🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Révész
következő 🡲

Révész (1908?-ig Rozner) Amadé József, OCist (Székesfehérvár, Fejér vm., 1888. dec. 29.-Székesfehérvár, 1962. ápr. 16.): gimnáziumi tanár. - Magánúton zenélni tanult. 1909. VIII. 14: lépett a r-be, 1914. VII. 14: pappá szent. Lat-gör-fr. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1915: Hercegfalván kp., 1917: Nagyesztergáron lelkész és Zircen újoncmester, 1918: Pécsett, 1930: Székesfehérvárt, 1940-44(?): Egerben gimn. tanár, énektanár is. - Dalai: Odalent a faluvégen, Szoktak-e kacagni, Üzen a Vág, Vadvirágos temetőben; színművei: Karácsonyi rózsák, Virrad-e már [és ezek betétdalai]. - Verse: Anthologia fehérvári költők verseiből. (Székesfehérvár, 1931) - M: Apollonios Rhodios és Vergilius. Bp., 1914. - Kiscserkészek kátéja. Összeáll. Pécs, 1923. (előbb: Farkaskölykök kátéja. H.n., 1921) - Kézbesíthetetlen levél. Karácsonyi színdarab. H.n., 1923. - Álomtüdér. Ifj. színdarab. H.n., 1926. - Kinyílnak a rózsák. Ifj. színdarab. H.n., 1926. - Kádár álma. Kisreg. Székesfehérvár, 1931. (Pannonia kvtár 10.) - Katica. Ifj. reg. Uo., [1933] (Uaz 16.) - Ébred a földanya. Mesejáték. H.n., 1934. - Hol volt, hol nem volt. Székesfehérvár, 1934. - Zsellér élet. Játékostorna 8-14 é. gyermekek részére. Írta: Regős Antal. Zene: R. A. Bp., 1940. - Írói neve: Révész J. Amadé (1. művén). 88

Barthos-Csetri 1923:166; 1925:127. - Barthos-Csetri-Luttor 1928/29:119; 1931:174. - Fejér vm. 1932:43. (anyjáról); 1937:338. (hiányos könyvészeti adatokkal!) - Molnár 1936:470. - Jámbor 1938:177; 1942:157. - M. műv. lex. 1938:115. - Ciszt. gimn. értes. Székesfehérvár, 1939:62. - Schem. Cist. 1942:248. - Diós 1999:181. (3240.) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Révész Béla (Eger, Heves vm., 1913. febr. 27.-Nyíregyháza, 1991. dec. 14.): plébános. - 1936. VII. 26: egri egyhm-s pappá szent., 1937: Innsbruckban teol. dr. Kenderesen kp., 1937: Egerben érs. aljegyző és udvari kp., 1938: Miskolc-Mindszenten hitokt., 1943-45: tábori lelkész, egy ideig a „demokratikus” hadseregben is szolgált. 1945: Hejőcsabán plnos. 1947. II. 14: letartóztatták, és az ateista-marxista munkásmozg. és a Kolping-legényegylet szellemiségét összehasonlító cikkéért, amit „háborús és népellenes” bűntettnek minősítettek, V. 10: a miskolci népbíróság 6 havi fogházra és 3 évi pol. jogvesztésre ítélte, amit a miskolci ügyészség fogházában töltött. - 1954: Jászkiséren plnos, 1960: Egerben teol. tanár, 1962: fősztszéki jegyző. 1965: Mezőtárkányban, 1973: Egyeken plnos, 1976: c. apát. - Írása: Egri Egyhm. Közl. (1943:45. A mi tanoncotthonunk. A miskolci Széchenyi Otthon.) - M: Az első 10 év tört. és hasznos tudnivalók iparosok és kereskedők számára. Szerk. Miskolc, 1943. 88

Pilinyi 1943:176. - Felvidéki Népszava 1947. II. 16. (Letartóztatták Révész Béla miskolci kat. papot) - Szabad Mo. (Miskolc) 1947. II. 16. (Nyílt-levél. Küldi a Miskolc-mindszenti r.k. Egyhközs. képviselőtestületének Fülöp József nemzgyűl. képviselő) - Schem. Agr. 1987:129. - Hetényi Varga III:242. Arck. - Diós 1999:182. (3241.) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Révész Ferenc (Ebed, Esztergom vm., 1899. ápr. 7.-Zsigárd, 1961. dec. 31.): plébános. - Esztergomban éretts., a szem-ot ott végezte. Nyitrán 1923. VI. 29: pappá szent. Ipolyszakálloson kp., 1927: Pereden kp., 1930: plnos, 1938: Zsigárdon plnos. 1944?: egyházjogból drált. - 1935-38: a vágsellyei negyedévenkénti Húsvét fel. szerk-je. 88

Schem. Tyr. 1933:295. - Rep. lex. 1936:272. - Schem. Strig. 1943:327; 1945:358. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban) - Rutai Ferenc közlése

Révész Gábor (Halmi, v. Ugocsa vm., 1921. ápr. 15.-Halmi, 1996. febr. 3.): kanonok, egyházjogász. - A középisk-t a szatmárnémeti ref. gimn-ban végezte, 1939: Kolozsvárt éretts., a teol-t Szatmárnémetiben és Nagyváradon tanulta, 1944 őszétől a KPI-ben fejezte be, XII. 24: pappá szent. 1945. I: Bpen a Cukor u. szükségkórház lelkésze, II: Erdődön kp., XI: a Pázmány Péter Tudegy-en egyházjogból drált. 1946. II: ppi irodában iktató és 1948. VII. 25: levtáros, az egyházkormányzásban →Szvoboda Ferenc segítője. 1952. X. 5: az áll. hatóságok Csicsókeresztúrra helyezték. 1954. V. 10-1956. II. 8: mb. ordinárius (?). 1955. XI. 28: tért vissza Szatmárnémetibe. 1956. II. 8: →Czumbel Lajos ordinárius hazatérte után 1986: nyugdíjazásáig Halmi plnosa. 1876: szegyh. knk. - Egyhjogi és egyhtört. kz-ait a ppség levtárában őrzik. 88

Tempfli-Sípos 2000:166. - Bura 2003:38.

Révész István (Vác, Pest-Pilis-Solt vm., 1862. nov. 12.-Bp., 1929. jan. 18.): fölszentelt tábori püspök. - A gimn-ot a váci piar-knál és a kassai prem-eknél, a teol-t Vácott végezte. 1885. VII. 18: pappá szent., Fóton kp. 1887: ideigl., 1889: állandó adm., 1894: Dunakeszi plnosa, ahol szorgalmazására isk-t építettek, hitelszövetkezetet alapítottak és megszervezték a Kat. Kört. 1903: p. kamarás. 1906: kecskeméti h., 1907. II: beiktatott plnos. 1909: mislyei c. prép., 1912: p. prel. Kecskeméten letelepítette az angolkisasszonyokat, a Jó Pásztor Nővéreket és a Népleányokat. Megszervezte az angolkisassz-ok gimn-át. Kezdeményezésére a kecskeméti tanyavilágban 5 lelkészséget és kat. isk-t alapítottak. XI. Pius p. 1928. III. 3: trebennai cpp-ké nevezte ki, s megbízta a kat. m. honvédek lelki gondozásával, III. 20: Horthy Miklós kormányzó (1920-44) tábori pp-ké nevezte ki, VI. 13: Kecskeméten pp-ké sztelték. Ekkor alakult a 7 vegyesdandár szervezetére épülő katonalelkészi szolgálat, melyben a tábori ppségek irányításával (a később katonai kerületekké szervezett) vegyesdandáronként egy r.k. és egy ref. vagy ev. vez. lelkész tevékenykedett. - Utóda a tábori ppségben 1929. II. 8: Hász István. - M: Az utolsó honvéd. Szj. 1 fv. élőképpel. Kecskemét, 1920. - A hetenként 2x-i Kecskeméti Naplónak 1899(?)-1900. IX: alapító szerk-je. Varga József-88

Chobot II:891. - MKA 1929:225. Arck., címere; 1930/31:620. - Kertész Gyula: Katonai lelkipásztorkodástan. Bp., 1936. - Borovi József: A m. tábori lelkészet tört. Uo., 1992:280.

Révész Julianna M. Anastásia, DNAK (Dunaföldvár, Tolna vm., 1893. dec. 4.-Hejce, 1981. júl. 10.): szerzetesnő. - 1916. VIII. 3: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1917. I. 19: első, 1920. I. 19: örök fog-át uo. tette. Vasváron a kertben és az állatok körül dolg. - 1950. VI. 16., a szétszóratás után a hejcei szoc. otthonban élt. r.k.

Révész Károly (*Diószeg, Bihar vm., 1868. nov. 27.): iskolaigazgató. - Iskoláit Diószegen és 1885-88: Nagyváradon a prem. gimn-ban és a kir. kat. tanítóképzőben végezte. 1888-: Bélán és Muzslán s-tanító. 1889: tanító okl-et szerzett, Kisjenőn, 1890: Tasnádon kántortanító, 1891-94: a Pedagógiumban mennyiség- és termtud. szakos polg. isk., tornatanítói és tűzoltótiszti tanf-ot végzett, a hatvani áll. polg. isk. tanítója. 1895. XI: Egerben az iparostanonc isk. ig-ja, 1898. VIII: az egri r.k. tanítóképző mennyiségtan, fiz. és kém. tanára is. 1899-1907: és 1915-18: az angolkisasszonyok tanítóképzőjének óraadó tanára is. Gazdag fiz. és kém. szertárat teremtett, 1910: megalapította a Lavotta Zenekört. Az Egri Kat. Kör és az Egri Dalkör tagja. - M: Jelentés Eger iparos tanonc isk. 1897/98-1899/900. évről. Közzétette. 1-3. db. Eger, 1898-1900. 88

Benkóczy 1926:221. (*Bihardiószeg) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)