🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Révay
következő 🡲

Révay Antal, szklabiniai és blatniczai, gr. (Kisselmec, Turóc vm., 1718.-Mocsonok, 1783. dec. 26.): megyéspüspök. - A fil-t Nagyszombatban végezte. 1738: a Pázmáneum növ-e lett. 1741: rátóti prép., 1742: pappá szent. 1743. I. 22: pozsonyi knk., 1744: vágújhelyi prép. 1752. I. 29: esztergomi knk., sasvári főesp., 1753: kurzolai vál. pp. 1754: millavitani fszt. pp. és esztergomi spp. 1776. IV. 19: az 1. rozsnyói mpp., XI. 21: iktatták be. 1780. VI. 25: nyitrai mpp., de első pp-ként nem örökös főispán. - M: Sermo habitus Rosnavial die 21 nov. anno 1776... Lőcse, 1776. - Sermo ad Clerum suum dictus dum episc. Nitriensem inauguraretur. Nagyszombat, 1780. - Utóda a kurzolai c-en 1776: Zerdahelyi Gábor, Rozsnyón 1780. VI. 25: Andrássy Antal, Nyitrán széke 1784-86: üres, utóda 1787. III. 10: Fuchs Ferenc. 88

LBE:125. (1753: kurzolai vál. pp.) - Schem. Strig. 1859:4. (10.) - Mendlik 1864:56. (60.) (s.v. Révai; 1780-83: nyitrai pp.), 106. (s.v. Révay; 1776-80: rozsnyói pp.) - Gams 1873:377. (2.) (1756. XI. 21: rozsnyói pp.); 376. (64.) (1760. IX. 18-1783: nyitrai pp.) - Zelliger 1893:434. - Kollányi 1900:365. (előneve: trebosztói) - Schem. Ros. 1901:14. (2.) - Szinnyei XI:841. - Schem. Nitr. 1914:12. (68.)

Révay Ferenc OFM, br. (Verbó, Nyitra vm., 1715. -Szentantal, 1774. ápr. 26.): tanár. - 1732: Malackán lépett a mariánus rtart-ba.  1739: szent. pappá, teol. tanár lett. Kvet írt az eretnekek védelmében, emiatt eltiltották a tanítástól, de Rómában a prágai pp. közbenjárására föloldották az eretnekség gyanúja alól, s miután 6 é. önkéntes vezeklésben töltött, 1766: újra taníthatott. - M: kz-ban maradtak. **

Farkas 1879:72.

Révay István, szklabinai és blatnicai, gr. (Tajnasári, Bars vm., 1899. máj. 6.-Bécs, Au., 1989. okt. 30.): politikus, történetíró. - 1920: a magyaróvári Gazd. Akad-n végzett, majd felvidéki birtokán gazdálkodott és a felvidéki közéletben szerepet is vállalt. 1927-34: a Csehszl. M. Testnevelési Tanács alapító elnöke, 1936-38: a felvidéki M. Közművelődési Szöv. elnökh. 1939. I. 19: az Egyesült M. Párt komáromi kongresszusán üv. elnökké vál. 1939: a M. Statisztikai Társ. tagja. 1941-44: Bars és Hont k.e.e. vm. képviseletében felsőházi tag. 1944: a M. Iskolaszanatórium Egyes. társeln. 1945-49: a Teleki Pál Int. ig-ja. A párizsi magyar békeküldöttség szakértőként foglalkoztatta. 1949: Ny-ra menekült. Egy ideig Norvégiában élt, 1951: kivándorolt az USA-ba. 1951-58: New Yorkban a Szabad Európa Biz. kutatóoszt. munk., egy ideig a m. részleget vezette. 1967: Au-ba költözött, Bécs közelében, Korneuburgban lakott. Tagja volt a Magyar Nemzeti Bizottmánynak, vezetőségi tagja a Csehszl. Magyarok Nemzeti Bizottmányának, és részt vett más emigráns szervezetek munkájában is. - Írásai: Katolikus Szemle (Róma), Új Látóhatár (München, 1962:533. M-ok Erdélyben). - M: A csehszl. m. sport szervezete és tevékenysége 1933-ban. Léva, 1934. - A belvederi m-szl. határ. Bp., 1941. (A M. Stat. Társ. kiadv. 14.) [ném-ül: Die im Belvedere gezogene ung-slowakische Grenze. (Veröffentlichungen der ung. Gesellschaft für Statistik 14.); olaszul: Il confine ungaro-slovacco. (Arbitrato del Belvedere 2 novembre 1938.) 1942] - Kisnemesek Tajnán. Adatok egy felvidéki falu és egy társad. réteg tört. monográfiájához. Uo., 1942. - Csallóköz nemzetiségi stat. térképei az 1773, 1830, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930. évi adatok alapján. Uo., 1946. - Magyarok Erdélyben. Köln, 1963. - Az erdélyi helyzet. Róma, 1966. Bo.Gy.-88

Gerő 1938:304. - Repertórium a Kat. Szemle I-XXX. évf-hoz 1949-1978. Róma, 1980:183. - Borbándi 1992:303. - Nagy 2000:824. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Révay István Ferenc, szklabinai, br. (Réva, Turóc vm., 1642.-1679. ápr. 17. után): plébános. - A humaniorákat Trencsénben és Nagyszombatban, a teol-t a Pázmáneumban végezte, Rómában a CGH-ban 1663: esküt tett. 1671: Szucsánban, 1672: Püspökin (Pozsony vm.), 1679. IV. 17: Hajnikon plnos. - M: Imperium amoris in ipso Divina Spiritus Oratoria dictiona. Wien, 1666. 88

Némethy 1894:891. - M. Kv-szle 1900:276. - Veress 1917:60. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Révay János, szklabinai és blatnicai, gr. (Császkóc, Nyitra vm., 1748. aug. 8.-Savnik, 1806. jan. 9.): megyéspüspök. - A bécsi Theresianumban teol-t és bölcs-et, Pesten jogot tanult. 1770: pappá szent., majd Rómában a →Rota Romana Törvényszék keretében a gyakorlati egyhjogban szerzett tapasztalatokat. Mária Terézia 1774: szepesi knk-ká nevezte ki. ~ megújította a szepesi kápt. tp-át. Szegyh. főesp-ként kánoni látogatást végzett. 1780. X. 2: vágújhelyi prép., de javadalmáról hamarosan lemondott. 1783. VIII. 2: nyitrai nagyprép. és bosoni vál. pp. Révay Antal gr. halála, XII. 26: után a nyitrai kápt. helynöknek választotta, melyet 4 évig töltött be. II. József 1787. IX. 27: kinevezte szepesi pp-nek. VI. Pius 1788. IV. 7: megerősítette, székét VIII. 20: foglalta el. Elrendelte, hogy az egyhm-ben évente 4x ker. gyűlést tartsanak, melyen a papok részvétele kötelező, s azon fölolvasták teol. írásaikat. ~ újjáépíttette a töplici és savniki tp-ot, Viderniken (Védfalun) saját költségén újat építtetett, isk-kat alapított. Sándor Lipót nádor 1793: a m-galíciai határmegállapító biz. vez-jévé nevezte ki. 1805: megtakarított pénzét s ezüstneműjét átadta az udvar katonai segélyezésére. Lublófürdőn épületeket és kpnát építtetett, Lőcsén és Podolinban a szegény tanulóknak ösztöndíjakat alapított, az irgalmasoknak Iglón alapítványt tett. Barátságos és türelmes volt a másfelekezetűekkel. 1805: a pozsonyi ogy-re menet megbetegedett, Lőcsén IX. 19: végrendelkezett, vagyonát egyh. célokra hagyta. - M: Sermo die inaugurationis in supremum comitem. Lőcse, 1796. - Utóda a bosoni c-en 1807: Kluch József, a szepesi széken 1807. III. 23: Brigido Mihály br. T.E.

LBE:55, 491 c. - Mendlik 1864:111. (2.) - Gams 1873:378. (2.) - Vágner 1896:72. - Pallas XIV:520. - Szinnyei XI:847. - Schem. Scep. 1913:2. (2.) - Ritzler-Sefrin VI:369. (aug. 9. [ker. n.], 1770: pappá szent., 1787. XI. 27: kinev. pp.)

Révay József, gr. (1905.-Gyömrő, 1945. ápr. 1/2. éjjelén?): egyetemi magántanár, filozófus. - Várkonyi Nándor volt házitanítója, 1932-36: a Pázmány Péter Tudegy-et végezte, ahol 1936: ismeretelméletből drált, 1940: mtanárrá képesítették. Haláláig az etika előadója. A gyömrői komm. mészárlás áldozata, megkínozták, majd agyonlőtték. - Írásai: Lélektani tanulm-ok. 6. (Bp., 1943: A kifejezés jelenségéről), 7. (Uo., 1944: Mások megértéséről), A mai filozófia. (Bp., 1944: Etika) - M: A megismerés antinómiája Kantnál. [Dri ért.] Bp., 1936. (Dolgozatok a Kir. M. Pázmány Péter Tudegy. Philos. Szemináriumából 14.) - Az erkölcs dialektikája. Uo., 1940. (Az Akad. fil. kvtára 12.) 88

Pázmány Péter Tudegy. évkv-e. Bp., 1943/46:13. (gr. rangjának jelölése nélkül, de az azonos nevű R. J. dr. [1881-] mtanári címét csak 1945: adta vissza a VKM) - Bóka 1947:237. (Mátrai László: ~) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Révay Pál, révai, br. (Turóc vm., 1696. dec. 24. [ker. n.]-Nagyszombat, 1770. febr. 1.): fölszentelt püspök. - Nagyszombatban tanult, 1717. IX. 18: pappá szent., 1723. VI. 10: Csiffár plnosa, majd szepesi, 1731. VII. 23: nógrádi főesp., 1753. III. 12: dibonai cpp., IV. 29: Nagyszombatban sztelték pp-ké, a prím. spp-e lett. 88

Schem. Strig. 1859:4. (7.) - Némethy 1894:891. - Kollányi 1900:343. - Schem. Scep. 1906:XVIII. (1711-70: a knk-ok között nem említi!) - Ritzler-Sefrin VI:195. (*Drekopa?, a m. helynevek között ilyen nincs!; 1696. XII. 24. [ker. n.], †1776. dec. 13.)

Révay Tibor, SJ (Zenta, Bács-Bodrog vm., 1874. febr. 5.-Pannonhalma, 1956. máj. 13.): szerzetes. - 1896. VI. 24: pappá szent., Szenttamáson kp., 1898: Kalocsán érs. szertartó és iktató, 1899: hittud. drált. 1903: pápai tb. kp., majd érs. titkár, 1907: szentszéki ülnök. A kalocsai főszékeskápt-ban 1916. I. 20: tb. knk., 1916. VII. 3: ifj. mesterknk., 1917. V. 1: id. mesterknk., 1921. VI. 30: tiszai, 1921. XII. 16: bácsi, 1922. II. 28: szegyh. főesp., 1924. V. 1-1932: bácsi kisprép. 1930. XI. 3: belépett a JT-ba, távozott a kalocsai egyhm-ből. - M: A pápaság felülmúlhatatlan tekintélyéről. Hittudori ért. Kalocsa, 1899. - Bpen 1930: a Manréza fel. szerk-je és kiadója. 88

Szinnyei XI:873. - Schem. Col. 1932:96. - Cat. SJ 1933/44. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)