, mecénás) - Acta Botanica Hungarica 1973:III. (Prof. R. Soó Academician on his seventieth Birthday) - MTA tagjai 1975:479. - Új Írás 1978:119. (~: Pályám emlékezete „Inni az élet százszínű borát”) - Szij Rezső: ~, a gyűjtő. Bp., 1979. - Term. Világa 1979:400. (Brecht Gy.: Látogatás ~ akadémikusnál) - Botanikai Közlem. 1979:125. (Horváth J.: ~ 75 é.); 1981:161. (Máthé Imre: ~) Arck. - M. Nemz. 1980. II. 12. - Priszter Szaniszló: ~ botanikai munkáinak bibliogr-ja. Bp., 1984.