Magyar Katolikus Lexikon > R > Rudnyánszky


Rudnyánszky Gyula, dezséri (Özdöge, Nyitra vm., 1858. máj. 1.-Bp., 1913. dec. 8.): hírlapíró. - Apja Károly 48-as honvédfőhadnagy. Magánintézeti tanuló, majd 1876-ig joghallg., azután írásaiból élt. 1904: Debrecenben a Szabadság c. pol. lap szerk-je, a lapkiadóval nem tudott megegyezni, családjával Bp-re költözött. 1905. XII: nejével, Réti Laura színésznővel együtt kivándorolt az USA-ba, ahol idegsorvadást kapott, megvakult, azután hazatért, és nagy nyomorban élt haláláig. - M: Fanny dalai. Bp., 1877. - Sic vivamus! Nyitra, 1878. - R. Gy. költeményei. 1876-1882. Bp., 1882. - Gyermekszínház. 8 eredeti színmű leányok és fiúk sz. Uo., 1884. (Jó könyvek 15. versben) - A száműzött leánya. Elb. Írta Csatár Gerő. Uo., 1884. (Mulattató és hasznos olvasmányok 20.) - Fényben-árnyban. Költemények. 1876-1886. Uo., 1886. - Jog és szerelem. Schücking Levin után ford. Cserjés László. Uo., (1886). - A czigányok. Víg eposz 7 énekben. Esztergom, 1886. (Mulattató Zsebkvtár 33., 34.) - Az önző. Reg. Werner E. után ford. Cserjés László. Bp., (1886) - Ezermester. Tanúlságos igaz história. Uo., 1887. (Nóták, históriák 14.) - Jézus. Karácsonyi ének. Uo., 1888. - Mária-dalok és legendák. Uo., 1888. (2. kiad. Uo., 1914., [3. kiad.] Mária dalok és más vallásos költemények. Uo., 1916) - A zsarnok. Uo., 1886. (Monológok 21.) - Ezeregy legegyszerűbb és legszebb m. népdal. Összegyűjt. Cserjés László. Uo., 1888. (2. jav. és bőv. kiad. Uo., é.n.; saját nevével) - Casanova versei. Uo., 1888. (és Urak kvtára 3. sz. Névtelenül. A M. Figaróból összegyűjtve) - Nyár. Újabb költem. 1886-1889. Uo., 1889. - Költemények Mátyás királyról. Uo., 1890. - Új kv. Költem. Uo., 1891. - Költemények. Győr, 1892. (Egyetemes Kvtár 55., 56.) - Kis gyermekek verses kv-e. Száz kis vers képekkel. Bp., 1893. - A gyáva. Drámai monológ versben. Uo., 1893. (Rozsnyai Monológ-Könyvtára 6.) - Szerelem. Költemények. Uo., 1894. - Kossuth Lajos. Uo., 1894. (Mulattató és hasznos olvasmányok a m. nép sz. 57. sz.) - Rózsa és Aladár. Reg. versekben az ifj. sz. Uo., 1894. (A Lányok Lapja és Hasznos Mulattató heti melléklete) - A kakasülő. Víg monológ, versben. Tot. 5-re 62. Turfmonológ, A műkedvelő fotografus, A mama kedvencze, Uo., év n. (Rozsnyai Monológ-Könyvtára, 21., 22., 23., 29.). - A kosár. Monológ. Pailleron után ford. Uo., é.n. (U. az 19.). - Szeretem a nőket. Víg monológ. Georges Lorm után ford. Uo., év n. (Rozsnyai K. Monolog-Könyvtára 27.) - A légy. Monolog Guiard után ford. Uo., é. n. (U. az 30.) - Kisértetek. Színmű 3 fv. Ibsen után ford. Uo., é.n. (Főv. Szinházak műsora 12.) - Petőfi. Színmű 1 fv. Uo., 1899. - Építő Sándor. Igaz tört. a m. nép sz. Uo., (1899). - Névtelen virág. Reg. Uo., 1899. - Ugri Matyi, a bajszerző holló. A szélpuska. A szombatesti fürdés. 3 kacagtató tört. versekben és képekben. Írta Busch Vilmos. (Ford.) Uo., (1899) - Zrínyi Miklós, a szigetvári hős. Uo., (1899) - Mátyás király. Uo., (1902) - Kinizsi Pál élete és hős tettei. Uo., 1902. (Mulattató... olvasmányok 60. sz.) - Új költeményei 1894-1904. Debreczen, 1904. - Dobó Katica, a hős honvédleány vagy Egervár ostroma. Bp., (1904) - Petőfi. Drámai költemény. Uo., 1905. - 48 m. vers. Debrecen, 1906. - Amerikai felköszöntő. Cleveland, 1907. - Gyermek színház. 8 eredeti színmű leányok és fiúk sz. 1. A tavasz tündére. 2. A karácsonyfa. 3. Álom az erdőben. 4. A hazug. 5. A fehér ruha. 6. A varázsgyűrű. 7. Egyszeregy. 8. A kályha titka. Bp., 1909. (új kiad. Uo., 1919) - Kacagtató kalandok. Írta Wilhelm Busch. (Ford.) Uo., 1909. - Képes bohóságok. Írta u. az. (Ford.) Uo., 1909. (új kiad. Uo., 1936) - Tarka barka tréfák. Írta u. az. (Ford.) Uo., 1909. - Aranyos Erzsike. Marlitt regényéből fiatal lányok sz. átd. Uo., [1911] - Kísértetek. Színmű 4 fv. Írta H. Ibsen. (Ford.) Uo., 1911. (Főv. szính. műsora) - Napszállat felé. Új versek 1904/12. Uo., 1912. - Marci és Miksa. Írta W. Busch. Uo., [1912] - Fiúk, lányok verseskv-e. 100 költem. az ifj-nak. Uo., 1914. [1913] - A sárkányok. Írta Wilhelm Busch. (Ford.) Uo., [1913] - Ugri Matyi. A bajszerző olló. A szélpuska. A szombatesti fürdés. Írta Wilhelm Busch. (Ford.) Uo., [1916] - Csak a kis szénégető gyerek volt. [Mese.] Uo., [1925] (Szent István kvtár) - 1878. V. 5: az Érsekújvári Lapok fel. szerk-je, 1878. VII. 1-VIII. 4: a Nyitrai Lapok fel. szerk. és kiadója, Bpen 1884: a M. Állam szerk-je, 1888. XII. 2: a M. Szle szerk-je és kiadója, 1890. XI. 20-1891. IV. 30: a Kecskemét és Vidéke főmunk.; 1891. XI. 21-1894. XII. 2: a Debreceni Hírlap szerk-je, 1899. I. 1-IX. 30: a bpi Színészeti Közlöny fel. szerk-je, 1902. VIII. 31-1905. IX. 2: a debreceni Szabadság napilap szerk-je, 1904. I. 1-1905. XI. 15: a Csokonai Lapok szerk-je, 1907: New Yorkban az Amerikai M. Hírl. szerk-je, a Színházi Újság társszerk-je, 1909. XII-1910. V. 29: Clevelandban, majd Chicagóban a Napsugár c. lap szerk-je (ebben 1910: Megvalósult álmok, reg.). - Kz-a a Főv. Kvtárban: Aranykalász. Tündérmese. H.é.n. [189?, 190?] - Álneve és betűjegye: Casanova (M. Figaró); Csaba Márton; Csatár Gerő; Cserjés László; Dezséri; Dezséri Sándor; Derzsi Sándor; Divéki (Debreceni Hírl.); Fidél; Méhes András (Szegedi Híradó, 1896). 88

Nyitra vm. [1899]:273. - Szinnyei XI:1365. - Hoffmann 1911:249, 364. - Alkotmány 1913:292. sz. (Anka János) - Debreceni Független Újs. 1913. XII. 11. sz. (Szathmáry Zoltán: ~ debreceni működése); 1923:156. sz. (Debreceni újságírók III.) - Élet 1913:1581. Arck. - Rickert Bp., 1920. - Krücken-Parlagi II:451. (*Ördög; †1915) - Az 50 é. P. Hírl. jub. albuma. 1878-1928. (Bp., 1928), Arck. - Csorba. Uo., 1930:26. - KL IV:116. - Híres nyitraiak. Nyitra, 1939: 30. Arck. - K. Thury 1940:107. - Új Idők lex. XI: 5347. - Gulyás 1956:621. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Rudnyánszky József, dezséri (Nagyszombat, Pozsony vm., 1788. okt. 28. [ker. n.]-Pozsony, 1859. nov. 24.): megyéspüspök. - A teol-t Pesten kezdte, a Pázmáneumban fejezte be. 1812. II. 23: pappá szent. Léván, 1814: Buda-Vízivárosban, 1815: Óbudán kp. 1817: az érs. helynökség levtárosa. 1822: helynöki titkár. 1832. XII. 30: esztergomi knk., 1834: a presbitérium ig-ja. 1844: érs. helynök, VIII. 16. (22.): nevezték ki besztercebányai pp-ké. A p. 1845. I. 20: megerősítette, Esztergomban 1845. VI. 8: fölszent. - 1848: a kat. isk-król, a kegyúri jogról, az alsó papság anyagi ellátásáról szóló tárgyalások résztvevője volt. A szabharc kitörésekor körlevélben hívta föl papságát, hogy engedelmeskedjenek Kossuth rendeleteinek. 1849. V. 24: ünnepi sztmisével ülte meg Mo. függetlenségének kimondását. Világos után elfogták, s a körleveleiből merített vádak alapján 6 é. várfogságra Kufsteinbe zárták. A prím. tanácsára 1850. III. 14: lemondott a ppségről, ekkor kegyelmet kapott, s a neuburgi zárdába internálták. 1853: szabadult, Hainburgban telepedett meg. Élete végén Pozsonyba költözött, az esztergomi baz-ban temették el. - Utóda 1850. VIII. 30: Moyses István. 88

Mendlik 1864:53. (5.) (1845-50: pp.) - Gams 1873:375. (5.) (1845. VII. 16-1850: pp.) - Schem. Neosol. 1876:36; 1891:6. - M. Sion 1886:844. (†1887!) - Zelliger 1893:451. - Pallas XIV:738. - Kollányi 1900:454. - Szinnyei XI:1369. - Ritzler-Sefrin VII:280. (*okt. 28. [ker. n.], VIII. 22: ppi kinevezése)