🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rájnis
következő 🡲

Rájnis József, kőszegi, SJ (Kőszeg, Vas vm., 1741. jún. 4.-Keszthely, 1812. szept. 23.): tanár, költő. - 1757. X. 18: Bécsben lépett a JT-ba. 1761: Esztergomban tanított, 1763: Kassán bölcs-et, termtud-okat és mat-t tanult. Pozsonyban a m. nyelv tanára, Győrben a költ. és ékesszólás tanára. 1768: a nagyszombati egy. teol. hallg-ja. 1771: Nagyszombatban pappá szent. 1771-72: Székesfehérvárt gimn. tanár. 1773 u. Győrött telepedett le. Hitszónok, 1774: főisk. tanár, 1784: az akad. tp. ig-ja, 1802: a bencések vették át a tp-ot, ~ állás nélkül maradt. 1806: a csornai prép. Türjére hívta tanárnak. 1808: a prem. tanárokkal Keszthelyre költözött s hittanár lett. 1809: Zalaapátiban, majd Keszthelyen élt mint a Georgikon tanulm. felügy-je. A klassz. mértékű m. verselés megteremtője. Révai Miklóssal és Baróti Szabó Dáviddal tagja volt az ún. klasszikus triásznak. ~ indította el a prozódiai vitát (szerinte az időmértékes verselésben a szótagok értékét nem a kiejtésnek, hanem az irod. gyakorlatnak kell eldöntenie), mellyel egyik előkészítője volt a nyelvújításnak. Irod. munkássága a verselési módja miatt figyelemre méltó. Vitairataival hozzájárult a hazai irod. élet élénkítéséhez. - Fm: Applasus poeticus festis honoribus... Buda, 1761. - Odae honor. (Szerdahelyi Györggyel és Schőnwisner Istvánnal). Nagyszombat, 1769. - Oratio de illibato... Uo., 1769. - Panegyricus... Uo., 1770. - Óda... Győr, 1774. - Pásztori dal... Uo., 1775. - A m. Helikonra vezérlő kalauz. Azaz: a m. vers-szerzésnek példái és regulái. Pozsony, 1781. - A m. Hélikonra vezérlő kalauzhoz tartozó meg-szerzés. Uo., 1781. - A pozsonyi nevendék papságnak fájdalmas érzése... Költ. Uo., 1788. (K. R. J. szerzői betűjelekkel). - M. Virgilius. Első darab. Ford. Uo., 1789. - Toldalék, mellyben a m. Virgiliusnak szerzője a kassai M. Múzeumról jelesbben pedig az abban foglaltatott fordítás mesterségének reguláiról való ítéletét kinyilatkoztatja. Uo., 1789. - Lantos vers. Bécs, 1790. - Anacreon rendi szerént búcsú-vétel. Kolozsvár, 1791. - Perfecta quadrata circuli... Győr, 1793. - Widerlegung... Uo., 1793. - Örvendező vers... Veszprém, 1811. - A m. pap m. köntösben. H.é.n. - Dicsértessék a Jézus Krisztus. H.é.n. - Beste lél-e Karaffi! H.é.n. (Névtelenül) - M. Virgilius. Második darab. Pest, 1814. - Deákos költők. 1. köt. Kiad. Császár Elemér. Bp., 1914. - K. R. F. epigrammái. Kiad. Bakos József. Uo., 1938. 88

Hénap Tamás: Kőszegi ~. Veszprém, 1887. - Zelliger 1888:173. - Veszprémi Vilmos: ~ és kora. Bp., 1889. - Ágh Lajos Norbert: Kőszegi ~ élete és munkái. Függ. ~: M. Parnasszus. Bp., 1890. - Pallas XIV:367. - Szinnyei XI:454. - Nyitrai kat. főgimn. értes. 1901/02. (Szűcs István: Vergilius hatása idyll költészetünkre. Zrínyi - Faludi - Baróti Szabó - Rajnis) - Császár Elemér: A deákos isk. Bp., 1905. - Sziklay Alfonz: A diákos isk. úttörői. Esztergom, 1905. - Esztergom vm. [1908]:157. - H. Kovács 1908:58. - ItK 1913:8. (Sz.: Petőfi-Rajnis-Plató) - Velics III:95. - Krücken-Parlagi II:410. - Ványi 1926:676. - EPhK 1933:105. (Waldapfel Imre: A lat. versműv. utolsó korszakából [~ „Pásztori dal”-ához]) - Batsányi János összes művei. Bp., 1960. II:153. - Vigília 1963:319. (Szeghalmi Elemér: R. és irod. harcai) - MIL II:556. - A m. irod. tört. III. Bp., 1965:89. (Mezei Márta: A prozódiai vita. ~ 1741-1812) - MÉL II:472. - Lukáts 1976:613. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)