🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > rendkívüli jubileumi év
következő 🡲

rendkívüli jubileumi év (lat. jubilaeum minus): nem kerek évforduló (25, 50, 100 stb. év) alkalmából hirdetett →jubileumi év. - A ~ általában nem tart egy teljes évig, hanem olykor csak pár hónapig, ezért jubilaeum minusnak, 'kis jubileum'-nak is mondják. ~et rendszeresen rendeltek el a pápák a trónra lépésükkor az áldásos kormányzásért, ill. különféle veszedelmek (háború, éhínség, járványok, török) elhárításáért. ~ a →Mária-év is. - A rendes és ~ olykor egybeesik. Pl. 1950: a megváltás 1950. évford-jának rendes jubileumi éve és a →Mária mennybevitele dogma kihirdetése ~ként. - Az első ~et VI. Orbán (ur. 1378-89) hirdette meg 1390-re, aki a jubileumi évek közti időt 33 esztendőre szállította le, de már csak utóda, IX. Bonifác (ur. 1389-1404) tudta megtartani. A pápai krónikás, Niems-i Theodor szerint igen sok zarándok érkezett Rómába Itáliából, No-ból, Mo-ból, Lengyo-ból és Cseho-ból, de nem jöttek Fro-ból és Spo-ból, mert az ellenpápát, VII. Kelement (ur. 1378-94) ismerték el (→nyugati egyházszakadás). - V. Sixtus (ur. 1585-90) 1585: engedélyezett ~et trónralépése alkalmából, hogy a hívek a világ minden részén imádkozzanak a szerencsés kormányzásáért. Megnyitásakor maga vezette az első körmenetet az Ara coeli-tp-ból a S. Maria Maggiore-baz-ba. - V. Pál (ur. 1605-21) és XV. Gergely (ur. 1621-23) trónralépésekor, III. Orbán (ur. 1623-44) szintén trónralépésekor, 1628: az általános békéért, 1631: az eretnekek fölötti győzelemért hirdette meg a ~et. Ez a jubileum eredetileg csak háromhónapos volt, de újabb három hónapra meghosszabbították. 1631. XII: a p. egy újabb ~et engedélyezett. - X. Ince (ur. 1644-55) 1645: trónralépése alkalmából, VII. Sándor (ur. 1655-67) 1655. V. 14: az áldásos uralkodásért, 1656: a válságos idők, 1661: a török veszedelem, 1663: az akkori szükségek, 1664: ismét a török veszedelem megszűnéséért hirdetett ~et. - A trónralépés alkalmából IX. Kelemen (ur. 1667-69), X. Kelemen (ur. 1670-76) hirdetett ~et, majd az év végén másikat avval a céllal, hogy a hívők imádkozzanak a ker. fejed-ek közötti békéért s egyesüljenek a török ellen. A törökök elleni egységet célozta a XI. Ince p. (ur. 1676-89) által meghirdetett 1684-i ~ is, mely véget vetett a török mo-i uralmának. - VIII. Sándor (ur. 1689-91) 1689, XII. Ince p. (ur. 1691-1700) 1691: hirdetett ~et áldásos kormányzásért. - XI. Kelemen p. (ur. 1700-21) sok ~et hirdetett: 1701. II: áldásos kormányzásáért, 1705: az Egyh. nyugalmáért és a ker. fejed-ek békéjéért, 1709: az egyh. államot ért csapások megszűnéséért, 1713: a járványok és éhínség ellen, 1718: (2x is) a kisebb veszedelmek ellen. - XIII. Ince p. (ur. 1721-24) 1721. V: áldásos kormányzásáért, XIII. Benedek (ur. 1724-30) 1723: ugyanezért, 1728: (kéthetes időtartammal) különféle elemi csapások ellen, 1730: járványszerű meghűlések (mai influenza?) ellen (kéthetes) ~et hirdetett. - XII. Kelemen p. (ur. 1730-40) is több rendkívüli jubileumot hirdetett. Így 1730: szerencsés kormányzásáért, 1731: és 1732: (kétheti időre földrengések és elemi csapások ellen), 1734: a békéért és 1739: a császári fegyvereknek a törökök ellen való győzelméért. - XIV. Benedek (ur. 1740-58) 1740: megválasztása után engedélyezett ~ot, 1744: Itália és a szomszédos szg-ek ter-ére, melyeket a pestis veszedelme fenyegetett. - XIII. Kelemen p. (ur. 1758-69) a megválasztása után engedélyezett ~en kívül 1761: hirdetett, de csak egy hétre, az Egyh. szükségleteiért. XIV. Kelemen p. (ur. 1769-74) a megválasztása után kéthetes ~et, 1771: nagycsütörtöktől fehérvasárnapig tartó ~et hirdetett. VI. Pius p. (ur. 1775-99) 1775: 8 napos ~et engedélyezett. A 19. sz: rövid ~et hirdetett VII. Pius (ur. 1800-23), XII. Leó (ur. 1823-29), VIII. Pius (ur. 1829-30) és XVI. Gergely (ur. 1831-46) a trónralépésük alkalmából. -

XI. Pius p. (ur. 1922-39) 1926: Assisi Szt Ferenc halálának 700. évford-ja, 1929. I. 6: aranymiséje alkalmából hirdetett ~et. Az utóbbi megnyitását és bezárását nem jelezte külsőleg a →szent kapuk kibontása és befalazása. Az Orsz. Kat. Szövetség 2 m. zarándoklatot is rendezett Serédi Jusztinián bíb. hgprím. vez-ével. VI: Monte Cassinót is fölkeresték a bencés r. 1400 é. jubileuma tiszt-ére. A 2. zarándoksereg XII. 20: a pápa aranymiséjén is részt vett. E zarándoklás értékes jubileumi ajándékokat vitt magával: Mo. kormányzójának sajátkezű üdvözlő levelét, melyet az ünnepélyes kihallgatás alkalmából Barcza György vatikáni m. követ nyújtott át, több mint ezer kötetből álló díszkötésű, a p. és m. címerrel ellátott könyvgyűjteményt, melyet a kormány ajándékozott a m. tudományosság legkiválóbb termékeiből összeválogatva a tudós pápának. Egy másik nagyobb kv-gyűjteményt a Szt István Társulat ajánlott föl. Ezenkívül mint főpapnak felajánlottak a hívők és oltáregyesületek adománya gyanánt sok egyh. szentedényt és felszerelést, mint atyának pedig ruhákat, hogy a missziós területeken felöltöztethessen fiai közül 1500-at, akik még nálunk is szegényebbek. Vatikánvárosban, a Szt Péter-baz. káptalani sekrestyéjének baloldalán, ahol 1776-ig állt a Szt István kir. által emelt zarándokház, lat. szövegű emléktáblát helyeztek el, egyrészt a m. zarándokház, másrészt a Szentszék és a m. nemzet sok évszázados bensőséges kapcsolata emlékére. - A megváltás 1900. évfordulója alkalmából engedélyezett ~ szándékát XI. Pius p. 1932 karácsonyán jelentette be, s a ~et a Quod nuper kezdetű bullával 1933. I. 15: hirdette meg. IV. 2-tól (feketevasárnaptól) 1934. IV. 2-ig (húsvét második napjáig) tartott. A p. 3 konstitúciót adott ki az elnyerhető különleges kiváltságok részletezésére. - E ~ alkalmából Firenze közelében, a Monte Senario csúcsán, 800 m magasságban óriási villanykeresztet állítottak föl „Pax Christi” felirattal. A hagyomány szerint ezen a helyen jelent meg a Bold. Szt Szűz a szervita rend hét alapítójának, megbízva őket, hogy terjesszék a Megváltó szenvedésének és az Istenanya fájdalmának tiszt-ét. Erre az évre esett ugyanis a rend alapításának 700. évford-ja. (A rádió közvetítette a szert-t, mint általában a ~ minden más szert-át is.) Hasonló villanykeresztet állítottak föl a ferencesek is Alverna hegyén, s kisebbeket a ~ folyamán másutt is. - E ~ másik nagy eseménye volt az úrnapi körmenet a Szt Péter téren, amelyen (a →lateráni egyezmény óta először) százezrek vettek részt. - E ~ben avatták b-gá: Pelletier Szt Eufráziáról nev. Mária nővért, Gerosa Vincenzát, a bresciai irgalmas nővérek társalapítónőjét, Galgani Gemmát, Pignatelli József SJ-t, Labouré Katalint, a csodás érem látnokát. Szentté avatták: Fournet Andrást, a Szt Keresztről nev. női kongr. alapítóját és Soubirous Bernadettet. - II. János Pál p. (ur. 1978-2005) Aperite portas Redemptori c. bullájával 1982. XI. 26: hirdette meg a Megváltás 1950. évford-ját ünneplő ~et, mely 1983. III. 25-1984. IV. 22-ig tartott. A Bold. Szűz Mária születésének 2000. évford-ja alkalmából 1987. VI. 7: megnyitott Mária-év 1988. VIII. 15: zárult (→Redemptoris Mater enc). **

Szentévi emlékalbum 1933.