🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Récsei
következő 🡲

Récsei (1898-ig Réger) Ede, Szeplőtelen Fogantatásról nev., Piar (Zsámbék, Pest vm., 1868. márc. 15.-Kolozsvár, 1927. máj. 26.): gimnáziumi tanár, házfőnök. - Vácott tanult, ahol 1888. VIII. 27: lépett a r-be. 1889-91: Nyitrán teol., 1891. IX-1894: a Ferenc József Tudegy-en lat-ném. szakot végzett, 1892. XII. 8: szerz. fog-at tett, 1893. VII. 9: pappá szent. 1895: Léván, 1896: Vácott, 1899: Kecskeméten gimn. tanár s a r. növendékek tanulm. felügy-je, 1903: a kolozsvári főgimn. ném-lat-fr. tanára, a Kalazantinumban is tanított. 1908: Nagykárolyban házfőn. és h. plnos. 1920: Sátoraljaújhelyen élt. 1921: Nagykárolyban, 1924: Temesvárt, 1925: Kolozsvárt gimn. tanár. - M: Erzsébet kirné turista útjairól. Bp., 1905. - A diák Jókai. Életkép 5 fv. Kolozsvár, 1926. (A M. Ifjúság Kvtára 6.) 88

Kolozsvári kegyesr. fogimn. évkv-e 1903/04:117; 1904/05:168; 1906/07:116; 1907/08:71. - Szinnyei XI:637. - Kalmár 1907:97. - Schem. Piar. 1907/27. (†máj. 25.) - Gyászjelentés (†máj. 26.) - Koltai 1998:316. (lat-gör. szakot végzett) - BM 46.944/898. sz. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Récsei (1884-ig Ritschl) Farkas Lajos, OSB (Nagyszombat, Pozsony vm., 1860. aug. 24.-Celldömölk, 1922. febr. 22.): gimnáziumi tanár. - 1877. VII. 29: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1883. VII. 1: ünn. fog-at tett, 1884. VII. 6: pappá szent. Esztergomban gimn. tanár, 1887: Pannonhalmán főisk. tanár, 1892/93: Bpen egy. hallg., mennyiségtan-termtan szakos tanári okl-et szerzett. 1893: Győrött gimn. tanár, 1902: Nyalkán, 1903: Aszófőn lelkész, 1910: Zalaapátiban lelkész és kvtáros, 1918: Celldömölkön nyugdíjas. - Írása: Középisk. Mat. Lpk. (1901:3. sz. A körvonal kiegyenesítése) 88

BM 17.441/1884. sz. - Balogh 1941:51. - PN 1987:118. (921.)

Récsei Ida Eszter, KN (Pomáz, Pest vm., 1899. jan. 17.-Doba, 1976. júl. 7.): szerzetesnő. - Bpen óvónőképzőt végzett. 1927. X. 11: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1930. VII. 22: tette. Zsámbékon óvónő. - A szétszóratás után 1950 őszén Pomázon rokonok fogadták be. r.k.

Récsei (1884-ig Ritschl) Viktor Alfonz, OSB (Nagyszombat, Pozsony vm., 1858. júl. 12.-Bakonybél, 1908. okt. 14.): gimnáziumi tanár, könyvtárnok. - A gimn-ot Nagyszombatban kezdte, a 6. o-ból 1874. IX. 24: lépett a r-be, a 7-8. o-t Pannonhalmán fejezte be, 1876: Győrött éretts. A tanárképzőt és a teol-t Pannonhalmán végezte, 1879. VII. 4: ünn. fog-at tett, 1881. VIII. 11: pappá szent. 1880: hitokt. Győrszentmártonban, 1881: a kőszegi gimn. hitszónoka és Lichtenstein Alajos hg. fiainak nev-je, 1884: gimn. tanár Sopronban, 1887: a bpi egy-en tanári vizsgát tett. 1887: Zalaapátiban betegeskedett, ekkor levtárnok, 1888: ideigl. nyugdíjban Celldömölkön és Kassán élt, utóbbi helyen a 20 ezer köt-es ppi kvtárat rendezte, 1889: Tihanyban kvtáros, 1891: Esztergomban gimn. tanár, 1894: ókori régészetből drált Bpen. 1894: a közp. kvtár őre Pannonhalmán, 1905: nyugalomba vonult Bakonybélbe. - A Sopron m. Régészeti Társ. főtitkáraként Sopron róm. kori régészeti emlékeit kutatta, Esztergomban kk. tp-ok és épületek alapjait ásatta, egyik alapítója, majd főtitkára volt az Esztergomi Régészeti és Tört. Társulatnak. Értékes régészeti anyagot gyűjtött a pannonhalmi múz. számára s a millenniumi kiállításra, bemutatta a pannonhalmi kvtár ősnyomtatványait és régi m. kv-eit. - M: Sopron ókori neve (Scarbantia) és a sopronm. róm. feliratok. Sopron, 1887. - A Sopronm. Régészeti Társ. első évkv-e. Szerk. Uo., 1887. - Dr. Vámbéry Ármin élete és tud. működése. Uo., 1887. (ném-ül u o., 1889). - Vasm. írók. Bio- és bibliográfiai gyűjt. Összeáll. Uo., 1888. - Felolvasások és leírások. 1. füz. Kassa, 1889. - A kassai ppségi kvtár codexeinek és incunabulumainak jegyzéke. Bp., 1891. - Néhány kiváló őskori emlék Esztergom vidékéről. Uo., 1892. (Klny. Archaeológiai Értes.) - Az esztergomi Szt Lőrinc-tp. maradványai. Esztergom, 1893. - Pannónia ókori mythológiai emlékeinek vázlata. Uo., 1893. - Balaton-vidéki régészeti kutatásaim némi eredménye. Veszprém, 1895. - Exemplaria duplicata bibliothecae centralis Archicoenobii O.S.B. de S. Monte Pannoniae. Uo., 1896. - A kassai dóm síremlékei. Bp., 1896. - „Balassa Bálintnak Esztergom alá való készülete és eleste”. Rimai Jánosnak egykorú költ-e után közli. Esztergom, 1896. - Győr és Pannonhalma nevezetességei. Uo., 1897. - Révai Miklós levelei Paintner Mihályhoz. Uo., 1898. - Írás és kv. hajdan és most. Győr, 1899. - Pannónia róm. közs. maradványai Pannonhalma tövében. Bp., 1899. - Seckau, Emaus és Brewnow. Szombathely, 1899. - Mozaik görögo-i tanulm-utamról. Sopron, 1900. - Külországból. Utirajzok. Pécs, 1900. - M. A. Regulus. Róm. tört. szomorújáték 5 fv. Írta H. J. Collin. Ford. Wesselényi Miklós br., id. Közzétette és jegyz. Győr, 1901. - Kalászat a pannonhalmi kz-tárból. Bp., 1902. - A pannonhalmi-főapátság kvtárának jegyzéke 1658-ban... Uo., 1902. - A pannonhalmi közp. kvtár kettős példányainak jegyzéke. Uo., 1902. - A tersatói B. Asszony búcsújáró helyének emlékkv-e. Ném-ből ford. Fiume, 1902. - Ősnyomtatványok és régi m. kv-ek a pannonhalmi kvtárban. Bp., 1904. - Bábel és Biblia útivázlatkv-emben. Uo., 1904. - Régi m. vitézek felirata egy róm. katakombában. Esztergom, 1904. (Klny. M. Sion) - Szt László kir. leányának, Iréne csnénak síremléke és baz-ja Bizáncban. Bp., 1904. - A Rákóczi-tp. Konstantinápolyban. Esztergom, 1905. - Gasius Antal humanista írónak De tuenda et proroganda... c. kz-os munkája... Bp., 1906. - A pannonhalmi képtár. Uo., 1907. - Álneve és jegyei: Réchey; ...y...z; R.V.Á. (mind M. Korona, 1879; M. Sion, 1880; Kőszeg és Vidéke, 1881-82; Századok, 1882-83); Montanus Pannonicus (Alkotmány, 1904). T.E.

Pallas XIV:432; XVIII:495. - Szinnyei XI:638. (*júl. 11.) - Esztergom vm. 1908:157. - Győr vm. 1908:202. (*júl. 11.) - Balogh 1940:48. - Gulyás 1956:617. - MÉL II:492. (s.v. Récsey; *júl. 11.) - PN 1987:116. (899.)


Récsei Katalin M. Maxentia SZINT (Nagyölved?, Esztergom vm., 1885. okt. 24.–Csákvár, 1974. febr. 12.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítónőképzőt végzett. 1904. IX. 6: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1908. VII. 19: uitt tette. Népisk. tanítónő. –1950 u. a csákvári szoc. otthonban élt. r.k.