Magyar Katolikus Lexikon > R > Rézbányay


Rézbányay János (Paks, Tolna vm., 1831. jan. 16.-Pécs, 1918. ápr. 8.): pap, tanár. - A gimn-ot és a teol-t Pécsett végezte, 1853: néhány hónapig szerpap Tevelen, 1854. I. 16: pappá szent. Tótkesziben, Rácpetrén és Pécs-Belvárosban kp., 1857. IX. 19: a papnev. lelki ig-ja, 1864. IV: Vokány plnosa, 1872: a pécsi árvaház ig-ja és a tanítóképző tanára, 1878. VIII. 28: a pécsi ppi jogakad. mtanára, 1874: sztszéki bíró, 1881: p. kamarás. Tagja volt a SZIT tud. és irod. szako-ának s az ASzTT-nak. 1906: tb. knk. 1907: nyugdíjazták. 1915: a SZIA II. o-ának alapító tagja. - 1859-79: az Idők Tanúja és a M. Állam külső munk., a Hittud. Folyóir. munk. - M: Korszerű böjti beszédek. Pécs, 1873. - Eu. művelődési történelme tekintettel hazánkra. 1-3. köt. Uo., 1878-81. - Az ókori népek művelődési tört. Bp., 1886. - Egyh. beszéd Szt István ünnepére. Uo., 1893. - Egyh. beszéd a nőnevelésről. - 1893. IV. 9-1894: szerk-je, 1895: laptulajdonosa a Pécsi Közlönynek. 88

M. Sion 1892:628. - Várady 1896:416. - Pallas XIV:538. - M. Állam 1904:27. sz. - Szinnyei XI:920. - Egyh. Közl. 1912:89. - Schem. Qu. 1914:203. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Rézbányay József (Paks, Tolna vm., 1860. febr. 29.-Eger, 1936. máj. 4.): kanonok. - A gimn-ot Kalocsán és Pécsett, a teol-t a Pázmáneumban végezte, közben az Esterházy családnál nev., akikkel külf-ön utazgatott. 1882. IX. 17: pappá szent. Rácpetrén és Nádasdon kp., 1885: a pécsi papnev. tanulm. felügy-je. 1886. III: a bécsi egy. hittud., 1891: a kolozsvári egy. egyhjogi dr-rá avatta. 1886-89: az általa alapított Szt Pál Társ. ig-ja. 1887-től a hittud. főisk. patrisztika, 1887-89: az erkölcs- és lelkipásztorkodástan tanára is. 1887: Németbólyban, 1890: Szigetvárt, 1891: Mohácson kat. legényegyletet szervezett, 1890: a legényegyletek egyhm. elnöke. 1891: részt vett a pécsi hitelbank alapításában. 1894: zsinati vizsgáló, 1899: sztszéki bíró, 1907: levtárnok s a ppi líceumban az etika s az egyetemes tört. tanára. 1916: tb., 1918: szegyh. knk. s a szem. rektora 1920-23: pécsi plnos, szegyh. főesp., 1922: brigittaszigeti c. prép. - 1915: a SZIA I. o-a alapító tagja. - M: Mennyei hangok. Sujánszky Antallal és Patrubán Henrikkel, dallama utóbbitól. Bécs, 1880. - Encomium in hon. jubil. L. sacerd. Leonis XIII. Pécs, 1886. - Karácsonyi oratórium. Szövegét cseh eredeti után szabadon írta ~, zenéje V. H. Horáktól. Uo., 1887. - Mennyekzői dal. Uo., 1889. - Gyakorlati útmutatás a szülőknek. Olaszból ford. P. Secondo Franco nyomán. Uo., 1890. - A jövendő Krisztusé. Uo., é.n. - A kerség hatása a jog fejlődésére. Bp., 1890. - A pécsi román stílű baz. Esztergom, 1891. (Klny. M. Sion) - Király himnusz. Zene Hoffer Károly. Bp., 1891. - Egy fontos közművelődési int. Pécs, 1892. (Klny. Pécs) - Az egyh. és az állam között való viszony kérdése hazánkban. Bp., 1892. - XIII. Leó pápasága. Uo., 1893. - Compendium patrologiae et patristicae. Pécs, 1894. - Magister choralis. Haberl után ford. Glatt Ignác R. közrem-ével. Uo., 1894. - A Miasszonyunkról nev. apácák megtelepítése Mo-on. Uo., 1894. - Névnapra. Uo., 1894. - Üdvözlő levél. Uo., 1894. - Mo-i szt Margit, Skótország kirnéja. Bp., 1896. - Salesiának. Pécs, 1896. - A nemz., tart. és egyhm. zsinat. Bp., 1896. (Klny. Hittud. Folyóir.) - Ave Maria. Költ. Zenéje Wajdics Alajos. Pécs, 1896. Új földolgozásban zenéje Lakner Ernőtől. Kolozsvár, é.n. (1926) - M-ok éneke. Dallama Hoffer Károlytól. Uo., 1896. - 6 sztbeszéd májusi ájtatosságra a női erényekről. Győr, 1897. (Klny. Borromeus) - Üdvözlégy Mária. 7 sztbeszéd. Bp., 1897. (Klny. Hitszónoki Folyóir.) - Üdvözlet. Költ. Pécs, 1898. - Fourier Szt Péter és Zacharia Szt Antal élete. Esztergom, 1897. (Klny. M. Sion) - Szt Ambrus pp. élete. Uo., 1897. (Klny. M. Sion) - A lelkipásztor személye. Bp., 1898. (Klny. Hittud. Folyóir. 1897/98) - Salve Regina. 5 sztbeszéd. Pécs, 1899. - A ker. Mo. Uo., 1900. - A házasság szentsége lpászt. szempontból, tekintettel a mai viszonyokra. Bp., 1901. (Klny. Hittud. Folyóir. 1900/01) - Az egyh. szónoklat kézikv-e. Pécs, 1904. - Az egyh. szónoklat egyetemes tört. 1-3. köt. Esztergom-Pécs, 1904-08. - Bölcseleti erkölcstan. (Ethika). Vezérfonalul jogakad. előadásokhoz és magánhasználatra. Pécs, 1917. - Szemelvények ~ költeményeiből. Uo., 1925. - ~ szt beszédei az egyh-év minden ünnep és vasárnapjára. 1-2. köt. Uo., 1925. - Szemelvények ~ költeményeiből. Uo., 1928. 88

M. Sion 1892:628. - Várady 1896:425. - Pallas XIV:538. - Szinnyei XIV:921. (*jan. 20.) - A pécsi ppi líc. értes. 1907/08:48. - Schem. Qu. 1917:127; 1934:141. - MKA 1930/31:114. - Nemz. Újs. 1936. V. 5. - P. Hírl. 1936. V. 5. - Sziklay 1941:307. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)