Magyar Katolikus Lexikon > P > presbiteriánus-szinodális egyházszervezet


presbiteriánus-szinodális egyházszervezet

→presbiteriánusok, →egyházszervezet