🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schütz
következő 🡲

Schütz Antal, Berchmans Szt Jánosról nev., Piar (Kistószeg, Torontál vm., 1880. okt. 26.-Bp., 1953. ápr. 23.): egyetemi tanár. - A szegedi piar. gimn-ban éretts. 1899. VIII. 27: lépett a r-be. 1903. XII. 24: ünn. fog-at tett, 1904. VII. 2: pappá szent. A teol-t 1900-04: a bpi egy-en végezte, gyorsírástanári okl-et is szerzett. A szegedi gimn. lat., m. irod. és hittan tanára. 1906: a bpi gimn. hittanára, s a rendi teol. fundamentális, dogmatika és biblikum tanára. 1914-15: Würzburgban egy pszichológiai laboratóriumban dolg. és drált. - 1916. XI. 12-1946. X. 30: nyugdíjazásáig a bpi egy. hittud. karán a dogmatika ny. r. tanára, 1923/24: és 1932/33: a hittud. kar dékánja, 1940/41: az egy. rektora. 1930-36: világnézeti előadásokat tartott. 1941. II: agyvérzés érte, de IX-től már újra tanított. - 1908: az ASZTT titkára, 1930-47: eln.; 1915: a SZIA I. o. tagja; 1925. V. 7: a MTA l., 1938. V. 6: r., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja. 1930. X. 21: megkapta a Corvin-koszorút. - M: Főbb elméletek az értelmi ismeretek eredetéről. Bp., 1903. (Klny. Bölcs. Folyóir.) - Ker. kat. hitvédelem. Hittankv. Bp., 1907. (1946-ig 9 kiad.) - Kezdet és vég a világfolyamatban. Uo., 1907. - Energetika és bölcselet. Uo., 1908. (Klny. Bpi kegyesr. gimn. 1907/08. értes.) - Az isten-érvek a középisk. hittantanításunkban. Uo., 1909. - A nemi élet etikája. Írta F. W. Foerster. Ford. Uo., 1909. - Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben. Uo., 1910. - Az anyag mivoltáról. Uo., 1911. (Klny. Hittud. Folyóir.) - Kat. egyhtört. Hittankv. Uo., 1911. (1946-ig 14 kiad.) - Kat. hittan. Uo., 1911. (1946-ig 15 kiad.) - Kat. erkölcstan. Uo., 1912. (1947-ig 13 kiad.) - Imádságos kv. a tanulóifj. számára. Sík Sándorral. Uo., 1913. (1949-ig 11 kiad.) - Az Isten-bizonyítás logikája. Uo., 1913. (Klny. Hittud. Folyóir.) - Kat. hitvédelem. Kat. vallástan. 2. kiad. Uo., 1913. - Summarium theologiae dogmaticae. Uo., 1922. - Dogmatika. 1-2. köt. Uo., 1922-23. (4. kiad. Uo., 1947) - A bölcselet elemei Szt Tamás alapján. Uo., 1927. - Characterológia és aristotelesi metafiz. Uo., 1927. - Prohászka Ottokár emlékezete. Uo., 1928. - Prohászka Ottokár összegyűjt. munkái. 1-25. köt. S.a.r. Uo., 1928-29. - Az Ige szolgálatában. Összegyűjtött dolgozatok. Uo., 1928. - Prohászka pályája. Élet- és jellemrajz. Uo., 1929. - Emlékkv. Szt Imre hg. 900 é. jubileumára. Szerk. Balanyi Györggyel. Uo., 1930. - Élet kenyere. Az Oltárisztség imádása. Írta Prohászka Ottokár. Összeáll. Uo., 1930. (fr-ul és ném-ül Uo., 1938) - Zubriczky Aladár emlékezete. Uo., 1931. - Eszmék és eszmények. Összegyűjtött dolgozatok, előadások, beszédek 1928-1932. Uo., 1932. - Szentek élete az év minden napjára. 1-4. köt. Szerk. Uo., 1932-33. - Krisztus. 10 előadás. Uo., 1932. (Szt István kv-ek 100-101; és Isten országa 1. Uo., 1934) - A házasság. 10 előadás. Uo., 1933. (Uaz 109. és 2-4. kiad. Isten országa. Uo., 1940) - Élet és jellem. Írta F. W. Foerster. Ford. Uo., 1934. - Isten országa. Nyilvános előadások. 1-4. köt. Bp., 1934. (1. Krisztus; 2. kiad. Uo., 1940. - 2. A házasság. 2. kiad. Uo., 1940. - 3. Isten a tört-ben; 4. kiad. Uo., 1944. - 4. Az örökkévalóság. Uo., 1937) - Őrség. Korkérdések és tájékozódások. Uo., 1936. - Prohászka mint akadémikus. Uo., 1936. - A nemzetnevelő Pázmány. Uo., 1938. - Eucharisztia. Az Oltáriszentség a hit és ész világánál. Uo., 1938. - Korunk sztjei. Összeáll. és bev. Uo., 1938. - M. életerő. Uo., 1939. (Korszerű m. kv-ek 1.) - Az ap-ok öröksége. (Az Egyh. apostolisága) Dömötör Istvánnal. Uo., 1940. (Actio Catholica 76.) - Titok és tud. Uo., 1940. - Titkok tudománya. Korszerű hittud. dolgozatok. Uo., 1940. - Iránytű. Írta Prohászka Ottokár. S.a.r. Uo., 1940. (Prohászka összegyűjt. m. 22. köt. is) - Logikák és logika. Uo., 1941. (Ért-ek a fil. és társad. tud-ok köréből V. 6.) - Életem. Emlékezések. Uo., 1942. - Aquinói Szt Tamás szemelvényekben (m-ul és lat-ul). Összeáll. Uo., 1943. - Szerk. 1922-44: a SZIA hittud-bölcs. o-ának felolvasásai (értekezései) sorozat I. 4-6., II. 1-7. és III. 1-9. számát. - Az Evangéliumharmónia (1946), Pedagógia (1948 k.) és Istenhez Istenben felnőtt imádságoskv-e (1950) kz-ban. 88

Schem. Piar. 1918/19:74. - ~ üdvözlése ezüstmiséje alk. 1929. VI. 23: piar. tanítványai részéről. Kecskemét, (1930) - Hermann-Artner 1938:562. - Megyer József: Piar-k. (Balanyi György, ~) Bp., 1940. - Ker. m. közél. alm. II:969. - Vigília 1953:281. (Takács József: ~ ravatalánál); 1954:59. (Előd István: ~); 1981:311. (Előd István: ~, a hittudós) - Szolg. 1973:68. - Koszorú János: ~ fil. és teol. munkássága, kül. tek. forrásaira. Bp., 1966. (dissz.) - MTA tagjai 1975:246. - Deum docuit. ~, a hittudós. Szerk. Előd István. Bp., 1982.

Schütz Balázs (Monostorszentgyörgy, Temes vm., 1890. aug. 7.-Móricföld, 1962. dec. 15.): plébános. - 1902-10: a temesvári piar. gimn. növendéke, a teol-t 1910-15: Temesvárt és Fribourg-ban végezte és drált. 1915. X. 1: pappá szent., tábori pap, 1918: Temesvár-Gyárvárosban kp. 1921-28: a temesvári teol. rum. nyelvtanára, Temesvár-Belvárosban kp. és a ném. reálgimn. hitokt-ja. 1928: Karánsebesen plnos, 1931: esp-plnos, 1938: szörényi főesp. 1951. VIII: az egyhm. minden esp-ével egyidőben letartóztatták, hazaárulás és kémkedés vádjával (ismeretlen időre) elítélték. 1952-53: Nagyenyeden, majd Ocnele Marén raboskodott, 10 é. börtön letöltése után baragani száműzetéséből érkezett haza. - Írása: Erdélyi Tudósító (1932:52. A nemzetiségi kérdés jogi és erkölcsi megvilágításban). - M: Die Demut, ihr Wesen und ihre Stellung in der Moral nach der Lehre des hl. Thomas von Aquin. Temesvár, 1929. T.E.

Schem. Csan. 1916:188. - Ki kicsoda? 1930:293. Arck. - Hetényi Varga III:291.

Schütz, Heinrich (Köstritz, Türingia, 1585. okt. 9. [ker. napja]-Drezda, 1672. nov. 6.): zeneszerző, az →oratórium első mestere német földön. - 1599: Hessenben az udvari kórus tagja. 1609-13: az őrgr. biztosította tanulm-ait Velencében Giovanni Gabrielinél. 1717: Drezdában a fejed. udvar karmestere. - Főként egyh. kórusműveket írt ném. és lat. szöveggel a Szentírás szövegeire. Jellegzetes témái: passió, húsvét, karácsony. - Fm: Il Primo libro de madrigali. Velence, 1611. - Psalmen Davids. Drezda, 1619. - Historia der fröhlichen und siegreichen Aufferstehung... Jesu Christi. Uo., 1623. - Symphoniae sacrae. Velence, 1629. - Musicalische Exequien. Drezda, 1636. - Historia der... Geburt... Jesu Christi. - Die 7 Worthe Jesu am Kreuze 1645. Kz. - Passio (Mt, Lk, Jn). Kz. 1565-66. **

Brockhaus III:339. - LThK 1993. IX:307.